Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέες διευκρινίσεις για τη λειτουργία του Δημοσίου μετά την παράταση του lockdown

30 Νοέμβριος 2020
Νέες διευκρινίσεις για τη λειτουργία του Δημοσίου μετά την παράταση του lockdown
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Νέες διευκρινίσεις για τη λειτουργία του Δημοσίου - Βεβαίωση κίνησης, συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων, εκλογές εκπροσώπων και υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας


Σε συνέχεια των σχετικών με το θέμα εγκυκλίων και ειδικότερα της ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-2020, της ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7.11.2020 και της ΔΙΔΑΔ/Φ.69/134/οικ. 21190/13.11.2020 και κατόπιν της έκδοσης της αρ. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 76629/27.11.2020 ΚΥΑ με θέμα ««Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020», με τη νέα εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/136/οικ. 22080/2020 του Υπ. Εσωτερικών διευκρινίζονται περαιτέρω τα κάτωθι:

Στις διατάξεις της περ. 2 της παρ. 1 του άρ. 1 της ως άνω Κ.Υ.Α. προβλέπονται τα εξής:
«1. Προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 θεσπίζονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας:

Α/Α ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

(···)

2. Δημόσιες υπηρεσίες ● Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
● Υποχρεωτική προστασία υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό.
● Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, επιπλέον των υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου.
● Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.
● Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.
● Συνεδριάσεις μέσω τηλεδιάσκεψης των συλλογικών οργάνων. Κατά τη λειτουργία συλλογικών οργάνων που διενεργούν διαδικασίες, στις οποίες προβλέπεται συνέντευξη, αυτή διενεργείται με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς τη φυσική παρουσία του καλούμενου σε συνέντευξη. Στην περίπτωση αυτή το συλλογικό όργανο ορίζει τους αναγκαίους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας αναφορικά με την ταυτοπροσωπία του καλούμενου και τη μη υποβοήθησή του από εξωγενείς παράγοντες.
● Διενέργεια συναντήσεων εργασίας τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.

Κατόπιν των ανωτέρω:

1. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Δεδομένης της παράτασης του μέτρου απαγόρευσης της κυκλοφορίας έως την 7η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6. 00, οι υπάλληλοι που προσέρχονται στις υπηρεσίες τους για την παροχή αυτοπρόσωπης εργασίας, θα πρέπει να έχουν κατά τη μετακίνησή τους αυτή την απαιτούμενη βεβαίωση κίνησης. Υπενθυμίζεται ότι για τους υπαλλήλους του Δημοσίου η βεβαίωση κίνησης λόγω περιορισμού κυκλοφορίας χορηγείται μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα hr.apografi.gov.gr και κατ' εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου προϊστάμενου προσωπικού. Για την κατ' εξαίρεση έκδοση της σχετικής βεβαίωσης υπενθυμίζεται η προτυποποιημένη φόρμα Βεβαίωσης Κίνησης που έχει επισυναφθεί στην εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/131/οικ.19907/23-10-2020 και διατίθεται και ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://www.ypes.gr/metra-kai-rythmiseis-sto-plaisio-tis-anagkis-periorismoy-tis-diasporas-toy-koronoioy-8/. Στην περίπτωση αυτή η ως άνω βεβαίωση χορηγείται στον ενδιαφερόμενο υπάλληλο με πρωτότυπη υπογραφή του αρμοδίου οργάνου (προϊστάμενος αρμόδιας υπηρεσίας προσωπικού ή του αρμόδιου κατά τόπο οργάνου) και φέρει στρογγυλή σφραγίδα.

Για την κατ' εξαίρεση μετακίνηση των υπαλλήλων του Δημοσίου για λόγους που συνδέονται με την παροχή αυτοπρόσωπης εργασίας, υπενθυμίζεται ότι οι υπάλληλοι θα φέρουν υποχρεωτικά μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και την κατά περίπτωση απαιτούμενη βεβαίωση κίνησης σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Η βεβαίωση κίνησης δύναται να εκδοθεί άπαξ για το σύνολο του ως άνω χρονικού διαστήματος μόνο στην περίπτωση που ο υπάλληλος δεν θα τελεί ή δεν δύναται να παρέχει εξ αποστάσεως εργασία για το σύνολο του σχετικού χρονικού διαστήματος.

2. ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ.

Α. Εκ νέου αναβολή της διεξαγωγής των εκλογών των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια

Σε συνέχεια της σχετικής εγκυκλίου ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-2020 της Υπηρεσίας με την οποία, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID -19, κρίθηκε απαραίτητη για χρονικό διάστημα από 3/11/2020 έως και 30/11/2020 η αναβολή της διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια κατ' εφαρμογή της αριθμ.ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16.9.1988 (Β'684) απόφασης και δεδομένης της κρισιμότητας των επιδημιολογικών δεδομένων και των νέων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, κρίνεται εκ νέου απαραίτητη η αναβολή της διεξαγωγής της ψηφοφορίας μέχρι και την 7η Δεκεμβρίου 2020.
Βάσει των ανωτέρω, εκλογές οι οποίες έχουν οριστεί να διεξαχθούν σε ημερομηνία μέχρι και την 7η/12/2020, θα πρέπει να αναβληθούν με τη διαδικασία, όπως έχει διευκρινιστεί στην ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-2020 εγκύκλιο.

Β. Δυνατότητα διεξαγωγής των εκλογών των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας

Με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.4745/2020 (Α' 214) που δημοσιεύθηκε στις 6.11.2020 προστέθηκε τελευταίο εδάφιο στην παρ. 1 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16.9.1988 (Β' 684) υπουργικής απόφασης με θέμα «Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» και στην παρ. 1 του άρθρου 7 της υπ' αρ. 22405/2011 (Β' 1271) υπουργικής απόφασης με θέμα «Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των δύο αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια ΟΤΑ» ως εξής:
«Σε έκτακτες περιπτώσεις, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου Υπουργού, η οποία εκδίδεται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προ της ημέρας της καθορισμένης ψηφοφορίας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1, είναι δυνατόν να παρατείνεται η λήξη της αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας μέχρι και την έβδομη μεταμεσημβρινή».

Επιπλέον, με την παρ.2 του άρθρου 75 του ν.4745/2020 ορίζεται: «Η διαδικασία για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια που προβλέπονται στις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α' 26), του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α' 143) και του ν. 3852/2010 (Α' 133), δύναται να διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι λεπτομέρειες ως προς τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και κάθε ειδικότερο τεχνικό ζήτημα. Με την ως άνω απόφαση δύναται να προβλέπεται η εφαρμογή της παρούσας και σε ήδη εκκρεμείς διαδικασίες.»

Με τις εν λόγω διατάξεις δίνεται η δυνατότητα:
α) παράτασης της λήξης της διαδικασίας της αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας κατά δύο ώρες, μέχρι την έβδομη μεταμεσημβρινή σε έκτακτες περιπτώσεις και
β) διεξαγωγής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των ΟΤΑ.
Με την έκδοση της προβλεπόμενης στις ανωτέρω διατάξεις κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες ως προς τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και κάθε ειδικότερο τεχνικό ζήτημα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Επισημαίνεται ότι με την ανωτέρω απόφαση δύναται να προβλεφθεί η εφαρμογή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και σε ήδη εκκρεμείς διαδικασίες.
Για την έκδοση της εν λόγω απόφασης και την εφαρμογή της διαδικασίας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα ακολουθήσει νεώτερη εγκύκλιος της Υπηρεσίας.

3. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Βάσει των προβλεπομένων μέτρων και προκειμένου να διασφαλίζεται απρόσκοπτα η λειτουργία της διοίκησης, με τις νεώτερες ισχύουσες ρυθμίσεις, όπως προβλέπονται στην σχετική ΚΥΑ, προβλέπεται επιπλέον ότι κατά τη λειτουργία συλλογικών οργάνων που διενεργούν διαδικασίες, στις οποίες προβλέπεται συνέντευξη, (πχ. προσλήψεις, επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων κ.α.), αυτή διενεργείται με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς τη φυσική παρουσία του καλούμενου σε συνέντευξη. Στην περίπτωση αυτή το συλλογικό όργανο ορίζει τους αναγκαίους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας αναφορικά με την ταυτοπροσωπία του καλούμενου και τη μη υποβοήθησή του από εξωγενείς παράγοντες. Στο σημείο αυτό υπενθυμίζονται οι οδηγίες που έχουν ήδη παρασχεθεί για το θέμα αυτό με την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7.11.2020.


Δείτε ολόκληρη την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/136/οικ. 22080/30.11.2020 από το αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης