Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε9, διατακτικές τουρισμού, παράταση απόσυρσης ΦΗΜ, διαφημίσεις, λογιστές, φοροδιαφυγή - Οι φορολογικές διατάξεις του νόμου 4764/2020

Ε9, διατακτικές τουρισμού, παράταση απόσυρσης ΦΗΜ, διαφημίσεις, λογιστές, φοροδιαφυγή - Οι φορολογικές διατάξεις του νόμου 4764/2020


Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

Δείτε αναλυτικά όλες τις φορολογικές διατάξεις που προβλέπονται στο νέο νόμο 4764/2020


1.Άρθρο 78 - Ρύθμιση για τα πρόστιμα των ΜΥΦ 2014
 • Με την διάταξη του άρθρου 78  θεωρούνται ως εμπρόθεσμες οι καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, που υπεβλήθησαν από 21 έως και 25 Ιανουαρίου 2016 και αφορούν το ημερολογιακό έτος 2014.
  Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την υποβολή των καταστάσεων αυτών έληγε αρχικά στις 20-01-2016, ανακοινώθηκε, όμως, παράταση αυτής μέχρι και την 25η Ιανουαρίου 2016. Επειδή, όμως, η σχετική απόφαση περί παρατάσεως δεν εξεδόθη, κρίθηκε αναγκαία η ρύθμιση αυτή με βάση τις αρχές της χρηστής διοικήσεως και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης των φορολογουμένων, ώστε αφενός να μην επιβληθούν τα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής, ενώ σε περίπτωση που αυτά έχουν επιβληθεί, να ακυρωθούν ή εφόσον έχουν εισπραχθεί να συμψηφιστούν με τυχόν οφειλές και στην περίπτωση που δεν υπάρχουν οφειλές να επιστραφούν, κατά περίπτωση.

   
 • Άρθρο 78
  Καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών (Μ.Υ.Φ.)

  Στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), προστίθεται παρ. 56 ως εξής:
  «56. Καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών για το ημερολογιακό έτος 2014, που υπεβλήθησαν από 21.1.2016 έως και 25.1.2016, θεωρούνται ως εμπρόθεσμες. Πρόστιμα που έχουν επιβληθεί, ακυρώνονται ή, εφόσον έχουν εισπραχθεί, συμψηφίζονται με οφειλές και, στην περίπτωση που δεν υπάρχει οφειλή, επιστρέφονται.»


2.Άρθρο 76 -  Παρατείνεται (έληξε στις 24.04.2019) μέχρι την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας κατά τα ειδικώς οριζόμενα, η ρύθμιση περί μη επιβολής προστίμων για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9, ετών 2010 και επομένων, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από τις 31.12.2014

 • Με τη διάταξη του άρθρου 76 παρέχεται η δυνατότητα στους φορολογουμένους να διορθώσουν την περιουσιακή τους κατάσταση, υποβάλλοντας τροποποιητική δήλωση στοιχείων ακινήτων χωρίς πρόστιμα έως την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.
  Ουσιαστικά γίνεται επέκταση της τροποποιούμενης διάταξης, καθώς διευρύνεται το ήδη ευνοϊκό για τους φορολογουμένους καθεστώς.
  Η διάταξη συντελεί τόσο στην ορθή απεικόνιση των ακινήτων στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο Ακινήτων που τηρείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, όσο και -κυρίως- στην ορθή απεικόνιση αυτών στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
  Επιπλέον, θα ενισχύσει τη σχέση εμπιστοσύνης κράτους-πολίτη, καθώς αφήνει μεγάλο χρονικό περιθώριο υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) χωρίς επιβολή προστίμων, όταν οι δηλώσεις αυτές στερούνται φορολογικού ενδιαφέροντος.
  Η κατάργηση της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 4607/2019 θεσπίστηκε δεδομένου ότι η ρύθμιση, που αυτή περιέχει, περιλαμβάνεται ήδη στην προτεινόμενη τροποποίηση της παραγράφου 3 του αυτού άρθρου και νόμου.

 • Άρθρο 76
  Επέκταση της ρύθμισης περί μη επιβολής προστίμων σε εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9)

  1. Η παρ. 3 του άρθρου 73 του ν. 4607/2019 (Α΄65) αντικαθίσταται ως εξής:
  «3. Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από τις 31.12.2014 μέχρι την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, όπως αυτή προκύπτει από σχετική διαπιστωτική πράξη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», η οποία κοινοποιείται προς τον Υπουργό Οικονομικών, δεν επιβάλλονται το πρόστιμο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) ή το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 (Α΄179). Πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί δεν διαγράφονται. Πρόστιμα που έχουν καταβληθεί, δεν επιστρέφονται.»

  2. Η παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4607/2019 καταργείται.3.Άρθρο 130- Παράταση απαλλαγής των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού από τη φορολογία εισοδήματος - Τροποποίηση της περ. ιη) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013.
Εξαιρείται από τον υπολογισμό του εισοδήματος, για τον προσδιορισμό του φόρου και για το φορολογικό έτος 2021, η αξία των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού, συνολικής αξίας έως τριακοσίων (300) ευρώ ετησίως.

 • Με την διάταξη του άρθρου 130  δίνεται παράταση στην απαλλαγή των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού από τη φορολογία εισοδήματος και στο φορολογικό έτος 2021 (ίσχυε ήδη για το 2020).
 • Άρθρο 130
  Παράταση απαλλαγής των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού από τη φορολογία εισοδήματος Τροποποίηση της περ. ιη) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013

  Η περ. ιη) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:
  «ιη) η αξία των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού συνολικής αξίας έως τριακοσίων (300) ευρώ ετησίως για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021.»


4. → Άρθρο 77 - Αποσύρονται από τη χρήση χωρίς την επιβολή κυρώσεων έως και την 31η.03.2021 (αντί έως την 30η.11.2020, που ισχύει) τα μοντέλα των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), που εμφανίζονται ως ενεργοί στο υποσύστημα taxis.
 • Με την διάταξη του άρθρου 77 παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης παύσης των μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που εμφανίζονται ως ενεργοί στο υποσύστημα taxis και πρέπει να αποσυρθούν από την χρήση τους έως και τις 30.11.2020.
  Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να παρατείνει την παραπάνω προθεσμία, σε περιπτώσεις εξαιρετικών και δυσμενών έκτακτων συνθηκών.

 • Άρθρο 77
  Απόσυρση ταμειακών μηχανών Φ.Η.Μ.

  Η παρ. 9 του άρθρου 101 του ν. 4714/2020 (A΄ 148) αντικαθίσταται ως εξής:
  «9. Τα μοντέλα των Φ.Η.Μ., που εμφανίζονται ως ενεργοί στο υποσύστημα taxis και τα οποία αποσύρονται από τη χρήση, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) υπό στοιχεία ΠΟΛ.1196/2017 (Β΄ 4486), μπορούν να αποσυρθούν χωρίς την επιβολή κυρώσεων έως και τις 31.3.2021. Τα ανωτέρω ισχύουν και για δηλώσεις παύσης των μοντέλων αυτών που υποβάλλονται μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.
  Η ημερομηνία του πρώτου εδαφίου δύναται να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..»

Σημείωση: Δείτε και σχετικό Δ.Τ. της Α.Α.Δ.Ε. όπου όμως γίνεται αναφορά και σε παράταση έως 31.3.2020 της προθεσμίας για την αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών των ΦΗΜ (δείτε εδώ)


5.Άρθρο 79 -  Τροποποιείται ο τρόπος φορολόγησης για τις εξής κατηγορίες τυχερών παιγνίων:
α) τα κέρδη από τα τυχερά παίγνια που εκμεταλλεύεται η ΟΠΑΠ Α.Ε.,
β) τα κέρδη από τα τυχερά παίγνια που διεξάγουν αδειοδοτημένοι πάροχοι και
γ) τα κέρδη από αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα που διεξάγουν αδειοδοτημένοι πάροχοι.

 • Στόχος του άρθρου 79 αποτελεί ο εξορθολογισμός του τρόπου φορολογίας στα τυχερά παίγνία, που παίζονται σε στήλες καθώς με το έως σήμερα νομοθετικό πλαίσιο για τον υπολογισμό του φόρου τα συνολικά κέρδη του δελτίου διαιρούνται με τον συνολικό αριθμό των στηλών που παίχτηκαν και εν συνεχεία εφαρμόζεται η προβλεπομένη κλίμακα φορολόγησης ανά στήλη. Με τον τρόπο αυτό τα προς φορολόγηση κέρδη μειώνονται σημαντικά και κατά συνέπεια και ο φόρος που αναλογεί.
  Επίσης, με την συγκεκριμένη διάταξη προβλέπεται ρητά η χρησιμοποίηση ποσοστού των εσόδων από τη φορολόγηση των εν λόγω τυχερών παιγνίων για την οικονομική ενίσχυση των αθλητικών ομάδων.

 • Άρθρο 79
  Φορολογία κερδών από τυχερά παίγνια

  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2001 (Α΄ 266) αντικαθίσταται ως εξής:
  «Τα κέρδη που ορίζονται στις περ. β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 58, στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με στήλες, υποβάλλονται σε φόρο ανά δελτίο παιχνιδιού, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

  Κέρδη ανά δελτίο ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
  0-100 0,0%
  100,01-200 2,5%
  200,01-500 5,0%
  > 500 7,5%

  Ποσοστό των εσόδων από την ανωτέρω κατηγορία φόρων χρησιμοποιείται για την χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων, κατόπιν κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζονται οι δικαιούχοι, ο τρόπος κατανομής της εν λόγω χρηματοδότησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει την 1η.3.2021.
   6. Άρθρο 114 - Αναμορφώνεται το νομικό πλαίσιο της διαφήμισης στα Μ.Μ.Ε..- Προστίθεται νέο άρθρο στον ΚΦΕ για την έκπτωση δαπανών διαφήμισης.
Προστίθενται, σε περίπτωση καταχώρισης ή μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων κ.λπ. σε μέσο ενημέρωσης, νέα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έγγραφη εντολή του διαφημιζόμενου προς το μέσο, καθώς και στο τιμολόγιο που εκδίδει το μέσο στο όνομα του διαφημιζόμενου. Εξακολουθούν να αναγνωρίζονται για το έτος 2020, οι έγγραφες συμβάσεις για την παροχή εκπτώσεων κύκλου εργασιών με έκδοση πιστωτικών τιμολογίων.
Αυξάνεται σε εννέα κόμμα εννέα τοις εκατό (9,9%), από τέσσερα τοις εκατό (4%) που ισχύει σήμερα, το ανώτατο ποσοστό επιβράβευσης επί του συνόλου της διαφημιστικής δαπάνης, που παρέχουν τα μέσα προς τους διαφημιστές και για το έτος 2020, υπολογίζεται κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα.
Προσδιορίζεται η έννοια της μη εξουσιοδοτημένης πώλησης διαφημιστικού χώρου ή χρόνου καθώς και η ρητή απαγόρευσή της με τις οριζόμενες εξαιρέσεις.
Συμπληρώνονται οι διατάξεις σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού στις σχέσεις μεταξύ μέσων ενημέρωσης, διαφημιζόμενων και διαφημιστών.
Επανακαθορίζονται πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, ορίζονται οι ελεγκτικές αρμοδιότητες της Φορολογικής Διοίκησης και παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισμό της διαδικασίας επιβολής τους.

 • Με τη διάταξη του άρθρου 189 αναμορφώνεται το νομικό πλαίσιο της διαφήμισης στα Μ.Μ.Ε..
  Αποσαφηνίζονται οι συναλλακτικές σχέσεις μεταξύ διαφημιζόμενων και μέσων ενημέρωσης, καθώς και διαφημιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες συναλλάσσονται με τα μέσα για λογαριασμό των διαφημιζομένων, κατόπιν έγγραφης εντολής των πελατών τους, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και η διαδικασία για λόγους ασφάλειας δικαίου.
  Στο πλαίσιο αυτό καταργείται ο περιορισμός της παροχής εκπτώσεων κύκλου εργασιών (τζίρου) καθώς και κάθε άλλης μορφής εκπτώσεων βάσει στόχων, μόνο σύμφωνα με προηγούμενη έγγραφη σύμβαση μεταξύ του μέσου και διαφημιζόμενου και, αν μεσολαβεί διαφημιστής, και του διαφημιστή που θα έχει συναφθεί πριν από την έκδοση των σχετικών τιμολογίων.

  Για λόγους ασφάλειας δικαίου, για το έτος 2020, οι εκπτώσεις κύκλου εργασιών παρέχονται ανεξάρτητα από το αν είχαν συναφθεί τέτοιες συμβάσεις. Προκειμένου η επιβράβευση των διαφημιστικών επιχειρήσεων να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, επαναφέρεται το ανώτατο όριο αυτής σε ποσοστό 9,9% επί του συνόλου του ετήσιου τζίρου τον οποίο έχουν πραγματοποιήσει στα μέσα και διευκρινίζεται ότι το επαυξημένο πλέον ποσοστό επιβράβευσης εφαρμόζεται για τη διαφημιστική δαπάνη όλου του έτους 2020.

  Επίσης με το ίδιο άρθρο εξορθολογίζεται το πλαίσιο επιβολής κυρώσεων για τις παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (Α'159), και με δεδομένο ότι αυτές αποτελούν φορολογικές παραβάσεις καταργούνται οι παρωχημένες διοικητικές κυρώσεις.

  Ακόμα εισάγονται για πρώτη φορά στη νομοθεσία ειδικές προβλέψεις για την ορθή λειτουργία του ανταγωνισμού και την αποτροπή στρεβλώσεων στον συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας και τίθενται συγκεκριμένοι εύλογοι περιορισμοί  και εντάσσεται η ρύθμιση που αφορά στους όρους και τη διαδικασία έκπτωσης δαπανών διαφήμισης στο ισχύον νομικό πλαίσιο με την προσθήκη νέου άρθρου στον ν. 4172/2013 (Α' 167).

  Τέλος εξορθολογίζεται το πλαίσιο επιβολής κυρώσεων για τις παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 2328/1995, και με δεδομένο ότι αυτές αποτελούν φορολογικές παραβάσεις εντάσσονται στο σχετικό φορολογικό νομικό πλαίσιο (ν. 4174/2013).

 • Άρθρο 189
  Διαφήμιση στα Μ.Μ.Ε. Τροποποιήσεις διατάξεων των νόμων 2328/1995, 4172/2013 και 4174/2013

  1. Οι παρ. 1, 2, 5, 8, 10 και 12 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (Α΄159) τροποποιούνται, προστίθενται παρ. 8Α, 13 και 14, καταργούνται οι παρ. 7, 9 και 11 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο 12
  1. Η καταχώριση ή η μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων ή η ανάληψη χορηγίας μετάδοσης εκπομπής ή η διάθεση χώρου σε έντυπο ή ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού χρόνου για τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων, πραγματοποιείται πάντοτε με προηγούμενη έγγραφη εντολή του διαφημιζόμενου ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν διαφημιστή προς το μέσο. Στην εντολή αναφέρονται η αξία της συναλλαγής, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του μέσου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εκπτώσεων, ο ακριβής καθορισμός του χώρου ή του χρόνου προβολής, η δήλη ημέρα ή προθεσμία εξόφλησης, καθώς και οι νόμιμες επιβαρύνσεις. Εφόσον μεσολαβεί διαφημιστής: α) η εντολή δίδεται βάσει προϋφιστάμενης έγγραφης εξουσιοδότησης του διαφημιζόμενου προς τον διαφημιστή, με διάρκεια που καλύπτει τουλάχιστον τη διάρκεια της εντολής, η οποία αποστέλλεται στο μέσο και με την οποία ο διαφημιστής εξουσιοδοτείται να συμβάλλεται με το μέσο στο όνομα και για λογαριασμό του διαφημιζόμενου με αναφορά στη σύμβαση μεταξύ του διαφημιστή και του διαφημιζόμενου και στη διάρκειά της και β) ο διαφημιζόμενος ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο με τον διαφημιστή έναντι του μέσου για την εξόφληση του τελευταίου.
  2. Για όλες τις πράξεις της παρ. 1, το μέσο εκδίδει, σύμφωνα με τον ν. 4308/2014 (Α΄ 251), στο όνομα του διαφημιζόμενου, τιμολόγιο, το οποίο αντιστοιχεί στην καταχώριση ή τη μετάδοση συγκεκριμένου αριθμού πράξεων της παρ. 1, συγκεκριμένης έκτασης ή χρονικής διάρκειας, για έναν συγκεκριμένο διαφημιζόμενο, σε συγκεκριμένη κατηγορία σελίδων ή ζώνης ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού προγράμματος και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο (τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα) και σε αυτό αναγράφονται η τιμή, η αξία της παρασχεθείσας υπηρεσίας και οι τυχόν εκπτώσεις που έχουν παρασχεθεί από το μέσο, η δήλη ημέρα ή προθεσμία εξόφλησης, το ποσό του Φ.Π.Α. και τυχόν ειδικού φόρου που αναλογούν και το ποσό που αντιστοιχεί στην εισφορά της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 (Α΄ 243). Εφόσον για τις πράξεις της παρ. 1 έχει υπάρξει συμφωνία προαγοράς χώρου ή χρόνου, το τιμολόγιο εκδίδεται με βάση τα προβλεπόμενα στη συμφωνία προαγοράς. Εφόσον για τις πράξεις της παρ. 1 μεσολαβεί διαφημιστής, το τιμολόγιο εκδίδεται από το μέσο στο όνομα του διαφημιστή και αντιστοιχεί υποχρεωτικά στην καταχώριση ή τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων ή πακέτων τους, για καθέναν διαφημιζόμενο ξεχωριστά, αντίγραφο δε του τιμολογίου το μέσο υποχρεούται να αποστέλλει και σε κάθε διαφημιζόμενο που αφορά μέχρι το τέλος του επόμενου από την έκδοσή του μήνα.
  3. Κάθε ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθμός και κάθε εφημερίδα ή περιοδικό, που εδρεύει, εκπέμπει ή εκδίδεται σε οποιοδήποτε μέρος της Ελληνικής Επικράτειας, υιοθετεί ελεύθερα την εμπορική του πολιτική για την παροχή των πράξεων της παρ. 1, τηρώντας τη νομοθεσία περί ελεύθερου ανταγωνισμού.
  Σε περίπτωση που από υφιστάμενες διατάξεις προβλέπεται η δωρεάν παροχή χρόνου ή χώρου για προβολή προεκλογικής δραστηριότητας ή άλλον σκοπό δημόσιας ωφέλειας, αυτή υπολογίζεται με βάση τον χρόνο ή χώρο που υποχρεούνται να παρέχουν τα μέσα.
  4. Όλοι οι εφαρμοστέοι φόροι, περιλαμβανομένου του ειδικού φόρου της παρ. 12 του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010 (Α΄ 65) επί των τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων, υπολογίζονται για κάθε τιμολόγιο της παρ. 2 επί του ογδόντα τοις εκατό (80%) της αξίας που προκύπτει μετά την αφαίρεση των τυχόν χορηγούμενων εκπτώσεων, με την εξαίρεση μόνο του Φ.Π.Α., που υπολογίζεται για κάθε τιμολόγιο επί του εκατό τοις εκατό (100%) της αξίας που προκύπτει μετά την αφαίρεση των τυχόν χορηγούμενων εκπτώσεων.
  5. Το ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος παραγωγής ή προσαρμογής (εφόσον αυτή επιτρέπεται κατά νόμο) του διαφημιστικού μηνύματος από τον ίδιο τον ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό, δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) και το είκοσι τοις εκατό (20%) αντίστοιχα, της διαφημιστικής δαπάνης για το συγκεκριμένο αγαθό ή υπηρεσία και μόνο για το πρώτο σχετικό τιμολόγιο που εκδίδεται. Με εξαίρεση την περίπτωση που χορηγός είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, η χορηγία θεωρείται διαφήμιση, χρονικής διάρκειας ίσης με την εμφάνιση της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου ή του σήματος των προϊόντων του χορηγού. Διαφήμιση επίσης θεωρείται και οποιαδήποτε δημοσίευση, που περιέχει διαφημιστικό μήνυμα και καταχωρείται στο σώμα του εντύπου, σε ένθετο, αφιέρωμα κ.λπ. ή διανέμεται μαζί με αυτό, είτε γίνεται επί πληρωμή είτε δωρεάν, με εξαίρεση την περίπτωση που διαφημιζόμενος είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός.
  Του ειδικού φόρου επί των διαφημίσεων απαλλάσσονται μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου που προβάλλονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 21 του άρθρου 3.
  6. Πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται από τα μέσα προς τους πελάτες τους, μεταξύ άλλων και λόγω επίτευξης εκπτώσεων κύκλου εργασιών (τζίρου), κατά την παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248), περιλαμβάνουν υποχρεωτικά αναφορά στους αριθμούς των σχετικών τιμολογίων της παρ. 2, στον Α.Φ.Μ. του διαφημιζόμενου, καθώς και του τυχόν διαφημιστή που μεσολαβεί, στο ποσό της έκπτωσης και στους πιστούμενους φόρους που αναλογούν, περιλαμβανομένου και του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων που αναλογεί.
  7. Η παρ. 7 καταργείται.
  8. Τα μέσα της παρ. 1 δικαιούνται να παρέχουν στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους επιβράβευση αποκλειστικά στους διαφημιστές, η οποία υπολογίζεται επί του συνόλου της διαφημιστικής δαπάνης που πραγματοποίησαν σε αυτά. Το ποσοστό της επιβράβευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το εννέα κόμμα εννέα τοις εκατό (9,9%) επί του συνόλου της ως άνω διαφημιστικής δαπάνης. Διαφημιστής, για την εφαρμογή του άρθρου αυτού θεωρείται μόνο η επιχείρηση που παρέχει διαφημιστικές υπηρεσίες στο σύνολο των πελατών της και συναλλάσσεται με τα μέσα ως συνέπεια αυτών των διαφημιστικών υπηρεσιών, κατόπιν έγγραφης επ’ αυτού εντολής των διαφημιζόμενων πελατών της. Δεν δικαιούνται επιβράβευσης οι επιχειρήσεις που μεσολαβούν μεταξύ διαφημιστών και μέσων και οι επιχειρήσεις που απλώς συμβάλλονται με τα μέσα χωρίς να παρέχουν εν τοις πράγμασι τις πιο πάνω διαφημιστικές υπηρεσίες. Μόνο η απλή αγορά χώρου και χρόνου (εντολή μετάδοσης ή καταχώρισης), έστω και κατόπιν έγγραφης εντολής του διαφημιζόμενου πελάτη, δεν συνιστά διαφημιστική υπηρεσία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Η επιβράβευση δεν μπορεί να παρέχεται με τη μορφή ίσης αξίας διαφημιστικού χρόνου ή χώρου. Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση καταβολή της ανωτέρω επιβράβευσης από τους διαφημιστές στους διαφημιζομένους.
  8A. Μη εξουσιοδοτημένες πωλήσεις διαφημιστικού χρόνου:
  α. Μη εξουσιοδοτημένη πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου συνιστά: (αα) κάθε πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου από διαφημιστή σε διαφημιζόμενη επιχείρηση, όταν ο διαφημιστής, κατά τον χρόνο σύναψης της συμφωνίας πώλησης, δεν έχει προαγοράσει τον πωλούμενο διαφημιστικό χώρο ή χρόνο, (αβ) κάθε σύμβαση με την οποία διαφημιστής δεσμεύεται έναντι διαφημιζόμενης επιχείρησης σχετικά με την τιμή ή το κόστος ανά μονάδα διαφημιστικής φόρτισης (CPR) στην οποία θα της διαθέσει διαφημιστικό χώρο ή χρόνο, ή εγγυάται την τιμή ή το κόστος ανά μονάδα διαφημιστικής φόρτισης (CPR) στην οποία θα της διαθέσει διαφημιστικό χώρο ή χρόνο, όταν ο διαφημιστής κατά τον χρόνο σύναψης της συμφωνίας αυτής δεν έχει ήδη συμφωνήσει τις αντίστοιχες τιμές ή κόστος ανά μονάδα διαφημιστικής φόρτισης (CPR) με μέσα της παρ. 1, (αγ) οποιαδήποτε σύμβαση, συναλλαγή ή αλληλουχία συναλλαγών, μεταξύ δύο ή περισσότερων συμβαλλόμενων, με ισοδύναμο οικονομικό αποτέλεσμα και (αδ) οποιαδήποτε σύμβαση μεταξύ διαφημιστή και διαφημιζόμενης επιχείρησης, που παραπέμπει άμεσα ή έμμεσα στους εκάστοτε τιμοκαταλόγους μέσων της παρ. 1, χωρίς συγκεκριμένη προηγούμενη δέσμευση των μέσων ως προς την τιμή ή το κόστος ανά μονάδα διαφημιστικής φόρτισης για συγκεκριμένο όγκο και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
  β. Μια συμφωνία που πληροί τα κριτήρια της περ. α συνιστά μη εξουσιοδοτημένη πώληση ακόμα και αν: (βα΄) το σχετικό τιμολόγιο του διαφημιστή για την καταβολή της αμοιβής του εκδίδεται σε χρόνο μεταγενέστερο της σύναψης της συμφωνίας, (ββ) αναφέρεται σε τιμή πώλησης που είναι σταθερή ή κυμαινόμενη, ή μέση τιμή, ή προσδιορίζεται από πριν με βάση κάποιο συντελεστή, όπως συντελεστή αύξησης ή μείωσης του κύκλου εργασιών της διαφημιστικής αγοράς.
  γ. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη κάθε μη εξουσιοδοτημένη πώληση διαφημιστικού τηλεοπτικού χρόνου και κάθε σύμβαση που περιλαμβάνει μη εξουσιοδοτημένη πώληση διαφημιστικού χρόνου.
  δ. Συμφωνίες των περ. α΄ και β΄ είναι έγκυρες μόνο εάν προϋπάρχουν συγκεκριμένες δεσμευτικές συμφωνίες με τα μέσα της παρ. 1 για καθέναν διαφημιζόμενο ξεχωριστά. Οι συμφωνίες των περ. α΄ και β΄ επισυνάπτονται ως παράρτημα της συμφωνίας διαφημιστή και διαφημιζόμενου και περιλαμβάνουν συγκεκριμένες τιμές ή κόστος ανά μονάδα διαφημιστικής φόρτισης, συγκεκριμένους όγκους και συγκεκριμένες περιόδους προβολής. Ο όγκος και οι περίοδοι προβολής πρέπει να είναι αντίστοιχες με τις δεσμεύσεις του διαφημιστή προς τον διαφημιζόμενο.
  9. Η παρ. 9 καταργείται.
  10. Οι γενικές διατάξεις του δικαίου του ανταγωνισμού ισχύουν και ως προς την εμπορική πρακτική των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, των διαφημιστών και των διαφημιζομένων, ως προς τις μεταξύ τους σχέσεις. Απαγορεύεται κάθε άμεση ή έμμεση οργανωμένη και συστηματική ή μη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διαφημιζόμενων επιχειρήσεων ή/και διαφημιστών, ή μεταξύ των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, σχετικά με τις τιμές πώλησης ή τις μέσες τιμές πώλησης ή το κόστος ανά μονάδα διαφημιστικής φόρτισης (CPR) ή τη διαφημιστική δαπάνη για την αγορά διαφημιστικού χώρου ή χρόνου από μέσα της παρ. 1. Οι διαφημιστικές επιχειρήσεις, εφόσον λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες, έχουν υποχρεωτικά ονομαστικές μετοχές. Εφόσον οι μετοχές αυτές κατέχονται από άλλη ανώνυμη εταιρεία, οι μετοχές αυτής της εταιρείας πρέπει να είναι ονομαστικές και ούτω καθεξής μέχρι φυσικού προσώπου. Από την υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι εταιρείες που είναι εισηγμένες σε ημεδαπό ή αλλοδαπό χρηματιστήριο αξιών, καθώς και οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Ειδικά για την παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών προς τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, η εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει μόνο για τις ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες προσκομίζουν πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας προς το ελληνικό Δημόσιο, καθώς και έγγραφο δανειοληπτικής ικανότητας από αξιόχρεο πιστωτικό ίδρυμα. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, μπορούν να καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και οι τυχόν αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας.
  11. Η παράγραφος 11 καταργείται.
  12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης είναι δυνατόν να καθορίζονται τυχόν αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
  13. Για το ημερολογιακό έτος 2020, το ανώτατο ποσοστό επιβράβευσης που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 8, υπολογίζεται επί του συνόλου της διαφημιστικής δαπάνης που πραγματοποιήθηκε εντός του έτους 2020.
  14. Για το ημερολογιακό έτος 2020, εκπτώσεις κύκλου εργασιών (τζίρου), καθώς και κάθε άλλης μορφής εκπτώσεις βάσει στόχων, με πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται από τα μέσα της παρ. 1, σε μεταγενέστερο χρόνο, πλην των περιπτώσεων που τα πιστωτικά τιμολόγια εκδίδονται προς διόρθωση σφαλμάτων, παρέχονται και αναγνωρίζονται ανεξάρτητα από τη σύναψη προηγούμενης έγγραφης σύμβασης μεταξύ του μέσου και του διαφημιζόμενου και, αν μεσολαβεί διαφημιστής, και του διαφημιστή που έχει συναφθεί πριν από την έκδοση των τιμολογίων της παρ. 2, επί των οποίων παρέχεται η έκπτωση ή εκδίδεται το πιστωτικό παραστατικό.»

  2. α. Στο άρθρο 23 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται περ. ιστ΄ ως εξής:
  «ιστ) Χρηματικά ποσά ή άλλα ανταλλάγματα που τυχόν καταβλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα για μη εξουσιοδοτημένη πώληση διαφημιστικού τηλεοπτικού χρόνου.»
  β. Στον ν. 4172/2013 προστίθεται άρθρο 22Δ ως εξής:
  «Άρθρο 22Δ Διαφημιστικές δαπάνες
  Οι δαπάνες των διαφημιζομένων που αφορούν σε πράξεις του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (Α΄ 159) εκπίπτουν μόνο εφόσον οι σχετικές πράξεις διενεργούνται κατά τις προβλέψεις του άρθρου 12 του νόμου αυτού.»
  γ. Στο τέλος του άρθρου 68 του ν. 4172/2013 προστίθεται παρ. 6 ως εξής:
  «6. Συγχρόνως με την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης το μέσο της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 κοινοποιεί στη Φορολογική Διοίκηση όλα τα παραστατικά, τα σχετικά με τον υπολογισμό και την καταβολή της επιβράβευσης της παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.»

  3. Στον ν. 4174/2013 (Α΄ 170) προστίθεται άρθρο 54Ζ ως εξής:
  «Άρθρο 54Ζ
  Κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με το άρθρο 12 του ν. 2328/1995
  1. Επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις στους διαφημιστές ή διαφημιζομένους, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, που δεν συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν. 2328/1995 (Α΄ 159), ως εξής:
  α) Αν χορηγηθεί επιβράβευση μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη στην παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 στον διαφημιστή από το μέσο ή υπάρξει καταβολή της επιβράβευσης αυτής από τον διαφημιστή στον διαφημιζόμενο, επιβάλλεται στον διαφημιστή ή και στον διαφημιζόμενο, εάν συντρέχει περίπτωση λήψης απ’ αυτόν επιβράβευσης κατά τα ανωτέρω, πρόστιμο ίσο με το πενταπλάσιο του ποσού αυτού.
  β) Αν παραβιαστεί η απαγόρευση της περ. γ΄ της παρ. 8Α του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ίσο με την οικονομική αξία της μη εξουσιοδοτημένης πώλησης.
  2. Η καταβολή μη επιτρεπόμενων επιβραβεύσεων κατά την περ. α΄ της παρ. 1 θεωρείται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα και επιστρέφεται σε αυτόν που τις κατέβαλε.
  3. Για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος οι έλεγχοι της Φορολογικής Διοίκησης μπορούν να επεκτείνονται στις επιχειρήσεις που μεσολαβούν για την πραγματοποίηση της διαφήμισης ή της καταχώρισης, καθώς και στις επιχειρήσεις που αφορά άμεσα η διαφήμιση ή καταχώριση.
  4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ δύναται να καθορίζονται η διαδικασία, η επιβολή των προστίμων της παρ. 1 και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»Κ.Φ.Δ.

1. → Άρθρο 93 - Η ρύθμιση για την ασθένεια του Λογιστή
 • Με την διάταξη του άρθρου 93 παρέχεται η δυνατότητα στους λογιστές -φοροτεχνικούς, οι οποίοι ασθένησαν από COVID-19, να υποβάλλουν τις πάσης φύσεως δηλώσεις τους και των εντολέων-πελατών τους μεταγενέστερα, εξαιτίας του γεγονότος ότι οι ίδιοι αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους εμπρόθεσμα λόγω της ασθένειας-νοσηλείας τους.
  Χωρίς την προσθήκη των εν λόγω διατάξεων οι λογιστές- φοροτεχνικοί που ασθένησαν λόγω COVID-19, καθώς και οι εντολείς-πελάτες τους , θα επιβαρυνθούν με τα πρόστιμα εκπροθέσμου υποβολής φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων.
   
 • Άρθρο 93
  Ρυθμίσεις για τη δυνατότητα παράτασης υποβολής των φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων των λογιστών φοροτεχνικών που ασθενούν από κορωνοϊό COVID-19 και των εντολέων πελατών τους

  1. Σε περίπτωση που λογιστής φοροτεχνικός βεβαιωμένα πάσχει από κορωνοϊό COVID-19 και εξαιτίας αυτού έχει νοσηλευτεί σε δημόσιο νοσοκομείο που παρέχει νοσηλεία για κορωνοϊό COVID-19, όπως αυτό αποδεικνύεται από τη σχετική βεβαίωση του εν λόγω νοσοκομείου, οι προθεσμίες υποβολής των πάσης φύσης φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων του ιδίου και των εντολέων πελατών του που λήγουν σε ημερομηνίες που συμπίπτουν με τη διάρκεια της νοσηλείας του, παρατείνονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα που ακολουθεί τον μήνα του εξιτηρίου.

  2. Η ρύθμιση της παρ. 1 ισχύει για τους εντολείς πελάτες για τους οποίους ο λογιστής φοροτεχνικός αποδεδειγμένα έχει εξουσιοδοτηθεί στο σύστημα Taxisnet κατά τον προηγούμενο μήνα της ημερομηνίας εισαγωγής του στο νοσοκομείο και παραμένει εξουσιοδοτημένος, σύμφωνα με τα στοιχεία της σχετικής εξουσιοδότησης. H εξουσιοδότηση λογιστή φοροτεχνικού στο σύστημα Taxisnet δημιουργεί τεκμήριο εξουσιοδότησης του ιδίου και για την υποβολή των ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων.

  3. Σε περίπτωση θανάτου λογιστή φοροτεχνικού λόγω κορωνοϊό COVID-19, οι προθεσμίες της παρ. 1 παρατείνονται μέχρι την εξουσιοδότηση του εντολέα πελάτη του σε άλλον λογιστή φοροτεχνικό και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των τριών μηνών από την ημερομηνία θανάτου.

  4. Με κοινή απόφαση των Υπουργού Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δύναται να ορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 


2.Άρθρο 163 - Παραπομπή εγκλημάτων φοροδιαφυγής σε ποινική δίκη - Τροποποίηση άρθρου 55Α του ν. 4174/2013.
 • Με τη διάταξη του άρθρου 163 αντιμετωπίζεται το ζήτημα της παραγραφής των εγκλημάτων φοροδιαφυγής. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η παραγραφή των εγκλημάτων της φοροδιαφυγής αρχίζει από το πέρας του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου η φορολογική Διοίκηση μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, να εκδώσει πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εκτός κι αν έχει ήδη εκδοθεί τέτοια πράξη, οπότε η παραγραφή των ως άνω εγκλημάτων αρχίζει από την έκδοση της πράξης αυτής. Η προτεινόμενη ρύθμιση εφαρμόζεται στα εγκλήματα που τελούνται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
  Με τα άρθρα 32 και 96 του ν. 4745/2020 εισήχθησαν δικονομικές ρυθμίσεις προκειμένου να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η αρχή ne bis in idem και η σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στις υποθέσεις φοροδιαφυγής που άγονται ενώπιον των διοικητικών και ποινικών δικαστηρίων.
  Οι ως άνω ρυθμίσεις, των οποίων η ισχύς καταλαμβάνει όσα αδικήματα φοροδιαφυγής τελούνται από την ψήφιση του ν. 4745/2020 και εντεύθεν, προβλέπουν ότι εφόσον εκδοθεί εκτελεστή πράξη της φορολογικής αρχής σχετική με την παράβαση της φοροδιαφυγής, η πρόοδος της ποινικής διαδικασίας και η παραγραφή το αντίστοιχου ποινικού αδικήματος αναστέλλονται μέχρι την οριστικοποίηση της διοικητικής πράξης λόγω μη άσκησης προσφυγής ή μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης των διοικητικών δικαστηρίων επί της προσφυγής.
  Με τις ρυθμίσεις αυτές διασφαλίζεται
  α) ότι πριν να επιληφθεί ο ποινικός δικαστής θα έχει προηγηθεί η κρίση του διοικητικού δικαστή που είναι κατά το Σύνταγμα ο «φυσικός» δικαστής για τις φορολογικές διαφορές και
  β) ότι δεν υπάρχει κίνδυνος παραγραφής οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος δεδομένου ότι το χρονικό διάστημα της παραγραφής αναστέλλεται για όσο καιρό εκκρεμεί η υπόθεση ενώπιον της διοικήσεως ή των διοικητικών δικαστηρίων.

  Εντούτοις, η φορολογική αρχή που είναι καθ' ύλην αρμόδια για τη διαπίστωση της φοροδιαφυγής ελέγχει, λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας, τις σχετικές υποθέσεις με καθυστέρηση και, συνήθως, στα χρονικά όρια που θέτει το άρθρο 36 του ν. 4174/2013, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος η έκδοση της σχετικής διοικητικής πράξης, που θα αναστείλει την πρόοδο της ποινικής διαδικασίας και την παραγραφή του ποινικού αδικήματος της φοροδιαφυγής, να εκδοθεί στα όρια της πενταετούς παραγραφής που θέτει ο ποινικός κώδικας για τα πλημμελήματα (για τα κακουργήματα δεν τίθεται ζήτημα καθώς ο χρόνος παραγραφής τους ξεπερνά κατά πολύ το απώτατο χρονικό διάστημα εντός του οποίου η φορολογική αρχή δικαιούται να εκδώσει την σχετική εκτελεστή διοικητική πράξη).
  Προκειμένου λοιπόν να μην αναγκαστεί η φορολογική αρχή να επισπεύσει την διαδικασία ελέγχου των σχετικών υποθέσεων, ανατρέποντας έτσι τον εν γένει προγραμματισμό της αλλά και, παράλληλα, να μην είναι τα σχετικά ποινικά αδικήματα, κατ' ουσίαν, απαράγραπτα, όπως συνέβαινε με τις προϊσχύουσες ρυθμίσεις ψηφίστηκε η διάταξη του άρθρου 163.

 • Άρθρο 163
  Παραπομπή εγκλημάτων φοροδιαφυγής σε ποινική δίκη Τροποποίηση του άρθρου 55A του ν. 4174/2013

  1. Το άρθρο 55Α του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) αντικαθίσταται ως εξής:
  «Άρθρο 55Α
  Παραπομπή εγκλημάτων φοροδιαφυγής σε ποινική δίκη
  1. Εάν με βάση την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή την πράξη επιβολής προστίμου συντρέχει περίπτωση τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης εγκλήματος φοροδιαφυγής, όπως ορίζεται στο άρθρο 66, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 68 του Κώδικα. Η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως.
  2. Η παραγραφή των εγκλημάτων του παρόντος νόμου αρχίζει από το πέρας του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου η Φορολογική Διοίκηση μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 36, να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, εκτός κι αν έχει ήδη εκδοθεί τέτοια πράξη, οπότε η παραγραφή των ως άνω εγκλημάτων αρχίζει από την έκδοση της πράξης αυτής.»

  2. Το άρθρο 55Α του ν. 4174/2013, όπως αντικαθίσταται με την παρ. 1 του παρόντος, εφαρμόζεται στα εγκλήματα που τελούνται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης