Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αναμορφώνεται το νομικό πλαίσιο της διαφήμισης στα Μ.Μ.Ε..- Νέο άρθρο στον ΚΦΕ για την έκπτωση δαπανών διαφήμισης

21 Δεκέμβριος 2020
Αναμορφώνεται το νομικό πλαίσιο της διαφήμισης στα Μ.Μ.Ε..- Νέο άρθρο στον ΚΦΕ για την έκπτωση δαπανών διαφήμισης

Νέα τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχεδίου του υπ. Υγείας λίγο πριν την ψήφισή του.

Με την υπόψη τροπολογία, τροποποιούνται/συμπληρώνονται οι διατάξεις για τη διαφήμιση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ειδικότερα:
 
1. Προστίθενται, σε περίπτωση καταχώρισης ή μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων κ.λπ. σε μέσο ενημέρωσης, νέα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έγγραφη εντολή του διαφημιζόμενου προς το μέσο, καθώς και στο τιμολόγιο που εκδίδει το μέσο στο όνομα του διαφημιζόμενου. Εξακολουθούν να αναγνωρίζονται για το έτος 2020, οι έγγραφες συμβάσεις για την παροχή εκπτώσεων κύκλου εργασιών με έκδοση πιστωτικών τιμολογίων.
 
2. Αυξάνεται σε εννέα κόμμα εννέα τοις εκατό (9,9%), από τέσσερα τοις εκατό (4%) που ισχύει σήμερα, το ανώτατο ποσοστό επιβράβευσης επί του συνόλου της διαφημιστικής δαπάνης, που παρέχουν τα μέσα προς τους διαφημιστές και για το έτος 2020, υπολογίζεται κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα.
 
3. Προσδιορίζεται η έννοια της μη εξουσιοδοτημένης πώλησης διαφημιστικού χώρου ή χρόνου καθώς και η ρητή απαγόρευσή της με τις οριζόμενες εξαιρέσεις.
 
4. Συμπληρώνονται οι διατάξεις σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού στις σχέσεις μεταξύ μέσων ενημέρωσης, διαφημιζόμενων και διαφημιστών.
 
 5. Επανακαθορίζονται πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, ορίζονται οι ελεγκτικές αρμοδιότητες της Φορολογικής Διοίκησης και παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισμό της διαδικασίας επιβολής τους.

 
 
 
 
 
 Αιτιολογική έκθεση
 
 Παρ. 1
Αναμορφώνεται το νομικό πλαίσιο της διαφήμισης στα Μ.Μ.Ε.. Αποσαφηνίζονται οι συναλλακτικές σχέσεις μεταξύ  διαφημιζόμενων και μέσων ενημέρωσης, καθώς και διαφημιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες συναλλάσσονται με τα μέσα για λογαριασμό των διαφημιζομένων, κατόπιν έγγραφης εντολής των πελατών τους, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και η διαδικασία για λόγους ασφάλειας δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό καταργείται ο περιορισμός της παροχής εκπτώσεων κύκλου εργασιών (τζίρου) καθώς και κάθε άλλης μορφής εκπτώσεων βάσει στόχων, μόνο σύμφωνα με προηγούμενη έγγραφη σύμβαση μεταξύ του μέσου και διαφημιζόμενου και, αν μεσολαβεί διαφημιστής, και του διαφημιστή που θα έχει συναφθεί πριν από την έκδοση των σχετικών τιμολογίων.

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, για το έτος 2020, οι εκπτώσεις κύκλου εργασιών παρέχονται ανεξάρτητα από το αν είχαν συναφθεί τέτοιες συμβάσεις. Προκειμένου η επιβράβευση των διαφημιστικών επιχειρήσεων να  ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, επαναφέρεται το ανώτατο όριο αυτής σε ποσοστό 9,9% επί του συνόλου του ετήσιου τζίρου τον οποίο έχουν πραγματοποιήσει στα μέσα και διευκρινίζεται ότι το επαυξημένο πλέον ποσοστό επιβράβευσης εφαρμόζεται για τη διαφημιστική δαπάνη όλου του έτους 2020.

Εξορθολογίζεται το πλαίσιο επιβολής κυρώσεων για τις παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (Α'159), και με δεδομένο ότι αυτές αποτελούν φορολογικές παραβάσεις καταργούνται οι παρωχημένες διοικητικές κυρώσεις. Τέλος, εισάγονται για πρώτη φορά στη νομοθεσία ειδικές προβλέψεις για την ορθή λειτουργία του ανταγωνισμού και την αποτροπή στρεβλώσεων στον συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας και τίθενται συγκεκριμένοι εύλογοι περιορισμοί.
 
Παρ. 2
Εντάσσεται η ρύθμιση που αφορά στους όρους και τη διαδικασία έκπτωσης δαπανών διαφήμισης στο ισχύον νομικό πλαίσιο με την προσθήκη νέου άρθρου στον ν. 4172/2013 (Α' 167).
 
Παρ. 3
Εξορθολογίζεται το πλαίσιο επιβολής κυρώσεων για τις παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 2328/1995, και με δεδομένο ότι αυτές αποτελούν φορολογικές παραβάσεις εντάσσονται στο σχετικό φορολογικό νομικό πλαίσιο (ν. 4174/2013) (Α'170)
 
 
 
 
 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
 
 ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
 
 ΜΕ ΤΙΤΛΟ

 
 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»
 
 Άρθρο...
 
 Διαφήμιση στα Μ.Μ.Ε. - Τροποποιήσεις διατάξεων ν. 2328/1995, ν. 4172/2013 και
 
 ν. 4174/2013
 
 1. Οι παρ. 1, 2, 5, 8, 10 και 12 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (Α'159) τροποποιούνται, προστίθενται παρ. 8Α, 13 και 14, καταργούνται οι παρ. 7, 9 και 11 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 12
 
 1. Η καταχώριση ή η μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων ή η ανάληψη χορηγίας μετάδοσης εκπομπής ή η διάθεση χώρου σε έντυπο ή ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού χρόνου για τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων, πραγματοποιείται πάντοτε με προηγούμενη έγγραφη εντολή του διαφημιζόμενου ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν διαφημιστή προς το μέσο. Στην εντολή αναφέρονται η αξία της συναλλαγής σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του μέσου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εκπτώσεων, ο ακριβής καθορισμός του χώρου ή του χρόνου προβολής, η δήλη ημέρα ή προθεσμία εξόφλησης καθώς καί οι νόμιμες επιβαρύνσεις. Εφόσον μεσολαβεί διαφημιστής: α) η εντολή δίδεται βάσει προϋφιστάμενης έγγραφης εξουσιοδότησης του διαφημιζόμενου προς τον διαφημιστή, με διάρκεια που καλύπτει τουλάχιστον τη διάρκεια της εντολής, η οποία αποστέλλεται στο μέσο και με την οποία ο διαφημιστής εξουσιοδοτείται να συμβάλλεται με το μέσο στο όνομα και για λογαριασμό του διαφημιζόμενου με αναφορά στη σύμβαση μεταξύ του διαφημιστή και του διαφημιζόμενου και στη διάρκειά της και β) ο διαφημιζόμενος ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο με τον διαφημιστή έναντι του μέσου για την εξόφληση του τελευταίου.
 
 2. Για όλες τις πράξεις της παρ. 1, το μέσο εκδίδει, σύμφωνα με τον ν. 4308/2014 (Α' 251), στο όνομα του διαφημιζόμενου τιμολόγιο, το οποίο αντιστοιχεί στην καταχώριση ή τη μετάδοση συγκεκριμένου αριθμού πράξεων της παρ. 1, συγκεκριμένης έκτασης ή χρονικής διάρκειας, για έναν συγκεκριμένο διαφημιζόμενο, σε συγκεκριμένη κατηγορία σελίδων ή ζώνης ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού προγράμματος και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο (τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα) και σε αυτό αναγράφονται η τιμή, η αξία της παρασχεθείσας υπηρεσίας και οι τυχόν εκπτώσεις που έχουν παρασχεθεί από το μέσο, η δήλη ημέρα ή προθεσμία εξόφλησης το ποσό του Φ.Π.Α. και τυχόν ειδικού φόρου που αναλογούν και το ποσό που αντιστοιχεί στην εισφορά της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 (Α' 243). Εφόσον για τις πράξεις της παρ. 1 έχει υπάρξει συμφωνία προαγοράς χώρου ή χρόνου, το τιμολόγιο εκδίδεται με βάση τα προβλεπόμενα στη συμφωνία προαγοράς. Εφόσον για τις πράξεις της παρ. 1 μεσολαβεί διαφημιστής, το τιμολόγιο εκδίδεται από το μέσο στο όνομα του διαφημιστή και αντιστοιχεί υποχρεωτικά στην καταχώριση ή τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων ή πακέτων τους, για κάθε ένα διαφημιζόμενο ξεχωριστά, αντίγραφο δε του τιμολογίου το μέσο υποχρεούται να αποστέλλει και σε κάθε διαφημιζόμενο που αφορά μέχρι το τέλος του επόμενου από την έκδοσή του μήνα.
 
 3. Κάθε ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθμός και κάθε εφημερίδα ή περιοδικό, που εδρεύει, εκπέμπει ή εκδίδεται σε οποιοδήποτε μέρος της Ελληνικής Επικράτειας, υιοθετεί ελεύθερα την εμπορική του πολιτική για την παροχή των πράξεων της παρ. 1, τηρώντας τη νομοθεσία περί ελεύθερου ανταγωνισμού.
 
 Σε περίπτωση που από υφιστάμενες διατάξεις προβλέπεται η δωρεάν παροχή χρόνου ή χώρου για προβολή προεκλογικής δραστηριότητας ή άλλο σκοπό δημόσιας ωφέλειας, αυτή υπολογίζεται με βάση τον χρόνο ή χώρο που υποχρεούνται να παρέχουν τα μέσα.
 
 4. Όλοι οι εφαρμοστέοι φόροι, περιλαμβανομένου του ειδικού φόρου της παρ. 12 του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010 (Α' 65) επί των τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων, υπολογίζονται για κάθε τιμολόγιο της παρ. 2 επί του ογδόντα τοις εκατό (80%) της αξίας που προκύπτει μετά την αφαίρεση των τυχόν χορηγούμενων εκπτώσεων, με την εξαίρεση μόνο του Φ.Π.Α., που υπολογίζεται για κάθε τιμολόγιο επί του εκατό τοις εκατό (100%) της αξίας που προκύπτει μετά την αφαίρεση των τυχόν χορηγούμενων εκπτώσεων.
 
 5. Το ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος παραγωγής ή προσαρμογής (εφόσον αυτή επιτρέπεται κατά νόμο) του διαφημιστικού μηνύματος από τον ίδιο τον ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό, δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) και το είκοσι τοις εκατό (20%) αντίστοιχα, της διαφημιστικής δαπάνης για το συγκεκριμένο αγαθό ή υπηρεσία και μόνο για το πρώτο σχετικό τιμολόγιο που εκδίδεται. Με εξαίρεση την περίπτωση που χορηγός είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, η χορηγία θεωρείται διαφήμιση, χρονικής διάρκειας ίσης με την εμφάνιση της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου ή του σήματος των προϊόντων του χορηγού. Διαφήμιση επίσης θεωρείται και οποιαδήποτε δημοσίευση που περιέχει διαφημιστικό μήνυμα και καταχωρείται στο σώμα του εντύπου, σε ένθετο, αφιέρωμα κ.λπ. ή διανέμεται μαζί με αυτό, είτε γίνεται επί πληρωμή είτε δωρεάν, με εξαίρεση την περίπτωση που διαφημιζόμενος είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός.
 
 Του ειδικού φόρου επί των διαφημίσεων απαλλάσσονται μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου που προβάλλονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 21 του άρθρου 3.
 
 6. Πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται από τα μέσα προς τους πελάτες τους, μεταξύ άλλων και λόγω επίτευξης εκπτώσεων κύκλου εργασιών (τζίρου) κατά την παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 2859/2000 (Α' 248), περιλαμβάνουν υποχρεωτικά αναφορά στους αριθμούς των σχετικών τιμολογίων της παρ. 2, στον Α.Φ.Μ. του διαφημιζόμενου, καθώς και του τυχόν διαφημιστή που μεσολαβεί, στο ποσό της έκπτωσης και στους πιστούμενους φόρους που αναλογούν, περιλαμβανομένου και του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων που αναλογεί.
 
 7. Η παρ. 7 καταργείται.
 
 8. Τα μέσα της παρ. 1 δικαιούνται να παρέχουν στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους επιβράβευση αποκλειστικά στους διαφημιστές, η οποία υπολογίζεται επί του συνόλου της διαφημιστικής δαπάνης που πραγματοποίησαν σε αυτά. Το ποσοστό της επιβράβευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το εννέα κόμμα εννέα τοις εκατό (9,9%) επί του συνόλου της ως άνω διαφημιστικής δαπάνης. Διαφημιστής για την εφαρμογή του άρθρου αυτού θεωρείται μόνο η επιχείρηση που παρέχει διαφημιστικές υπηρεσίες στο σύνολο των πελατών της και συναλλάσσεται με τα μέσα ως συνέπεια αυτών των διαφημιστικών υπηρεσιών, κατόπιν έγγραφης επ' αυτού εντολής των διαφημιζόμενων πελατών της. Δεν δικαιούνται επιβράβευσης οι επιχειρήσεις που μεσολαβούν μεταξύ διαφημιστών και μέσων και οι επιχειρήσεις που απλώς συμβάλλονται με τα μέσα χωρίς να παρέχουν εν τοις πράγμασι τις πιο πάνω
 
 διαφημιστικές υπηρεσίες. Μόνο η απλή αγορά χώρου και χρόνου (εντολή μετάδοσης ή καταχώρισης), έστω και κατόπιν έγγραφης εντολής του διαφημιζόμενου πελάτη, δεν συνιστά διαφημιστική υπηρεσία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Η επιβράβευση δεν μπορεί να παρέχεται με τη μορφή ίσης αξίας διαφημιστικού χρόνου ή χώρου. Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση καταβολή της ανωτέρω επιβράβευσης από τους διαφημιστές στους διαφημιζομένους.
 
 8Α. Μη εξουσιοδοτημένες πωλήσεις διαφημιστικού χρόνου:
 
 α. Μη εξουσιοδοτημένη πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου συνιστά: (αα) κάθε πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου από διαφημιστή σε διαφημιζόμενη επιχείρηση, όταν ο διαφημιστής, κατά τον χρόνο σύναψης της συμφωνίας πώλησης, δεν έχει προαγοράσει τον πωλούμενο διαφημιστικό χώρο ή χρόνο, (αβ) κάθε σύμβαση με την οποία διαφημιστής δεσμεύεται έναντι διαφημιζόμενης επιχείρησης σχετικά με την τιμή ή το κόστος ανά μονάδα διαφημιστικής φόρτισης (CPR) στην οποία θα της διαθέσει διαφημιστικό χώρο ή χρόνο, ή εγγυάται την τιμή ή το κόστος ανά μονάδα διαφημιστικής φόρτισης (CPR) στην οποία θα της διαθέσει διαφημιστικό χώρο ή χρόνο, όταν ο διαφημιστής κατά τον χρόνο σύναψης της συμφωνίας αυτής δεν έχει ήδη συμφωνήσει τις αντίστοιχες τιμές ή κόστος ανά μονάδα διαφημιστικής φόρτισης (CPR) με μέσα της παρ. 1, (αγ) οποιαδήποτε σύμβαση, συναλλαγή ή αλληλουχία συναλλαγών, μεταξύ δύο ή περισσότερων συμβαλλόμενων, με ισοδύναμο οικονομικό αποτέλεσμα και (αδ) οποιαδήποτε σύμβαση μεταξύ διαφημιστή και διαφημιζόμενης επιχείρησης που παραπέμπει άμεσα ή έμμεσα στους εκάστοτε τιμοκαταλόγους μέσων της παρ. 1, χωρίς συγκεκριμένη προηγούμενη δέσμευση των μέσων ως προς την τιμή ή το κόστος ανά μονάδα διαφημιστικής φόρτισης για συγκεκριμένο όγκο και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
 
 β. Μια συμφωνία που πληροί τα κριτήρια της περ. α συνιστά μη εξουσιοδοτημένη πώληση ακόμα και αν: (βα) το σχετικό τιμολόγιο του διαφημιστή για την καταβολή της αμοιβής του εκδίδεται σε χρόνο μεταγενέστερο της σύναψης της συμφωνίας, (ββ) αναφέρεται σε τιμή πώλησης που είναι σταθερή ή κυμαινόμενη, ή μέση τιμή, ή προσδιορίζεται από πριν με βάση κάποιο συντελεστή, όπως συντελεστή αύξησης ή μείωσης του κύκλου εργασιών της διαφημιστικής αγοράς.
 
 γ. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη κάθε μη εξουσιοδοτημένη πώληση διαφημιστικού τηλεοπτικού χρόνου και κάθε σύμβαση που περιλαμβάνει μη εξουσιοδοτημένη πώληση διαφημιστικού χρόνου.
 
 -4-δ. Συμφωνίες των περ. α και β είναι έγκυρες μόνο εάν προϋπάρχουν συγκεκριμένες δεσμευτικές συμφωνίες με τα μέσα της παρ. 1 για κάθε ένα διαφημιζόμενο ξεχωριστά. Οι συμφωνίες των περ. α και β επισυνάπτονται ως παράρτημα της συμφωνίας διαφημιστή και διαφημιζόμενου και περιλαμβάνουν συγκεκριμένες τιμές ή κόστος ανά μονάδα διαφημιστικής φόρτισης, συγκεκριμένους όγκους και συγκεκριμένες περιόδους προβολής. Ο όγκος και οι περίοδοι προβολής πρέπει να είναι αντίστοιχες με τις δεσμεύσεις του διαφημιστή προς τον διαφημιζόμενο.».
 
 9. Η παρ. 9 καταργείται.
 
 10. Οι γενικές διατάξεις του δικαίου του ανταγωνισμού ισχύουν και ως προς την εμπορική πρακτική των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, των διαφημιστών καιτων διαφημιζομένων, ως προς τις μεταξύ τους σχέσεις. Απαγορεύεται κάθε άμεση ή έμμεση οργανωμένη και συστηματική ή μη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διαφημιζόμενων επιχειρήσεων ή/και διαφημιστών, ή μεταξύ των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, σχετικά με τις τιμές πώλησης ή τις μέσες τιμές πώλησης ή το κόστος ανά μονάδα διαφημιστικής φόρτισης (CPR) ή τη διαφημιστική δαπάνη για την αγορά διαφημιστικού χώρου ή χρόνου από μέσα της παρ. 1. Οι διαφημιστικές επιχειρήσεις, εφόσον λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες, έχουν υποχρεωτικά ονομαστικές μετοχές. Εφόσον οι μετοχές αυτές κατέχονται από άλλη ανώνυμη εταιρεία, οι μετοχές αυτής της εταιρείας πρέπει να είναι ονομαστικές και ούτω καθεξής μέχρι φυσικού προσώπου. Από την υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι εταιρείες που είναι εισηγμένες σε ημεδαπό ή αλλοδαπό χρηματιστήριο αξιών, καθώς και ol οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Ειδικά για την παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών προς τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, η εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει μόνο για τις ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες προσκομίζουν πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας προς το ελληνικό Δημόσιο, καθώς και έγγραφο δανειοληπτικής ικανότητας από αξιόχρεο πιστωτικό ίδρυμα. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, μπορούν να καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και οι τυχόν αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας.
 
 11. Η παράγραφος 11 καταργείται.
 
 12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης είναι δυνατόν να καθορίζονται τυχόν αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
 
 13. Για το ημερολογιακό έτος 2020, το ανώτατο ποσοστό επιβράβευσης που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 8, υπολογίζεται επί του συνόλου της διαφημιστικής δαπάνης που πραγματοποιήθηκε εντός του έτους 2020.
 
 14. Για το ημερολογιακό έτος 2020, εκπτώσεις κύκλου εργασιών (τζίρου), καθώς και κάθε άλλης μορφής εκπτώσεις βάσει στόχων, με πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται από τα μέσα της παρ. 1, σε μεταγενέστερο χρόνο, πλην των περιπτώσεων που τα πιστωτικά τιμολόγια εκδίδονται προς διόρθωση σφαλμάτων, παρέχονται και αναγνωρίζονται ανεξάρτητα από τη σύναψη προηγούμενης έγγραφης σύμβασης μεταξύ του μέσου και του διαφημιζόμενου και, αν μεσολαβεί διαφημιστής, και του διαφημιστή που έχει συναφθεί πριν από την έκδοση των τιμολογίων της παρ. 2, επί των οποίων παρέχεται η έκπτωση ή εκδίδεται το πιστωτικό παραστατικό.».
 
 2. α. Στο άρθρο 23 του ν. 4172/2013 (Α' 167) προστίθεται περ. ιστ' ως εξής:
 
 «ιστ) Χρηματικά ποσά ή άλλα ανταλλάγματα που τυχόν καταβλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα για μη εξουσιοδοτημένη πώληση διαφημιστικού τηλεοπτικού χρόνου».
 
 β. Στον ν. 4172/2013 προστίθεται άρθρο 22Δ ως εξής:
 
 «Άρθρο 22Δ
 
 Διαφημιστικές δαπάνες:
 
 Οι δαπάνες των διαφημιζομένων που αφορούν σε πράξεις του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (Α' 159) εκπίπτουν μόνο εφόσον οι σχετικές πράξεις διενεργούνται κατά τις προβλέψεις του άρθρου 12 του νόμου αυτού.»
 
 γ. Στο τέλος του άρθρου 68 του ν. 4172/2013 προστίθεται παρ. 6 ως εξής:
 
 «6. Συγχρόνως με την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης το μέσο της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 κοινοποιεί στη Φορολογική Διοίκηση όλα τα παραστατικά, τα σχετικά με τον υπολογισμό και την καταβολή της επιβράβευσης της παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.».
 
 3. Στον ν. 4174/2013 (Α' 170) προστίθεται άρθρο 54Ζ ως εξής:
 
 «Άρθρο 54Ζ
 
 Κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με το άρθρο 12 του ν. 2328/1995
 
 1. Επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις στους διαφημιστές ή διαφημιζόμενους, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, που δεν συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν. 2328/1995 (Α' 159) ως εξής:
 
 α) Αν χορηγηθεί επιβράβευση μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη στην παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 στον διαφημιστή από το μέσο ή υπάρξει καταβολή της επιβράβευσης αυτής από τον διαφημιστή στον διαφημιζόμενο, επιβάλλεται στον διαφημιστή ή και στον διαφημιζόμενο, εάν συντρέχει περίπτωση λήψης απ' αυτόν επιβράβευσης κατά τα ανωτέρω, πρόστιμο ίσο με το πενταπλάσιο του ποσού αυτού.
 
 β) Αν παραβιαστεί η απαγόρευση της περ. γ' της παρ. 8Α του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ίσο με την οικονομική αξία της μη εξουσιοδοτημένης πώλησης.
 
 2. Η καταβολή μη επιτρεπόμενων επιβραβεύσεων κατά την περ. α' της παρ. 1 θεωρείται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα και επιστρέφεται σε αυτόν που τις κατέβαλε.
 
 3. Για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος οι έλεγχοι της Φορολογικής Διοίκησης μπορούν να επεκτείνονται στις επιχειρήσεις που μεσολαβούν για την πραγματοποίηση της διαφήμισης ή της καταχώρισης, καθώς και στις επιχειρήσεις που αφορά άμεσα η διαφήμιση ή καταχώριση.
 
 4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ δύναται να καθορίζονται η διαδικασία, η επιβολή των προστίμων της παρ. 1 και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.».
 
 Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2020
 
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης