Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιβολή άπαξ έκτακτης εισφοράς στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ οι οποίοι έχουν τεθεί σε λειτουργία έως και την 31.12.2015

3 Δεκέμβριος 2020
Επιβολή άπαξ έκτακτης εισφοράς στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ οι οποίοι έχουν τεθεί σε λειτουργία έως και την 31.12.2015


Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προβλέπεται η επιβολή άπαξ έκτακτης εισφοράς στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι έχουν τεθεί σε λειτουργία έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Η έκτακτη εισφορά υπολογίζεται ως ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) επί του προ Φ.Π.Α. τιμήματος πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεται από τον παραγωγό στο σύστημα ή το διασυνδεδεμένο δίκτυο ή στα ηλεκτρικά συστήματα των μη διασυνδεδεμένων νησιών (Μ.Δ.Ν.), για τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνουν χώρα κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2020 έως 31-12-2020 ή τιμολογούνται στις μηνιαίες εκκαθαρίσεις του έτους 2020.


Τα ποσά της έκτακτης εισφοράς υπολογίζονται και παρακρατούνται από την «Διαχειριστής Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.» (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) και την «Διαχειριστής Εθνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.) και αποτελούν έσοδο του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (Ε.Λ.Α.Π.Ε.). Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου και του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. & Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών (Ειδικός Λογαριασμός Ενέργειας του άρθρου 143 του ν.4001/2011).

Καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των ποσών που αντιστοιχούν στην έκτακτη εισφορά, η διαδικασία είσπραξης αυτής κ.λπ.

Προβλέπεται, για το έτος 2021, η επιβολή έκτακτης χρέωσης σε κάθε εκπρόσωπο φορτίου (προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και αυτοπρομηθευόμενο Πελάτη), ύψους δύο (2) ευρώ ανά MWh και με την ειδικότερα καθοριζόμενη βάση υπολογισμού για το διασυνδεδεμένο δίκτυο και σύστημα και τα μη διασυνδεδεμένα νησιά.

Η εν λόγω έκτακτη χρέωση αποτελεί έσοδο του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου και του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Ενέργειας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών, κατά περίπτωση.

Ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με τον υπολογισμό της χρέωσης, την εκκαθάριση, τον διακανονισμό των συναλλαγών και την εν γένει εφαρμογή της ρύθμισης.

Από την έναρξη λειτουργίας (1-11-2020) των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, τροποποιείται το άρθρο 143 του ν.4001/2011 και επανακαθορίζονται οι πηγές εσόδων του Υπολογαριασμού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των ποσών που καταβάλλουν οι Συμμετέχοντες στο πλαίσιο λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και ποσών που προκύπτουν κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης αποκλίσεων. Περαιτέρω, καταργείται η πρόβλεψη καταβολής των ποσών από τους παραγωγούς και προμηθευτές στο πλαίσιο του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και της Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης, κατά τρόπο που να αντανακλάται κατ' ελάχιστο το μεσοσταθμικό μεταβλητό κόστος των θερμικών συμβατικών σταθμών.

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 3
Επιβολή έκτακτης εισφοράς σε έργα ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ - Χρέωση εκπροσώπων φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας - Τροποποίηση άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α' 179)


Με σκοπό την επίτευξη των στόχων του ΕΣΕΚ για διείσδυση των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σε συμμόρφωση με το ενωσιακό πλαίσιο, είναι απαραίτητη η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας και της βιωσιμότητας του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ (εφεξής «Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ»), ο οποίος συστήθηκε δυνάμει του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 (Α' 286), λειτουργεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 143 παρ. 1 του ν. 4001/2011 (Α' 179) και αποτελεί τον λογαριασμό, μέσω του οποίου οι αρμόδιοι διαχειριστές ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλουν στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία ποσά ως τίμημα για την ηλεκτρική ενέργεια που οι τελευταίοι παράγουν και διοχετεύουν στο δίκτυο διανομής και στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ποσά τα οποία ανακτούν πλήρως μέσω του ίδιου λογαριασμού.

Λόγω των έκτακτων οικονομικών και δημοσιονομικών συνεπειών της πανδημίας Covid-19, που προκάλεσαν, μεταξύ άλλων, πτώση της ζήτησης και μείωση της οριακής τιμής συστήματος (ΟΤΣ) και σύμφωνα με τα στοιχεία του Μηνιαίου Δελτίου Ειδικού Λογαριασμού που εκδίδει η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ παρουσιάζει σημαντικό έλλειμμα το οποίο εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο τέλος του 2020 σε 287,60 εκ. ευρώ με αυξητικές προβλέψεις, κάτι που καθιστά επιτακτική τη λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις των παραγράφων 1 έως3 του άρθρου 3 εντάσσονται στη δέσμη χρηματοοικονομικών και διαρθρωτικών μέτρων που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων ελλειμμάτων, την οικονομική στήριξη και τη διατήρηση της βιωσιμότητας του ανωτέρω Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, επιβάλλονται δε, για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας και για την ικανοποίηση ρητών προβλέψεων του άρθρου 143 του ν.4001/2011 αναφορικά με τον ισοσκελισμό του Λογαριασμού και την εξάλειψη λογιστικών χρεών.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 1 επιβάλλεται έκτακτη ειδική εισφορά σε όλους τους σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που έχουν τεθεί σε λειτουργία έως και την 31η.12.2015, η οποία υπολογίζεται σε ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) επί του τιμήματος των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνουν χώρα κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2020 έως 31.12.2020.

Με την ίδια διάταξη καθορίζονται, επίσης, η διαδικασία και οι όροι είσπραξης της ανωτέρω ειδικής εισφοράς, τα ποσά των οποίων υπολογίζονται και παρακρατούνται από τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. και από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε, για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, αντίστοιχα και αποτελούν έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α' 179).

Ειδικά για την περίπτωση των φωτοβολταϊκών σταθμών που εμπίπτουν στο Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, θεσπίζεται ο τρόπος που επιβάλλεται η εισφορά, καλύπτοντας και τις περιπτώσεις που έχει αλλάξει ο Προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας εντός του έτους 2020. Περαιτέρω, με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 2 επιβάλλεται έκτακτη χρέωση για το έτος 2021 στους Εκπροσώπους Φορτίου, ήτοι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες, και ο τρόπος υπολογισμού, είσπραξης και απόδοσής της.

Τα προτεινόμενα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 μέτρα αποτελούν έκτακτες και περιορισμένης χρονικής ισχύος χρεώσεις των Παραγωγών ΑΠΕ και των Εκπροσώπων Φορτίου, αντίστοιχα, οι οποίες θα αποτελέσουν έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ με σκοπό τη μείωση των ανωτέρω ελλειμμάτων. Τέλος, με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 3 εισάγονται οι απαιτούμενες ρυθμίσεις, για την επικαιροποίηση του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και την συμβατότητά του με τη λειτουργία των νέων Αγορών Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας και Εξισορρόπησης Ηλεκτρικής Ενέργειας της περίπτωσης γ', του άρθρου 5, του ν. 4425/2016 (Α' 185), όπως ισχύει, η οποία εκκίνησε την 1η Νοεμβρίου 2020.

Με τις καταργούμενες διατάξεις του άρθρου 14 καταργείται, επίσης, από 1η Ιανουαρίου 2021 η υποχρέωση των Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας να αποδίδουν χρέωση που υπολογίζεται με βάση το μεσοσταθμικό μεταβλητό κόστος των θερμικών συμβατικών σταθμών (ΜΜΚΘΣΣ) και αποτελεί έσοδο του Ειδικού Λογαριασμού Ενέργειας. Ειδικώς η επιβολή της χρέωσης της παραγράφου 2 καλείται να καλύψει μέρος της απώλειας των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Ενέργειας, το οποίο καταργείται κατά τα ανωτέρω.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ


Άρθρο 3
Επιβολή έκτακτης εισφοράς σε έργα Α.Π.Ε. και Σ,Η.Θ.Υ.Α. - Χρέωση εκπροσώπων φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας - Τροποποίηση άρθρου 143 του ν. 4001/2011


1. α) Επιβάλλεται άπαξ έκτακτη εισφορά στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού - Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), οι οποίοι έχουν τεθεί σε λειτουργία έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015. Η έκτακτη εισφορά υπολογίζεται ως εκατοστιαίο ποσοστό επί του, προ Φ.Π.Α., τιμήματος πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, που εγχέεται από τον παραγωγό στο σύστημα ή το διασυνδεδεμένο δίκτυο ή στα ηλεκτρικά συστήματα των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Μ.Δ.Ν.), για τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνουν χώρα κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2020 έως 31.12.2020 ή τιμολογούνται στις μηνιαίες εκκαθαρίσεις του έτους 2020 και ανέρχεται σε ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) για όλες τις κατηγορίες παραγωγών.
β) Τα ποσά που αντιστοιχούν στην έκτακτη εισφορά του παρόντος άρθρου υπολογίζονται και παρακρατούνται από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) και, για την περίπτωση των Μ.Δ.Ν., από την Ανώνυμη Εταιρεία με την Επωνυμία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.) ως διαχειριστή των Μ.Δ.Ν., και αποτελούν έσοδο ή του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου ή του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Ενέργειας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Συγκεκριμένα:
(βα) Έως την 31Π Ιανουαρίου 2021 ο αρμόδιος διαχειριστής εκδίδει ενημερωτικό σημείωμα, με τη μηνιαία ανάλυση της ως άνω εισφοράς, το οποίο αποστέλλεται στον υπόχρεο. Τα ποσά της εισφοράς για τους μήνες του έτους 2020 υπολογίζονται επί του προς τιμολόγηση ποσού εκάστου μήνα του 2020, παρακρατούνται και συμψηφίζονται εντός του έτους 2021 με τις πληρωμές των τιμολογίων των αντίστοιχων μηνών από τον αρμόδιο διαχειριστή προς τον παραγωγό.
(ββ) Για την περίπτωση των φωτοβολταϊκών σταθμών που εμπίπτουν στο Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, η ως άνω έκτακτη εισφορά επιβάλλεται για κάθε σταθμό και υπολογίζεται επί της κατά αναλογία παραγωγής του σταθμού με βάση τα αντίστοιχα χρονομερίδια για την περίοδο από 1ης.1.2020 έως 31.12.2020, κατόπιν υπολογισμών του ΔΑΠΕΕΠ για το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και τα ΜΔΝ, ο οποίος ενημερώνει τον τρέχοντα προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή τον εκπρόσωπο φορτίου του πελάτη. Ο προμηθευτής εφαρμόζει και συμψηφίζει την παραπάνω έκτακτη εισφορά με τις μελλοντικές χρεοπιστώσεις προς τους δικαιούχους του ειδικού προγράμματος, βάσει της
παραγωγής του φωτοβολταϊκού συστήματος της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2020, μειώνοντας αντίστοιχα τις απαιτήσεις του από τον Ειδικό Λογαριασμό του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α' 179). Η εισφορά εφαρμόζεται στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς που εκδίδονται από την 1η.1.2021 βάσει της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του φωτοβολταϊκού
συστήματος κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο του έτους 2020.
γ) Τα ποσά που αντιστοιχούν στην εισφορά της παρούσας υπολογίζονται και παρακρατούνται σε κάθε εκκαθάριση από την Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. ή τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ως Διαχειριστή των Μ.Δ.Ν. ή από τους προμηθευτές για την ανωτέρω υποπερ. ββ) και η έκπτωση της εν λόγω δαπάνης διενεργείται εφάπαξ, το φορολογικό έτος εντός του οποίου πραγματοποιήθηκαν η παρακράτηση και ο συμψηφισμός της επιβληθείσας έκτακτης εισφοράς και ανεξάρτητα του φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και υπολογίσθηκε η επιβληθείσα έκτακτη εισφορά.
δ) Ο Κώδικας Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π (Β' 2307/2018), ο Κώδικας Διαχείρισης Ε.Δ.Δ.Η.Ε. (Β' 78/2017) και ο Κώδικας Διαχείρισης Μ.Δ.Ν. (Β' 304/2014) δύναται να τροποποιούνται για την εφαρμογή της παρούσας. Σε περίπτωσης διασύνδεσης μη Διασυνδεδεμένων Νησιών εντός του έτους 2021 η υποχρέωση της συναλλαγής για υπολειπόμενα ποσά υλοποιείται από την ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ κατόπιν στοιχείων που παρέχει η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

2. α) Επιβάλλεται έκτακτη χρέωση για το έτος 2021 σε κάθε εκπρόσωπο φορτίου (προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και αυτοπρομηθευόμενο Πελάτη), η οποία καθορίζεται σε δύο (2) ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh) για μεν το δίασυνδεδέμενο σύστημα και το διασυνδεδέμενο δίκτυο επί των ποσοτήτων των δηλώσεων φορτίου των εκπροσώπων φορτίου που εντάχθηκαν στον ημερήσιο ενεργειακό προγραμματισμό για τον μετρητή ή τους μετρητές που εκπροσωπούν στο διασυνδεδεμένο σύστημα και δίκτυο για τις ημέρες κατανομής από την 1η.1.2020 μέχρι και την 31.10.2020 και βάσει της καθαρής θέσης των εκκαθαρισθεισών εντολών αγοράς και πώλησης των εκπροσώπων φορτίου στην αγορά επόμενης ημέρας και την ενδοημερήσια αγορά για τις ημέρες εκπλήρωσης φυσικής παράδοσης από την 1η.11.2020 μέχρι και την 31.12.2020, για δε τα Μ.Δ.Ν. επί της παραγόμενης ενέργειας που του αναλογεί κατά το ποσοστό εκπροσώπησής του, σύμφωνα με τις μηνιαίες εκκαθαρίσεις του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., ως Διαχειριστή Μ.Δ.Ν., κατά το έτος 2020.
β) Η έκτακτη χρέωση της παρούσας αποτελεί έσοδο ή του υπολογαριασμού ενισχύσεων του ειδικού λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. διασυνδεδεμένου συστήματος και δικτύου ή του υπολογαριασμού ενισχύσεων του ειδικού λογαριασμού ενέργειας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μ.Δ.Ν.. Τα ποσά της χρέωσης για έκαστο των μηνών του έτους 2020 υπολογίζονται από τους αρμόδιους διαχειριστές, Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. για το διασυνδεδεμένο σύστημα και διασυνδεδεμένο δίκτυο και Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. για τα Μ.Δ.Ν., και αποστέλλονται σχετικά ενημερωτικά σημειώματα στους εκπροσώπους φορτίου. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (Ε.Χ.Ε. Α.Ε.) παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία στην Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. ΑΕ για τους απαιτούμενους υπολογισμούς της έκτακτης χρέωσης.
Τα ποσά της εισφοράς νια τους μήνες του έτους 2020 υπολογίζονται επί του προς τιμολόγηση ποσού εκάστου μήνα του έτους 2020, παρακρατούνται και συμψηφίζονται εντός του έτους 2021 με τις πληρωμές των τιμολογίων των αντίστοιχων μηνών από τον αρμόδιο διαχειριστή προς τον εκπρόσωπο φορτίου.
Σε περίπτωση διασύνδεσης των Μ.Δ.Ν. με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας εντός του έτους 2021, η υποχρέωση της συναλλαγής για τυχόν υπολειπόμενο ποσά υλοποιείται από την Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. κατόπιν στοιχείων που παρέχει η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.,
γ) Κάθε θέμα σχετικά με τον υπολογισμό της χρέωσης, την εκκαθάριση, τον διακανονισμό των συναλλαγών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με την εφαρμογή της παρούσας καθορίζονται στον Κώδικα Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. και στον Κώδικα Διαχείρισης Μ.Δ.Ν., οι οποίοι τροποποιούνται ενός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

3. α) Από την έναρξη λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας της περ. γ) του άρθρου 5 του ν. 4425/2016 (Α' 185), σύμφωνα με την υπ' αρ. 1298/2020 (Β' 4415) απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), την 1η.11.2020, η υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α' 179) αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) Τα ποσά που καταβάλλουν οι συμμετέχοντες στο πλαίσιο λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας της περ. γ) του άρθρου 5 του ν. 4425/2016 για την ενέργεια από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης σταθερής τιμής ή με σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά το άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α' 129) ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/2006, περιλαμβανομένων των φωτοβολταϊκών ειδικού προγράμματος του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 (Α' 129) ή σύμβαση συμψηφισμού ενέργειας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Ενέργειας (Β' 5914/2018), του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς (Β' 428/2020), του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (Β' 5910/2018, όπως διορθώθηκε με το Β' 468/2019), του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης (Β' 3076/2020) και του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ.
Τα ποσά αυτά καταβάλλονται, κατά τρόπον ώστε να αντανακλούν κατ' ελάχιστον το μεσοσταθμικό μεταβλητό κόστος των θερμικών συμβατικών σταθμών και να αναλογούν στην ενέργεια που εγχέεται κατά προτεραιότητα στο σύστημα μεταφοράς και στο δίκτυο διανομής της ηπειρωτικής χώρας και των συνδεδεμένων με αυτά νησιών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν. 3468/2006, με μεθοδολογία που εξειδικεύεται στον Κώδικα Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.»,
β) Από την έναρξη λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας της περ. γ) του άρθρου 5 του ν. 4425/2016, σύμφωνα με την απόφαση Ρ.Α.Ε. 1298/2020, την 1η.11.2020, προστίθενται υποπερ. εε) και στστ) στην περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α' 179) ως εξής: «εε) το μέρος εκ των ποσών που προκύπτουν κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης αποκλίσεων, το οποίο δεν χρεοπιστώνεται στους κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που λειτουργούν στο πλαίσιο σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης διαφορικής προσαύξησης, κατά τη συμμετοχή τους είτε απευθείας είτε μέσω φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.) στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας της περ. γ) του άρθρου 5 του ν. 4425/2016 εντός του μεταβατικού διαστήματος και μέχρι την ανάληψη από τους κατόχους των ανωτέρω αδειών πλήρους υποχρέωσης εξισορρόπησης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης και του Κώδικα ΔΑΓΙΕΕΠ, στστ) τα ποσά που προκύπτουν κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης αποκλίσεων, τα οποία αφορούν σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι λειτουργούν μέσω Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) και έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, ημερομηνία που καθορίζεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25512/883/2019 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β' 1020) στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας της περ. γ) του άρθρου 5 του ν. 4425/2016, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης και του Κώδικα Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π.».
γ) Στην παρ. 2 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, η λέξη «Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε.» αντικαθίσταται από τη λέξη «Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.».
δ) Στην υποπερ. (ββ) της περ. (β) της παρ. 4 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 η φράση «Λειτουργό της Αγοράς» αντικαθίσταται από τη φράση «Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης».
ε) Στην παρ. 5 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 η φράση «Λειτουργό της Αγοράς» αντικαθίσταται από τη φράση «Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης».

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης