Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πόθεν έσχες: Δεύτερη ευκαιρία για όσους δεν πρόλαβαν να επιβεβαιώσουν τις δηλώσεις ετών 2016, 2017 και 2018

16 Δεκέμβριου 2020 Σχόλια
Πόθεν έσχες: Δεύτερη ευκαιρία για όσους δεν πρόλαβαν να επιβεβαιώσουν τις δηλώσεις ετών 2016, 2017 και 2018
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Με το άρθρο 29 του ν. 4760/2020, παρέχεται η δυνατότητα επιβεβαίωσης, εντός της οριζόμενης προθεσμίας και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων (άρθρο 1 παρ.2 του ν.3213/2003), τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων ετών 2016, 2017 και 2018 που έχει υποβάλλει ηλεκτρονικά (άρθρο 10 παρ.4, ν.4571/2018) έως τις 30-10-2018 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4571/2018).

Με το ίδιο άρθρο αναστέλλονται, κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, οι πληρωμές ηλεκτρονικών παραβόλων για την υποβολή των προαναφερόμενων δηλώσεων από τους ανωτέρω υπόχρεους. Πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί, για την ανωτέρω αιτία, επιστρέφονται στον δικαιούχο μετά από τυχόν συμψηφισμό ή παρακράτηση, κατά τα ισχύοντα [άρθρο 83 του ν.δ.356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) και άρθρα 12 και 48 του ν.4174/2013, κατά περίπτωση]. (άρθρο 29)

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου


Μετά την έκδοση του ν. 4571/2018 (Α΄ 186), η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης αναπροσαρμόστηκε στις διατάξεις αυτού και ξεκίνησε να λειτουργεί εκ νέου εντός του 2019. Οι δηλώσεις (αρχικές και ετήσιες) των ετών 2016, 2017 και 2018, οι οποίες είχαν υποβληθεί έως και την 30.10.2018, ημεροχρονολογία δημοσίευσης του ν. 4571/2018 (Α΄ 186), μεταφορτώθηκαν στο νέο σύστημα, ενώ οι υπόχρεοι όφειλαν να τις υποβάλλουν εκ νέου, επιβεβαιώνοντας ή και τροποποιώντας τα σχετικά στοιχεία. Μεγάλος αριθμός υπόχρεων, είτε λόγω αρχικών τεχνικών δυσκολιών του συστήματος κατά τη διαδικασία μεταφόρτωσης των στοιχείων, είτε λόγω ελλιπούς ενημέρωσης και μη εξοικείωσης με το περιβάλλον της νέας πλατφόρμας, δεν οριστικοποίησε εκ νέου τις δηλώσεις που είχε ήδη υποβάλλει, ως όφειλε, τα προαναφερόμενα έτη, εντός της ταχθείσας προθεσμίας.

Με το άρθρο 29 παρέχεται στους ως άνω υπόχρεους, έως τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, η δυνατότητα επιβεβαίωσης των ηλεκτρονικά υποβληθεισών δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων των ετών 2016, 2017 και 2018, που δεν επιβεβαιώθηκαν εντός του χρονικού διαστήματος που όριζαν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309), ήτοι από 18.2.2019 έως 30.4.2019. Με τον τρόπο αυτό και δεδομένου του μεγάλου αριθμού των ενδιαφερομένων, παρέχεται διευκόλυνση τόσο στα προαναφερόμενα ελεγκτικά όργανα, όσο και στους ίδιους τους υπόχρεους, οι οποίοι, καίτοι εκπλήρωσαν επί της αρχής την υποχρέωσή τους, που συνίσταται σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, κατά το χρονικό διάστημα που όριζε το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς, καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης, λόγω της μη εκ νέου επιβεβαίωσης αυτής εντός περιορισμένου χρονικού διαστήματος.


Άρθρο 29 ν. 4760/2020
Ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης


1. Οι υπόχρεοι που είχαν υποβάλει έως τη δημοσίευση του ν. 4571/2018 (Α΄ 186), ήτοι τις 30.10.2018 δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018 και δεν έχουν επιβεβαιώσει αυτές, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4571/2018, έχουν τη δυνατότητα να τις επιβεβαιώσουν, έως τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309).

2. Οι πληρωμές ηλεκτρονικών παραβόλων για την υποβολή των δηλώσεων της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4571/2018, από τους υπόχρεους της παρ. 1, αναστέλλονται, κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος. Πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί για την αιτία αυτήν, επιστρέφονται στον δικαιούχο, μετά από τυχόν συμψηφισμό, κατά το άρθρο 83 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) (Α΄ 90) και το άρθρο 48 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), ή μετά τυχόν παρακράτηση, κατά το άρθρο 12 του ν. 4174/2013.


Σημείωση Taxheaven: Υπενθυμίζουμε ότι αρχικά η ημερομηνία για την υποβολής των δηλώσεων αλλά και η επιβεβαίωση για όσους είχαν ήδη υποβάλλει δηλώσεις μέχρι τις 30.10.2028, είχε οριστεί  με την παράγραφο 1 του άρθρου 75 του νόμου 4587/2018 έως 31.3.2019 και μετά με τον νόμο 4605/2019 (παρ 1 άρθρου 92) η προθεσμία  παρατάθηκε έως 30.4.2019Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης