Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ομοσπονδίες του Υπ. Οικονομικών-ΑΑΔΕ: Κοινή πρόταση Ειδικού Μισθολογίου

Ομοσπονδίες του Υπ. Οικονομικών-ΑΑΔΕ: Κοινή πρόταση Ειδικού Μισθολογίου

Ομοσπονδίες του Υπ. Οικονομικών-ΑΑΔΕ: Κοινή πρόταση Ειδικού Μισθολογίου

Ομοσπονδίες του Υπ. Οικονομικών-ΑΑΔΕ: Κοινή πρόταση Ειδικού Μισθολογίου

ΑΘΗΝΑ 19/11/2020

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΩΝ 3 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠ.ΟΙΚ. ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε το ολοκληρωμένο σχέδιο νόμου Ειδικό Μισθολόγιο-Εργασιακά που εκπονήθηκε από κοινού από τις Τρεις Ομοσπονδίες του ΥΠΟΙΚ.

Πρόκειται για μια ομόφωνα επεξεργασμένη δουλειά που καλύπτει όλους τους συναδέλφους της ΑΑΔΕ και του ΥΠΟΙΚ.

Έχει κατατεθεί προς συζήτηση τόσο στη πολιτική ηγεσία, όσο και στο Διοικητή της ΑΑΔΕ εδώ και ένα χρόνο.

Παρ’ όλα αυτά το ΥΠΟΙΚ προχώρησε μονομερώς και χωρίς διάλογο στο σχέδιο νόμου του Ειδικού Μισθολογίου ΑΑΔΕ που έχει ανεβάσει προς διαβούλευση.

Καλούμε έστω και τώρα τη Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΟΙΚ, όσο και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ για τη διεξαγωγή ενός γόνιμου διαλόγου πάνω στη συγκεκριμένη πρόταση μας.

Ακολουθεί η πρότασή μας του Μισθολογίου 
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Μισθολογικές και εργασιακές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και υπολοίπων φορέων εποπτείας του ίδιου Υπουργείου.

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής


Στις διατάξεις του παρόντος ειδικού μισθολογίου υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής εκπαίδευσης, που ανήκουν οργανικά στο Υπουργείο Οικονομικών, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ), στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ), στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), στην Επιτροπή Ολυμπίων Κληροδοτημάτων και στο Βαρβάκειο Ίδρυμα. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγεται και το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, που ανήκει οργανικά στους αναφερόμενους φορείς.

Άρθρο 2
Αποσύνδεση μισθού – βαθμού


1. Το προσωπικό που υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος εξελίσσεται, ανεξάρτητα από το βαθμό που κάθε φορά κατέχει, σε μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.), όπως αυτά ορίζονται στο επόμενο άρθρο.

2. Οι υπάλληλοι που ανήκουν στην ίδια κατηγορία και έχουν το ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο δικαιούνται το βασικό μισθό που αντιστοιχεί σε αυτό, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο ανήκει η θέση τους.

Άρθρο 3
Μισθολογικά κλιμάκια και κατάταξη των υπαλλήλων


1. Τα μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) των υπάλληλων των κατηγοριών:
- Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) με πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ημεδαπής ή ισότιμο Σχολών αλλοδαπής,
-Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) με πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο Σχολών ημεδαπής ή αλλοδαπής και
- Δευτεροβάθμιας (Δ.Ε.) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) ορίζονται ως εξής:
Σε δεκαεννέα (19) για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. και σε δεκατρία
(13) για τους υπαλλήλους της κατηγορίας Υ.Ε. Οι υπάλληλοι των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε εξελίσσονται σε αυτά με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 19, ενώ της κατηγορίας Υ.Ε. με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 13.

2. Ο διοριζόμενος υπάλληλος εισέρχεται στην Υπηρεσία με το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας στην οποία ανήκει η θέση που διορίζεται.

3. α. Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά δύο (2) Μ.Κ. στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά τέσσερα (4) Μ.Κ.
 
β. Η κατάταξη στα Μ.Κ. της προηγούμενης περίπτωσης πραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση ή την περιγραφή της θέσης εργασίας από τον οργανισμό του Υπουργείου Οικονομικών. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, εκτός των περιπτώσεων που η συνάφεια των τίτλων έχει κριθεί κατά τη διαδικασία πρόσληψης του υπαλλήλου από τον ΑΣΕΠ, είτε αυτός θεωρήθηκε προαπαιτούμενο διορισμού, είτε μοριοδοτήθηκε. Επί της απόφασης αυτής δύναται να ασκηθεί ένσταση η οποία εξετάζεται από την ειδική τριμελή επιτροπή της παρ.3β του άρθρου 9 του ν.4354/2015 (Α, 176), όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει. Η νέα κατάταξη και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.
γ. Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης εξελίσσονται στα Μ.Κ. της Π.Ε. κατηγορίας και προωθούνται κατά τρία (3) Μ.Κ.
δ. Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των τίτλων των περιπτώσεων α` και γ`, οι υπάλληλοι εξελίσσονται στα Μ.Κ. που προβλέπονται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.

Άρθρο 4
Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης


1. Για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών, από κατώτερο σε ανώτερο μισθολογικά κλιμάκιο, απαιτείται υπηρεσία ως εξής:
α. Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε υπηρεσία δύο (2) ετών σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο.
β. Για τους υπαλλήλους της κατηγορίας Υ.Ε. υπηρεσία τριών (3) ετών σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο.

2. Για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικά κλιμάκιο.

3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο εξέλιξη του υπαλλήλου γίνεται με πράξη του αρμόδιου για τα διορισμό οργάνου, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 11 του ν.4354/2015 (Α΄176). Η αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Άρθρο 5
Βασικός μισθός


1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μισθολογικού Κλιμακίου των προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων καθορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (2.720) ευρώ και αποτελεί τη βάση υπολογισμού των Μ.Κ. των υπολοίπων κατηγοριών. Οι προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων κατατάσσονται στο κλιμάκιο αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους.

2. Οι βασικοί μισθοί των Μ.Κ. 1 των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. προσδιορίζονται με βάση το ποσό του Μ.Κ της παρ.1, πολλαπλασιαζόμενο με τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούμενοι στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
Π.Ε. 0,522
Τ.Ε. 0,502
Δ.Ε. 0,360

Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών Μ.Κ., των ως άνω κατηγοριών, πλην της Υ.Ε κατηγορίας, διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του Μ.Κ.1 με το συντελεστή 0,0424. Το προστιθέμενο ποσό στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο ευρώ.

3. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των Μ.Κ της Υ.Ε κατηγορίας προσδιορίζεται με ανάλογη εφαρμογή των μισθολογικών διατάξεων του Β΄ μέρους του ν.4354/2015.

Άρθρο 6
Επιδόματα


Πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου παρέχονται και τα εξής επιδόματα και παροχές κατά μήνα:
1. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4354/2015 (Α΄176), όπως κάθε φορά ισχύει.
2. Επίδομα απομακρυσμένων – παραμεθόριων περιοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει.
3. Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει. Οι υπάλληλοι που απασχολούνται στον τομέα της καθαριότητας εντάσσονται στην Α΄ κατηγορία και λαμβάνουν επίδομα ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως.
4. Επίδομα επίδοσης ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως για τους εργαζόμενους επιμελητές, κατηγορίας ΥΕ των υπηρεσιών του πεδίου εφαρμογής της παρούσης, που επωμίζονται την ευθύνη μετάβασης στην έδρα φορολογούμενων, προκειμένου να επιδώσουν σχετικά έγγραφα.
5α. Στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων καταβάλλεται, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, επίδομα θέσης ευθύνης οριζόμενο, κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής:
1) Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων, χίλια (1.000) ευρώ.
2) Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.
3) Προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
4) Προϊστάμενοι Τμημάτων, διακόσια ενενήντα (290) ευρώ.
β. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος απουσιάζουν προσωρινά από τα καθήκοντά τους, κατά τη διάρκεια θεσμοθετημένων αδειών, πλην της κανονικής, για συνεχόμενο χρονικό διάστημα άνω του ενός (1) μήνα, το επίδομα θέσης ευθύνης καταβάλλεται στον υπάλληλο που ασκεί νόμιμα χρέη αναπληρωτή,  μέχρι την οριστική επιστροφή του δικαιούχου στα καθήκοντά του.
γ. Στην περίπτωση κένωσης ή σύστασης θέσης προϊσταμένου οργανικής μονάδας το ως άνω επίδομα καταβάλλεται στο νόμιμο αναπληρωτή, από την έναρξη της αναπλήρωσης.
δ. Επί συρροής αξιώσεων για λήψη του επιδόματος από δύο (2) βαθμίδες καταβάλλεται μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην ανώτερη βαθμίδα.
6α. Στους υπαλλήλους χορηγείται επίδομα ειδικών καθηκόντων. Το επίδομα υπολογίζεται σε ποσοστό 30% για τις κατηγορίες Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. επί του αντίστοιχου βασικού μισθού που λαμβάνει ο υπάλληλος.
β. Το ως άνω επίδομα καταβάλλεται λόγω των ιδιαίτερων καθηκόντων των υπαλλήλων που ασκούνται στο πλαίσιο της αποστολής του Υπουργείου Οικονομικών και των αναφερομένων φορέων και συνδέεται άμεσα με την ενεργό άσκηση τους. Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων με απόσπαση, μετακίνηση, διάθεση, εκπαιδευτική άδεια μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τους χώρους που δικαιολογούν τη χορήγηση του επιδόματος, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αναπροσαρμόζονται τα ως άνω ποσοστά και οι δικαιούχοι και καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος.

Άρθρο 7
Επιδόματα εορτών και αδείας


1. Στο προσωπικό που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος καταβάλλονται επιδόματα εορτών και αδείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ως εξής:
α) Επίδομα εορτών Χριστουγέννων
β) Επίδομα εορτών Πάσχα
γ) Επίδομα αδείας

2. Τα επιδόματα του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλονται εφόσον οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα και αμοιβές, συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων του προηγούμενου εδαφίου, δεν υπερβαίνουν κατά μήνα, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση, το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Αν με την καταβολή των επιδομάτων της πρώτης παραγράφου, οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα και αμοιβές υπερβαίνουν το ύψος αυτό, τα επιδόματα αυτά καταβάλλονται μέχρι του ορίου των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, με ανάλογη μείωση τους.

3. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, το επίδομα εορτών Χριστουγέννων χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 Απριλίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους και καταβάλλεται στις 16 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Το επίδομα εορτών Πάσχα χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 Δεκεμβρίου μέχρι και 15 Απριλίου του επόμενου έτους και καταβάλλεται δέκα ημέρες πριν από το Πάσχα. Το επίδομα αδείας χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουλίου μέχρι και 30 Ιουνίου του επόμενου έτους και καταβάλλεται την 1η Ιουλίου κάθε έτους. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε για χρονικό διάστημα μικρότερο από τα οριζόμενα στη παρούσα παράγραφο, καταβάλλεται τμήμα επιδόματος,  ανάλογο προς αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας του.

Άρθρο 8
Υπερωριακή εργασία


1. Για την υπερωριακή εργασία των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4354/2015 (Α΄176), όπως κάθε φορά ισχύει. Ο αριθμός των ωρών νυχτερινής εργασίας, καθώς επίσης και ο αριθμός Κυριακών, πέραν του πενθημέρου και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών εργασίας των τελωνειακών και φοροελεγκτικών υπηρεσιών, καθώς επίσης και των υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατ’ εξαίρεση των ορίων της περίπτωσης β΄ της παρ. Α2 του άρθρου 20 του ν.4354/2015.

2. Το ωρομίσθιο της υπερωριακής εργασίας καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Α3 του άρθρου 20 του ν.4354/2015.
 
3. Η ωριαία αμοιβή για εργασία πέραν του πενθημέρου είναι ίδια με αυτή που παρέχεται για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι την 22:00 ώρα, προσαυξημένη κατά 25%, ενώ το Σάββατο από τις 22:00 μέχρι την 06:00 πρωινή της Δευτέρας κατά 75%.

Άρθρο 9
Συλλογικά όργανα


Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται με απόφασή του να συνιστά επιτροπές ή ομάδες εργασίας, με αμοιβή που καθορίζεται με την ίδια απόφαση, με αντικείμενο που άπτεται αμιγώς των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών, με ιδιαίτερη σημασία για την άσκηση της οικονομικής πολιτικής της χώρας. Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 37 του ν.4484/2017 (Α΄110).

Άρθρο 10
Αποδοχές αποσπασμένων ή μετακινούμενων υπαλλήλων


1. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται ή μετακινούνται στους φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος συνεχίζουν να λαμβάνουν τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές της οργανικής τους θέσης κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.4354/2015. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών που κατά την ημερομηνία έναρξης του παρόντος τελούν σε απόσπαση ή διάθεση σε φορείς εκτός των αναφερομένων στο άρθρο 1 του παρόντος συνεχίζουν να λαμβάνουν τις αποδοχές που ορίζονται από τις διατάξεις του κεφαλαίου Β του ν.4354/2015 ή από ειδικότερες διατάξεις.

2. Υπάλληλοι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που έχουν αποσπαστεί στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους δυνάμει των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 27 του ν.4223/2013 (Α΄287), εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του παρόντος ειδικού μισθολογίου.

Άρθρο 11
Τακτικές αποδοχές


Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι τακτικές μηνιαίες αποδοχές αποτελούνται από τον βασικό μισθό και τα επιδόματα των άρθρων 6 και 7 του παρόντος, καθώς και την προσωπική διαφορά του επομένου άρθρου.

Άρθρο 12
Μεταβατική διάταξη - Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπηρετούντων υπαλλήλων


1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 3 πραγματοποιείται σύμφωνα με το χρόνο υπηρεσίας στο Υπουργείο Οικονομικών, καθώς και το χρόνο υπηρεσίας που αναγνωρίζεται  για μισθολογική εξέλιξη από το ίδιο Υπουργείο. Η μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, που τελούν σε απόσπαση ή διάθεση σε φορείς εκτός των αναφερομένων στο άρθρο 1 του παρόντος, θα πραγματοποιηθεί κατά την ημερομηνία λήξης της απόσπασης τους και ανάληψης υπηρεσίας στην οργανική τους θέση.

2. Αν από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του παρόντος προκύπτουν συνολικές τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ο υπάλληλος, η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς στο σύνολο των νέων και παλαιών αποδοχών, δεν λαμβάνονται υπόψη τα επιδόματα των παρ.1,2,3 και 4 του άρθρου 6 και τα επιδόματα του άρθρου 7 του παρόντος. Επίσης, για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς, στο σύνολο των παλαιών αποδοχών λαμβάνεται υπόψη ο βασικός μισθός του Μ.Κ. που έχει καταταχθεί ο υπάλληλος, βάσει των διατάξεων του ν.4354/2015 και όχι ο καταβαλλόμενος βασικός μισθός.

3. Η νέα αυτή προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου, πλην της χορήγησης ή αύξησης των επιδομάτων που δεν
 
λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της κατά τα οριζόμενα της προηγούμενης παραγράφου. Η προσωπική διαφορά του παρόντος δεν μειώνεται και από χορήγηση Μ.Κ λόγω μισθολογικής ωρίμανσης.

Άρθρο 13
Ισχύουσες διατάξεις


Για τους υπαγόμενους στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος ισχύουν, κατά ανάλογο τρόπο, οι διατάξεις των άρθρων 151, των παρ.1 έως 9 του άρθρου 153, 156, 157 και 158 του ν.4472/2017 (Α’ 74).

Άρθρο 14
Συνθήκες Εργασίας


Διασφαλίζεται η πλήρης εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων που καθορίζουν τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας που απαιτούνται στους εργασιακούς χώρους και τις δημόσιες υπηρεσίες. Συγκροτείται επιτροπή με τη συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων με αντικείμενο τη στέγαση των υπηρεσιών σε κατάλληλα και φιλικά προς πολίτες και τους εργαζόμενους κτίρια.

Άρθρο 15
Ωράριο εργασίας


Για το σύνολο του προσωπικού που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης, η διάρκεια της εργασίας εβδομαδιαίως ορίζεται σε τριάντα επτά και μισή (37,5) ώρες. Όλα τα τμήματα ή υπηρεσίες εφαρμόζουν πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία. Υπηρεσίες ή τμήματα τα οποία, από τη φύση του αντικειμένου,  δεν εμπίπτουν στο καθεστώς νυχτερινών – εξαιρέσιμων – αργιών καθώς και εργασίας πέραν του πενθημέρου, οι ώρες εργασίας κάθε μέρα (Δευτέρα έως Παρασκευή) ανέρχονται σε επτά και μισή (7,5). Ο υπάλληλος δύναται να επιλέξει, κατόπιν συνεννόησης και συμφωνίας με τον Προϊστάμενο και αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι ανάγκες της υπηρεσίας, μεταξύ τριών εναλλακτικών ωραρίων και συγκεκριμένα:
7:30 πμ έως 3μμ,
8:00 πμ έως 3:30μμ
και 8:30 πμ έως 4μμ
Για υπηρεσίες ή τμήματα στα οποία, από τη φύση του αντικειμένου, προκύπτει η ανάγκη εργασίας πέραν του θεσμοθετημένου πενθημέρου (Δευτέρα έως Παρασκευή), ο υπάλληλος, πέραν της καταβολής των νομίμων υπερωριακών αποζημιώσεων του άρθρου 8 του παρόντος, δικαιούται εντός της διανυθείσας (κλειομένης) εβδομάδας ή της άμεσα επόμενης εβδομάδας:
ένα (1) ρεπό αν έχει εργαστεί Σάββατο ή Κυριακή ή δύο (2) ρεπό, αν έχει εργαστεί Σάββατο και Κυριακή.

Άρθρο 16
Ίδρυση και λειτουργία παιδικού σταθμού


1. Μετά το άρθρο 12 του π/δτος 142/2017 (Α, 181) προστίθεται άρθρο 12Α, ως εξής:
«Στη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης συστήνεται και λειτουργεί Παιδικός Σταθμός για τη φιλοξενία και τη φροντίδα βρεφών  και  παιδιών  προσχολικής ηλικίας του προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων φορέων του, καθώς επίσης και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε). Ο Παιδικός Σταθμός συστήνεται και λειτουργεί σε επίπεδο αυτοτελούς τμήματος
2. Στον παιδικό σταθμό λειτουργούν δύο μονάδες ως εξής: α) μονάδα βρεφών, για βρέφη ηλικίας από 18 μηνών έως 2 ½ ετών και β) μονάδα παιδιών, για παιδιά ηλικίας από 2 ½ ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Κάθε μονάδα μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα του ενός τμήματα, ανάλογα με τον αριθμό των βρεφών και των παιδιών που εξυπηρετούνται σε αυτό.
3. Σκοπός του παιδικού σταθμού είναι η παροχή ημερήσιας φροντίδας σε βρέφη και παιδιά προσχολικής ηλικίας, η διατροφή, η δημιουργική απασχόληση, η φύλαξη και η ανάλογη προς την ηλικία τους διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία, με σκοπό την πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοσωματική ανάπτυξή τους.
4. Στον παιδικό σταθμό φιλοξενούνται τα τέκνα υπαλλήλων των φορέων της παρ.1 του παρόντος κατά τον χρόνο εργασίας των ασκούντων την γονική τους μέριμνα.
5. Το Υπουργείο Οικονομικών μεριμνά για την διασφάλιση κατάλληλων κτιριακών εγκαταστάσεων με πλήρη υποδομή και εξοπλισμό για την ασφαλή διαμονή των παιδιών.
6. Στον παιδικό σταθμό τηρούνται (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), τα εξής βιβλία:
α. μητρώο βρεφών και παιδιών,
β. κάρτες υγείας των βρεφών και παιδιών,
γ. βιβλίο παρουσίας των βρεφών και παιδιών,
δ. βιβλίο εκδρομών, επισκέψεων, ομιλιών και διαλέξεων,
ε. βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού,
στ. βιβλίο συμβάντων,
ζ. μητρώο οχημάτων.
7. Με π.δ/μα που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις καταρτίζεται ο οργανισμός και ο κανονισμός προμηθειών του παιδικού σταθμού. Ιδιαιτέρως με τον Οργανισμό καθορίζονται:
αα)Η αποστολή του φορέα και η διάρθρωση των υπηρεσιών του σε οργανικές μονάδες.
ββ)Ο τίτλος και η αποστολή κάθε οργανικής μονάδας. γγ)Οι κλάδοι προσωπικού κατά κατηγορίες, τα τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και η κατανομή των οργανικών θέσεων σε κλάδους και ειδικότητες.
δδ) Η γενική περιγραφή προσόντων και καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης.
εε) Η κατάργηση ή συγχώνευση οργανικών μονάδων, καθώς και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους σε άλλες υπηρεσίες ή οργανικές μονάδες ή η κατάργησή  τους.
στστ) Η κατανομή του συνόλου ή μέρους των οργανικών θέσεων του φορέα σε περισσότερους κλάδους ή ειδικότητες κλάδων. Στην περίπτωση αυτή οι κλάδοι και ειδικότητες από τους οποίους διενεργείται κάθε φορά η πλήρωση των κενών θέσεων καθορίζονται με την οικεία προκήρυξη.
ζζ) Η σύσταση ή κατάργηση οργανικών θέσεων κατά κατηγορία και κλάδο.
ηη) Η σύσταση νέων κλάδων κατά κατηγορίες, καθώς και η συγχώνευση ή κατάργηση υφισταμένων με δυνατότητα κατάργησης αντίστοιχων οργανικών θέσεων.
θθ) Η μεταφορά οργανικών θέσεων σε άλλους κλάδους, υφιστάμενους ή νέους, της ίδιας ή άλλης κατηγορίας, καθώς και η ρύθμιση θεμάτων ένταξης υπηρετούντων υπαλλήλων σε νέους κλάδους της ίδιας κατηγορίας, που προκύπτουν με σύσταση ή συγχώνευση υφισταμένων.
ιι) Κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά την οργάνωση και λειτουργία του Παιδικού Σταθμού.
8. Το αυτοτελές τμήμα Παιδικού Σταθμού είναι αρμόδιο για: αα) τη λειτουργία του παιδικού σταθμού,
ββ) την ορθολογική διαχείριση του προσωπικού του παιδικού σταθμού,
γγ) τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τον κανονισμό προμηθειών,  που αφορούν τη λειτουργία του παιδικού σταθμού,
δδ)την εποπτεία για την παραλαβή, την αποθήκευση και τη διακίνηση των προμηθευόμενων υλικών και εφοδίων, την καταστροφή και την εκποίηση του άχρηστου υλικού,
εε) τη διασφάλιση της ύπαρξης αποθεμάτων, τροφίμων και υλικών,
 
9. Μέχρι τη πλήρη λειτουργία του Παιδικού Σταθμού το Υπουργείο Οικονομικών καταβάλει στους υπαλλήλους, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, αποζημίωση δαπάνης Βρεφονηπιακού Σταθμού και Παιδικού Σταθμού, ύψους 200 ευρώ μηνιαίως ανά τέκνο, με τη προσκόμιση αποδείξεως που εκδίδει ο σταθμός στο όνομα του γονέα. Η ρύθμιση της παρ. 9 ισχύει και για τις περιπτώσεις όπου ο αριθμός των εργαζομένων ή οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες καθώς και οι ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν δεν επιτρέπουν τη δημιουργία και λειτουργία μονάδας παιδικού σταθμού.

Άρθρο 17
Συνθήκες εργασίας εγκύων


Προβλέπεται ειδική πρόνοια για τις εργαζόμενες εγκύους κατά τους μήνες παραμονής στην εργασία τους. Ειδικότερα, οι προϊστάμενοι των αντίστοιχων υπηρεσιών θα πρέπει να αναλάβουν την πρόνοια τοποθέτησης των εγκύων σε θέσεις που δεν απαιτείται η άμεση επικοινωνία με το κοινό, καθώς επίσης και σε θέσεις που δεν απαιτούν την παραμονή σε χώρους που μπορεί να δημιουργήσουν κινδύνους για το έμβρυο, ενώ προβλέπεται μειωμένο ωράριο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Συγκεκριμένα, επιπλέον των προβλεπομένων από ισχύουσες διατάξεις, για τους τρείς πρώτους μήνες προβλέπεται μειωμένο ωράριο κατά 2 ώρες, τους τρείς επόμενους μήνες μειωμένο ωράριο κατά 3 ώρες και για τους τρεις τελευταίους μήνες η μείωση του ωραρίου θα ανέρχεται στις τέσσερις ώρες.

Άρθρο 18
Χρηματοδότηση Ταμείου Αλληλοβοήθειας


Το Υπουργείο Οικονομικών αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής εργοδοτικής εισφοράς στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας των εργαζομένων. Η εισφορά του υπουργείου θα είναι ισόποση της εισφοράς των εργαζομένων προς  το ταμείο,  όπως αυτή καθορίζεται στο καταστατικό του ταμείου, το οποίο προβλέπει τις υποχρεώσεις αλλά και τις παροχές προς τα μέλη του.

Άρθρο 19
Χρηματοδότηση λειτουργίας Κατασκήνωσης


Το Υπουργείο Οικονομικών αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση για τη λειτουργία και συντήρηση της κατασκήνωσης που λειτουργεί στο Λαύριο Αττικής, για τα παιδιά των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 20
Εκπαίδευση


1. Με έκδοση Προεδρικού Διατάγματος συστήνεται στο Υπουργείο Οικονομικών σχολή επιμόρφωσης προσωπικού, με αποστολή:
α) Την έρευνα και μελέτη των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού που υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος.
β) Την επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση και επιμόρφωση των υπαλλήλων, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.
γ) Την ενημέρωση και κατάρτιση στελεχών των παραγωγικών και επαγγελματικών τάξεων ή και υπαλλήλων άλλων υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, ως και την ενημέρωση του κοινού σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ.
δ) Η εκπαίδευση υπαλλήλων από άλλες χώρες, ως και η αποστολή στις χώρες αυτές υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ για εκπαίδευση, μέσα στα πλαίσια των κοινοτικών προγραμμάτων ή διακρατικών συμφωνιών ανταλλαγής και εκπαίδευσης υπαλλήλων.

2. Για την πραγματοποίηση των σκοπών της, η σχολή προβαίνει, μεταξύ των άλλων και στις παρακάτω ενέργειες:
α) Συνεργάζεται και συμβάλλεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους φορείς εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή με πρόσωπα αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους και διοργανώνει συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις και ημερίδες, εκπονεί μελέτες, διενεργεί επιστημονικές έρευνες και πραγματοποιεί εκδόσεις, σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.
β) Αξιοποιεί πρόσφορα συστήματα σύγχρονης τεχνολογίας.
γ) Λαμβάνει μέριμνα για την αποφυγή επικαλύψεων με εκπαιδευτικά προγράμματα αρμοδιότητας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) και των εκπαιδευτικών μονάδων αυτού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, είναι δυνατόν να ανατίθεται στη σχολή η εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων αρμοδιότητας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α και των εκπαιδευτικών μονάδων αυτού ή και αντιστρόφως, ως και η εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων από κοινού.
δ) Οργανώνει και λειτουργεί βιβλιοθήκη για τις ανάγκες των σπουδαστών της και του Υπουργείου Οικονομικών γενικότερα.
ε) Σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται από τα εκπαιδευτικά προγράμματα και πρακτική εξάσκηση των εκπαιδευομένων, αυτή είναι δυνατόν να γίνεται και σε υπηρεσιακές μονάδες
- πιλότους, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής. Οι μονάδες - πιλότοι πρακτικής εξάσκησης, επιλέγονται με βάση την καταλληλότητα του αντικειμένου τους και του προσωπικού τους, σε συνάρτηση με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ως τέτοιες μονάδες μπορεί να ορίζονται και υπηρεσιακές μονάδες φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

3. Με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα ρυθμίζονται ζητήματα οργάνωσης, διοίκησης, στελέχωσης και λειτουργίας της Σχολής, ως και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα ή λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

Άρθρο 21
Θέσεις εργασίας


Διασφαλίζεται ο αριθμός των θέσεων εργασίας των δομών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης. Οποιαδήποτε αλλαγή – ανακατανομή κριθεί αναγκαία γίνεται κατόπιν συνεργασίας με τα αρμόδια όργανα εκπροσώπησης των εργαζομένων.

Άρθρο 22
Μετακινήσεις υπαλλήλων


1. Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων πραγματοποιούνται μία φορά το έτος, μετά από έγκαιρη γνωστοποίηση των υπηρεσιακών αναγκών και αίτηση των ενδιαφερόμενων. Αρμόδιο για την επιλογή – έγκριση - των σχετικών αιτήσεων είναι το αντίστοιχο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

2. Η παραπάνω διαδικασία αφορά το σύνολο των μετακινήσεων, εντός και εκτός του ιδίου νομού.

3. Για  αποσπάσεις υπαλλήλων προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες και σε κάθε περίπτωση περιορισμένες ανάγκες, αρμόδιο είναι το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο.

4.Συστήνεται επιτροπή με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων για τη διαμόρφωση ενός κοινά αποδεκτού συστήματος μετακινήσεων των υπαλλήλων, στο οποίο θα αποτυπώνονται με σαφήνεια οι διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής.

5. Συγκροτείται επιτροπή με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων η οποία θα καθορίσει τη διαδικασία και τα κριτήρια μετακίνησης ανά κλάδο υπαλλήλων του ΥΠΟΙΚ από και προς τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων που αφορούν την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων.
 
Άρθρο 23
Συνδικαλιστικά Δικαιώματα


Συμφωνίες μεταξύ των εργοδοτικών οργανώσεων των υπαλλήλων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος και του Υπουργού Οικονομικών αναφορικά με συνδικαλιστικές διευκολύνσεις παραμένουν σε ισχύ.

Άρθρο 24
Καταργούμενες και διατηρούμενες διατάξεις


1. Για τους υπαγομένους στο άρθρο 1 καταργούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β του ν.4354/2015, εκτός από εκείνες που ρητά αναφέρονται στις επιμέρους διατάξεις του παρόντος.

2. Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που τυχόν προβλέπονται από Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Συλλογικές ρυθμίσεις, εθιμικές προβλέψεις δεν θίγονται και δεν καταργούνται από τις ρυθμίσεις του παρόντος.

Άρθρο 25
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από 1/1/2019, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης