Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γενικές Συνελεύσεις ή Συνελεύσεις των Εταίρων - Απώτατες ημερομηνίες υποβολής οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ

Γενικές Συνελεύσεις ή Συνελεύσεις των Εταίρων - Απώτατες ημερομηνίες υποβολής οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ

Γενικές Συνελεύσεις ή Συνελεύσεις των Εταίρων - Απώτατες ημερομηνίες υποβολής οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ

18 Νοέμβριος 2020
Γενικές Συνελεύσεις ή Συνελεύσεις των Εταίρων - Απώτατες ημερομηνίες υποβολής οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Σημείωση επιστημονικής ομάδας:

Αναφορικά με τον προβληματισμό που έχει δημιουργηθεί σε πολλούς συναδέλφους1 λόγω των προφορικών απαντήσεων που δίνονται από ορισμένες Υ.ΓΕΜΗ Επιμελητηρίων, σχετικά την απώτατη προθεσμία υποβολής των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ, η άποψή μας, όπως αυτή έχει εκφραστεί στο άρθρο του κόμβου «Προθεσμία ανάρτησης στο ΓΕΜΗ των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019», επαληθεύεται και από το παρακάτω έγγραφο 111428/21.10.2020.

Εναπόκειται στην επαγγελματική κρίση των συναδέλφων το να ακολουθούν τις προφορικές οδηγίες που δίνονται από τις εν λόγω υπηρεσίες, όμως διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις ως προς την ορθότητά τους.

1Για το αν η προθεσμία υποβολής αφορά σε ημερολογιακές ή εργάσιμες ημέρες


Αναλυτικά το έγγραφο 111428/21.10.2020:

Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 4722/2020 παρατάθηκαν οι προθεσμίες σύγκλισης και συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και της Συνέλευσης των Εταίρων για 50 ημερολογιακές ημέρες με ανάλογη παράταση των προθεσμιών υποβολής πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Πιο συγκεκριμένα τα νομικά πρόσωπα που είχαν την υποχρέωση να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση των μετόχων ή Συνέλευση των Εταίρων κατά το έτος 2020 - ήτοι ως απώτατη ημερομηνία την 10η ημέρα του ένατου μήνα από το κλείσιμο της χρήσης - η προθεσμία σύγκλισης και συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να λάβει χώρα έως και 50 ημερολογιακές ημέρες μετά.

Αναφορικά με τις νέες απώτατες ημερομηνίες σύγκλισης και συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η Συνέλευσης των Εταίρων και τις σχετικές ημερομηνίες υποβολής πράξεων και στοιχείων στο ΓΕΜΗ ισχύουν τα ακόλουθα:

Κατηγορία Νομικού Προσώπου Απώτατη ημερομηνία σύγκλησης & συνεδρίασης ΓΣ ή Συνέλευσης των Εταίρων Νέα απώτατη παρατεινόμενη ημερομηνία σύγκλησης & συνεδρίασης ΓΣ ή Συνέλευσης των Εταίρων Νέα παρατεινόμενη ημερομηνία υποβολής πρακτικών ΓΣ ή Συνέλευσης των Εταίρων & εγκεκριμένων οικ. Καταστάσεων στο ΓΕΜΗ
ΑΕ (χρήση 01/01-31/12/19) 10/09/2020 30/10/2020 19/11/2020
ΑΕ (χρήση 01/02-31/01/20) 10/10/2020 29/11/2020 19/12/2020
ΑΕ (χρήση 01/03-28/02/20) 10/11/2020 30/12/2020 19/01/2021
ΑΕ (χρήση 01/04-31/03/20) 10/12/2020 29/01/2021 18/02/2021
ΑΕ (χρήση 21/04-20/04/20) 30/12/2020 19/02/2021 11/03/2021
       
ΕΠΕ (χρήση 01/01-31/12/19) 10/09/2020 30/10/2020 19/11/2020
ΕΠΕ (χρήση 01/02-31/01/20) 10/10/2020 29/11/2020 19/12/2020
ΕΠΕ (χρήση 01/03-28/02/20) 10/11/2020 30/12/2020 19/01/2021
ΕΠΕ (χρήση 01/04-31/03/20) 10/12/2020 29/01/2021 18/02/2021
ΕΠΕ (χρήση 21/04-20/04/20) 30/12/2020 19/02/2021 11/03/2021
       
ΙΚΕ (χρήση 01/01-31/12/19) 10/09/2020 30/10/2020 19/11/2020
ΙΚΕ (χρήση 01/02-31/01/20) 10/10/2020 29/11/2020 19/12/2020
ΙΚΕ (χρήση 01/03-28/02/20) 10/11/2020 30/12/2020 19/01/2021
ΙΚΕ (χρήση 01/04-31/03/20) 10/12/2020 29/01/2021 18/02/2021
ΙΚΕ (χρήση 21/04-20/04/20) 30/12/2020 19/02/2021 11/03/2021


Διευκρινίζεται επίσης ότι:

> Για τις Ευρωπαϊκές Εταιρείες (SE) που η Γενική τους Συνέλευση έπρεπε να συνέλθει εντός του 2020, μπορεί κατά παρέκκλιση, να συνέλθει εντός 12 μηνών από το κλείσιμο της εταιρικής χρήσης, υπό την προϋπόθεση ότι η συνέλευση αυτή θα συνέλθει έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020 όπως ρητά προβλέπεται στο άρθρο 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/699 του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2020. Η υποβολή των πράξεων και στοιχείων στο ΓΕΜΗ πραγματοποιείται εντός 20 ημερών καθώς οι διατάξεις της Ευρωπαϊκής Εταιρείας παραπέμπουν στις οικίες διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών ήτοι του ν.4548/2018

> Για τις Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Εταιρείες (SCE) που η Γενική τους Συνέλευση έπρεπε να συνέλθει εντός του 2020, μπορεί κατά παρέκκλιση, να συνέλθει εντός 12 μηνών από το κλείσιμο της εταιρικής χρήσης, υπό την προϋπόθεση ότι η συνέλευση αυτή θα συνέλθει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 όπως ρητά προβλέπεται στο άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/699 του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2020. Η υποβολή των πράξεων και στοιχείων στο ΓΕΜΗ πραγματοποιείται εντός 20 ημερών καθώς οι διατάξεις της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας παραπέμπουν στις οικίες διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών ήτοι του ν.4548/2018.

> Η ρύθμιση δεν περιλαμβάνει τις ΟΕ/ΕΕ με απεριόριστα ευθυνόμενους εταίρους (περιπτ. Β παρ.2 άρθρου 1 ν.4308/2014) ως προς την υποβολή στο ΓΕΜΗ των οικονομικών τους καταστάσεων ως εκτούτου για αυτές δεν έχει χορηγηθεί η οποιαδήποτε παράταση και η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει. Ομοίως ισχύει και για λοιπές νομικές μορφές που έχουν υποχρέωση υποβολής στο ΓΕΜΗ πράξεων και στοιχείων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης