Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νόμος 4753/2020 - Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος με τις διατάξεις για τη μείωση ενοικίων, τις επιταγές, την παράταση της δήλωσης πόθεν έσχες και άλλες σημαντικές διατάξεις

19 Νοέμβριου 2020 Σχόλια
Νόμος 4753/2020 - Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος με τις διατάξεις για τη μείωση ενοικίων, τις επιταγές, την παράταση της δήλωσης πόθεν έσχες και άλλες σημαντικές διατάξεις
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4753/2020  "Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις"

 
Οι σημαντικότερες διατάξεις του νόμου :

  • - Μέτρα στήριξης εκμισθωτών/φυσικών προσώπων λόγω απώλειας μισθωμάτων τους (άρθρο 34)
   - Ρυθμίσεις για την αναστολή πληρωμής αξιογράφων από πληττόμενες επιχειρήσεις (άρθρο 35)
   - Θεσπίζεται το αφορολόγητο, το ανεκχώρητο, το ακατάσχετο, η μη δέσμευση και ο μη συμψηφισμός των ποσών αποζημίωσης για συμβάσεις που συνάπτονται για τη μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων που νοσούν από κορωνοϊό COVID - 19 και ατόμων που φροντίζουν ή συνοδεύουν τα άτομα αυτά. (άρθρο 36)
   [Δείτε εδώ το σχετικό Δ.Τ. του Υπουργείου τουρισμού]
   - Παρέχεται διευκόλυνση στις επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων που έχουν παλαιότερες οφειλές προς το Υπουργείο Οικονομικών,  για την πληρωμή των οφειλών τους. (άρθρο 37)
   - Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να χορηγεί παράταση στις προθεσμίες τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο, που έχουν ρυθμισθεί νομοθετικά, σε εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις (σεισμοί, πλημμύρες, κ.λπ.) (άρθρο 38)
   - Παρατείνεται έως και την 30η Απριλίου 2021 (ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020) ο μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. έξι τοις εκατό (6%) [από εικοσιτέσσερα τοις εκατό (24%) που ίσχυε], στα είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας (ιατρικές μάσκες και γάντια, σαπούνι, αντισηπτικά, αιθυλική αλκοόλη), όπως αυτά έχουν προστεθεί στο Κεφάλαιο Α του Παραρτήματος III του Κώδικα Φ.Π.Α. (άρθρο 39)
  • - Παράταση έως 28.02.2021 για τη δυνατότητα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μετόχων ή εταίρων μέσω τηλεδιάσκεψης
   Παρέχεται έως την 28η.2.2021 δυνατότητα
   i) διεξαγωγής γενικής συνέλευσης μετόχων ή εταίρων οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας και
   ii) αποστολής πρόσκλησης και λήψης αποφάσεων διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, με τηλεδιάσκεψη (οι προαναφερόμενες διατάξεις ίσχυαν έως 31.8.2020 και έως 30.6.2020 αντίστοιχα). (άρθρο 27)
    
   - Απαγορεύεται, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με υ.α., και σε κάθε περίπτωση έως την 28η.2.2021 (αντί 31η. 12.2020, όπως ισχύει), η συνομολόγηση ή η λήψη περιουσιακών ωφελημάτων που αφορούν την πώληση οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας που είναι απαραίτητο για την υγεία, τη διατροφή, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, εφόσον τα ωφελήματα αυτά υπερβαίνουν την αξία της παροχής, τόσο ώστε το μικτό περιθώριο κέρδους να είναι μεγαλύτερο από αυτό της προ της 1η.9.2020 (αντί 1ης.2.2020, όπως ισχύει) για τα ως άνω προϊόντα και υπηρεσίες.(άρθρο 28)
    
   - Παρατείνεται έως τις 31.12.2020 (έληξε στις 20.9.2020) η προθεσμία που επιτρέπει, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή οργάνου, τη ρύθμιση ζητημάτων για τις δημόσιες συμβάσεις (αναβολή διενέργειας, παράταση ημερομηνίας για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, αναστολή ή χορήγηση παράτασης προθεσμιών κατά τα ειδικώς οριζόμενα), λόγω εξακολούθησης της ύπαρξης άμεσου κινδύνου εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού.
  • Δείτε το σχετικό θέμα εδώ
  • Περιέχονται επίσης και άλλες διατάξεις όπως :  

   Από την 9η.11.2020 απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου οι δημότες που κάνουν χρήση υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα με αντίτιμο, για όσο χρονικό διάστημα είναι ανέφικτη η παροχή των υπηρεσιών αυτών και πάντως όχι πέραν της 28η·.2.2021.

   Παρατείνεται έως την 31η.12.2020, η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών σωματείων και συλλόγων (άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα), εφόσον έχει λήξει ή λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα και εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων. Με κ.υ.α.. η θητεία των προαναφερόμενων οργάνων μπορεί να παρατείνεται για χρονικό διάστημα μέχρι τεσσάρων (4) μηνών ακόμη.
  • Δείτε το σχετικό θέμα εδώ


Δείτε το νόμο στο φορολογικό αρχείο του κόμβου
ή
κατεβάστε τον από εδώ
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης