Αποτελέσματα live αναζήτησης

Έννομες συνέπειες εισαγγελικής παραγγελίας για τη χορήγηση δημοσίων εγγράφων

29 Σεπτέμβριου 2009 Σχόλια
Έννομες συνέπειες εισαγγελικής παραγγελίας   για τη χορήγηση δημοσίων εγγράφων
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Η ΑΠΔΠΧ με την υπ' αριθμ. 3/2009 Γνωμοδότησή της ασχολήθηκε με το μεγάλης πρακτικής σημασίας θέμα των εννόμων συνεπειών της εισαγγελικής παραγγελίας (άρθρο 25 παρ. 4 εδ. β' του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων) για τη χορήγηση δημοσίων εγγράφων, όταν αυτά περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Στο θέμα αυτό υπάρχουν αντιφατικές συχνά γνωμοδοτήσεις των εισαγγελικών αρχών, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και των ανεξάρτητων αρχών. Η ΑΠΔΠΧ, ερμηνεύοντας τις ισχύουσες διατάξεις αφενός για την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα και αφετέρου για την προστασία προσωπικών δεδομένων, υπό το πρίσμα των συνταγματικών διατάξεων για την δικαστική προστασία και τη διασταύρωση των εξουσιών, δέχθηκε τα εξής:
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Αθήνα 29.9.2009
Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5743/29.9.2009


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έννομες συνέπειες εισαγγελικής παραγγελίας   για τη χορήγηση δημοσίων εγγράφων
    
    Η ΑΠΔΠΧ με την υπ' αριθμ. 3/2009 Γνωμοδότησή της ασχολήθηκε με το μεγάλης πρακτικής σημασίας θέμα των εννόμων συνεπειών της εισαγγελικής παραγγελίας (άρθρο 25 παρ. 4 εδ. β' του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων) για τη χορήγηση δημοσίων εγγράφων, όταν αυτά περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Στο θέμα αυτό υπάρχουν αντιφατικές συχνά γνωμοδοτήσεις των εισαγγελικών αρχών, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και των ανεξάρτητων αρχών. Η ΑΠΔΠΧ, ερμηνεύοντας τις ισχύουσες διατάξεις αφενός για την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα και αφετέρου για την προστασία προσωπικών δεδομένων, υπό το πρίσμα των συνταγματικών διατάξεων για την δικαστική προστασία και τη διασταύρωση των εξουσιών, δέχθηκε τα εξής:

α) Η εισαγγελική παραγγελία είναι δεσμευτική για τη διοίκηση μόνο στο πλαίσιο άσκησης ποινικής δίωξης (προκαταρκτική εξέταση, προανάκριση ή κύρια ανάκριση). Περαιτέρω, οι εισαγγελικές αρχές μπορούν να ασκούν διοικητικά καθήκοντα συναφή προς τη λειτουργία της δικαιοσύνης (άρθρο 25 παρ. 1 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων), αλλά δεν έχουν εξουσία υποκατάστασης στα έργα της δημόσιας διοίκησης. Υπό το ισχύον καθεστώς μόνον τα δικαστήρια μπορούν να επιβάλουν υποχρέωση χορήγησης δημοσίου εγγράφου.
β) Η εισαγγελική παραγγελία, κατόπιν αιτήσεως ενδιαφερομένων για τη χορήγηση δημοσίου εγγράφου, είναι δεσμευτική με την έννοια ότι αποτελεί επιτακτική εντολή προς τη διοίκηση για τη διερεύνηση του αιτήματος. Αν η διοίκηση παραλείψει να εκδώσει ρητή πράξη εντός εικοσαημέρου από την περιέλευση της εισαγγελικής παραγγελίας, στοιχειοθετείται παράλειψη οφειλομένης νόμιμης ενέργειας προσβαλλόμενη με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

γ) Στην περίπτωση που το δημόσιο έγγραφο περιέχει ευαίσθητα δεδομένα (π.χ. δεδομένα υγείας) άλλου προσώπου, απαιτείται προηγούμενη άδεια της ΑΠΔΠΧ (άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 2472/1997) και δεν επιτρέπεται η εισαγγελική παραγγελία να εξετάζει το σχετικό αίτημα.

δ) Όταν το δημόσιο έγγραφο περιέχει προσωπικά δεδομένα (απλά ή ευαίσθητα) μόνον του αιτούντος, υπάρχει άνευ ετέρου υποχρέωση της διοίκησης για τη χορήγησή του, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 12 του Ν. 2472/1997 που κατοχυρώνει το δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων.

ε) Επισημαίνεται η ανάγκη νέας νομοθετική ρύθμισης που θα εναρμονίσει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα που περιέχουν προσωπικά δεδομένα.
 
  είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο της Αρχής (www.dpa.gr).Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης