Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποζημίωση ναυτικών - Καθορίστηκε η ενίσχυση του οίκου Ναύτου για τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπου 534 ευρώ στους ναυτικούς

2 Δεκέμβριος 2020
Αποζημίωση ναυτικών - Καθορίστηκε η ενίσχυση του οίκου Ναύτου για τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπου  534 ευρώ στους ναυτικούςΜε την απόφαση  2814.5/79835/2020 καθορίζεται η 4η έκτακτη επιχορήγηση Οίκου Ναύτου για το έτος 2020 στο ποσό των διακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων και τριακοσίων εξήντα ευρώ (288.360,00€) προκειμένου χορηγηθεί αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ ανά δικαιούχο ναυτικό για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις ανωτέρω (γ) σχετικού.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του λογαριασμού 2310510001 «Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) για παροχές έκτακτου χαρακτήρα», ειδικού φορέα 1041-502 ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ του τακτικού προϋπολογισμού ΥΝΑΝΠ έτους 2020.

Ο Οίκος Ναύτου να μεριμνήσει για την επιστροφή τυχόν αδιάθετων υπολοίπων εν λόγω επιχορήγησης στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος με τίτλο «Αδιάθετα υπόλοιπα της έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου».

Η εξόφληση της επιχορήγησης δεν υπόκειται σε έλεγχο ασφαλιστικής ενημερότητας, σε τέλη χαρτοσήμου και σε οποιαδήποτε κράτηση.

Η επιχορήγηση δεν δύναται να κατασχεθεί εις χείρας του Δημοσίου ή τρίτων, ούτε συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.


Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβουWant to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης