Νέα οδηγία για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής θα εκδώσει η Ευρωπαϊκή Ενωση

Οικονομικές Ειδήσεις

6 Οκτώβριος 2009
Μια νέα οδηγία για την ενίσχυση της μάχης κατά της φοροδιαφυγής πρόκειται να εκδώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρέχοντας τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη της να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 και για ελάχιστη περίοδο δύο χρόνων μηχανισμό, με βάση τον οποίο ο ΦΠΑ που οφείλεται για την παράδοση ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών, θα καταβάλλεται από το πρόσωπο στο οποίο παραδίδονται τα αγαθά ή παρέχονται οι υπηρεσίες. Taxheaven.gr

Νέα οδηγία για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής θα εκδώσει η Ευρωπαϊκή Ενωση

Μια νέα οδηγία για την ενίσχυση της μάχης κατά της φοροδιαφυγής πρόκειται να εκδώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρέχοντας τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη της να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 και για ελάχιστη περίοδο δύο χρόνων μηχανισμό, με βάση τον οποίο ο ΦΠΑ που οφείλεται για την παράδοση ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών, θα καταβάλλεται από το πρόσωπο στο οποίο παραδίδονται τα αγαθά ή παρέχονται οι υπηρεσίες.

Η νέα οδηγία έρχεται να τροποποιήσει την οδηγία 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα ΦΠΑ, η οποία ορίζει, ότι «ο φόρος προστιθέμενης αξίας οφείλεται από τον υποκείμενο στον φόρο, ο οποίος πραγματοποιεί φορολογητέα παράδοση αγαθών, η παροχή υπηρεσιών».

Ωστόσο, εξαιτίας της σοβαρότητας της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση διερευνά τρόπους με τους οποίους θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το σχετικό φαινόμενο.


Στο πλαίσιο αυτό επιτρέπει στα κράτη-μέλη της να εφαρμόσουν σε προσωρινή βάση και για ορισμένες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών έναν μηχανισμό καταβολής του ΦΠΑ από το πρόσωπο στο οποίο πραγματοποιείται η παράδοση αυτών, ακόμη και αν οι σχετικές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο του άρθρου 199 της οδηγίας 2006/ 112/ΕΚ, η δεν υπόκεινται σε ειδικές παρεκκλίσεις, πού παρέχονται στα κράτη μέλη.

Ποια αγαθά και υπηρεσίες θα αφορά

Σύμφωνα με την υπό έκδοση οδηγία, οι κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών, για τις οποίες μπορούν τα κράτη-μέλη της Ένωσης να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν τον μηχανισμό αυτόν είναι οι ακόλουθες:

Α) Αγαθά

1) Κινητά τηλέφωνα

2) Συστήματα ολοκληρωμένων κυκλωμάτων

3) Αρώματα και

4) Πολύτιμα μέταλλα

Β) Υπηρεσίες

Όπως αναφέρεται στη σχετική πρόταση οδηγίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει ορισμένα στοιχεία για περιπτώσεις απάτης στο εμπόριο δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου.

Σημειώνεται, πώς τα κράτη-μέλη μπορούν να επιλέξουν τρεις από τις τέσσερις κατηγορίες των αγαθών, που προαναφέρθηκαν για να εφαρμόσουν τον σχετικό μηχανισμό.

Πηγή Το Βήμα