Αποτελέσματα live αναζήτησης

20 Φορολογικές Αλλαγές που αφορούν τον Υπολογισμό του Φόρου Εισοδήματος της Χρήσης έτους 2020 - BDO «Tax Report» (τεύχος 8)

14 Δεκέμβριου 2020 Σχόλια
20 Φορολογικές Αλλαγές που αφορούν τον Υπολογισμό του Φόρου Εισοδήματος της Χρήσης έτους 2020 - BDO «Tax Report» (τεύχος 8)
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 38 λεπτά


Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven


20 Φορολογικές Αλλαγές που αφορούν τον Υπολογισμό του Φόρου Εισοδήματος της Χρήσης έτους 2020

BDO «Tax Report» (τεύχος 8)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
1. Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων ποσών μικρού ύψους ( Ν. 4172/2013, άρθρο 26, Παρ. 4, περ. β )
2. Απαιτήσεις που διαγράφονται στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού ( Ν. 4172/2013, άρθρο 26, Παρ. 4, περ. γ )
3. Δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ( Ν. 4172/2013, άρθρο 22 )
4. Ενοίκια - Τρόπος Πληρωμής ( Ν. 4172/2013, άρθρο 23, Παρ. 1, περ. ιε )
5. Τόκοι από δάνεια Μικροχρηματοδοτήσεων ( Ν. 4172/2013, άρθρο 23, Παρ. 1, περ. α )
6. Μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές και οι Παρατάσεις Καταβολής τους
7. Προσδιορισμός μίσθωσης ως χρηματοδοτικής ή λειτουργικής ( Ν. 4172/2013, άρθρο 24, παρ. 1 )
8. Ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων ( Ν. 4172/2013, άρθρο 66 Β )

Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
9. Φορολογικά Κίνητρα για την Ανάπτυξη της Ηλεκτροκίνησης ( Νόμος ν. 4710/2020 )
10. Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας ( Ν. 4172/2013, άρθρο 22Α )
11. Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης ( Ν. 4172/2013, άρθρο 22Γ )
12. Κίνητρα για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης ( Ν. 4172/2013, άρθρο 71ΣΤ )

Γ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ
13. Νομικά πρόσωπα - Φόρος υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής ( Ν. 4172/2013, άρθρο 48Α )
14. [ Ειδική Φορολόγηση ] Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις ( Ν. 4172/2013, άρθρο 14 ) - Δικαιώματα προαίρεσης - Δωρεάν διάθεση μετοχών ( Ν. 4172/2013, άρθρο 42Α )

Δ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
15. Συντελεστής Φορολογίας αγροτικών συνεταιρισμών και Ομάδων Παραγωγών ( Ν. 4172/2013, άρθρο 58, παρ. 2 )

Ε. ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ COVID-19 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ
16. Κρατικές Επιχορηγήσεις ( π.χ. Επιδότηση Τόκων , κ.λπ ) - Λογιστική απεικόνιση ( γενικά )
17. Λογιστικός χειρισμός επιστρεπτέας προκαταβολής
18. Λογιστικός χειρισμός φορολογικών ελαφρύνσεων covid 19, μελλοντικής έκπτωσης 25% ρυθμισμένων οφειλών
19. Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση αποζημίωσης 800,00 ευρώ σε επιχειρήσεις
20. Μέτρα ενίσχυσης επιχειρήσεων λόγω covid-19 και Δηλώσεις Φ.Π.Α 


Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

1. Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων ποσών μικρού ύψους (Ν. 4172/2013, άρθρο 26, Παρ. 4, περ. β )

Απαιτήσεις, το συνολικό ύψος των οποίων, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά αντισυμβαλλόμενο, δύνανται να διαγραφούν στο φορολογικό έτος εντός του οποίου συμπληρώνονται δώδεκα (12) μήνες από τον χρόνο κατά τον οποίο κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, χωρίς να έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των υποπεριπτώσεων (i) και (ii) της περίπτωσης α' της παρούσας και οι οφειλέτες έχουν λάβει αποδεδειγμένα γνώση της διαγραφής της οφειλής τους, όπου αυτό είναι δυνατόν.

Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων που διαγράφονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν δύναται να υπερβαίνει, ανά φορολογικό έτος, ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των απαιτήσεων στο τέλος της χρήσης.

Η παράγραφος 4 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α' 201/12-12-2019) . 

Επισημάνσεις :

α) Ισχύει για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά ανεξάρτητα από τον χρόνο κατά τον οποίο δημιουργήθηκε η απαίτηση.
β) Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και στην περίπτωση που έχει ήδη σχηματισθεί πρόβλεψη μέχρι την έναρξη ισχύος της.

2. Απαιτήσεις που διαγράφονται στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού ( Ν. 4172/2013, άρθρο 26, Παρ. 4, περ. γ )

«γ. Απαιτήσεις που διαγράφονται στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού, ανεξαρτήτως του αν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη, δύνανται να διαγραφούν για φορολογικούς σκοπούς μη εφαρμοζομένων των διατάξεων της υποπερίπτωσης (iii) της περίπτωσης α' της παρούσας [4.α. Απαίτηση δύναται να διαγραφεί για φορολογικούς σκοπούς μόνον εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: ... (iii) έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμον ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης.]. Στην περίπτωση και κατά το μέρος που δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη, το σχετικό ποσό της διαγραφής της απαίτησης εκπίπτει με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22.
Η περίπτωση γ' όπως προστέθηκε με την τροποποίηση της παραγράφου ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4646/2019 στο ΦΕΚ ήτοι από 12.12.2019.

Επισήμανση:

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 170 του ν. 4738/2020, οι διατάξεις της περίπτωσης γ' της παρούσας παραγράφου 4 ισχύουν και για τις συμφωνίες εξωδικαστικού συμβιβασμού και εξυγίανσης του Κεφαλαίου Α' και του Κεφαλαίου Β' του Μέρους Δευτέρου του Πρώτου Βιβλίου του ν. 4738/2020, αντιστοίχως».

3. Δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (Ν. 4172/2013, άρθρο 22)

Η περίπτωση α' του άρθρου 22 ΚΦΕ τροποποιείται κατά τρόπο, ώστε να αποτυπώνεται ρητώς ότι η προϋπόθεση πραγματοποίησης των δαπανών προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της, προκειμένου να εκπίπτουν αυτές από τα ακαθάριστα έσοδά της, εκπληρώνεται και σε περίπτωση εφαρμογής δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όπως γίνεται και ερμηνευτικώς δεκτό με την ερμηνευτική Εγκύκλιο με αριθ. ΠΟΛ. 1113/2015 της ΑΑΔΕ. Επιπλέον τίθεται όριο για το ποσό των δαπανών που εκπίπτουν μόνο μέχρι του σημείου που η επιχείρηση εμφανίζει λογιστικά κέρδη χρήσης. Αυτή η προϋπόθεση δεν απαιτείται στην περίπτωση που το αίτημα για την πραγματοποίηση τέτοιων δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης προέρχεται από το Δημόσιο.

4. Ενοίκια - Τρόπος Πληρωμής (Ν. 4172/2013, άρθρο 23, Παρ. 1, περ. ιε)

Από 1.1.2020 και μετά, οι δαπάνες ενοικίων, ανεξαρτήτως ποσού δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους, εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

5. Τόκοι από δάνεια Μικροχρηματοδοτήσεων ( Ν. 4172/2013, άρθρο 23, Παρ. 1, περ. α )

«Οι ακόλουθες δαπάνες δεν εκπίπτουν: α) τόκοι από δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους, εκτός από τα τραπεζικά δάνεια, μικροχρηματοδοτήσεις που λαμβάνουν οι δικαιούχοι της παρ. 1 του άρθρου 15 για τη χορήγηση μικροχρηματοδοτήσεων, διατραπεζικά δάνεια, καθώς και τα ομολογιακά δάνεια που εκδίδουν ανώνυμες εταιρείες και τα χρεωστικά ομόλογα που εκδίδουν πιστωτικοί συνεταιρισμοί που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τους τόκους που θα προέκυπταν εάν το επιτόκιο ήταν ίσο με το επιτόκιο των δανείων αλληλόχρεων λογαριασμών προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό αναφέρεται στο στατιστικό δελτίο οικονομικής συγκυρίας της Τράπεζας της Ελλάδος για την πλησιέστερη χρονική περίοδο πριν την ημερομηνία δανεισμού»

Η φράση «μικροχρηματοδοτήσεις που λαμβάνουν οι δικαιούχοι της παρ. 1 του άρθρου 15 για τη χορήγηση μικροχρηματοδοτήσεων» μετά τη φράση «τραπεζικά δάνεια» της περίπτωσης α' τέθηκε όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του ν. 4701 /2020 (ΦΕΚ Α' 128/30-06-2020) και ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 30/06/2020.

6. Μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές και Παρατάσεις Καταβολής τους

«Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 καθορίζονται περιοριστικά οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των φυσικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Ειδικότερα, με τις διατάξεις αυτές ρητά ορίζεται ότι δεν εκπίπτουν:...γ) Οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές. Συνεπώς, οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα (εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους ή τυχόν παράτασής της), ακόμη και σε επόμενο φορολογικό έτος, εκπίπτουν από τα έσοδα του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν.» ΠΟΛ. 1113/2.6.2015 - Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α')

Επισημαίνεται ότι υπάρχουν αρκετές παρατάσεις για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες και πρέπει να ληφθούν υπόψη σχετικά με την φορολογική αναγνώριση αυτών.

7. Προσδιορισμός μίσθωσης ως χρηματοδοτικής ή λειτουργικής ( Ν. 4172/2013, άρθρο 24, παρ. 1 )

Η περίπτωση β' αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α' 201/12-12-2019) και εφαρμόζεται για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτονται από την 1.1.2020 και μετά, σύμφωνα με την παράγραφο 12α του άρθρου 66 του ιδίου νόμου.
«1. Κατά τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα, οι φορολογικές αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού εκπίπτουν από: α) τον κύριο των παγίων στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης σε όλες τις περιπτώσεις εκτός της περίπτωσης β',
β) τον μισθωτή, σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά την έννοια των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. δυνάμει του Κανονισμού 1606/2002 (Δ.Π.Χ.Α. - υποχρεωτική εφαρμογή Δ.Π.Χ.Α.) ή κατά την έννοια των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) του ν. 4308/2014

8. Ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων (Ν. 4172/2013, άρθρο 66 Β)

Οι ρυθμίσεις για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων εκμεταλλεύονται τις διαφορές στη φορολογική μεταχείριση μιας οντότητας ή ενός μέσου βάσει των νομοθεσιών δύο ή περισσότερων φορολογικών δικαιοδοσιών με σκοπό την επίτευξη διπλής μη φορολόγησης. Το άρθρο 66Β τέθηκε όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α' 148/31-07-2020) και εφαρμόζεται από 01/01/2020 και μετά, σύμφωνα με την παράγραφο 57 του άρθρου 72 του παρόντος, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4714/2020. «1. «Ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων» (εφεξής «ασυμφωνία»): η κατάσταση στην οποία εμπλέκεται ένας φορολογούμενος ή, για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου αυτού, μια οντότητα εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα, όταν:

α) η πληρωμή στο πλαίσιο ενός χρηματοπιστωτικού μέσου έχει ως αποτέλεσμα την έκπτωση χωρίς συμπερίληψη και: αα) η πληρωμή αυτή δεν περιλαμβάνεται στο εισόδημα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, και

αβ) το αποτέλεσμα της ασυμφωνίας οφείλεται στις διαφορές στον χαρακτηρισμό του μέσου ή της πληρωμής που πραγματοποιείται στο πλαίσιο αυτού. »

Ορισμοί :

• «Χρηματοπιστωτικό μέσο»: κάθε μέσο στον βαθμό που οδηγεί σε χρηματοδότηση ή απόδοση των ίδιων κεφαλαίων και που φορολογείται σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τη φορολογική μεταχείριση ενός δανείου, μετοχικού κεφαλαίου ή παραγώγου σύμφωνα με τη νομοθεσία της δικαιοδοσίας είτε του δικαιούχου είτε του πληρωτή. Στην έννοια του χρηματοπιστωτικού μέσου περιλαμβάνεται και η υβριδική μεταβίβαση.

• «Υβριδική μεταβίβαση»: κάθε συμφωνία μεταβίβασης χρηματοπιστωτικού μέσου, όταν η υποκείμενη απόδοση του μέσου θεωρείται από φορολογική άποψη ότι αποκτάται ταυτόχρονα από περισσότερα του ενός μέρη στη συμφωνία.

Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

9. Φορολογικά Κίνητρα για την Ανάπτυξη της Ηλεκτροκίνησης (Νόμος ν. 4710/2020)

Οι διατάξεις του Νόμου, έχουν ως σκοπό τη διαμόρφωση ενιαίου, συστηματικού και ολοκληρωμένου πλαισίου της αγοράς ηλεκτροκίνησης για την αύξηση του στόλου και της διείσδυσης των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων και υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων εξωτερικής φόρτισης χαμηλών εκπομπών έως 50γρ. 0θ2/χλμ. στην Ελληνική Επικράτεια (εφεξής Η/Ο).

Δείτε και την απόφαση: Ε.2134/2020 - Κοινοποίηση των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ' «Φορολογικά κίνητρα για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης» (άρθρων 6 έως 11) του ν.4710/2020 (ΦΕΚ Α'142)

Ειδικότερα:

• Άρθρο 6 Απαλλαγές από το εισόδημα για δαπάνες ή παραχώρηση οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Ε.

Διευρύνονται οι απαλλαγές από τον υπολογισμό του εισοδήματος παροχών προς όφελος των εργαζομένων που κάνουν χρήση εταιρικού ηλεκτρικού οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ..

• Άρθρο 7. Προσαυξημένη έκπτωση για συγκεκριμένες δαπάνες οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων που αφορούν στους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και την προστασία του περιβάλλοντος
-Τροποποίηση του άρθρου 22Β του Κ.Φ.Ε.

α) Δαπάνη αγοράς καρτών απεριορίστων διαδρομών Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος ,για τη δαπάνη αγοράς μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

β) Δαπάνη μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου Η δαπάνη μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων, με μέγιστη Λ.Τ.Π.Φ. έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης του μισθώματος από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και για το υπερβάλλον ποσό κατά ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%). Τα αντίστοιχα ποσοστά για αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. είναι τριάντα τοις εκατό (30%) και για το υπερβάλλον ποσό δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

γ) Δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων

Η δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ., χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, όπως ορίζονται κατά την κείμενη νομοθεσία, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

δ) Δαπάνη αγοράς ελαφρού επαγγελματικού ηλεκτρικού οχήματος

Η δαπάνη αγοράς ελαφρού επαγγελματικού ηλεκτρικού οχήματος (κατηγορία Ν1 μέχρι 3,5 τόνοι μικτό βάρος) μηδενικών ρύπων χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά το χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). Το ποσοστό προσαύξησης της έκπτωσης για τη δαπάνη αγοράς αντίστοιχων οχημάτων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. ορίζεται σε τριάντα τοις εκατό (30%).

ε) Δαπάνη αγοράς οχημάτων τύπου L, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών

Η δαπάνη αγοράς οχημάτων τύπου L, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών, καθώς και οχημάτων παντός εδάφους και άλλων μικρών οχημάτων με τρεις ή τέσσερις τροχούς, μηδενικών ρύπων ή χαμηλών ρύπων έως 50γρ. CO2/χλμ. χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

• Άρθρο 8. Φορολογικές αποσβέσεις στα μέσα μεταφοράς μηδενικών ή χαμηλών ρύπων - Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 24 του Κ.Φ.Ε.
Με το άρθρο 8, με το οποίο αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 (Α'167), επέρχονται τροποποιήσεις στο πρώτο, το τρίτο και το πέμπτο εδάφιο και στον πίνακα, προστίθεται νέο εδάφιο μετά τον πίνακα, και προστίθενται εδάφια στο τέλος της παρ. 4.

«4. [Εδάφιο 1] Κόστος κτήσης ή κατασκευής, περιλαμβανομένου και του κόστους βελτίωσης, ανανέωσης και ανακατασκευής καθώς και αποκατάστασης του περιβάλλοντος αποσβένονται, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
 

Α/Α Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης Συντελεστής
1 Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και ειδικές εγκαταστάσεις, μη κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και σταθμοί, περιλαμβανομένων των παραρτημάτων τους (και ειδικών οχημάτων φορτοεκφόρτωσης) 4%
2 Κατασκευές και εγκαταστάσεις για τη φόρτιση οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. 100%
3 Εδαφικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται σε εξόρυξη και λατομεία, εκτός αν χρησιμοποιούνται για τις υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 5%
4 Αεροσκάφη, σιδηροδρομικοί συρμοί, πλοία και σκάφη εκτός από μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. 032/χλμ. 5%
5 Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού 10%
6 Μέσα μεταφοράς ατόμων εκτός από τα μέσα μεταφοράς μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. 16%
7 Μέσα μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων 50%
8 Μέσα μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. 25%
9 Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων εκτός από μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. 12%
10 Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών ρύπων 50%
11 Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. 25%
12 Μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων 50%
13 Μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. 25%
14 Αυλα στοιχεία και δικαιώματα, έξοδα πολυετούς απόσβεσης 10%
15 Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός, και λογισμικό 20%
16 Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης 10%
17 Εξοπλισμός και όργανα, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Ως εξοπλισμός και όργανα που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας, θεωρείται αυτός, που περιγράφεται στο σχετικό άρθρο της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 22Α. 40%


[Εδάφιο 2] Όπου ο συντελεστής του προηγούμενου πίνακα είναι πενήντα τοις εκατό (50%) ή εκατό τοις εκατό (100%), η επιχείρηση δικαιούται να χρησιμοποιήσει χαμηλότερο σταθερό συντελεστή για όλα τα έτη απόσβεσης.

[Εδάφιο 3] Ο συντελεστής φορολογικής απόσβεσης του ανωτέρω πίνακα για τα άυλα στοιχεία και δικαιώματα, καθώς και για τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης ισχύει, εφόσον δεν προκύπτει συμβατικά από την αρχική συμφωνία διαφορετική των δέκα (10) ετών οικονομική διάρκεια ζωής, οπότε και ο συντελεστής διαμορφώνεται ως το πηλίκο «1 διά έτη διάρκειας ζωής δικαιώματος».

[Εδάφιο 4] Σε περίπτωση δικαιωμάτων που θεμελιώθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, για την αναπόσβεστη αξία (εναπομείνασα αξία) ως διάρκεια δικαιώματος λαμβάνεται η υπολειπόμενη διάρκεια του δικαιώματος.

[Εδάφιο 5] Για τη δαπάνη απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων, με μέγιστη Λ.Τ.Π.Φ. έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, προσαυξημένη κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και για το υπερβάλλον ποσό, ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%).

[Εδάφιο 6] Τα αντίστοιχα ποσοστά για αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. είναι τριάντα (30%) και δεκαπέντε (15%) τοις εκατό.

[Εδάφιο 7] Για επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε νησιωτικούς δήμους της ελληνικής επικράτειας, για τη δαπάνη απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων, με μέγιστη Λ.Τ.Π.Φ. έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, προσαυξημένη κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) και για το υπερβάλλον ποσό ποσοστό τριανταπέντε τοις εκατό (35%). 

[Εδάφιο 8] Τα αντίστοιχα ποσοστά για αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. COz/χλμ. είναι τριανταπέντε (35%) και είκοσι τοις εκατό (20%).

[Εδάφιο 9] Για την εφαρμογή του έβδομου και όγδοου εδαφίου της παρούσας, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται η νομική βάση των ενισχύσεων δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αρ. 1407/2013 της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (L 352/1) για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), η διαδικασία, οι όροι, η διάρκεια, οι προϋποθέσεις χορήγησης, η διαδικασία ελέγχου τους, οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, τυχόν περιορισμός του ύψους των ενισχύσεων, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις ανάκτησης των ενισχύσεων σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης μη πλήρωσης των σχετικών προϋποθέσεων, καθώς και κάθε ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή του κινήτρου αυτού.

Τα εδάφια πρώτο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο καθώς και ο πίνακας αντικαταστάθηκαν και προστέθηκαν νέο δεύτερο, έκτο, έβδομο, όγδοο και ένατο εδάφια με το άρθρο 8 του ν. 4710/2020 (ΦΕΚ Α' 142/23-07-2020). Σύμφωνα με την παράγραφο 49 του άρθρου 72 του παρόντος, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4710/2020, ορίζεται ότι οι διατάξεις για τη δεύτερη, την έβδομη, την όγδοη, τη δέκατη, την ενδέκατη, τη δωδέκατη και τη δέκατη τρίτη κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης με τα αντίστοιχα ποσοστά φορολογικών αποσβέσεων του πίνακα, καθώς και οι διατάξεις του δεύτερου, πέμπτου και έκτου εδαφίου, εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά. Ειδικά οι διατάξεις του έκτου, έβδομου και όγδοου εδαφίου, εφαρμόζονται για πάγια που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2020 και 2021. Σημειώνεται ότι με το άρθρο 14 του Ν. 4646/2019 «Τροποποίηση του άρθρου 24 του ΚΦΕ για φορολογικές αποσβέσεις στα μη ρυπογόνα μέσα μεταφοράς», είχαν εισαχθεί, νέες κατηγορίες ενεργητικού επιχείρησης για τα οχήματα μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km (σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Regulation (EU) 2019/631), όσον αφορά τα οχήματα μεταφοράς ατόμων, εμπορευμάτων και μέσων μαζικής μεταφοράς και νέοι αυξημένοι συντελεστές απόσβεσης ξεχωριστοί για οχήματα με μηδενικούς ρύπους ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km, προκειμένου να ενισχυθεί η αγορά μη ρυπογόνων οχημάτων.

• Άρθρο 9. Εξαίρεση αγοράς αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων από την ετήσια αντικειμενική δαπάνη και δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων - Τροποποίηση του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε.

Στο άρθρο 33 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται περ. θ' και το άρθρο 33 διαμορφώνεται ως εξής: «Αρθρο 33. Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών

θ) Προκειμένου για αγορά επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, οχήματος τύπου L, μοτοποδηλάτου, μοτοσυκλέτας, καθώς και οχήματος παντός εδάφους ή άλλου μικρού οχήματος με τρεις ή τέσσερεις τροχούς, μηδενικών ρύπων με Λ.Τ.Π.Φ. έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
Για τα αυτοκίνητα του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται μηδενική ετήσια αντικειμενική δαπάνη, ενώ για τα άνω του ορίου αυτού η ετήσια αντικειμενική δαπάνη ορίζεται σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ.» Η διάταξη της περ. θ' του άρθρου 33 εφαρμόζεται για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά.

• Άρθρο 10. Κίνητρα σε επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της περιφέρειας Πελοποννήσου [ νέο άρθρο 71 Ζ ν. 4172/2013]

Με το άρθρο 10 προτείνεται η προσθήκη άρθρου στο μέρος έβδομο του Κ.Φ.Ε., με σκοπό την εισαγωγή φορολογικών κινήτρων για τη δημιουργία μονάδων παραγωγής οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα, όπως μονάδων παραγωγής συσσωρευτών, φορτιστών, συναρμολόγησης τμημάτων ηλεκτρικών οχημάτων στις περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας, ήτοι στις περιοχές της απολιγνιτοποίησης, στο πλαίσιο των βέλτιστων πρακτικών που καταγράφονται από τον ΟΟΣΑ και την ΕΕ

Οι διατάξεις του άρθρου 71Ζ εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται και εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01.01.2020 και μετά.

10. Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας (Ν. 4172/2013, άρθρο 22Α)

Με τις διατάξεις του άρθρου 46 του νόμου Ν. 4712/2020, αντικαθίστανται το άρθρο 22Α του ν. 4172/2013 (Α' 167) .Ειδικότερα:

α) Αυξάνεται το επιπλέον ποσοστό φορολογικής έκπτωσης των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη της παρ. 1 του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013 από 30% σε 100% [ ισχύς από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 ] και

β) Εισάγεται νέα εναλλακτική διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτημάτων των επιχειρήσεων για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα με τις νέες διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22Α του ΚΦΕ ορίζεται ότι εναλλακτικά, αντί της διαδικασίας της παρ. 2, η επιχείρηση, συγχρόνως με την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης, μπορεί να υποβάλει, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συνοδευόμενα από έκθεση ελέγχου για την πραγματοποίηση των δαπανών και το ύψος αυτών, η οποία υπογράφεται από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή .

Δείτε και τις αποφάσεις:

α) Ε.2136/2020 - Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων τεσσαρακοστού έκτου και τεσσαρακοστού ενάτου του ν.4712/2020 (Α' 146)
β) 45821/2020 - Τροποποίηση της αριθμ. 100335/Ι2/28.06.2019 (Β' 2600) κοινής υπουργικής απόφασης «Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων»
γ) Γ.Π. Β1.Β2/4577/2020 - Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής - Καθορισμός ανώτατου ποσού για τις δαπάνες του έτους 2019

11. Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης ( Ν. 4172/2013, άρθρο 22Γ )

Το άρθρο 22Γ τέθηκε όπως προστέθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4728/2020 (ΦΕΚ Α' 186/29-09-2020) και ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 29/09/2020, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ιδίου νόμου.

Η διαφημιστική δαπάνη που πραγματοποιεί επιχείρηση κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, κατά το μέρος που η εν λόγω δαπάνη αφορά:
α) στην ανάρτηση σε χώρους που νόμιμα προορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση, διαφημιστικών και χορηγικών μηνυμάτων ή επί πληρωμή δημοσιεύσεων ή

β) στην αγορά χρόνου ή χώρου, με σκοπό τη μετάδοση ή καταχώρηση δια των ακόλουθων Μέσων Ψυχαγωγίας:
βα) της τηλεόρασης,
ββ) του ραδιοφώνου,
βγ) του κινηματογράφου,
βδ) του διαδικτύου,
βε) των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και των λοιπών ψηφιακών μέσων και εργαλείων εφόσον η μετάδοση ή η καταχώριση στις υποπερ. βδ) και βε) πραγματοποιήθηκε από επιχείρηση που έχει καταχωρισθεί στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης του άρθρου 52 του ν. 4339/2015 (Α' 133) και
βστ) των εφημερίδων και περιοδικών, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) για το φορολογικό έτος 2020 και κατά εξήντα τοις εκατό (60%) για το φορολογικό έτος 2021 υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορολογικό έτος 2020 ανέρχεται τουλάχιστον στο ισόποσο της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης στα οριζόμενα στις περ. α) και β) για το έτος 2019 και

(ii) η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορολογικό έτος 2021 ανέρχεται τουλάχιστον στο εκατόν πέντε τοις εκατό (105%) του ποσού της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης στα οριζόμενα στις περ. α) και β) για το έτος 2019. Εφόσον η επιχείρηση βάσει σχετικών κανονιστικών πράξεων της διοίκησης, έχει αναστείλει τη δραστηριότητά της ή επλήγη οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η ανωτέρω υπό στοιχείο (i) προϋπόθεση πληρούται εφόσον το ύψος της διαφημιστικής δαπάνης για το έτος 2020 ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης έτους 2019.

Αν προκύψουν ζημιές μετά από την αφαίρεση των ως άνω ποσοστών, αυτές μεταφέρονται με βάση το άρθρο 27.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας [ Δεν έχει ακόμα εκδοθεί ].

12. Κίνητρα για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης ( Ν. 4172/2013, άρθρο 71ΣΤ )

Το άρθρο 71ΣΤ τέθηκε όπως προστέθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4701 /2020 (ΦΕΚ Α' 128/30-06-2020) και ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 30/06/2020. Δήλωση Αποκλειστικής Έκδοσης Στοιχείων μέσω Παρόχου» Οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α' 251), που επιλέγουν τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων για την έκδοση, διαβίβαση και λήψη παραστατικών, προκειμένου να ωφεληθούν των ευεργετημάτων του άρθρου 71ΣΤ' του ν. 4172/2013, όπως ισχύει, υποχρεούνται να υποβάλλουν «Δήλωση Αποκλειστικής Έκδοσης Στοιχείων μέσω Παρόχου» ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση. Η εν λόγω δήλωση αφορά στο σύνολο των παραστατικών χονδρικής και λιανικής που εκδίδουν οι ως άνω αναφερόμενες οντότητες, καθώς και τις περιπτώσεις που εκδίδουν παραστατικά είτε αποκλειστικά χονδρικών, είτε αποκλειστικά λιανικών συναλλαγών. Η επιλογή από την οντότητα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου, για την έκδοση παραστατικών, συνεπάγεται και την αποδοχή λήψης ηλεκτρονικών τιμολογίων και παρέλκει η υποχρέωση υποβολής δεύτερης δήλωσης για τη αποδοχή - λήψη αυτών. Η «Δήλωση Αποκλειστικής Έκδοσης Στοιχείων μέσω Παρόχου», υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης με τον εκάστοτε Πάροχο και εντός του προηγούμενου φορολογικού έτους από το φορολογικό έτος έναρξης υπολογισμού για τη χορήγηση των κινήτρων.

«Δήλωση Αποδοχής Λήψης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων»

Όμοια υποχρέωση για να τύχουν των ευεργετημάτων του άρθρου 71ΣΤ του ν. 4172/2013, όπως ισχύει, έχουν και οι οντότητες-λήπτριες των παραστατικών της παραπάνω περίπτωσης, οι οποίες υποχρεούνται να υποβάλλουν «Δήλωση Αποδοχής Λήψης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων» για το σύνολο των παραστατικών που αποδέχονται.

Η «Δήλωση Αποδοχής Λήψης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων», υποβάλλεται μια (1) φορά και ισχύει μέχρι την ανάκλησή της.

Για τις οντότητες που επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου, προβλέπονται κατά περίπτωση τα εξής:

α) Μείωση της Παραγραφής κατά 2 Έτη ( Δηλαδή από 5 σε 3 )

Η προθεσμία εντός της οποίας η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4174/2013 (Α'170), περιορίζεται κατά δύο (2) έτη.
Επισήμανση :

Για τις οντότητες-λήπτριες των αγαθών ή των υπηρεσιών, οι οποίες επιλέγουν και δηλώνουν στη Φορολογική Διοίκηση τη χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω οποιουδήποτε Παρόχου μόνο κατά το μέρος που αποδέχονται τα σχετικά παραστατικά, η προθεσμία εντός της οποίας η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου για το έτος ή τα έτη που επιλέγουν και εφαρμόζουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4174/2013 περιορίζεται κατά ένα (1) έτος.

β) Προσαύξηση των σχετικών Αποσβέσεων

Η δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αποσβένεται για σκοπούς του παρόντος Κώδικα πλήρως στο έτος πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

γ) Προσαύξηση των σχετικών Δαπανών

Η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης που αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Κώδικα, προσαυξάνεται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

δ) Επιτάχυνση της διαδικασίας Επιστροφής Φόρων

Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4174/2013 σχετικά με τα αιτήματα επιστροφής φόρου, τα οποία αφορούν το φορολογικό έτος ή τα φορολογικά έτη, για τα οποία οι εκδότες επιλέγουν και εφαρμόζουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση, ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ημέρες. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για τον υπολογισμό καταβολής τόκου στον φορολογούμενο, ο οποίος έχει αχρεωστήτως καταβάλλει φόρο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4174/2013. Χρόνος Ισχύος των Κινήτρων

Τα κίνητρα των παρ. 2 και 3 παρέχονται στις οντότητες που θα επιλέξουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1 η Ιανουάριου 2020 και μετά και χορηγούνται από το πρώτο έτος, στο οποίο εφαρμόζεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση, μέχρι και το φορολογικό έτος 2022.

Εξαιρετικά για το φορολογικό έτος 2020 τα κίνητρα των παρ. 2 και 3 του άρθρου 71ΣΤ του ν. 4172/2013, παρέχονται στις οντότητες εφόσον αθροιστικά:

i. Η σχετική επιλογή χρήσης Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων για την έκδοση, διαβίβαση και λήψη παραστατικών έχει δηλωθεί έως 31/12/2020

ii. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης με τον Πάροχο είναι έως την 01/12/2020 με αντίστοιχη ειδική εξουσιοδότηση του Παρόχου στο Taxisnet εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σχετικής σύμβασης.

iii. Το άθροισμα της καθαρής αξίας των παραστατικών εσόδων με ημερομηνία έκδοσης από 01/12/2020 έως και 31/12/2020 που εκδίδονται με χρήση ΥΠΑΗΕΣ είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το 50% του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων του μηνός Δεκεμβρίου 2020.

iv. Τα στοιχεία που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν από 01 /01 /2020 έως 31/12/2020 διαβιβάζονται έως 28/02/2021 και αφορούν στο σύνολο των απαιτούμενων δεδομένων σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1138/2020, όπως ισχύει.

Άρση των Ευεργετημάτων

Τα ευεργετήματα δεν χορηγούνται ή αίρονται, εφόσον διαπιστώνεται, κατόπιν οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, ότι η οντότητα κατά το έτος χορήγησης του ευεργετήματος ή οποτεδήποτε κατά τα προηγούμενα πέντε (5) έτη πριν από αυτό, έχει διαπράξει παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013, η οποία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, [ α) αν ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα εισοδήματα ή στα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκρυβεί υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά είδος φόρου, ή

β) αν το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς που δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς ή επεστράφη ή συμψηφίστηκε ή εξέπεσε ή διακρατείται υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος: αα) τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, εφόσον αφορά φόρο προστιθέμενης αξίας ή ββ) τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά είδος φόρου, τέλους ή εισφοράς σε κάθε άλλη περίπτωσ] ή εφόσον η οντότητα έχει υποπέσει σε οποιαδήποτε παράβαση που περιγράφεται στην παρ. 5 του ίδιου άρθρου του ν. 4174/2013, εφόσον, στην περίπτωση αυτή, η αξία των στοιχείων που συνιστούν την παράβαση υπερβαίνει συνολικά το όριο των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ ].
Σχετική Αποφάση A.1258/2020 - Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου υποβολής των δηλώσεων της αποκλειστικής χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου και της αποδοχής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης εφαρμογής των εν λόγω υποχρεώσεων για την εφαρμογή του άρθρου 71ΣΤ' του ν. 4172/2013, όπως ισχύει. 

Γ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ

13. Νομικά πρόσωπα - Φόρος υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής (Ν. 4172/2013, άρθρο 48Α)


Απαλλαγή φορολόγησης της υπεραξία που αποκτούν νομικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας

Το άρθρο 48Α τέθηκε όπως προστέθηκε με το άρθρο 20 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α' 201 /12-12-2019) και έχει εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.7.2020 και μετά, σύμφωνα με την παράγραφο 18α του άρθρου 66 του ιδίου νόμου.

Απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος από την 01 /07/2020 και εφεξής η υπεραξία που αποκτούν νομικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, από την πώληση συμμετοχών με τους ίδιους όρους όπως και για τα ενδοομιλικά μερίσματα [ α) περιλαμβάνεται στους τύπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α' της Οδηγίας 2011 /96/Ε.Ε., όπως ισχύει, και β) είναι φορολογικός κάτοικος κράτους-μέλους της Ε.Ε., σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού και δεν θεωρείται κάτοικος τρίτου κράτους εκτός Ε.Ε. κατ' εφαρμογήν όρων σύμβασης περί αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί με αυτό το τρίτο κράτος, και γ) υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής σε έναν από τους φόρους που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι Μέρος Β' της Οδηγίας 2011 /96/ΕΕ ή σε οποιονδήποτε άλλον φόρο αντικαταστήσει έναν από τους φόρους αυτούς, και

δ) το μεταβιβάζον νομικό πρόσωπο κατέχει ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας ή του πλήθους του μετοχικού κεφαλαίου ή βασικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του νομικού προσώπου του οποίου οι τίτλοι συμμετοχής μεταβιβάζονται, και

ε) το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής διακρατείται τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες.].

Επισημάνσεις

(1) Τα εισοδήματα (κέρδη ) αυτά δεν φορολογούνται κατά τη διανομή ή κεφαλαιοποίηση τους.

(2) Σε περίπτωση μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής, ο φορολογούμενος δεν μπορεί να εκπέσει τις επιχειρηματικές δαπάνες που συνδέονται με τη συμμετοχή αυτή.

(3) Σύμφωνα με την παράγραφο 18β του άρθρου 66, εξαιρετικά, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3 (*) του άρθρου 48Α, οι ζημίες των νομικών προσώπων του άρθρου 45 του παρόντος, που προέρχονται από τη μεταβίβαση τίτλων συμμετοχής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 48Α, μπορούν να αναγνωριστούν προς έκπτωση μετά την 1.1.2020 υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποτιμηθεί μέχρι την 31.12.2019 και έχουν εγγραφεί στα βιβλία της εταιρείας ή αποτυπώνονται σε οικονομικές καταστάσεις ελεγμένες από ορκωτούς ελεγκτές. Η έκπτωση των ζημιών αυτών αναγνωρίζεται μόνο όταν οι ζημίες αυτές καταστούν οριστικές έως την 31.12.2022. Εάν οι ζημίες κατά τον χρόνο οριστικοποίησης είναι μικρότερες από τις ζημίες που αποτιμήθηκαν, αναγνωρίζεται το μικρότερο ποσό. Εάν οι οριστικές ζημίες είναι μεγαλύτερες, αναγνωρίζεται μόνο το ποσό που αποτιμήθηκε.

[(*) «3. Σε περίπτωση μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής κατά την παράγραφο 1, ο φορολογούμενος δεν μπορεί να εκπέσει τις επιχειρηματικές δαπάνες που συνδέονται με τη συμμετοχή αυτή». Δηλαδή μετά την 01 /07/2020, επειδή τα κέρδη θα απαλλάσσονται της φορολογίας η Εταιρεία δεν μπορεί να εκπέσει τις επιχειρηματικές δαπάνες, που αφορούν αυτά τα Κέρδη ( π.χ. τους τόκοι δάνειων που λήφθηκαν για την αγορά των συμμετοχών, ενδεχόμενη ζημία από την πώληση μιας τέτοιας συμμετοχής.]

(4) Οι διατάξεις αυτές δεν αφορούν τη ζημία που προκύπτει από την εκκαθάριση του νομικού προσώπου, αφού η εκκαθάριση δεν συνιστά μεταβίβαση των τίτλων συμμετοχής.

14. [Ειδική Φορολόγηση] Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις ( Ν. 4172/2013, άρθρο 14 ) - Δικαιώματα προαίρεσης - Δωρεάν διάθεση μετοχών ( Ν. 4172/2013, άρθρο 42Α )

Από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις εξαιρούνται:..

ιδ) η παροχή σε είδος με τη μορφή μετοχών που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ανεξαρτήτως, εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση, εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης και οι μετοχές που αποκτώνται, μεταβιβαστούν μετά από τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) ή τριάντα έξι (36) μηνών από την απόκτησή τους ανάλογα με την περίπτωση κατ' αντιστοιχία με το άρθρο 42Α

ιζ) η παροχή σε είδος με τη μορφή μετοχών που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο πλαίσιο προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διάθεση των μετοχών.

ιη) η αξία των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού συνολικής αξίας έως τριακοσίων (300) ευρώ για το φορολογικό έτος 2020. Οι περιπτώσεις ιζ' και ιη' τέθηκαν όπως προστέθηκαν με το άρθρο 2 του ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α' 148/31 -07-2020). Η περίπτωση ιζ' εφαρμόζεται για τις παροχές σε είδος που λαμβάνονται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά, σύμφωνα με την παράγραφο 53 του άρθρου 72 του παρόντος νόμου όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 14 του ν. 4714/2020. Η περίπτωση ιη' ισχύει από τη δημοσίευση του ν. 4714/2020 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31/07/2020.

Το άρθρο 42Α αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α' 148/31-07-2020).

«1. Το εισόδημα που προκύπτει κατά την παρ. 4 για έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση, αποτελεί εισόδημα από υπεραξία, εφόσον μεταβιβαστούν οι μετοχές μετά από τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης και υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων.

2. Ειδικά το εισόδημα της παρ. 1 που προκύπτει από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο νεοσύστατη μικρή επιχείρηση ή και πολύ μικρή επιχείρηση υπόκειται στον συντελεστή του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 43 [ φορολογείται με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%)] , εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι:

(α) τα ως άνω δικαιώματα αποκτώνται εντός πέντε (5) ετών μετά από τη σύσταση της εταιρείας,

(β) η εταιρεία δεν έχει συσταθεί μέσω συγχώνευσης, και

(γ) οι μετοχές μεταβιβαστούν μετά από τη συμπλήρωση τριάντα έξι (36) μηνών από την απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης.

3. Το εισόδημα που προκύπτει κατά την παρ. 4 για έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο με τη μορφή μετοχών που του χορηγούνται από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο πλαίσιο προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών, στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διάθεση των μετοχών, αποτελεί εισόδημα από υπεραξία εφόσον μεταβιβαστούν οι μετοχές μετά από την απόκτησή τους, από τον δικαιούχο του προγράμματος.

4. Ως υπεραξία στις περιπτώσεις των δικαιωμάτων προαίρεσης, ορίζεται η διαφορά μεταξύ της τιμής κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο και της τιμής διάθεσης του δικαιώματος για τις μετοχές των εισηγμένων εταιρειών ή η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης για τις μετοχές των μη εισηγμένων εταιρειών, με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 42. Στις περιπτώσεις της δωρεάν διάθεσης μετοχών της παρ. 3, η υπεραξία ισούται:

α) για τις μετοχές των εισηγμένων εταιρειών με την τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο κατά την ημέρα όπου πραγματοποιήθηκε η δωρεάν διάθεση των μετοχών, εφόσον η τιμή πώλησης των μετοχών είναι ίση ή μικρότερη αυτής. Σε περίπτωση που η τιμή πώλησης είναι μεγαλύτερη από την τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο κατά την ημέρα την οποία πραγματοποιήθηκε η δωρεάν διάθεση των μετοχών, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 42 του παρόντος Κώδικα.

β) για τις μετοχές των μη εισηγμένων εταιρειών, με την τιμή πώλησης, εφόσον αυτή υπερβαίνει την αξία της μετοχής, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά τον χρόνο της δωρεάν διάθεσής της, ενώ σε περίπτωση που η τιμή πώλησης είναι μικρότερη, με την αξία της μετοχής κατά τον χρόνο της δωρεάν διάθεσης.»

Δηλαδή ο εργαζόμενος φορολογείται για τα εισοδήματα αυτά, με συντελεστή 15% ή 5% και όχι με βάση τη κλίμακα των Μισθωτών (συντελεστής έως 44%)

Δ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ


15. Συντελεστής Φορολογίας αγροτικών συνεταιρισμών και Ομάδων Παραγωγών ( Ν. 4172/2013, άρθρο 58, παρ. 2 )


Η παράγραφος 2 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α' 201/12-12-2019) και εφαρμόζεται για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά, σύμφωνα με την παράγραφο 20 του άρθρου 66 του ιδίου νόμου.

«2. Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί του ν.4384/2016 και οι νομικές οντότητες που αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών του άρθρου 27 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1305/2013 και περιλαμβάνονται στο τηρούμενο Μητρώο Οργανώσεων Παραγωγών και Ομάδων (ΜΟΠΟ) δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 της υπ' αρίθμ. 397/18235/2017 απόφασης (Β' 601) φορολογούνται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%)».

Ε. ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ COVID-19- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ

16. Κρατικές Επιχορηγήσεις (π.χ. Επιδότηση Τόκων , κ.λπ) - Λογιστική απεικόνιση (γενικά)


«Περαιτέρω, οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα παρουσιάζονται επίσης ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα. Συνεπώς, θα πρέπει εντός της ίδιας περιόδου να εμφανιστούν τόσο τα έξοδα (που επιχορηγούνται), όσο και τα έσοδα (που προέρχονται από την επιχορήγηση)».

Δείτε αναλυτικά: ΣΛΟΤ 3382/2019 Επιχορήγηση ΕΣΠΑ και λογιστικός χειρισμός

Επισήμανση:

«2. Το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος με βάση το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία.» ( Ν. 4172/2013, άρθρο 21)

17. Λογιστικός χειρισμός επιστρεπτέας προκαταβολής

« ...Β. Λογιστική αντιμετώπιση στο πλαίσιο των Ε.Λ.Π. Εάν η αποτίμηση του κρατικού δανείου με την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (παρ. 4, άρθρο 22 ΕΛΠ), εφαρμόζονται όσα παρατέθηκαν ανωτέρω, στο λογιστικό πλαίσιο των ΔΠΧΑ, με όμοιο τρόπο. Διευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο των ΕΛΠ το αποσβέσιμο κόστος μπορεί να εφαρμόζεται και με την σταθερή μέθοδο (ισοκατανομή των τόκων).

Εάν η αποτίμηση του κρατικού δανείου με την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου δεν έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τότε δύναται η υποχρέωση να καταχωριστεί αρχικά στο οφειλόμενο ποσό της και μεταγενέστερα να αποτιμάται ομοίως στο οφειλόμενο ποσό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 22 του ν. 4308/2014. Με αυτό τον λογιστικό χειρισμό δεν παρουσιάζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κάποια επίδραση, πέραν αυτής των χρεωστικών τόκων που υπολογίζονται με βάση το επιτόκιο αναφοράς της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Οποτεδήποτε η οικονομική οντότητα αποκτήσει την εύλογη βεβαιότητα ότι έχει εκπληρώσει τους όρους της μη αποπληρωμής μέρους του κρατικού δανείου κατά 30% ή 40% τότε θα μειώσει την υποχρέωση και θα καταχωρίσει το μέρος του δανείου που δεν θα αποπληρώσει στην κατάσταση αποτελεσμάτων ως έσοδο από κρατική επιχορήγηση.... οι πολύ μικρές οντότητες της κατηγορίας αυτής (απλογραφικό λογιστικό σύστημα), θα αντιμετωπίσουν την κρατική ενίσχυση της επιστρεπτέας προκαταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. » (ΣΛΟΤ 957/2020 Λογιστικός χειρισμός επιστρεπτέας προκαταβολής)

Επισήμανση:

Η ενίσχυση με τη μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής» είναι αφορολόγητη .

18. Λογιστικός χειρισμός φορολογικών ελαφρύνσεων covid 19, μελλοντικής έκπτωσης 25% ρυθμισμένων οφειλών

«Επομένως, η έκπτωση του 25% θα πρέπει να καταχωρίζεται ως κρατική ενίσχυση (ευεργέτημα). Το έσοδο αυτό θα μπορούσε να καταχωρισθεί ως έκτακτο έσοδο στον λογαριασμό 81.01 για τις επιχειρήσεις που ακολουθούν το σχέδιο λογαριασμών του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου ή στον λογαριασμό 79 «Ασυνήθη έσοδα και κέρδη» του Σχεδίου Λογαριασμών του ν. 4308/2014

Δείτε αναλυτικά : ΣΛΟΤ 834/2020 Λογιστικός χειρισμός φορολογικών ελαφρύνσεων covid 19, μελλοντικής έκπτωσης 25% ρυθμισμένων οφειλών

Επισήμανση:

Αναμένεται απόφαση σχετικά με τον Φορολογικό Χειρισμό της «Ενίσχυσης» αυτής.

19. Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση αποζημίωσης 800,00 ευρώ σε επιχειρήσεις και αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 600 ευρώ προς τους επιστήμονες

«Κατά την γνώμη μας, εφόσον η οικονομική οντότητα τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα, δεν είναι απαραίτητη η καταχώριση του ποσού στο βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, αλλά ο σχηματισμός και η διατήρηση αρχείου, σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, με τα σχετικά δικαιολογητικά (πίστωση του επαγγελματικού λογαριασμού, δηλώσεις που υποβλήθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ, τυχόν αλληλογραφία κ.λπ.). Εφόσον η οικονομική οντότητα εντάσσεται στο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, εκτός του σχηματισμού, διατήρησης και φύλαξης του ως άνω λογιστικού αρχείου πληροφοριών, θα διενεργήσει την παρακάτω λογιστική εγγραφή, αναλόγως του τηρούμενου σχεδίου λογαριασμών:

(Α) ΕΓΛΣ:
 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
38.03 Καταθέσεις όψεως σε € 800,00  
81.01.99 Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα    
81.01.99.00 Αποζημίωση ειδικού σκοπού (covid-19)   800,00
Αποζημίωση ειδικού σκοπού, άρθρο 1 ν. 4683/2020 (covid-19)    


(B) ΕΛΠ:
 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
38.02 Καταθέσεις όψεως 800,00  
79 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη    
79.10 Ασυνήθη έσοδα προερχόμενα από κρατική ενίσχυση    
79.10.00 Αποζημίωση ειδικού σκοπού (covid-19)   800,00
Αποζημίωση ειδικού σκοπού, άρθρο 1 ν. 4683/2020 (covid-19)    Σημειώνεται ότι, παρέλκει η χρήση λογαριασμού απαίτησης κατά του Δημοσίου (λογ. 33), ως ενδιάμεσης διαδικασίας μέχρι την πίστωση του ποσού στον λογαριασμό όψεως του δικαιούχου, δεδομένου ότι το δικαίωμα λήψης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, κατά την γνώμη μας, γεννάται κατά την χρονική στιγμή της πίστωσης του επαγγελματικού του λογαριασμού, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των προϋποθέσεων, ο οποίος διενεργείται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα, και όχι κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης από τον δικαιούχο. Η ίδια αντιμετώπιση πρέπει να υιοθετηθεί και για την περίπτωση παροχής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 600 ευρώ προς τους επιστήμονες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 16604/3224/27-4-2020, του δεύτερου ερωτήματος.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω ΚΥΑ: «Οι εν λόγω οικονομικές ενισχύσεις είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνομιακού χαρακτήρα». Τέλος, παρόλο που η φορολογική διάσταση των παραπάνω θεμάτων προκύπτει με σαφήνεια από την σχετική διάταξη του νόμου, για περαιτέρω διευκρινίσεις ως προς την φορολογική αντιμετώπιση, αλλά και την καταχώριση του ποσού της αποζημίωσης στα φορολογικά έντυπα, αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείου Οικονομικών.» ( ΣΛΟΤ 1137/2020 Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση αποζημίωσης 800,00 ευρώ σε επιχειρήσεις )

20. Μέτρα ενίσχυσης επιχειρήσεων λόγω covid-19 και Δηλώσεις Φ.Π.Α

«5. Στο πλαίσιο αυτό διευκρινίζεται ότι:

• Τα ποσά που εισπράττονται από τους υποκείμενους στο φόρο που έχουν υποχρέωση για την υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α ως επιδότηση τόκων υφισταμένων επιχειρηματικών δανείων και ως κρατική συμμετοχή στο Δώρο Πάσχα των εργαζομένων που τέθηκε η σύμβαση εργασίας τους σε αναστολή , η οποία έγινε με επιστροφή μέρους του Δώρου Πάσχα στους πληττόμενους εργοδότες σε χρήμα, καταχωρίζονται στη δήλωση Φ.Π.Α. της φορολογικής περιόδου που εισπράττονται στους κωδικούς 310 και 312.

• Τα ποσά που εισπράττονται ως αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, καταχωρίζονται στη δήλωση Φ.Π.Α. στον κωδικό 310 και δεν συμπεριλαμβάνονται στον κωδικό 312.

• Τα ποσά που εισπράττονται ως ενίσχυση με την μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής δεν καταχωρίζονται στη δήλωση Φ.Π.Α. κατά τον χρόνο είσπραξής τους. Κατά τον χρόνο που θα πληρωθούν οι όροι της μη επιστροφής μέρους του ποσού της ενίσχυσης, το ποσό που δεν επιστρέφεται καταχωρίζεται στους κωδικούς 310 και 312 της δήλωσης Φ.Π.Α. της οικείας φορολογικής περιόδου. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α., όπως κοινοποιήθηκαν με τις εγκυκλίους ΠΟΛ 1082/2015, ΠΟΛ 1191/2015 και ΠΟΛ 1093/2016. ( Ε.2185/2020 Ε.2185/18-11 -2020 Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2016 - Φ2 TAXIS))


Δείτε το 8ο τεύχος ή κατεβάστε από εδώ.
 

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ:

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης