Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τροπολογία με νέα μέτρα - Τι προβλέπεται για την υποχρεωτική μείωση ενοικίων - Καταβολή του ημίσεος της μείωσης των μισθωμάτων στους εκμισθωτές - Παράταση προθεσμιών - Ρύθμιση για τις επιταγές

14 Νοέμβριου 2020
Τροπολογία με νέα μέτρα - Τι προβλέπεται για την υποχρεωτική μείωση ενοικίων - Καταβολή του ημίσεος της μείωσης των μισθωμάτων στους εκμισθωτές - Παράταση προθεσμιών - Ρύθμιση για τις επιταγές
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Κατατέθηκε τροπολογία του υπ.οικονομικών με την οποία προβλέπονται τα εξής :

Με την υπό ψήφιση τροπολογία ρυθμίζονται ζητήματα του Υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα:

1. α. Περιορίζεται για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο τρέχοντος έτους (τ.έ.), αντί από τον μήνα Σεπτέμβριο 2020 και το αργότερο έως και τον μήνα Δεκέμβριο 2020 που ισχύει σήμερα, το μέτρο προαιρετικής μείωσης για ποσοστό τουλάχιστον 30% του συνολικού μισθώματος, αναφορικά με:

ι)
μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης που πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού και

ιι) μισθώσεις κύριας κατοικίας, κατά τα ειδικώς οριζόμενα.

β. Επεκτείνεται και σε άλλες κατηγορίες πληττόμενων το μέτρο της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος (ίσχυσε για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020), αναλόγως του επιδημιολογικού επιπέδου της περιφερειακής ενότητας (π.ε.), ως εξής:

ι. για τον μήνα Οκτώβριο τ.έ. σε:


- μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα σε π.ε. που εντάχθηκε για τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες κατά τον μήνα Οκτώβριο σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό», σύμφωνα με την αναφερόμενη κ.υ.α. και τους οριζόμενους, σχετικά με τον κορωνοϊό, λόγους,

- συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στο πλαίσιο των οποίων, η σύμβαση εργασίας του μισθωτή, κατά τα ειδικώς οριζόμενα, έχει προσωρινά ανασταλεί.

ιι. από τον μήνα Νοέμβριο τ.έ. σε:

- μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης η οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα σε π.ε. που εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο τουλάχιστον αυξημένου κινδύνου, ή σε π.ε. για την οποία έχουν εκδοθεί έκτακτα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας, κατ' εφαρμογή κανονιστικής πράξης και για τους οριζόμενους, σχετικά με τον κορωνοϊό, λόγους, συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στο πλαίσιο των οποίων, η σύμβαση εργασίας του μισθωτή, κατά τα ειδικώς οριζόμενα, έχει προσωρινά ανασταλεί, ανεξαρτήτως του επιδημιολογικού επιπέδου της π.ε. στην οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα η επιχείρηση.

Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή των υπό ψήφιση διατάξεων, νοούνται ως επαγγελματικές και οι μισθώσεις προς εγκατάσταση κυλικείων ή αναψυκτηρίων, κατά τα ειδικώς οριζόμενα.

γ. Επεκτείνεται και για τον μήνα Οκτώβριο τ.έ. (ίσχυσε για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020), η απαλλαγή από την καταβολή μέρους, κατά ποσοστό τουλάχιστον 30%, του συνολικού μισθώματος για τις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου - εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση που έχει συμπεριληφθεί, βάσει απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, στις πληγείσες οικονομικά, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού και των οποίων έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.

δ. Επεκτείνεται και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων σε πληττόμενες επιχειρήσεις, η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου - εξαρτώμενου μέλους που φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του (ίσχυσε για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020), ως εξής :

- για τον μήνα Οκτώβριο τ.έ., εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση που εδρεύει ή έχει υποκατάστημα σε π.ε. που εντάχθηκε, εντός του μήνα Οκτωβρίου 2020, για τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες, σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό», κατά τα ως άνω οριζόμενα, και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.

- από τον μήνα Νοέμβριο τ.έ., εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση ανεξαρτήτως του επιδημιολογικού επιπέδου της π.ε. στην οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.

2. Τροποποιούνται-συμπληρώνονται τα μέτρα στήριξης της ναυτικής εργασίας με πρόβλεψη:

ι. Για τον μήνα Οκτώβριο τ.έ.. της δυνατότητας απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής μέρους του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 30% του συνολικού μισθώματος. ναυτικών των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί, κατά τα ειδικώς οριζόμενα, σε αναστολή, ή συζύγων ή έτερων μερών συμφώνου συμβίωσης (ίσχυσε με πρόβλεψη εφαρμογής από τον μήνα Οκτώβριο και για όσο χρόνο η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή),

ιι. Από τον μήνα Νοέμβριο τ.έ. και για όσο χρόνο η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή, απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας, ναυτικών, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί, κατά τα ειδικώς οριζόμενα, σε αναστολή ή συζύγων ή έτερων μερών συμφώνου συμβίωσης.

[Οι ανωτέρω ρυθμίσεις αφορούν στις επιχειρήσεις - μισθωτές επαγγελματικών μισθώσεων σε Περιφερειακές Ενότητες που εντάχθηκαν κατά τον μήνα Οκτώβριο 2020 σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό» ή που εντάσσονται, αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο 2020, σε επιδημιολογικό επίπεδο τουλάχιστον αυξημένου κινδύνου, ή σε περιφερειακή ενότητα για την οποία έχουν εκδοθεί έκτακτα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας, δυνάμει κανονιστικής πράξης εκδοθείσας στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ή που πλήττονται οικονομικά λόγω της διάδοσής του. Η ρύθμιση αφορά επίσης τους εργαζόμενους, και ειδικότερα αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο 2020, τους εργαζόμενους όλης της Επικράτειας, ανεξαρτήτως της περιφερειακής ενότητας στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση στην οποία απασχολούνται για τις περιπτώσεις μισθώσεων κύριας κατοικίας και μισθώσεων εξαρτημένων μελών-φοιτητών εργαζομένων, οι οποίοι τελούν σε αναστολή της σύμβασης εργασίας τους, λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και αντίστοιχα στους ναυτικούς, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή.]

 • Αιτιολογική - Άρθρο 1. Η αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών και ειδικότερα της ανατροπής της οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων και επαγγελματικών ομάδων, οι οποίες συνεχίζουν να πλήττονται έντονα από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, καθώς εξακολουθεί να υφίσταται διαρκής και κλιμακούμενος ο κίνδυνος εξάπλωσής του μέσω έκτακτων υποστηρικτικών μέτρων που αφορούν τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται:
  σε περιφερειακές ενότητες της Χώρας, οι οποίες κηρύχθηκαν κατά τον μήνα Οκτώβριο 2020, για τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες, σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό», και για τους οποίους, εξαιτίας αυτού, έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους ή που πλήττονται οικονομικά, σε περιφερειακή ενότητα, η οποία εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο τουλάχιστον «αυξημένου κινδύνου» ή σε περιφερειακή ενότητα για την οποία έχουν εκδοθεί έκτακτα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας, δυνάμει κανονιστικής πράξης και για την οποία, εξαιτίας αυτού, έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους.

  Ταυτόχρονα, λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τους εργαζόμενους των οποίων ανατρέπεται η οικονομική κατάσταση και συνεχίζουν να πλήττονται έντονα από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 μέσω της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος:

  (ι) για τον μήνα Οκτώβριο 2020 αφορά τους εργαζόμενους ή συζύγους ή τα έτερα μέρη συμφώνου συμβίωσης εργαζόμενων σε επιχειρήσεις οι οποίες κηρύχθηκαν κατά το μήνα Οκτώβριο 2020, για τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες, σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό» και των οποίων έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,

  (ιι) από τον μήνα Νοέμβριο 2020 αφορά ομοίως τις προαναφερθείσες κατηγορίες ανεξαρτήτως του επιδημολιογικού επιπέδου της περιφερειακής ενότητας στην οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα η επιχείρηση.

  Οι ως άνω ρυθμίσεις επεκτείνονται αντίστοιχα και στις μισθώσεις κύριας κατοικίας των εργαζομένων και στις μισθώσεις κατοικίας εξαρτημένων μελών-φοιτητών εργαζομένων στις ως άνω επιχειρήσεις καθώς και στους ναυτικούς, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή, καθώς και για τους συζύγους ή τα έτερα μέρη συμφώνου συμβίωσης για όσο χρόνο η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή, ενώ και για τους ναυτικούς προβλέπεται ταυτόχρονα η υπαγωγή τους στο προαιρετικό σχήμα μείωσης ενοικίου, περιορίζοντάς το μόνο στον μήνα Οκτώβριο 2020.

  Για λόγους ίσης μεταχείρισης ορίζεται ότι νοούνται ως επαγγελματικές και οι μισθώσεις προς εγκατάσταση κυλικείων ή αναψυκτηρίων και λοιπών επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός χώρων, που ανήκουν κατά κυριότητα ή χρήση σε δημόσιες υπηρεσίες Υπουργείων, καθώς και εντός κτιρίων που στεγάζουν υπηρεσίες αυτών, με σκοπό την υπαγωγή και αυτών των μισθώσεων στις διατάξεις του άρθρου αυτού.

 • Με την ρύθμιση του άρθρου 1 αντιμετωπίζεται η ανατροπή της οικονομικής κατάστασης των επαγγελματικών ομάδων, οι οποίες συνεχίζουν να πλήττονται έντονα από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19. Στο πλαίσιο περιορισμού της διασποράς του COVID-19, με την αξιολογούμενη ρύθμιση θεσπίζονται έκτακτα και υποστηρικτικά μέτρα για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περιφερειακές ενότητες της χώρας, οι οποίες κηρύχθηκαν κατά τον μήνα Οκτώβριο 2020, για τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες, σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό» για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.64450/11.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 4484) και για τους οποίους έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊού COVID-19 ή που πλήττονται οικονομικά λόνω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Ταυτόχρονα, αντιμετωπίζεται και η ανατροπή της οικονομικής κατάστασης για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περιφερειακή ενότητα, η οποία εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο τουλάχιστον αυξημένου κινδύνου ή σε περιφερειακή ενότητα για την οποία έχουν εκδοθεί έκτακτα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας, δυνάμει κανονιστικής πράξης εκδοθείσας στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, αρχής γενομένης από τον μήνα Νοέμβριο 2020, προκειμένου να αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος διασποράς του και για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊ'ο COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
  Ταυτόχρονα, λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τους εργαζόμενους οι οποίοι συνεχίζουν να πλήττονται έντονα από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19. Οι εργαζόμενοι ή σύζυγοι ή τα έτερα μέρη συμφώνου συμβίωσης εργαζόμενων σε επιχειρήσεις που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε περιοχές οι οποίες κηρύχθηκαν κατά τον μήνα Οκτώβριο 2020, για τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες, σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό» για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΔΙα/Γ.Π οικ.64450/11.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 4484) και για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή που πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, και των οποίων έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο 2020.

  Ως προς τους εργαζόμενους, ορίζεται ότι, αρχής γενομένης από τον μήνα Νοέμβριο 2020, οι εργαζόμενοι των οποίων έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος ανεξαρτήτως του επιδημολιογικού επιπέδου της περιφερειακής ενότητας στην οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα η επιχείρηση. Συνεπώς, για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του μισθώματος αρκεί να έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας για τους εργαζομένους λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

  Με την προτεινόμενη διάταξη επεκτείνεται, αντίστοιχα με τις ρυθμίσεις για τις μισθώσεις κύριας κατοικίας των εργαζομένων, η δυνατότητα μείωσης μισθώματος πέραν των περιπτώσεων επαγγελματικών μισθώσεων, και στις περιπτώσεις μισθώσεων κατοικίας εξαρτημένων μελών-φοιτητών εργαζομένων επιχειρήσεων που λειτουργούν σε περιφερειακές ενότητες που εντάσσονται στο επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό» για τον μήνα Οκτώβριο, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή, ή αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο 2020, εξαρτημένων μελών-φοιτητών εργαζομένων των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή, λόγω των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

  Παράλληλα, αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο 2020, διευρύνεται η υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας και για τους ναυτικούς, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή και για τους συζύγους ήτα έτερα μέρη συμφώνου συμβίωσης για όσο χρόνο η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή.

  Επιπλέον, γίνονται οι αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις στην παρ. 6 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, καθώς και στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4684/2020 (Α'86), περιορίζοντας την εφαρμογή τους στους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020, προκειμένου να μην υπάρχει αλληλοεπικάλυψη με το πεδίο εφαρμογής των νέων διατάξεων. Αντιστοίχως, προς αποφυγή αλληλοεπικάλυψης, είναι αναγκαία η τροποποίηση της παρ. 4β του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75) για την υπαγωγή των ναυτικών στο προαιρετικό σχήμα μείωσης ενοικίου, περιορίζοντάς το μόνο στον μήνα Οκτώβριο 2020.

  Τέλος, διασαφηνίζεται ότι, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου νοούνται ως επαγγελματικές και οι μισθώσεις προς εγκατάσταση κυλικείων ή αναψυκτηρίων και λοιπών επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός χώρων, που ανήκουν κατά κυριότητα ή χρήση σε δημόσιες υπηρεσίες Υπουργείων καθώς και εντός κτιρίων που στεγάζουν υπηρεσίες αυτών.
 • Προβλέπεται μετά την ψήφιση του νόμου η εκδοσή κανονιστικών αποφάσεων για τον :

  -Προσδιορισμό των επιχειρήσεων ανά κλάδο και ανά μήνα για το καθεστώς προαιρετικής απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του μισθώματος για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020.

  -Προσδιορισμό των επιχειρήσεων ανά περιφερειακή ενότητα και ανά κλάδο για το καθεστώς υποχρεωτικής απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του μισθώματος για το μήνα Οκτώβριο 2020.

  -Προσδιορισμό των επιχειρήσεων ανά περιφερειακή ενότητα, ανά κλάδο και ανά μήνα για το καθεστώς υποχρεωτικής απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του μισθώματος αρχής γενομένης από το μήνα Νοέμβριο 2020.

 • Διάταξη νομοσχεδίου

  Άρθρο 1

  Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών-φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών

  1. Η παρ. 6 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), αντικαθίσταται ως εξής:

  «6. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 δύναται να απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής μέρους του συνολικού μισθώματος, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 30% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 και με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παρ. 7. Για την.εφαρμογή της παρούσας απαιτείται σχετική συμφωνία μεταξύ του εκμισθωτή και του μισθωτή, οι οποίοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και καταβολή του μειωμένου τουλάχιστον κατά 30% μισθώματος εντός των συμφωνημένων ή συνηθισμένων προθεσμιών, σύμφωνα με το άρθρο 595 του Αστικού Κώδικα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου ανά κλάδο και ανά μήνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα για την υποβολή της δήλωσης της παρούσας. Τα οριζόμενα στην παρούσα ισχύουν, για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020 και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης εργαζομένου σε επιχείρηση του πρώτου εδαφίου, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 2 και με την επιφύλαξη των οριζομένων στις επόμενες παραγράφους.».

  2.Στο δεύτερο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, προστίθενται παρ. 7, 8 και 9 ως εξής:

  «7. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα σε περιφερειακή ενότητα, η οποία εντάχθηκε για τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες κατά τον μήνα Οκτώβριο 2020 σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό», σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.64450/11.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 4484), και για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ.1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις των προηγούμενων εδαφίων ανά περιφερειακή ενότητα και ανά κλάδο, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Τα οριζόμενα στην παρούσα ισχύουν και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης εργαζόμενου σε επιχείρηση του πρώτου εδαφίου του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων της παρ. 2.

  8. α. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης η οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα σε περιφερειακή ενότητα, η οποία εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο αυξημένου κινδύνου, ή σε περιφερειακή ενότητα για την οποία έχουν εκδοθεί έκτακτα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας κατ' εφαρμογή κανονιστικής πράξης και γιατην οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοίό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος αρχής γενομένης από τον μήνα Νοέμβριο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις των προηγούμενων εδαφίων ανά Περιφερειακή Ενότητα, ανά κλάδο και ανά μήνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

  β. Τα οριζόμενα στην περ. α' ισχύουν και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, σας οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ανεξαρτήτως του επιδημιολογικού επιπέδου της περιφερειακής ενότητας στην οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα η επιχείρηση.

  9. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νοούνται ως επαγγελματικές και οι μισθώσεις προς εγκατάσταση κυλικείων ή αναψυκτηρίων και λοιπών επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός χώρων, που ανήκουν κατά κυριότητα ή χρήση σε δημόσιες υπηρεσίες Υπουργείων ή υπεκμισθώνονται από αυτές, καθώς και εντός κτιρίων που στεγάζουν υπηρεσίες αυτών.»

  3. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4684/2020 (Α'86) αντικαθίσταται ως εξής:

  «4. Τα οριζόμενα στην παρ. 1 δύνανται να ισχύουν για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση της παρ. 6 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτές προσδιορίζονται ανά κλάδο και μήνα με την απόφαση της παρ. 6 του ίδιου άρθρου, και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων της παρ. 2 του ίδιου άρθρου. Η απαλλαγή από την καταβολή μέρους του συνολικού μισθώματος, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 30% του συνολικού μισθώματος. Για την εφαρμογή της παρούσας απαιτείται σχετική συμφωνία μεταξύ του εκμισθωτή και του μισθωτή, οι οποίοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), και καταβολή του μειωμένου τουλάχιστον κατά 30% μισθώματος εντός των συμφωνημένων ή συνηθισμένων προθεσμιών, σύμφωνα με το άρθρο 595 του Αστικού Κώδικα. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα για την υποβολή της δήλωσης του παρόντος.».

  4. Στο άρθρο 3 του ν. 4684/2020, προστίθενται παρ. 5 και 6 ως εξής:

  «5. Τα οριζόμενα στην παρ. 1 ισχύουν για τον μήνα Οκτώβριο 2020, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση της παρ. 7 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), καιτου οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68).

  6. Τα οριζόμενα στην παρ. 1 ισχύουν αρχής γενομένης από τον μήνα Νοέμβριο 2020, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος της περ. β' της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ανεξαρτήτως του επιδημιολογικού επιπέδου της περιφερειακής ενότητας στην οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα η επιχείρηση.».

  5. Η παρ. 4β του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, αντικαθίσταται ως εξής:

  «4.β. Ναυτικοί των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή σύμφωνα με την παρ. 2 ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης δύνανται να απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής μέρους του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 30% του συνολικού μισθώματος, για τον μήνα Οκτώβριο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται σχετική συμφωνία μεταξύ του εκμισθωτή και του μισθωτή, οι οποίοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), και καταβολή του μειωμένου τουλάχιστον κατά 30% μισθώματος εντός των συμφωνημένων ή συνηθισμένων προθεσμιών, σύμφωνα με το άρθρο 595 του Αστικού Κώδικα. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα για την υποβολή της δήλωσης της παρούσας.»

  6. Στο εξηκοστό τρίτο άρθρο της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 προστίθεται παρ. 4γ ως εξής:

  «4.γ. Ναυτικοί, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή σύμφωνα με την παρ. 2, ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας, αρχής γενομένης από τον μήνα Νοέμβριο 2020, για όσο χρόνο η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων. Με την απόφαση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 ρυθμίζονται και τα θέματα εφαρμογής της παρούσας.»
2. Συμπληρώνονται τα μέτρα στήριξης εκμισθωτών/φυσικών προσώπων λόγω απώλειας μισθωμάτων τους κατ' επιταγή νόμου στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού, με την προσθήκη πρόβλεψης για την καταβολή σε λογαριασμό τους, του ημίσεος της μείωσης των μισθωμάτων τους, εφόσον από τον μήνα Νοέμβριο και εφεξής εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά 40%. αντί του δικαιώματος έκπτωσης σε οφειλές τους προς τη φορολογική αρχή (μείωση σε ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων πριν την ως άνω μείωση). Παρέχεται εξουσιοδότηση για την ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων για την εφαρμογή των ανωτέρω.

[Η ρύθμιση αυτή αφορά στα φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν τα ακίνητά τους για την εγκατάσταση των επιχειρήσεων, για την κύρια κατοικία των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί λόγω του κορωνοίού COVID-19 και για τη φοιτητική κατοικία-τέκνου-εξαρτώμενου μέλους τους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση που πλήττεται.]

 • Αιτιολογική Άρθρο 2. Επιδιώκεται η κατά το ήμισυ μείωση της οικονομικής απώλειας του εκμισθωτή φυσικού προσώπου λόγω της μείωσης μισθώματος στην οποία προβαίνει με βάση κείμενες διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοίού COVID-19, για τους μήνες Νοέμβριο και επόμενους.
  Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της απώλειας χρημάτων από τη μείωση μισθώματος στην οποία υποχρεούνται να προβούν τα φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν τα ακίνητα τους, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοίοό COVID-19, για τους μήνες Νοέμβριο 2020 και επόμενους.
 • Διάταξη νομοσχεδίου
  Άρθρο 2

  Καταβολή του ημίσεος της μείωσης των μισθωμάτων στους εκμισθωτές που εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά 40%

  Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α' 104) προστίθενται εδάφια ως εξής:

  «Στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, τα οποία από τον μήνα Νοέμβριο και εφεξής, εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά 40%, σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, αντί της έκπτωσης του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στη δήλωση φόρου εισοδήματος της ΑΑΔΕ ποσό ίσο με το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων των μηνών αυτών σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού του ΕΦ 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, δύναται να καθορίζονται οι ειδικότερες διαδικαστικές προϋποθέσεις, η διασταύρωση των στοιχείων, η διαδικασία καταβολής και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.».3. α
. Αναστέλλονται από τη δημοσίευση της υπό ψήφιση διάταξης και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής, οφειλόμενων από αυτές, αξιογράφων, κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου, για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ' εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19.

Προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις, οι Κ.Α.Δ. επιχειρήσεων και τα είδη των αξιογράφων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω.

Προβλέπεται η δυνατότητα υπαγωγής με υ.α. και άλλων αξιογράφων στις προαναφερόμενες ρυθμίσεις, τα οποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση.

β. Δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, αξιόγραφα οφειλόμενα από τις εν λόγω επιχειρήσεις, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα, από την 6η Νοεμβρίου 2020 έως τη δημοσίευση του υπο ψήφιση νομοσχεδίου εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.

γ. Παρατείνονται μέχρι και την 30η.4.2021 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), που λήγουν ή έληξαν από 1.11.2020 έως 30.11.2020 καθώς και οι προθεσμίες καταβολής ΦΠΑ, που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις Δ.Ο.Υ. / τα Ελεγκτικά Κέντρα, βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30η. 11.2020 και την 31η. 12.2020 για τους κομιστές των οριζόμενων αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της υπό ψήφιση διάταξης δεν δραστηριοποιούνται σε Κ.Α.Δ. των επιχειρήσεων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω, εφόσον δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ.

Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής των δόσεων Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, ρυθμίσεων ή και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικά Κέντρα των ανωτέρω προσώπων. Γα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις τελευταίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής.

δ. Χορηγείται εκ νέου παράταση έως την 30η Απριλίου 2021 του ευεργετήματος της μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, κατά παρέκκλιση των ειδικότερα οριζόμενων διατάξεων, για τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, που επλήγησαν δραστικά από την εμφάνιση και τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις και προθεσμίες. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα ανωτέρω αξιόγραφα αναστέλλονται η έκδοση διαταγής πληρωμής καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης έως τις προβλεπόμενες προθεσμίες.

ε. Παρατείνεται εως την 30η Απριλίου 2021 η προθεσμία εξόφλησης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα αξιογράφων, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1η Νοεμβρίου 2020.

[Η ρύθμιση αυτή Αφορά επιχειρήσεις όλων των κλάδων των οποίων η λειτουργία ανεστάλη κατ' εφαρμογή των κανονιστικών πράξεων της διοίκησης ή που επλήγησαν δραστικά από την πανδημία του κορωνοίού COVID-19.]

 • Αιτιολογική
  Άρθρο 3

  Λαμβάνεται η απαραίτητη μέριμνα, ώστε επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία ανεστάλη κατ' εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης ή οι οποίες έχουν πληγεί και συνεχίζουν να πλήττονται δραστικά από την επιδημία του κορωνοίοό COVID-19 να δύνανται να εξοφλήσουν τα οφειλόμενα από αυτές αξιόγραφα εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Επιπρόσθετα, λαμβάνεται αντίστοιχη μέριμνα για τους κομιστές των αξιογράφων των οποίων οι προθεσμίες αναστέλλονται. Με την αξιολογούμενη ρύθμιση λαμβάνεται επίσης μέριμνα, ώστε να μην αποκλείεται η δανειοδότηση των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου των οποίων η οικονομική δραστηριότητα δεν επανήλθε λόγω της εποχικής της φύσης, μέσω του ευεργετήματος της μη καταχώρισης των οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς.

  -
  παρ. 1 περ. α': Από τη δημοσίευση της αξιολογούμενης ρύθμισης έως και την 31.12.2020 για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19 αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου.

  -παρ. 1 περ. β': Ρυθμίζονται τα είδη των αξιογράφων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της αξιολογούμενης ρύθμισης, καθώς και η διαδικασία διαβίβασης αυτών στα πιστωτικά ιδρύματα.

  - παρ. 1 περ. ν': Χορηγείται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να επεκτείνει την εφαρμογή της αξιολογούμενης ρύθμισης και σε άλλα είδη αξιογράφων (εκτός από επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή), καθώς και να προβλέπεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ρύθμισης.

  - παρ. 2: Τα αξιόγραφα επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από 6.11.2020 έως τη δημοσίευση της αξιολογούμενης ρύθμισης δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς αν εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.

  - παρ. 3 περ. α': Οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της παρούσας δεν δραστηριοποιούνται σε Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις της παρ. 1, δύνανται να λάβουν αναστολή των φορολογικών τους υποχρεώσεων εφόσον το σύνολο των αξιογράφων που διαθέτουν προς εμφάνιση και πληρωμή και έχει ανασταλεί κατ' εφαρμογή της ρύθμισης της παρ. 1 υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους.

  - παρ. 3 περ. β': Οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της παρούσας δεν δραστηριοποιούνται σε Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις της παρ. 1, δύνανται να λάβουν το ευεργέτημα της μη καταχώρισης σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς εάν εξοφλήσουν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους αξιόγραφα επί των οποίων έχει ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από 6.11.2020 έως 31.12.2020, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των αξιογράφων που διαθέτουν προς εμφάνιση και πληρωμή και έχει ανασταλεί κατ' εφαρμογή της ρύθμισης της παρ. 1 υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους.

  - παρ. 4: Ρυθμίζεται το ενδεχόμενο ο υπόχρεος, παρά τις ανωτέρω αναστολές, να έχει το δικαίωμα να χορηγήσει εντολή πληρωμής του αξιογράφου προς τα πιστωτικά ιδρύματα της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 ή ο υπόχρεος και ο δικαιούχος να συμφωνήσουν μεταξύ τους την απευθείας πληρωμή του αξιογράφου από τον υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.

  - παρ. 5: Σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης είναι να δοθεί επαρκές χρονικό διάστημα στις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου που εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά ποσοστό 70% και άνω σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2019 να εξοφλήσουν τα οφειλόμενα από αυτές αξιόγραφα επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από τις 1.6.2020 έως 31.10.2020 (διάστημα πολύ σημαντικό για την οικονομική τους δραστηριότητα λόγω της εποχικής τους φύσης), ώστε να μην καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς.

  - παρ. 6: Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 3“ του έβδομου άρθρου της από 22.8.2020 ΠΝΠ και οφείλονται από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου με μειωμένο κύκλο εργασιών κατά ποσοστό 85% και άνω σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2019, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από 1.11.2020, δύνανται να μην καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς εάν εξοφληθούν έως 30.4.2021.
 • Διάταξη νομοσχεδίου
  Άρθρο 3

  Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και αναστολή έκδοσης διαταγών πληρωμής

  Ι.α) Από τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι την 31η .12.2020, για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ' εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου. Ως πληγείσες επιχειρήσεις για την εφαρμογή του παρόντος θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το διάστημα Απριλίου - Σεπτεμβρίου του έτους 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του αντίστοιχου διαστήματος του έτους 2019. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, προσδιορίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας. Με όμοια απόφαση δύναται να μεταβάλλεται το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και να τροποποιείται το χρονικό διάστημα που λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του κύκλου εργασιών.

  β) Τα οριζόμενα στην περ. α' ισχύουν για τις επιταγές, τις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια σε διαταγή, τα οποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους, στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4621/2014 (Α' 107), του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυμάτων πληρωμών του ν. 4537/2018 (Α1 84), των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 (Α1 218), καθώς και των υποκαταστημάτων και των αντιπροσώπων ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της περ. α' ή εντός έξι (6) εργασίμων ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης του τέταρτου εδαφίου της περ. α'. Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογράφων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο πραγματοποιείται μέσω ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρίας ΔΙΑΣ ΑΕ, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες των πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό τη διευκόλυνση εφαρμογής της παρούσας και ιδίως τη διαβίβαση των αξιογράφων στα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να ισχύσει για αυτά η προβλεπόμενη στην περ. α' αναστολή των προθεσμιών. Για τον σκοπό εφαρμογής της παρούσας τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να λαμβάνουν τα απαιτούμενα στοιχεία από τη Φορολογική Διοίκηση.

  γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ορίζονται και άλλα αξιόγραφα, πλην των οριζομένων στην περ. β1, για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του παρόντος και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

  2. Κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004 (Α' 149), αξιόγραφα οφειλόμενα από επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 6η.11.2020 έως τη δημοσίευση του παρόντος δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.

  3. α) Παρατείνονται μέχρι και την 30π.4.2021 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ό.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) που λήγουν ή έληξαν από 1.11.2020 έως 30.11.2020, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής ΦΠΑ που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις Δ.Ο.Υ./τα Ελεγκτικά Κέντρα βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30η. 11.2020 και την 31Π. 12.2020 για τους κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της παρούσας δεν δραστηριοποιούνται σε Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην απόφαση της παρ. 1, εάν το σύνολο της αξίας των αξιόγραφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1, είναι μεγαλύτερο του είκοσι τοίς εκατό (20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ είτε με βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ. Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής των δόσεων Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα των ανωτέρω προσώπων. Η παραταθείσα κατά τα ανωτέρω δόση Νοεμβρίου καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής και η παραταθείσα δόση Δεκεμβρίου καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης παραταθείσας. Από την εφαρμογή της παρούσας εξαιρούνται κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορωνο'ίού COVID-19. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται οι ΚΑΔ που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορωνο'ίού COVID-19. Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθορίζονται τα απαιτού μένα στοιχεία και δικαιολογητικά για την εφαρμογή της παρούσας, οι διαδικασίες αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογουμένους ή τρίτους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα, β) Οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος δεν δραστηριοποιούνται σε Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην απόφαση της παρ. 1, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1, είναι μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ είτε με βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ, απολαμβάνουν κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004, το ευεργέτημα της μη καταχώρισης των οφειλομένων από αυτούς αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφλήσουν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους, αξιόγραφα τα οποία οφείλουν και για τα οποία έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 6η.11. 2020 έως την 31η.12.2020. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Από την εφαρμογή της παρούσας εξαιρούνται κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19. Για την εφαρμογή της παρούσας οι κομιστές των αξιόγραφων λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από τη Φορολογική Διοίκηση σχετικά με το μέσο μηνιαίο κύκλο συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους.

  4. Οι διατάξεις των παρ. 1 έως και 3 δεν εμποδίζουν τον υπόχρεο να χορηγήσει εντολή πληρωμής του άξιο γράψου προς τα πιστωτικά ιδρύματα της περ. β' της παρ. 1 ή τον υπόχρεο και τον δικαιούχο να συμφωνήσουν μεταξύ τους την απευθείας πληρωμή του αξιογράφου από τον υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο, διαδικαστικό και τεχνικό ζήτημα, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

  5. Οι προθεσμίες των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 297 του ν. 4738/2020 (Α' 207) παρατείνονται έως την 30η Απριλίου 2021 και οι παρ. 1, 2 και 3 διαμορφώνονται ως εξής:

  «1. Η προθεσμία της 30ής Σεπτεμβρίου 2020 για την εξόφληση των αξιογράφων της περ. α' της παρ. 2 του έβδομου άρθρου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 161), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4722/2020 (Α' 177), παρατείνεται έως τις 30 Απριλίου 2021. Μέχρι την ημερομηνία της παρούσας αναστέλλονται η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πόσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.

  2. Η προθεσμία της 31ης Οκτωβρίου 2020 για την εξόφληση των αξιογράφων της περ. β' της παρ. 2 του έβδομου άρθρου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4722/2020, παρατείνεται έως τις 30 Απριλίου 2021. Μέχρι την ημερομηνία της παρούσας αναστέλλονται η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πόσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.

  3. Η προθεσμία της 31ης Οκτωβρίου 2020 για την εξόφληση των αξιογράφων της περ. γ' της παρ. 2 του έβδομου άρθρου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4722/2020, παρατείνεται έως τις 30 Απριλίου 2021. Μέχρι την ημερομηνία της παρούσας αναστέλλονται η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.»

  6. Η προθεσμία της παρ. 3.α. του έβδομου άρθρου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 161), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4722/2020 (Α' 177), όπως προστέθηκε με το άρθρο 297 του ν. 4738/2020 (Α' 207) παρατείνεται έως τις 30 Απριλίου 2021 και η παρ. 3.α. διαμορφώνεται ως εξής:

  «3.α. Κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004 (Α' 149), αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 3, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1η Νοεμβρίου 2020, δεν καταχωρούνται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως τις 30 Απριλίου 2021. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα της παρούσας, η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης αναστέλλονται έως τις 30 Απριλίου 2021.»4.
Προβλέπεται ότι τα ποσά της αποζημίωσης που προέρχονται από τη μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19 είναι αφορολόγητα, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων. Επίσης δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

[Η ρύθμιση αυτή αφορά στις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων (κύριων ή μη κύριων) που τα διαθέτουν προς μίσθωση στο Δημόσιο για τη φιλοξενία ενδεχόμενων κρουσμάτων του κορωνοίού COVID-19 και ατόμων που φροντίζουν ή συνοδεύουν αυτά. Έμμεσα επηρεάζονται οι εργαζόμενοι στις ως άνω επιχειρήσεις και οι τοπικές κοινωνίες στις οποίες λειτουργούν τα ως άνω τουριστικά καταλύματα.]

 • Αιτιολογική
  Άρθρο 4 Με το προτεινόμενο άρθρο θεσπίζονται το αφορολόγητο, το ανεκχώρητο, το ακατάσχετο, η μη δέσμευση και ο μη συμψηφισμός των ποσών αποζημίωσης για συμβάσεις μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων που νοσούν από COVID-19 και ατόμων που φροντίζουν ή συνοδεύουν τα άτομα αυτά. Εξαιρούνται από τη ρύθμιση οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης τμηματικής καταβολής εν ισχύ ή σε δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία εξυγίανσης και αποπληρώνονται βάσει αυτής.
  Θεσπίζεται το αφορολόγητο, το ανεκχώρητο, το ακατάσχετο, η μη δέσμευση και ο μη συμψηφισμός των ποσών αποζημίωσης για συμβάσεις που συνάπτονται για τη μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων που νοσούν από κορωνοϊό COVID - 19 και ατόμων που φροντίζουν ή συνοδεύουν τα άτομα αυτά. Εξαιρούνται από τη ρύθμιση οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης τμηματικής καταβολής εν ισχύ ή σε δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία εξυγίανσης και αποπληρώνονται βάσει αυτής.
 • Διάταξη νομοσχεδίου
  Άρθρο 4

  Ρυθμίσεις για μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων που αφορούν αποκλειστικά την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19

  Τα ποσά της αποζημίωσης που προέρχονται από τη μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19 και καταβάλλονται δυνάμει της υπ' αρ. 8825/12.06.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού (Β' 2270), είναι αφορολόγητα, μη εφαρμοζομένης της παρ.1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α' 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Εξαιρούνται της εφαρμογής του παρόντος ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης τμηματικής καταβολής εν ισχύ ή σε δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία εξυγίανσης και αποπληρώνονται βάσει αυτής.
5. Τροποποιείται η προθεσμία καταβολής δόσεων οφειλών επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων. Ειδικότερα:

α. Μετατρέπονται σε σαράντα έξι (46) δόσεις, πληρωτέες κατά την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα από 1.1.2021, οι έξι (6) δόσεις, για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης, σύμφωνα με το άρθρο όγδοο της από 1.5.2020 Π.Ν.Π καθώς και οι υπολειπόμενες δέκα επτά (17) δόσεις, για οφειλές επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων προς το Υπουργείο Οικονομικών, που έχουν ρυθμιστεί με τις οριζόμενες Υπουργικές αποφάσεις. Στις σαράντα έξι (46) νέες δόσεις κατανέμονται τυχόν ανεξόφλητα υπόλοιπα ληξιπρόθεσμων δόσεων.

β. Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της τρέχουσας δόσης ανάλογα, μετά το πέρας της ρύθμισης και καταβάλλεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου από την τελευταία δόση μήνα, σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων, στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας, σε τοπικό ή γενικό επίπεδο.

[Η ρύθμιση αυτή αφορά μόνο στις επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων που έχουν παλαιότερες οφειλές προς το Υπουργείο Οικονομικών, παρέχοντας σε αυτές διευκόλυνση για την πληρωμή των οφειλών τους.]

 • Αιτιολογική
  Άρθρο 5
  Η αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει το προβλημάτων οφειλών επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων προς το Υπουργείο Οικονομικών, που έχουν ρυθμιστεί με τις υπ' αρ. 1918/19.3.2012 (Β'1108), 3410/25.7.2014 (Β' 2043) και Δ.Ο.Δ. Γ 4000084 ΕΞ 2017 (Β' 11) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών σε μηνιαίες δόσεις. Για έξι από αυτές τις δόσεις έχει χορηγηθεί εξάμηνη παράταση της προθεσμίας καταβολής και αναστολή είσπραξης αυτών βάσει του άρθρου 8 της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Με την εκδοθείσα υπ' αρ. 94102/28/8/2020 υπουργική απόφαση, όμως, δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής των δόσεων που έχουν ανασταλεί ταυτόχρονα με τις τρέχουσες δόσεις, η υποχρέωση δηλαδή καταβολής δύο δόσεων κάθε μήνα. Παράλληλα, λόγω των συνεχιζόμενων επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοίοό COVID-19 καθίσταται δυσχερής η πληρωμή και των τρεχουσών δόσεων. Με την προτεινόμενη διάταξη μετατρέπονται οι εναπομείνασες δόσεις της ρύθμισης, ανασταλείσες και μη, από 23 σε 46, υποδιπλασιάζοντας τη μηνιαία υποχρέωση των επιχειρήσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο και παρέχοντας σημαντική διευκόλυνση για την αποπληρωμή των οφειλών τους. Επιπλέον, ρυθμίζεται περαιτέρω ο τρόπος αντιμετώπισης της αποπληρωμής των δόσεων σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων σε τοπικό ή γενικό επίπεδο, λόγω της εφαρμογής περιοριστικών μέτρων για τη διασπορά της πανδημίας.
  Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας, με την προτεινόμενη διάταξη οι είκοσι τρεις (23) εναπομείνασες δόσεις της ρύθμισης, οι έξι (6) εκ των οποίων βρίσκονται σε αναστολή βάσει του άρθρου όγδοου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 90), μετατρέπονται σε σαράντα έξι (46) δόσεις, πληρωτέες από 1.1.2021, ώστε οι επιχειρήσεις αυτές να ανταποκριθούν στην υποχρέωσή τους προς το Ελληνικό Δημόσιο. Επιπλέον προβλέπεται ότι σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας των εν λόγω επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων, η δόση του μηνός κατά τον οποίο επιβάλλεται η αναστολή λειτουργίας μεταφέρεται στο τέλος της ρύθμισης.
 • Διάταξη νομοσχεδίου
  Άρθρο 5

  Τροποποίηση προθεσμίας καταβολής δόσεων για τις επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων

  1. Για τις οφειλές επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων προς το Υπουργείο Οικονομικών, που έχουν ρυθμισθεί με τις υπ' αρ. 1918/19.3.2012 (ΒΊ108), 3410/25.7.2014 (Β' 2043) και Δ.Ο.Δ. Γ 4000084 ΕΞ 2017 (Β' 11) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, οι έξι (6) δόσεις, για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης, σύμφωνα με το άρθρο όγδοο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'90) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (ΑΊ04), καθώς και οι υπολειπόμενες δέκα επτά (17) δόσεις του προγράμματος ρύθμισης, (συνολικά είκοσι τρεις (23) δόσεις), μετατρέπονται σε σαράντα έξι (46) δόσεις, πληρωτέες κατά την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα από 1.1.2021.

  2. Στις σαράντα έξι (46) νέες δόσεις κατανέμονται τυχόν ανεξόφλητα υπόλοιπα ληξιπρόθεσμων δόσεων.

  3. Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων της παρ. 1, στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, σε τοπικό ή γενικό επίπεδο, η προθεσμία καταβολής της τρέχουσας δόσης παρατείνεται ανάλογα μετά το πέρας της ρύθμισης και καταβάλλεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου από την τελευταία δόση μήνα.

  4. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της ρύθμισης.6. Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να χορηγεί παράταση στις προθεσμίες τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο, που έχουν ρυθμισθεί νομοθετικά, σε εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις (σεισμοί, πλημμύρες, κ.λπ.)

[Η ρύθμιση αυτή αφορά στα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και νομικές οντότητες με βεβαιωμένες οφειλές σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση.]

 • Αιτιολογική
  Άρθρο 6 Με το προτεινόμενο άρθρο προσδιορίζονται οι φορολογούμενοι,κ αλλά και οι περιπτώσεις που αφορούν αποκλειστικά και μόνο εξαιρετικές περιπτώσεις (σεισμοί, πλημμύρες και άλλες θεομηνίες) στις οποίες ο Υπουργός Οικονομικών δύναται με αποφάσεις του να παρατείνει τη χρονική διάρκεια υφιστάμενων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση προκειμένου να διευκολύνονται οι πληγέντες.
 • Διάταξη νομοσχεδίου
  Άρθρο 6

  Εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών για παράταση των προθεσμιών καταβολής δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής σε εξαιρετικές περιπτώσεις

  Στο άρθρο 8 του ν. 1284/1982 (ΑΊ14) προστίθεται παρ. 2 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

  «1. Επιτρέπεται στον Υπουργό Οικονομικών σε εξαιρετικές μόνον περιπτώσεις, όπως σεισμοί, πλημμύρες ή άλλες θεομηνίες, καθυστερημένες αφίξεις μηχανογραφικών τριπλοτύπων εισπράξεως σε πολλούς φορολογούμενους, απεργίες, γενικά έκτακτα γεγονότα που δημιουργούν κωλύματα σε ομάδες φορολογουμένων να τακτοποιήσουν έγκαιρα τις οφειλές τους, να παρατείνει με απόφασή του τις προθεσμίες καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους που εισπράττονται από τα δημόσια ταμεία.

  2. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις της παρ. 1 επιτρέπεται στον Υπουργό Οικονομικών με αποφάσεις του να παρατείνει τις προθεσμίες καταβολής δόσεων νομοθετικών ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση και μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης. Η πρώτη δόση της ρύθμισης από εκείνες τις δόσεις για τις οποίες χορηγείται παράταση καταβολής, καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής. Οι επόμενες παραταθείσες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης παραταθείσας. Η συνολική διάρκεια για τις ρυθμίσεις αυτές παρατείνεται κατά τους μήνες της χορηγηθείσας παράτασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις της εκάστοτε ρύθμισης τμηματικής καταβολής.».


7.
Παρατείνεται έως και την 30η Απριλίου 2021 (ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020) ο μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. έξι τοις εκατό (6%) [από εικοσιτέσσερα τοις εκατό (24%) που ίσχυε], στα είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας (ιατρικές μάσκες και γάντια, σαπούνι, αντισηπτικά, αιθυλική αλκοόλη), όπως αυτά έχουν προστεθεί στο Κεφάλαιο Α του Παραρτήματος III του Κώδικα Φ.Π.Α.

[Η ρύθμιση αυτή αφορά υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του εμπορίου των παραπάνω ειδών και κατ' επέκταση τους τελικούς καταναλωτές των αγαθών που αφορά η ρύθμιση.]

 • Αιτιολογική
  Άρθρο 7 Με την προβλεπόμενη παράταση ισχύος της παραγράφου 50 του Κεφαλαίου Α (Αγαθά) του Παραρτήματος III του Κώδικα Φ.Π.Α. ν. 2859/2000, επιδιώκεται να εξακολουθεί να εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 6%, και πέραν της 31ηζ Δεκεμβρίου 2020 και έως και την 30η Απριλίου 2021 σε αγαθά, όπως οι μάσκες προστασίας και τα γάντια για την ιατρική (για την προστασία από ιούς και την αποφυγή μετάδοσης ασθενειών - νοσοκομειακή και ιδιωτική χρήση), το σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή, τα αντισηπτικά διαλύματα, αντισηπτικά μαντιλάκια και άλλα αντισηπτικά παρασκευάσματα, η αιθυλική αλκοόλη μετουσιωμένη της ΔΚ ΕΧ 2207, η οποία προορίζεται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αντισηπτικών και η καθαρή αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη γεωργικής προέλευσης με αλκοολικό τίτλο 95% της ΔΚ ΕΧ 2207, η οποία διατίθεται εμφιαλωμένη στη λιανική πώληση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 2969/2001 (Α 281), με τις αντίστοιχες συνέπειες στην τελική αξία απόκτησης των ανωτέρω αναφερομένων αγαθών.
 • Με την διάταξη αυτή παρατείνεται η ισχύς της παρ. 50 του Κεφαλαίου Α (Αγαθά) του Παραρτήματος III του Κώδικα φ.Π.Α. (ν. 2859/2000 Α'248), έως και τις 30.4.2021, προκειμένου να παραμείνουν στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6%, αγαθά του Παραρτήματος III του Κώδικα ΦΠΑ, ιδίως οι μάσκες προστασίας και τα γάντια για την ιατρική προστασία από ιούς και την αποφυγή μετάδοσης ασθενειών - νοσοκομειακή και ιδιωτική χρήση (ΔΚ ΕΧ 3926, ΕΧ 4015, ΕΧ 4818 και ΕΧ 6307), το σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή (ΔΚ ΕΧ 3401 και ΕΧ 3402), τα αντισηπτικά διαλύματα, αντισηπτικά μαντιλάκια και άλλα αντισηπτικά παρασκευάσματα (ΔΚ 3307 ΕΧ, ΕΧ 3401, ΕΧ 2828, ΕΧ 3402, ΕΧ 3808 και ΕΧ 3824), η αιθυλική αλκοόλη μετουσιωμένη (ΔΚ ΕΧ 2207), η οποία προορίζεται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αντισηπτικών και η καθαρή αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη γεωργικής προέλευσης με αλκοολικό τίτλο 95% (ΔΚ ΕΧ 2207), η οποία διατίθεται εμφιαλωμένη στη λιανική πώληση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2969/2001 (Α' 281).
 • Διάταξη νομοσχεδίου

  Άρθρο 7

  Παράταση εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ έξι τοις εκατό (6%) σε συγκεκριμένα αγαθά που συνδέονται με την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

  Η παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83') αντικαθίσταται ως εξής:

  «2. Η παρ. 1 ισχύει έως και την 30η Απριλίου 2021.»

8. Δύναται να συμμετέχουν, υπό την οριζόμενη προϋπόθεση, και μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) στις αρμόδιες επιτροπές που συνιστώνται κατά περίπτωση, με απόφαση του Περιφερειάρχη, για την εκτίμηση και καταγραφή των ζημιων στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, που επλήγησαν από θεομηνίες.


 • Αιτιολογική
  Άρθρο 8 Η δυνατότητα ορισμού έμπειρων στελεχών του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, στις επιτροπές των Περιφερειών οι οποίες είναι αρμόδιες για την εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών μετά από θεομηνία, με στόχο την ταχύτερη και πληρέστερη καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες.
  Οι καταστρεπτικές συνέπειες μίας θεομηνίας που προκαλούν ευρείας κλίμακας ζημιές σε επιχειρήσεις απαιτούν την αναγκαία ρυθμιστική παρέμβαση για καθορισμό του τρόπου συγκρότησης των επιτροπών των περιφερειών, οι οποίες προβαίνουν στην εκτίμηση Kat καταγραφή των ζημιών με τη δυνατότητα συμμετοχής σε αυτές και μελών του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

  Με τον τρόπο αυτόν θα είναι δυνατή η ταχύτερη καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων, προς στήριξη των τοπικών κοινωνιών.
 • Διάταξη νομοσχεδίου
  Άρθρο 8

  Στελέχωση επιτροπών εκτίμησης και καταγραφής ζημιών για επιχορήγηση επιχειρήσεων μετά από θεομηνία

  Η παρ. 7 του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 (Α'17) τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής: «7. Η εκτίμηση και η καταγραφή των ζημιών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες, όπως αυτές αναφέρονται στην παρ. 1, διενεργείται από τις αρμόδιες επιτροπές που συστήνονται κατά περίπτωση με απόφαση του Περιφερειάρχη. Αν το προσωπικό της περιφέρειας, το οποίο συμμετέχει στις ως άνω επιτροπές, δεν επαρκεί για την άμεση ολοκλήρωση των ενεργειών του προηγούμενου εδαφίου, ως μέλη της Επιτροπής μπορούν να ορίζονται μόνιμοι και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) υπάλληλοι υπηρεσιών του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, καθώς και μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδος (ΟΕΕ) και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).».9
.Τροποποιείται - συμπληρώνεται το άρθρο 25 του ν.4549/2018 αναφορικά με την εφαρμογή του μηχανισμού της αυτόματης επιστροφής (clawback) της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ και των νοσοκομείων του ΕΣΥ, καθώς και της δαπάνης του ΕΟΠΥΥ για υπηρεσίες υγείας. Ειδικώς για τα έτη 2020-2022 προβλέπονται συγκεκριμένα όρια των προαναφερόμενων δαπανών του ΕΟΠΥΥ, καθώς και νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του ΕΣΥ και του ΓΝΘ Παπαγεωργίου, ενώ για τα έτη 2023 και 2024 προβλέπεται η αναπροσαρμογή των ορίων δαπανών, βάσει της προβλεπόμενης κατ' έτος μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ σε σταθερές τιμές.

 • Αιτιολογική
  Άρθρο 9 παρ.1: Ρυθμίζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α' 41) και του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α' 167) και για τα έτη 2023 και 2024. Ειδικότερα διατηρούνται σταθερά και αποτυπώνονται διακριτά τα όρια στις κατηγορίες δαπανών νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ (φάρμακα της λίστα ΦΥΚ ΙΑ του ν. 3816/20), λοιπής φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ (Φάρμακα της λίστας ΦΥΚ 1Β του ν.3816/2010 και λοιπά φάρμακα), δαπάνης υπηρεσιών υγείας και νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του ΕΣΥ και του ΓΝΘ Παπαγεωργίου, για τα έτη 2020-2022, τα οποία λόγω των αρνητικών συνεπειών στην οικονομία λόγω της πανδημίας COVID 19, κρίνεται σκόπιμο να μην αναπροσαρμόζονται βάσει του ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ.

  παρ.2: Στα έτη 2023-2024, τα όρια θα αναπροσαρμόζονται βάσει της προβλεπόμενης κατ' έτος μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ σε σταθερές τιμές, όπως αυτή θα απεικονίζεται στον κρατικό προϋπολογισμό κάθε έτους, ενώ προβλέπεται ότι η κατανομή των ανωτέρω ορίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών.
  Με την ισχύουσα διάταξη του άρθρου 25 του ν. 4549/2018, προβλέπεται ότι τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών αναπροσαρμόζονται αποκλειστικά βάσειτης προβλεπόμενης κατ' έτος μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ σε σταθερές τιμές, όπως αυτή απεικονίζεται στον προϋπολογισμό κάθε έτους. Εξαιτίας, όμως, της πτώσης του ΑΕΠ κατά το έτος 2020-2022, λόγω των αρνητικών συνεπειών στην οικονομία λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19, η φαρμακευτική δαπάνη θα έπρεπε να μειωθεί αντίστοιχα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας διάταξης, με αποτέλεσμα να καθίσταται αναγκαία η προτεινόμενη τροποποίηση.
 • Διάταξη νομοσχεδίου
  Άρθρο 9

  Παράταση εφαρμογής του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης

  - Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4549/2018

  Το άρθρο 25 του ν.4549/2018 (Α' 105) αντικαθίσταται ως εξής:

  «Άρθρο 25

  Ρυθμίσεις για τον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής

  1. Ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α' 41), της κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσας υπό στοιχεία Γ5/63587/2015 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β' 1803) και του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α' 167), εφαρμόζεται και στα έτη 2019 έως 2024. Αρχικό έτος βάσης υπολογισμού για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος είναι το 2018, και για καθένα από τα επόμενα έτη το εκάστοτε προηγούμενο έτος. Για το έτος 2019, η κατανομή των ορίων της φαρμακευτικής δαπάνης, της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ, της δαπάνης για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τον ΕΟΠΥΥ, καθώς και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του ΕΣΥ και του ΓΝΘ Παπαγεωργίου ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

  Ειδικά για τα έτη 2020-2022, τα όρια δαπανών του ΕΟΠΥΥ έχουν ως εξής: α) Φαρμακευτική δαπάνη ύψους 2.088 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 87 εκατομμύρια ευρώ για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ (φάρμακα υψηλού κόστους του καταλόγου 1 Α της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010) και 2.001 εκατομμύρια ευρώ για τη λοιπή φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ. β) Δαπάνη υπηρεσιών υγείας ύψους 1.553 εκατομμυρίων ευρώ.

  Ειδικά για τα έτη 2020-2022, το όριο της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του ΕΣΥ και του ΓΝΘ Παπαγεωργίου ορίζεται σε 528 εκατομμύρια ευρώ.

  2. Για τα έτη 2023-2024, τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών για τη φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη υπηρεσιών υγείας αναπροσαρμόζονται, αποκλειστικά βάσει της προβλεπόμενης κατ' έτος μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ σε σταθερές τιμές, όπως αυτή απεικονίζεται στον προϋπολογισμό κάθε έτους. Η κατανομή των ορίων στις κατηγορίες δαπανών της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ (φάρμακα υψηλού κόστους του καταλόγου ΙΑ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010), της λοιπής φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ, της δαπάνης υπηρεσιών υγείας του ΕΟΠΠΥ και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του ΕΣΥ καιτου ΓΝΘ Παπαγεωργίου, εξειδικεύεται ετησίως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας.

10. Προβλέπεται η εξόφληση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, οφειλών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες προέκυψαν στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 58 παρ. 8 του ν. 4075/2012. Οι εν λόγω οφειλές αφορούν τα οικονομικά έτη 2018 και 2019.

 • Αιτιολογική
  Άρθρο 10 Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και με εξαιρετικό τρόπο, η εξόφληση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό οφειλών ετών 2018 και 2019 των ΦΓΚ προς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες προέκυψαν στο πλαίσιο εφαρμογής της διαδικασίας που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 8 του ν. 4075/2012 (Α' 89) και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κοινές υπουργικές αποφάσεις (ιδίως 2/42245/ΔΛΓΚ/2018, Β' 1942 και 2/18754/ΔΛΓΚ, Β' 843).
 • Διάταξη νομοσχεδίου
  Άρθρο 10

  Εξόφληση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό οφειλών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας

  Οφειλές των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 4270/2014 (Α' 143) προς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 58 του ν. 4075/2012 (Α' 89) και αφορούν λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που εκδόθηκαν αποκλειστικά για τις χρήσεις 2018 καί 2019, εξοφλούνται σε βάρος των πιστώσεων των ΑΛΕ 2420201002 «Δαπάνες πληρωμής οφειλών ηλεκτρικής ενέργειας φορέων Κεντρικής Διοίκησης (άρθρο 58 παρ. 8 ν. 4075/2012)» και 2390289002 «Έξοδα από εξόφληση υποχρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας φορέων Γενικής Κυβέρνησης (άρθρο 58 παρ. 8 ν. 4075/2012)» του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες», με μεταφορά πιστώσεων από το αποθεματικό της παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4270/2014 (Α' 143) του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Υπουργείου Οικονομικών, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.

11. Αναστέλλεται, από τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νομοσχεδίου και έως 30.11.2021, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και νομικές οντότητες, που έχουν πληγεί στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου από τον σεισμό και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 30ης Οκτωβρίου 2020.

 • Αιτιολογική
  Άρθρο 11 Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται έως τις 30.11.2021, η αναστολή κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που επλήγησαν από το σεισμό και της συνεπακόλουθες πλημμύρες της 30ης Οκτωβρίου 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Για το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης. Με την προτεινόμενη διάταξη, σκοπείται η στήριξη των πληγεισών περιοχών από το σεισμό και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 30ης Οκτωβρίου 2020 και αναγνωρίζεται από την Πολιτεία, η ανάγκη λήψεως του παρόντος εξαιρετικού μέτρου, προκειμένου να ανακουφιστούν τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις.
 • Διάταξη νομοσχεδίου
  Άρθρο 11

  Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για τους πληγέντες

  από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020

  Σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και νομικές οντότητες που έχουν πληγεί στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου από τον σεισμό και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 30ηζ Οκτωβρίου 2020, αναστέλλεται, από τη δημοσίευση του παρόντος και έως τις 30.11.2021, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους. Η αναστολή καταλαμβάνει ιδίως, αλλά όχι περιοριστικά, τη διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων. Κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου, αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης