Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΠΑ ΑΠΟ 1-1-2010

6 Οκτώβριος 2009
  • Σύμφωνα με τις Οδηγίες <a target='_blank' href='http://new2.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/9411' rel='tag'><a target='_blank' href='http://new2.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/9411' rel='tag circulars'>2008/8/ΕΚ</a></a>/12.2.2008 (δημοσίευση L44/11/20.2.2008), <a target='_blank' href='http://new2.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/9623' rel='tag'><a target='_blank' href='http://new2.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/9623' rel='tag circulars'>2008/117/ΕΚ</a></a>/16.12.2008 (δημοσίευση L14/7/20.1.209), <a target='_blank' href='http://new2.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/10943' rel='tag'><a target='_blank' href='http://new2.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/10943' rel='tag circulars'>2008/9/ΕΚ</a></a>/12.2.2008 (δημοσίευση L44/23/20.2.2008) και τον Κανονισμό 143/2008/12.2.2008 (δημοσίευση L44/1/20.2.2008) του Συμβουλίου επήλθαν αλλαγές στις κοινοτικές διατάξεις αναφορικά με την διαδικασία υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων καθώς και την διαδικασία επιστροφής του Φ.Π.Α. σε υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος διαφορετικό από αυτό που διενεργεί την επιστροφή.
Αθήνα Σεπτέμβριος 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΠΑ ΑΠΟ 1-1-2010

Σύμφωνα με τις Οδηγίες 2008/8/ΕΚ/12.2.2008 (δημοσίευση L44/11/20.2.2008), 2008/117/ΕΚ/16.12.2008 (δημοσίευση L14/7/20.1.209), 2008/9/ΕΚ/12.2.2008 (δημοσίευση L44/23/20.2.2008) και τον Κανονισμό 143/2008/12.2.2008 (δημοσίευση L44/1/20.2.2008) του Συμβουλίου επήλθαν αλλαγές στις κοινοτικές διατάξεις αναφορικά με την διαδικασία υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων καθώς και την διαδικασία επιστροφής του Φ.Π.Α. σε υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος διαφορετικό από αυτό που διενεργεί την επιστροφή.

Η χώρα μας βρίσκεται στην διαδικασία ενσωμάτωσης των αλλαγών αυτών στην εθνική νομοθεσία (μέχρι στιγμής ψήφιση του ν.3763/2009 ΦΕΚ 80 Α΄).

Στο πλαίσιο αυτό από 01/01/2010 θα ισχύουν τα εξής:

1. Υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, ανά μήνα και το αργότερο μέχρι την 26η ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη μηνιαία φορολογική περίοδο.

2. Υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψης υπηρεσιών, ανά μήνα και το αργότερο μέχρι την 26η ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη μηνιαία φορολογική περίοδο.

3. Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων πλην εξαιρέσεων συγκεκριμένων κατηγοριών υποκειμένων σύμφωνα με τα ισχύοντα έως και σήμερα.

4. Υποχρεωτική υποβολή των εκπρόθεσμων και διορθωτικών ανακεφαλαιωτικών πινάκων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τα ισχύοντα έως και σήμερα.

5. Οι υποκείμενοι στο φόρο οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και έχουν δικαίωμα επιστροφής από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. του ΦΠΑ που κατέβαλλαν σε αυτό ως μη εγκατεστημένοι, από 1-1-2010 για να τύχουν επιστροφής του ΦΠΑ θα υποβάλλουν σχετική ηλεκτρονική αίτηση στην Ελλάδα (μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet και κατόπιν πιστοποίησής τους) επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Στη συνέχεια, μετά από έλεγχο, η αίτησή τους θα διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στο άλλο Κράτος Μέλος (π.χ. Γερμανία) προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ από αυτό. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται για την διαδικασία εξέτασης του αιτήματος τους ηλεκτρονικά και απευθείας από τη φορολογική αρχή του άλλου κράτους μέλους (π.χ. από τη Γερμανική φορολογική Αρχή).
Λεπτομερείς οδηγίες εφαρμογής θα ανακοινωθούν μελλοντικά με την έκδοση των σχετικών Α.Υ.Ο και ερμηνευτικών εγκυκλίων.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης