Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τροπολογία - Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα»

25 Νοέμβριος 2020
Τροπολογία - Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα»
  • Νέα τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπ.εργασίας με την οποία ορίζεται η διαδικασία ορισμού των σχολικών μονάδων των Δήμων ή των Κοινοτήτων της χώρας, στις οποίες θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα».


Νέα τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπ.εργασίας με την οποία ορίζεται η διαδικασία ορισμού των σχολικών μονάδων των Δήμων ή των Κοινοτήτων της χώρας, στις οποίες θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα».

   
Αιτιολογική
Με την προτεινόμενη ρύθμισης επιδιώκεται να αντιμετωπιστεί ένα σημαντικό ζήτημα πρακτικής εφαρμογής του προγράμματος, το οποίο προέκυψε κατά την πρώτη τριετία εφαρμογής του και αφορούσε στην κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των συναρμόδιων/εμπλεκομένων υπουργείων. Με την παρούσα ρύθμιση σκοπείται η αποσαφήνιση των οργάνων και της διαδικασίας προσδιορισμού των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ»

Άρθρο ...

Διαδικασία ορισμού σχολικών μονάδων για το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα»

Το άρθρο 12 του ν. 4455/2017 (Α' 22) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 12

Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα»


1. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καταρτίζει, συντονίζει και εποπτεύει διατροφικό πρόγραμμα υπό τον τίτλο «Σχολικά Γεύματα» (Πρόγραμμα).

2. Το Πρόγραμμα έχει ως περιεχόμενο την εξυπηρέτηση αναγκών σίτισης μαθητών σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης με την κατάρτιση δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 107 έως 110 του ν. 4412/2016 (Α' 147).

3. Η εφαρμογή του Προγράμματος τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Έως τη δημοσίευση των αποφάσεων τοποθέτησης Προϊσταμένου και Προϊσταμένων Τμημάτων στις οργανικές μονάδες της ανωτέρω Διεύθυνσης, η αρμοδιότητα εποπτείας και ελέγχου παραμένει στη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης.

4. Οι συμβάσεις με αντικείμενο τη δωρεάν παροχή σχολικών γευμάτων του Προγράμματος προκηρύσσονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι προδιαγραφές, οι γενικοί κανόνες, τα κριτήρια αξιολόγησης και κάθε αναγκαία διαδικασία και λεπτομέρεια υλοποίησης του Προγράμματος ορίζονται στην προκήρυξη της παρούσας παραγράφου. Για τις ανάγκες πιλοτικής εφαρμογής και αξιολόγησης του Προγράμματος και την καλύτερη εξειδίκευση των όρων της ανωτέρω προκήρυξης είναι δυνατή, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α., είναι κατώτερη από τα όρια της περίπτωσης δ του άρθρου 5 του ν. 4412/2016.

5. Οι δαπάνες για τις δράσεις του Προγράμματος καλύπτονται από πιστώσεις είτε του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, είτε του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ως άνω Υπουργείου.

6. Η παραλαβή των σχολικών γευμάτων, τα οποία ανατέθηκαν με συμβάσεις που υπογράφτηκαν και εκτελέστηκαν κατά το διάστημα της πιλοτικής εφαρμογής του Προγράμματος «Σχολικά Γεύματα», σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του παρόντος, πιστοποιείται με βεβαίωση του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σύνολο των σχολικών γευμάτων που παραδόθηκαν σε σχολεία ευθύνης του καθ όλη τη διάρκεια των οικείων συμβάσεων. Η βεβαίωση αποστέλλεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία ελέγχει τη βεβαίωση παραλαβής και τα φορολογικά παραστατικά κάθε αναδόχου και βεβαιώνει το «καλώς έχειν».

7. Μέχρι το τέλος κάθε έτους, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων χορηγεί αναλυτικό αρχείο στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) με τον πληθυσμό των μαθητών που αναμένεται να φοιτά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση κατά το επόμενο σχολικό έτος, ανά Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο, Δημοτικό Διαμέρισμα, Κοινότητα kol σχολική μονάδα. Το αρχείο του προηγούμενου εδαφίου επικαιροποιείταί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κάθε Αύγουστο ή όποτε επέρχονται σημαντικές διαφοροποιήσεις του και προωθείται επικαιροποιημένο στον ΟΠΕΚΑ. Ακολούθως, ο ΟΠΕΚΑ, κατά το στάδιο του σχεδιασμού της εκάστοτε διαγωνιστικής διαδικασίας που υλοποιεί σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ14/οικ.21446/488/11.4.2018 υπουργική απόφαση (Β1 1299), θέτει υπ' όψιν των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τις Περιφερειακές Ενότητες, τους Δήμους, τα Δημοτικά Διαμερίσματα και τις Κοινότητες που θα εκτελεστεί το Πρόγραμμα, με κοινή δε απόφαση των ανωτέρω Υπουργών, μετά από γνώμη της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίζονται καθ’ έκαστο σχολικό έτος οι σχολικές μονάδες των ανωτέρω Δήμων, Δημοτικών Διαμερισμάτων ή των Κοινοτήτων που θα εφαρμοστεί το «Πρόγραμμα». Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις ως προς τον τρόπο συγκρότησης, σύνθεσης και λειτουργίας των επιτροπών παραλαβής των υπηρεσιών των αναδοχών κατά την παράδοση ανά σχολική μονάδα των σχολικών γευμάτων του Προγράμματος και σύμφωνα προς τις σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147), καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα που άπτεται της εφαρμογής του παρόντος εδαφίου.».

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2020

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης