Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συμβολαιογράφοι: Αυξάνεται το ανώτατο ηλικιακό όριο διορισμού στα 45 έτη

Συμβολαιογράφοι: Αυξάνεται το ανώτατο ηλικιακό όριο διορισμού στα 45 έτη

Συμβολαιογράφοι: Αυξάνεται το ανώτατο ηλικιακό όριο διορισμού στα 45 έτη

4 Νοέμβριος 2020
Συμβολαιογράφοι: Αυξάνεται το ανώτατο ηλικιακό όριο διορισμού στα 45 έτη


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ρυθμίσεις νια την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6 § 1ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις»

Με την υπόψη τροπολογία, αυξάνεται, κατά τρία (3) έτη, το ανώτατο ηλικιακό όριο διορισμού των συμβολαιογράφων (από τα 42 έτη στα 45 έτη).

Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Την ανάγκη αύξησης του ορίου ηλικίας για τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό υποψηφίων συμβολαιογράφων προς ενίσχυση της προστασίας της επαγγελματικής ελευθερίας και σε εναρμόνιση με το όριο ηλικίας που προβλέπεται για την εισαγωγή και στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 της τροπολογίας
Ηλικία διοριζομένου συμβολαιογράφου - Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 2830/2000


Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2830/2000 (Α' 96) τροποποιείται και το άρθρο 21 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 21 Ηλικία διοριζομένου
1. Συμβολαιογράφος διορίζεται όποιος έχει συμπληρώσει το εικοστό όγδοο (28°) έτος και δεν έχει υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο (45°) έτος της ηλικίας του. Κατ' εξαίρεση, συμβολαιογράφος μπορεί να διορίζεται, ύστερα από επιτυχία σε διαγωνισμό, σε άλλη θέση συμβολαιογράφου ανεξαρτήτως ηλικίας.
2. Για την εφαρμογή της παρ. 1, ως ημέρα γέννησης λαμβάνεται υπόψη η πραγματική, που αποδεικνύεται με ληξιαρχική πράξη, η οποία έχει συνταχθεί το αργότερο μέσα σε ενενήντα ημέρες από την ημέρα της γέννησης. Εάν δεν συντάχθηκε ληξιαρχική πράξη, σύμφωνα με τα παραπάνω, ως ημέρα της γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.
3. Το έτος γέννησης, σε περίπτωση έλλειψης ληξιαρχικής πράξης σύμφωνα με τα παραπάνω, αποδεικνύεται για τους άρρενες από το μητρώο αρρένων και για τις θήλεις από το γενικό μητρώο των δημοτών.
4. Σε περίπτωση πολλών εγγραφών στα μητρώα επικρατεί η πρώτη.
5. Δικαστικές αποφάσεις ή διοικητικές πράξεις που διορθώνουν την ηλικία ή την εγγραφή στο μητρώο δεν λαμβάνονται υπόψη.».

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης