Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΠΑ - Λαθρεμπορία καπνού. Κρίσιμος χρόνος για την επιβολή της διοικητικής κύρωσης του πολλαπλού τέλους

ΔΠΑ - Λαθρεμπορία καπνού. Κρίσιμος χρόνος για την επιβολή της διοικητικής κύρωσης του πολλαπλού τέλους

ΔΠΑ - Λαθρεμπορία καπνού. Κρίσιμος χρόνος για την επιβολή της διοικητικής κύρωσης του πολλαπλού τέλους

3 Δεκέμβριος 2020
ΔΠΑ - Λαθρεμπορία καπνού. Κρίσιμος χρόνος για την επιβολή της διοικητικής κύρωσης του πολλαπλού τέλους

Πηγή: Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

ΔΠΑ 807/2019, 16ο Τμήμα

Κρίσιμος χρόνος για την επιβολή της διοικητικής κύρωσης του πολλαπλού τέλους, που προβλέπεται από το νόμο για τη διάπραξη της ένδικης τελωνειακής παράβασης (λαθρεμπορία τσιγάρων), είναι ο χρόνος κατά τον οποίον συνέτρεξαν τα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή της και όχι ο χρόνος έκδοσης της καταλογιστικής πράξης. Ο χρόνος δε αυτός είναι ληπτέος υπ’ όψη όχι μόνο για την εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπουν την αντικειμενική υπόσταση της παράβασης, αλλά και των διατάξεων που καθορίζουν το ύψος του πολλαπλού τέλους (πρβλ. ΣτΕ 2514/2009, ΣτΕ 2552/2005, ΣτΕ 1748/2001).

Εν προκειμένω, εσφαλμένως η Τελωνειακή Αρχή υπολόγισε το επιβληθέν στον προσφεύγοντα πολλαπλό τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2960/2001, που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της καταλογιστικής πράξης (25.7.2011) και όχι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1165/1918, που ίσχυαν κατά τον χρόνο τέλεσης της ένδικης παράβασης (15.11.2001) και ήταν άλλωστε επιεικέστερες ως προς την επιμέτρηση του επιβλητέου πολλαπλού τέλους.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης