Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παράταση ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ποινική δίωξη εργοδότη, παράταση ασφαλιστικής ικανότητας, ωράριο επιχειρήσεων - Οι εργασιακές και ασφαλιστικές διατάξεις του ν. 4764/2020

Παράταση ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ποινική δίωξη εργοδότη, παράταση ασφαλιστικής ικανότητας, ωράριο επιχειρήσεων - Οι εργασιακές και ασφαλιστικές διατάξεις του ν. 4764/2020Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN


Δείτε αναλυτικά όλες τις εργασιακές και ασφαλιστικές διατάξεις που προβλέπονται στο νόμο 4764/2020


1.   Άρθρο 117 - Θα διώκεται ποινικά ο εργοδότης ο οποίος αξιώνει και λαμβάνει ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από εργαζόμενο

 • Με τη διάταξη του άρθρου 117 θεσπίζονται κυρώσεις σε βάρος εκείνων των εργοδοτών οι οποίοι παραβιάζουν κατάφωρα τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζόμενων και καταστρατηγούν τα έκτακτα και αναγκαία μέτρα που λαμβάνει η Πολιτεία στο πλαίσιο αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της διάδοσης της πανδημίας.

  Ειδικότερα, με την διάταξη προβλέπεται ότι θα διώκεται ποινικά εργοδότης ο οποίος αξιώνει παράνομα και καταχρηστικά από εργαζόμενό του την καταβολή μέρους ή του συνόλου του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. (Α'64), της οποίας ο εργαζόμενος είναι δικαιούχος, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

  Επιπροσθέτως, ορίζεται ότι θα διώκεται κατ'έγκληση με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών και θα τιμωρείται με χρηματική ποινή οριζόμενη σε τριακόσιες εξήντα (360) ημερήσιες μονάδες, το ύψος εκάστης των οποίων (ημερήσιων μονάδων) δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δέκα τεσσάρων (14) ευρώ.

  Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η διάταξη αντιμετωπίζει τυχόν παράνομες και καταχρηστικές συμπεριφορές εργοδοτών και επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι εφαρμόζουν πρακτικές καταστρατήγησης των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

  Η διάταξη αφορά τους εργαζόμενους- δικαιούχους της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76).
   
 • Άρθρο 117
  Κυρώσεις σε εργοδότη που λαμβάνει ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από εργαζόμενο

  Ο εργοδότης που αξιώνει και λαμβάνει από εργαζόμενο μέρος ή το σύνολο του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), της οποίας ο εργαζόμενος είναι δικαιούχος, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, διώκεται κατ’ έγκληση και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή οριζόμενη σε τριακόσιες εξήντα (360) ημερήσιες μονάδες, το ύψος εκάστης των οποίων (ημερήσιων μονάδων) δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δεκατεσσάρων (14) ευρώ.


 

2. Άρθρο 71 - Άδεια απουσίας εργαζόμενου για δωρεάν έλεγχο COVID-19

 • Με τη διάταξη του άρθρου 71 προβλέπεται η δυνατότητα τρίωρης άδειας από την εργασία, σε όποιον εργαζόμενο επιλέξει με δήλωσή του να υποβληθεί σε έλεγχο τεστ κορωνοϊού COVID-19, χωρίς περικοπή των αποδοχών του.
 • Άρθρο 71
  Άδεια απουσίας εργαζομένου προς τον σκοπό συμμετοχής σε έλεγχο κατά του κορωνοϊού COVID-19

  Εργαζόμενος, ο οποίος επιλέγεται για δωρεάν έλεγχο κατά του κορωνοϊού COVID-19, κατόπιν δήλωσης συμμετοχής του στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί προς τον σκοπό αυτό, και εφόσον η ώρα διενέργειας του ελέγχου ορίζεται εντός του νομίμου ωραρίου εργασίας του, δικαιούται να απουσιάσει από την εργασία του για τρεις (3) ώρες με άδεια του εργοδότη του, χωρίς περικοπή των αποδοχών του. Ο εργαζόμενος, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον εργοδότη του το μήνυμα (sms) που του έχει αποσταλεί από την αρμόδια αρχή, στο οποίο προσδιορίζονται η ημερομηνία, ο τόπος διεξαγωγής (διεύθυνση του κέντρου ελέγχου) και η ώρα του προγραμματισμένου ελέγχου, καθώς και βεβαίωση πραγματοποίησής του. Το μήνυμα (sms) που έχει αποσταλεί στον εργαζόμενο από την αρμόδια αρχή υπέχει και θέση δικαιολογητικού μετακίνησης κατά τη διάρκεια των ισχυόντων μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας.
 

3. Άρθρα 95 - 96 Λειτουργία κατά τις Κυριακές - Τροποποίηση του άρθρου 7 του β.δ. 748/1966 (Α' 790). Δύναται να ορίζεται, με υ.α. και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, το εθνικό πλαίσιο ωραρίου των καταστημάτων, που λειτουργούν κατά τον χρόνο ισχύος των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 19

 • Με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 96 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον ορισμό με απόφασή του τού εθνικού πλαισίου ωραρίου των καταστημάτων που εξακολουθούν να λειτουργούν κατά τον χρόνο ισχύος των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του ιού, το κλείσιμο των καταστημάτων (lockdown) ως μέτρο προστασίας από τη μετάδοση του Covid_19 έχει στρέψει του καταναλωτές αποκλειστικά στις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών.
  Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση των σχετικών άρθρων, η εν λόγω κατάσταση έχει προκαλέσει συμφόρηση στις μεταφορικές εταιρείες, οι οποίες δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στην έγκαιρη παράδοση των αγαθών κατ' οίκον.
  Στόχος του άρθρου 95 είναι η δυνατότητα προσαρμογής του ωραρίου των καταστημάτων στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της περιόδου της πανδημίας για τον περιορισμό της διασποράς του ιού Covid 19.
  Στόχος του άρθρου 96 είναι η άμεση εξυπηρέτηση των καταναλωτών, τηρώντας ταυτόχρονα τα μέτρα προστασίας από τη μετάδοση του COVID-19, η τόνωση της αγοράς και η ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων που πλήττονται από το lockdown.

 • Άρθρο 95
  Εθνικό πλαίσιο ωραρίου καταστημάτων

  Για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά παρέκκλιση του άρθρου 12 του ν. 3377/2005 (Α΄ 202) και του άρθρου 42 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να ορίζεται το εθνικό πλαίσιο ωραρίου των καταστημάτων που εξακολουθούν να λειτουργούν κατά τον χρόνο ισχύος των ανωτέρω μέτρων.

  Άρθρο 96
  Λειτουργία κατά τις Κυριακές Τροποποίηση του άρθρου 7 του β.δ. 748/1966 (Α΄ 790)

  Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του β.δ. 748/1966 (Α΄ 790) προστίθεται περ. ιστ΄, τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο και το άρθρο αντικαθίσταται ως εξής:
  «Άρθρο 7
  Εξαιρέσεις εκ της καθ’ ημέραν Κυριακήν και ημέρας αργίας αναπαύσεως
  1. Αι διατάξεις περί υποχρεωτικής αναπαύσεως καθ’ ημέραν Κυριακήν και ημέρας αργίας, δεν εφαρμόζονται επί μισθωτών απασχολουμένων εις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, υπηρεσίας και εργασίας εν γένει:
  α) Μεταφοράς προσώπων ή πραγμάτων παντός είδους, ως και των μετ’ αυτών συνδεομένων εργασιών αποστολής, πρακτορεύσεως, φορτώσεως και εκφορτώσεως.
  β) Επισκευής και συντηρήσεως μεταφορικών μέσων ως και των αντιστοίχων τμημάτων βιομηχανικών κατασκευής μεταφορικών μέσων ξηράς, θαλάσσης ή αέρος, συνεργείων συγκολλήσεως ελαστικών (βουλκανιζατέρ), πρατηρίων διανομής πετρελαιοειδών και ελαίων δι’ αυτοκίνητα και χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων (γκαράζ), εξαιρέσει των εργασιών πλυσίματος και γρασαρίσματος.
  γ) Παραγωγής μετασχηματισμού και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος, φωταερίου, ατμού ή ατομικής ενεργείας.
  δ) Τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνίας, τηλεοράσεως και λήψεως κινηματογραφικών ταινιών.
  ε) Δημοσίων και Ψυχαγωγικών θεαμάτων και κέντρων διασκεδάσεως, δημοσίων παιγνίων και των μετ’ αυτών συνδεομένων εργασιών, πρακτορείων λαχείων, πρακτορείων εφημερίδων, παντός είδους εκθέσεων, μουσείων ως και επί συναυλιών, αθλητικών αγώνων, ιπποδρομιών, αθλητικών σωματείων, γραφείων ταξιδίων και Λεσχών παντός είδους.
  στ) Εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, μπαρ, καφενείων, γαλακτοπωλείων, κυλικείων και συναφών καταστημάτων.
  ζ) Ανθοπωλείων.
  η) Λουτρών.
  θ) Ξενοδοχείων.
  ι) Ιατρείων, κλινικών, νοσοκομείων και υγειονομικών ιδρυμάτων εν γένει, ως και ιατρών και υγειονομικών εν γένει υπαλλήλων.
  ια) Γραφείων Κηδειών, νεκροταφείων και νεκροτομείων.
  ιβ) Περιπτέρων και των τούτοις εξομοιουμένων καταστημάτων κατά τας διατάξεις του Α. Ν. 1424/49 και ν. 2805/1954, πεταλωτηρίων, φωτογραφείων και στιλβωτηρίων.
  ιγ) Αμιγών καταστημάτων λιανικής πωλήσεως ξηρών καρπών.
  ιδ) Μη ημερησίων εφημερίδων και περιοδικών.
  ιε) Κέντρων διανομής εμπορευμάτων προς καταστήματα λιανικής πωλήσεως.
  ιστ) Φαρμακαποθηκών.
  Για την εκτέλεση παράδοσης αγαθών στους καταναλωτές που έχουν παραγγελθεί εξ αποστάσεως, τηλεφωνικά ή από ηλεκτρονικό κατάστημα υπεραγορών (super market) και κάθε άλλου εμπορικού καταστήματος, ως κέντρο διανομής και παράδοσης θεωρούνται και το φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης και οι αποθήκες του.»
   

4.
Άρθρο  118 - Παρέχεται η δυνατότητα προκήρυξης και διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων (ΓΣ) των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των εργοδοτικών οργανώσεων, όλων των σωματείων που λειτουργούν βάσει του Αστικού Κώδικα ή άλλων ν.π.ι.δ. εξαιρουμένων των αλληλοβοηθητικών ταμείων, καθώς και η λήψη των σχετικών αποφάσεων των Γ.Σ. με τη χρήση ψηφιακών μέσων

 • Με την διάταξη του άρθρο 118  χορηγείται η δυνατότητα έως την 30η.6.2020 στις συνδικαλιστικές οργανώσεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α'79), τις εργοδοτικές οργανώσεις, τα σωματεία που λειτουργούν βάσει του ΑΚ εξαιρουμένων των αλληλοβοηθητικών ταμείων ή άλλα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) να προκηρύσσουν και να διεξάγουν Γενικές Συνελεύσεις με τη χρήση των σύγχρονων ψηφιακών μέσων, προκειμένου να μην παρεμποδίζονται τα μέλη κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Η παρούσα ρύθμιση κρίνεται αναγκαία λόγω των μέτρων περιορισμού των συναθροίσεων, στα πλαίσιο των μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον COVID-19.
  Η συγκεκριμένη διάταξη αντιμετωπίζει το ζήτημα της αδυναμίας σύγκλησης και διεξαγωγής των γενικών συνελεύσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α' 79), των εργοδοτικών οργανώσεων, όλων των σωματείων που λειτουργούν βάσει του ΑΚ και άλλων Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας και των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης κατ'εφαρμογή των έκτακτων και περιοριστικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας από την εξάπλωση του COVID-19
  Η διάταξη του άρθρου 118  αφορά τα διοικητικά όργανα των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α' 79), των εργοδοτικών οργανώσεων, όλων των σωματείων που λειτουργούν βάσει του ΑΚ καθώς και άλλων Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ).

 • Άρθρο 118
  Χρήση των νέων τεχνολογιών για τη διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων & Αρχαιρεσιών

  Κατ’ εξαίρεση και έως την 31η.3.2021, οι Γενικές Συνελεύσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79), των εργοδοτικών οργανώσεων, όλων των σωματείων που λειτουργούν βάσει του ΑΚ ή άλλων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) εξαιρουμένων των αλληλοβοηθητικών ταμείων δύναται να προκηρύσσονται και να διεξάγονται, μετά από απόφαση των αρμόδιων οργάνων διοίκησής τους, με τη χρήση των πλέον πρόσφορων σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών τους. Με χρήση των ίδιων ψηφιακών μέσων λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, τηρουμένων των λοιπών κείμενων και καταστατικών διατάξεων περί απαρτίας και λήψης απόφασης.
  Τα Διοικητικά Συμβούλια είναι υποχρεωμένα να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο για τη διασφάλιση της διαφάνειας και του αδιάβλητου των διαδικασιών.


5.Άρθρο 109 - Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών - Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4756/2020.
Παρατείνεται μέχρι την 31η. 12,2020 η προθεσμία καταβολής της δόσης του μηνός Νοεμβρίου 2020, σε περίπτωση επανένταξης, σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών, πληγέντων από την πανδημία, οι οποίοι την απώλεσαν κατά το χρονικό διάστημα Ιουνίου έως και Οκτωβρίου 2020 και παρέχεται εξουσιοδότηση για τη δυνατότητα παράτασης της ανωτέρω προθεσμίας, καθώς και της δυνατότητας επανακαθορισμού του ανωτέρω χρονικού διαστήματος απώλειας της ρύθμισης για χρονικό διάστημα όχι πέραν της 30ης.6.2021
 • Η λήξη της προθεσμίας καταβολής της δόσης του Νοεμβρίου 2020 έως το τέλος Νοεμβρίου, αποκλείει από το πεδίο εφαρμογής της διάταξης σημαντικό αριθμό ασφαλισμένων που δεν ενημερώθηκαν σχετικά με τη δυνατότητα επανένταξης στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
  Ως εκ τούτου, κρίθηκε αναγκαία η διάταξη του άρθρου 109 για τη παράταση της δυνατότητας καταβολής της δόσης του Νοεμβρίου 2020 έως την 31η.12.2020 για τους ασφαλισμένους που απώλεσαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Ιουνίου 2020 έως και Οκτωβρίου 2020 τη ρύθμιση τμηματικής καταβολής, εφόσον επιθυμούν να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

 • Άρθρο 109
  Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4756/2020

  Στο άρθρο 33 του ν. 4756/2020 (Α΄ 235) επέρχονται οι εξής αλλαγές:
  1. Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
  «2. Η επανένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της δόσης του μηνός Νοεμβρίου 2020, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την 31η.12.2020. Η προθεσμία καταβολής όλων των επόμενων δόσεων της αναβιώσασας ρύθμισης παρατείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης.»
  2. Προστίθεται παρ. 3 ως εξής:
  «3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να ανακαθορίζεται το χρονικό διάστημα της απώλειας των ρυθμίσεων της παρ. 1, να παρατείνεται η ημερομηνία πληρωμής της παρ. 2, πάντως όχι πέραν της 30ης.6.2021, και να καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διαδικασίας επανένταξης στη ρύθμιση των πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού.»


6.Άρθρο 110 - Παρατείνεται κατά τέσσερις (4) μήνες, το σύνολο των επιμέρους προθεσμιών της διαδικασίας που ακολουθείται για τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου κατά το έτος 2021
Διαδικασία διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου κατά το έτος 2021 - Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 103 του ν. 4172/2013.
 • Στο πλαίσιο αντιμετώπισης των έκτακτων και αναγκαίων μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, με τη διάταξη του άρθρου 110 ορίζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του ν. 4172/2013 (Α' 167) για τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου κατά το έτος 2021.

 • Άρθρο 110
  Διαδικασία διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου κατά το έτος 2021 - Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 103 του ν. 4172/2013

  Η παρ. 9 του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
  «9. Ένεκα των έκτακτων και αναγκαίων μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, η διαδικασία του παρόντος κατά το έτος 2021 ορίζεται ως εξής:
  α) Η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης, κατά την υποπερ. αα΄ της περ. β΄ της παρ. 5 λαμβάνει χώρα εντός του τελευταίου δεκαημέρου του μηνός Μαρτίου 2021.
  β) Η σύνταξη και η υποβολή της έκθεσης της υποπερ. αα΄ της περ. β΄ της παρ. 5 λαμβάνουν χώρα το αργότερο έως την 30η Απριλίου 2021.
  γ) Η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευομένου από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση, κατά την υποπερ. γγ΄ της περ. β΄ της παρ. 5, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 15η Μαΐου 2021.
  δ) Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευομένων, καθώς και της έκθεσης των εξειδικευμένων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (Κ.Ε.Π.Ε.) προς σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης, κατά την υποπερ. δδ΄ της περ. β΄ της παρ. 5, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 31η Μαΐου 2021.
  ε) Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης ολοκληρώνεται, κατά την υποπερ. εε΄ της περ. β΄ της παρ. 5, το αργότερο έως την 30η Ιουνίου 2021.
  στ) Η εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών, κατά την περ. α΄ της παρ. 7, λαμβάνει χώρα εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιουλίου 2021.
  ζ) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι παρ. 1 έως 7.»


7. Άρθρο 112 - Παράταση μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ έως 28.2.2021 και πλαφόν  επί του ονομαστικού μισθού βάσει του οποίου επιτυγχάνεται ο προσδιορισμός του μισθού των εργαζομένων.
Παρατείνεται έως 28.2.2021, από 31.12.2020 που ισχύει σήμερα, η εφαρμογή του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και συμπληρώνονται οι διατάξεις σχετικά με την αναπλήρωση, από τον κρατικό προϋπολογισμό, της διαφοράς που υπολείπεται των καταβαλλόμενων αποδοχών, σε σχέση με τον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο. Στο πλαίσιο του ανωτέρω μηχανισμού καταβάλλεται, πλην της αναλογίας του επιδόματος αδείας και Χριστουγέννων έτους 2020 που ήδη προβλέπονται και αναλογία επιδόματος Πάσχα 2021

 • Με τη διάταξη του άρθρου 112 επεκτείνεται η χρονική διάρκεια ισχύος του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» έως τις 28.02.2021 για όλες τις επιχειρήσεις-εργοδότες που εντάσσονται σε αυτόν, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020.

  Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση η ρύθμιση έχει ως στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Κατ' αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται η προσαρμογή των επιχειρήσεων στις οικονομικές συνθήκες, που προκλήθηκαν λόγω των δυσμενών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και εξακολουθούν να επηρεάζουν αρνητικά την οικονομική δραστηριότητά τους και να περιορίζουν τη δυνατότητά τους να απασχολήσουν πλήρως τους εργαζόμενους τους.

  Τέλος, με τη διάταξη εισάγεται πλαφόν επί του ονομαστικού μισθού βάσει του οποίου επιτυγχάνεται ο προσδιορισμός του μισθού των εργαζομένων που εντάσσονται στον μηχανισμό προκειμένου να αποφευχθούν καταχρηστικές συμπεριφορές που επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 • Άρθρο 112
  Παράταση μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

  Στο άρθρο 31 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) επέρχονται οι εξής αλλαγές:
  1. Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
  «1. Θεσπίζεται για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 28.2.2021 μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, που καλείται “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”, με σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.»
  2. Στο τέλος της περ. α) της παρ. 3 προστίθενται δύο εδάφια και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:
  «3. α) Στους εργαζομένους των επιχειρήσεων-εργοδοτών που εντάσσονται στον μηχανισμό, καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας που ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών των εργαζομένων, που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται. Οι ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν στο ποσό της οικονομικής ενίσχυσης, δεν καλύπτονται από τον μηχανισμό. Σε περίπτωση που οι καθαρές αποδοχές, μετά την ανωτέρω προσαρμογή, υπολείπονται του καθαρού νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου, η διαφορά αναπληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο ονομαστικός μισθός που λαμβάνεται υπόψιν για τον υπολογισμό της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 (Α’ 104). Υπερβάλλοντα ποσά που θα καταβληθούν από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος και εφεξής αναζητούνται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 2 της υπό στοιχεία οικ. 23103/478/13.6.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2274).».
  3. Στο δεύτερο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 31 προστίθενται οι λέξεις «επιδόματος Πάσχα 2021» και το εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής:
  «Στο πλαίσιο του μηχανισμού αυτού καταβάλλεται αναλογία του επιδόματος αδείας και του επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2020, επιδόματος Πάσχα 2021, υπολογιζόμενων επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, που ανέρχεται στο εξήντα τοις εκατό (60%) των μειωμένων αποδοχών των εργαζομένων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.»
  4. Στο δεύτερο εδάφιο της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 31, μετά τις λέξεις «Χριστουγέννων έτους 2020» προστίθενται οι λέξεις «και Δώρο Πάσχα» ως εξής:
  «Τα οριζόμενα στην περίπτωση αυτή ισχύουν και για το επίδομα αδείας, καθώς και για το δώρο Χριστουγέννων έτους 2020 και δώρο Πάσχα 2021».
  5. Στο τέταρτο εδάφιο της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 31 η ημερομηνία «31.12.2020» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «28.2.2021» και το εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής:
  «Για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 ως 28.2.2021 καταβάλλεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τον Κρατικό Προϋπολογισμό το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στον χρόνο που οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται.»
  6. α) Στο τρίτο εδάφιο της περ. γ της παρ. 5 του άρθρου 31, η ημερομηνία «31.12.2020» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «28.2.2021» και το εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής:
  «Για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 28.2.2021 καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κατά ποσοστό 100%, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στον χρόνο, κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται.»
  β) Στο τέταρτο εδάφιο της περ. γ της παρ. 5 του άρθρου 31, η ημερομηνία «31.12.2020» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «28.2.2021» και το εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής:
  «Κατ` εξαίρεση, για τις εν λόγω επιχειρήσεις, το χρονικό διάστημα ισχύος του μηχανισμού εκτείνεται έως και τις 28.2.2021. Δικαίωμα συμμετοχής από 16.10.2020 έως 28.2.2021 έχουν επιχειρήσεις, εφόσον είχαν δικαίωμα συμμετοχής στον μηχανισμό οποιαδήποτε στιγμή κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα.».
   

8.Άρθρο 113 - Παρατείνεται όχι πέραν της 28.2.2021, (από 31.12.2020 που ίσχυε) η ασφαλιστική ικανότητα έμμεσων μελών, την οποία διαθέτουν μέχρι την 31.12.2020, από 29.2.2020 που ορίζεται σήμερα.
 • Με τη διάταξη του άρθρου 113 αντιμετωπίζεται το ζήτημα της παράτασης της ασφαλιστικής ικανότητας των εμμέσων μελών μέχρι την 28η.2.2021των ασφαλισμένων μισθωτών και μη μισθωτών που παραμένουν ασφαλιστικά ικανοί και αντιμετωπίζεται το ζήτημα της πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο λόγω της πανδημίας.

 • Άρθρο 113
  Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας εμμέσων μελών

  Η παρ. 1 του εικοστού άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) αντικαθίσταται ως εξής:
  «1. Στα έμμεσα μέλη, που έχουν ασφαλιστική ικανότητα μέχρι την 31.12.2020 και των οποίων οι άμεσα ασφαλισμένοι από τους οποίους τα πρώτα εξαρτώνται, παραμένουν ασφαλιστικά ικανοί, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα μέχρι την ολοκλήρωση της διασταύρωσης των στοιχείων τους με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, και πάντως όχι πέραν της 28ης.2.2021.».


9. Άρθρο 114 - Παρατείνεται έως την 28η.2.2021, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης, η ασφαλιστική ικανότητα αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και ασφαλισμένων στον τ. Ο.Γ.Α., που τυχόν βαρύνονται με χρεωστικό υπόλοιπο από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών τους για τα έτη 2017, 2018 και 2019
 • Με τη διάταξη του άρθρου 114 αντιμετωπίζεται το ζήτημα της παράτασης της ασφαλιστικής ικανότητας των αυτοαπασχολουμένων, ελεύθερων επαγγελματιών με πολλαπλή ή μη δραστηριότητα και προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση του τ. ΟΓΑ για τους οποίους προέκυψε χρεωστικό υπόλοιπο λόγω της εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών ετών 2017, 2018 και 2019 σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο λόγω της πανδημίας.
 • Άρθρο 114
  Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ασφαλισμένους στον τ. Ο.Γ.Α.

  Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4756/2020 (Α’ 235) προστίθεται τρίτο εδάφιο, προστίθεται παρ. 4 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο 71
  Καταβολή δόσεων εκκαθάρισης ετών 2017, 2018 και 2019
  1. Σε περίπτωση που από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών ετών 2017, 2018 και 2019 αυτοαπασχολουμένων, ελεύθερων επαγγελματιών με πολλαπλή ή μη δραστηριότητα και προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση του τ. ΟΓΑ προκύπτει διαφορά που πρέπει να καταβληθεί από τους ασφαλισμένους (χρεωστικό υπόλοιπο) αυτή καταβάλλεται, ισομερώς κατανεμημένη, σε πέντε (5) μηνιαίες δόσεις, ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού της μηνιαίας δόσης.
  2. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την 31η.3.2021. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα. Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο, την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθμού των δόσεων. Η ασφαλιστική ικανότητα των υπαγόμενων στην παρ. 1 παρατείνεται έως την 28η.2.2021.
  3. Εάν η μηνιαία δόση οφειλής δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα, επιβάλλεται ο προβλεπόμενος τόκος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία επί του ποσού της μηνιαίας δόσης που καταβάλλεται εκπρόθεσμα».
  4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να παρατείνονται οι προθεσμίες της παρ. 2 και η ασφαλιστική ικανότητα των υπακτέων στην παρ. 1 και να καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης