Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί το 2021 με την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών - Αναλυτικοί πίνακες, επισημάνσεις

Πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί το 2021 με την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών - Αναλυτικοί πίνακες, επισημάνσεις
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα Taxheaven.


Με τη διάταξη του άρθρου 31 του νόμου 4756/2020 μειώνονται από 1.1.2021 οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα (σ.σ. εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στους φορείς του δημοσίου). Το ύψος των  ασφαλιστικών εισφορών της μισθωτής εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, σε σχέση με το έτος 2020 διαμορφώνεται ως ακολούθως:


  2020 2021
Κλάδοι ασφάλισης Εργοδότη Ασφ. Σύνολο Εργοδότη Ασφ. Σύνολο
1.Κύριας σύνταξης 13,33% 6,67% 20,00% 13,33% 6,67% 20,00%
2.Επικουρικής ασφάλισης 3,25% 3,25% 6,50% 3,25% 3,25% 6,50%
3.Υγειονομικής περίθαλψης            
(α) Για παροχές σε είδος 4,30% 2,15% 6,45% 4,30% 2,15% 6,45%
(β) Για παροχές σε χρήμα 0,25% 0,40% 0,65% 0,25% 0,40% 0,65%
4. Συνεισπραττόμενες            
(α) Ο.Α.Ε.Δ.            
i. Κλάδος ανεργίας 2,69% 1,56% 4,25% 1,20% 1,20% 2,40%
ii.ΛΕΠΕα ΑΕ 0,15%   0,15% 0,15%   0,15%
iii. Ε.Κ.Λ.Α. 0,12% 0,10% 0,22%   0,10% 0,10%
(β) Ε.Λ.Π.Κ.Ε. 0,24% 0,85% 1,09% 0,06% 0,00% 0,06%
(γ) Ε.Λ.Ε.Κ.Π. (πρώην ΟΕΕ)   0,35% 0,35%   0,35% 0,35%
ΣΥΝΟΛΟ 24,33% 15,33% 39,66% 22,54% 14,12% 36,66%


Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της σχετικής διάταξης το νόμου 4756/2020:

Στην παρ. 1 της αξιολογούμενης διάταξης προβλέπεται από 1.1.2021 μείωση κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών εργαζομένων σε φορείς εκτός δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης. Η μείωση θα πραγματοποιηθεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών όπως έχει διαμορφωθεί την 1η.6.2020.


Η διάταξη του νόμου 4756/2020 όπως ψηφίστηκε και ισχύει έχει ως εξής:

 • Άρθρο 31

  1. Από την 1η Ιανουαρίου 2021 οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών εργαζομένων σε φορείς εκτός δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και νομικών προσώπων αυτών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης, μειώνονται κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες από το ύψος που είχε διαμορφωθεί την 1η.6.2020, ως ακολούθως:
  α) Κατά 1,85 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η μείωση επιμερίζεται κατά 1,49 πμ στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,36 πμ στο ασφάλιστρο του εργαζομένου. Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε ποσοστό 2,4 % και κατανέμεται κατά 1,2 % στον εργοδότη και κατά 1,2 % στον εργαζόμενο.
  β) Κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88), η οποία μειώνεται κατά 0,12 πμ από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 2224/1994 (Α΄122) και κατά 0,18 πμ από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2224/1994. Το συνολικό ασφάλιστρο της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 διαμορφώνεται σε 0,16 % και κατανέμεται ως εξής:
  βα) Εργοδοτική εισφορά 0,06 % υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2224/1994.
  ββ) Εισφορά εργαζομένου 0,10 % υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 2224/1994.
  γ) Κατά 0,85 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π) της περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013, η οποία μειώνεται από την εισφορά που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.δ. 2963/1954 (Α΄ 195), και αφορά αποκλειστικά ασφάλιστρο του εργαζόμενου. Το αντίστοιχο ασφάλιστρο του εργαζομένου υπέρ Ε.Λ.Ε.Κ.Π διαμορφώνεται σε ποσοστό 0,35 % και αφορά ασφάλιστρο υπέρ πρώην ΟΕΕ (ν. 678/1977, Α΄ 246 και άρθρο 7 του ν. 3144/2003, Α΄ 111).

  3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν μέχρι την 31η.12.2021.

Επισημαίνεται ότι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών θα έχει επίπτωση στον προϋπολογισμό περίπου 245 εκ ευρώ ετησίως. Το ποσό όμως αυτό δεν αφαιρείται από την εισφορά για την σύνταξη και την ιατροφαρμακευτική εισφορά αλλά από τις συνεισπραττόμενες εισφορές όπως ορίζεται από την διάταξη του σχετικού άρθρου.

Να τονίσουμε ότι. με τη διάταξη του άρθρου 298 του ν.4738/2020 με την οποία προστέθηκε η παρ. 50 στο άρθρο 72 του ν.4172/2013, για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα. Επισημαίνεται όμως, ότι εάν το εισόδημα το έτος 2021 προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 34 του ΚΦΕ (σ.σ. και δε γίνει κάλυψη της προστιθέμενης διαφοράς με ανάλωση κεφαλαίου), η απαλλαγή  παρέχεται εφόσον για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34 (σ.σ. αν στα έτη αυτά οι φορολογούμενοι κάλυψαν την τεκμαρτή διαφορά με ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων χρήσεων, τότε δεν τίθεται θέμα μη εφαρμογής της διάταξης).


Η επίδραση των δύο ως άνω διατάξεων αποτυπώνεται στου παρακάτω πίνακες:


Για μισθωτό χωρίς τέκνα


Για μισθωτό με 1 τέκνο
Για μισθωτό με 2 τέκνα
Για μισθωτό με 3 τέκνα Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης