Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οπτικοακουστικά έργα και κίνητρα ενίσχυσης του ΚΦΕ - Νέα εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με παραδείγματα εφαρμογής

27 Νοέμβριος 2020
Οπτικοακουστικά έργα και κίνητρα ενίσχυσης του ΚΦΕ - Νέα εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με παραδείγματα εφαρμογής
  • Το ποσοστό επιλέξιμων δαπανών οπτικοακουστικού έργου που αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα, υπολογίζεται επί των συνολικών ετήσιων επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και όχι επί του 30% του ποσού που καταβάλει ο χρηματοδότης για το οπτικοακουστικό έργο. Περαιτέρω, σε περίπτωση που το ποσό της χρηματοδότησης είναι μικρότερο από το 30% της συνολικής ετήσιας επιλέξιμης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου, η έκπτωση περιορίζεται στο ποσό της χρηματοδότησης


Με την εγκύκλιο Ε.2189/2020 της ΑΑΔΕ παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Ε «Κίνητρα για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων» του ν.4172/2013, μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4704/2020.

Αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 71Ε του ν.4172/2013 (ΚΦΕ) μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4704/2020, ορίζεται ότι από το φορολογητέο εισόδημα φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που είναι υποκείμενο φόρου στην Ελλάδα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΚΦΕ και επενδύει σε παραγωγές οπτικοακουστικών έργων, κατά την έννοια του άρθρου 20 του ν. 4487/2017 ή αποτελεί επιχείρηση που λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4487/2017, αφαιρείται το τριάντα τοις εκατό (30%) των επιλέξιμων δαπανών καθενός οπτικοακουστικού έργου, εφόσον αυτές πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Στις περιπτώσεις συμπαραγωγών το ποσό που αφαιρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 71Ε του ΚΦΕ, υπολογίζεται αναλόγως του ποσοστού συμμετοχής του φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας στην παραγωγή.

2. Στην αιτιολογική έκθεση επί του άρθρου 116 του ν.4549/2018 με τις διατάξεις του οποίου εισήχθη, μεταξύ άλλων, και το άρθρο 71Ε του ν.4172/2013 αναφέρεται ότι το υπόψη κίνητρο συνίσταται σε μια έκπτωση 30% των επιλέξιμων δαπανών από το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που χρηματοδοτεί το έργο και είναι υποκείμενο φόρου στην Ελλάδα, για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα.

3. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το εν λόγω ποσοστό υπολογίζεται επί των συνολικών ετήσιων επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και όχι επί του 30% του ποσού που καταβάλει ο χρηματοδότης για το οπτικοακουστικό έργο. Περαιτέρω, σε περίπτωση που το ποσό της χρηματοδότησης είναι μικρότερο από το 30% της συνολικής ετήσιας επιλέξιμης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου, η έκπτωση περιορίζεται στο ποσό της χρηματοδότησης.

Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:

Παράδειγμα 1
Έστω ποσό συνολικών επιλέξιμων δαπανών για επενδυτικό έργο του έτους 2021 ίσο με 100.000 ευρώ και το έργο χρηματοδοτείται από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα (χρηματοδότης) με το ποσό των 10.000 ευρώ.
Στην περίπτωση αυτή το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο έκπτωσης με βάση τα οριζόμενα στην παρ.1 του κοινοποιούμενου άρθρου ισούται με το 30% του ποσού των 100.000 ήτοι 30.000 ευρώ. Ωστόσο δεδομένου ότι το ποσό της χρηματοδότησης είναι μικρότερο του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου για φορολογικούς σκοπούς ο χρηματοδότης θα εκπέσει ποσό ίσο με 10.000 ευρώ.

3.α. Σε περίπτωση που το ποσό της χρηματοδότησης υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο έκπτωσης, το παραπάνω παράδειγμα έχει ως ακολούθως.

Παράδειγμα 2

Έστω ποσό συνολικών επιλέξιμων δαπανών για επενδυτικό έργο του έτους 2021 ίσο με 100.000 ευρώ και το έργο χρηματοδοτείται από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα (χρηματοδότης) με το ποσό των 50.000 ευρώ.
Στην περίπτωση αυτή το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο έκπτωσης με βάση τα οριζόμενα στην παρ.1 του κοινοποιούμενου άρθρου ισούται με το 30% του ποσού των 100.000 ήτοι 30.000 ευρώ. Ωστόσο το ποσό της χρηματοδότησης των 50.000 ευρώ υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο. Κατά συνέπεια για φορολογικούς σκοπούς, το ποσό που εκπίπτει ο χρηματοδότης θα περιοριστεί στο ανωτέρω όριο ήτοι στα 30.000 ευρώ.

3.β. Σε περίπτωση που υπάρχουν πέραν του ενός επενδυτές, ο περιορισμός του 30% επί των συνολικών επιλέξιμων δαπανών αφορά στο σύνολο των επενδυτών, κατά το μέρος που συμμετέχει ο καθένας, όπως στο ακόλουθο παράδειγμα.

Παράδειγμα 3

Έστω ποσό συνολικών επιλέξιμων δαπανών για επενδυτικό έργο του έτους 2021 ίσο με 120.000 ευρώ και το έργο χρηματοδοτείται από τέσσερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες (χρηματοδότες), ως ακολούθως: α) χρηματοδότης 1: 10.000 ευρώ, β) χρηματοδότης 2: 10.000 ευρώ, γ) χρηματοδότης 3: 50.000 ευρώ, δ) χρηματοδότης 4: 30.000 ευρώ. Το σύνολο της χρηματοδότησης ανέρχεται σε 100.000 ευρώ. Το όριο του 30% επί των επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται σε 120.000 Χ 30% = 36.000 ευρώ και ισχύει για το σύνολο των χρηματοδοτών. Με βάση τα ανωτέρω ο κάθε χρηματοδότης θα εκπέσει από τα φορολογητέα του κέρδη, με βάση τη συμμετοχή του καθενός στο σύνολο της χρηματοδότησης τα εξής ποσά:
α) χρηματοδότης 1: 10.000/100.000 X 36.000 = 3.600 ευρώ, β) χρηματοδότης 2: 10.000/100.000 X 36.000 = 3.600 ευρώ, γ) χρηματοδότης 3: 50.000/100.000 X 36.000 = 18.000 ευρώ, δ) χρηματοδότης 4: 30.000/100.000 X 36.000 = 10.800 ευρώ.

4. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα (χρηματοδότης) υποχρεούται να καταβάλλει το χρηματικό ποσό, με το οποίο επιθυμεί να ενισχύσει την παραγωγή οπτικοακουστικού έργου, στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 της αριθμ. 31548/10.11.2020 ΚΥΑ, επ' ονόματι του έργου που επιθυμεί να ενισχύσει.

5. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ' αριθμ. 31548/10.11.2020 Κοινής Απόφασης τπερί καθορισμού των επιλέξιμων δαπανών, των κατηγοριών των οπτικοακουστικών έργων, της διαδικασίας και του χρόνου ελέγχου της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων των διατάξεων του άρθρου 71Ε του ν. 4172/2013, καθώς και των προϋποθέσεων, των όρων και της διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι τα ποσά που καταβάλλουν τα νομικά πρόσωπα, οι νομικές οντότητες, τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 25 του ν.4487/2017 και αφορούν ποσοστό 30% των επιλέξιμων δαπανών καθενός οπτικοακουστικού έργου, αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, όπως αυτά προκύπτουν από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους που αφορούν οι σχετικές δαπάνες.
Περαιτέρω, στην παρ. 3 του ίδιου ως άνω άρθρου ορίζεται ότι για τα φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, το ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των επιλέξιμων δαπανών εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημά τους, κατ' αναλογία από την κάθε κατηγορία εισοδήματός τους.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης