Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διευκρινήσεις από το ΥΠΟΙΚ για την τμηματική πληρωμή ΦΠΑ

2 Οκτώβριου 2009 Σχόλια
  • Με το άρθρο 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 181 Α΄16/09/2009), «ρύθμιση θεμάτων Φ.Π.Α., επισφαλών απαιτήσεων, ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο, αναπροσαρμογή ποσού οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία και αναστολή πλειστηριασμών από πιστωτικά ιδρύματα», παρέχεται η δυνατότητα στους υποκείμενους στο φόρο που τηρούν βιβλία Α' ή Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. τμηματικής καταβολής του φόρου που οφείλεται με την υποβολή των αρχικών περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. εμπροθέσμων ή εκπροθέσμων, των οποίων η προθεσμία υποβολής λήγει από 20-10-2009 και μετά.
Με το άρθρο 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 181 Α΄16/09/2009), «ρύθμιση θεμάτων Φ.Π.Α., επισφαλών απαιτήσεων, ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο, αναπροσαρμογή ποσού οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία και αναστολή πλειστηριασμών από πιστωτικά ιδρύματα», παρέχεται η δυνατότητα στους υποκείμενους στο φόρο που τηρούν βιβλία Α' ή Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. τμηματικής καταβολής του φόρου που οφείλεται με την υποβολή των αρχικών περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. εμπροθέσμων ή εκπροθέσμων, των οποίων η προθεσμία υποβολής λήγει από 20-10-2009 και μετά.

Επομένως, μπορούν να υποβληθούν χρεωστικές περιοδικές δηλώσεις της φορολογικής περιόδου του Γ' τριμήνου (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος) 2009 για τους υποκείμενους με βιβλία Α' ή β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και της φορολογικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2009 για τους υποκείμενους με βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και επόμενων φορολογικών περιόδων. Αυτονόητο είναι ότι δεν μπορεί να γίνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας για δηλώσεις φορολογικών περιόδων προγενέστερων των παραπάνω αναφερθέντων.

Επίσης δε μπορεί να γίνει χρήση της δυνατότητας αυτής για έκτακτες δηλώσεις, πιστωτικές ή μηδενικές δηλώσεις, καθώς και για εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις.

Η καταβολή του φόρου, κύριου και τυχόν πρόσθετου καθώς και της αναλογούσας προσαύξησης (1%), πραγματοποιείται με τον ακόλουθο τρόπο:

-  Ποσοστό τουλάχιστον 30% κυρίου και τυχόν πρόσθετου φόρου καταβάλλεται ταυτόχρονα με την υποβολή της αρχικής περιοδικής δήλωσης, εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης.

-  Η καταβολή του υπολοίπου ποσού, κυρίου και τυχόν πρόσθετου φόρου προσαυξημένο με 1%, πραγματοποιείται σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Δηλαδή, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του πρώτου μήνα και η δεύτερη μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα, από τη λήξη του μήνα υποβολής της δήλωσης.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης