Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δέκα μέτρα για πάταξη φοροδιαφυγής

29 Σεπτέμβριου 2009 Σχόλια
  • Δέκα μέτρα για την απλοποίηση και τη βελτίωση του φορολογικού συστήματος και την ουσιαστική αντιμετώπιση της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής τα οποία εάν υιοθετηθούν θα συμβάλουν στην ενίσχυση των φορολογικών εσόδων χωρίς να επιβαρυνθούν τα χαμηλά εισοδήματα, προτείνει το Ινστιτούτο Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο­.ΦΟ.Μ.). Τα μέτρα παρουσιάστηκαν στο 1ο Επιστημονικό Συνέδριο που διοργάνωσε το Ινστιτούτο από τον α΄ αντιπρόεδρο του, κ. Γ. Κορομηλά.
Δέκα μέτρα για πάταξη φοροδιαφυγής

Δέκα μέτρα για την απλοποίηση και τη βελτίωση του φορολογικού συστήματος και την ουσιαστική αντιμετώπιση της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής τα οποία εάν υιοθετηθούν θα συμβάλουν στην ενίσχυση των φορολογικών εσόδων χωρίς να επιβαρυνθούν τα χαμηλά εισοδήματα, προτείνει το Ινστιτούτο Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο­.ΦΟ.Μ.). Τα μέτρα παρουσιάστηκαν στο 1ο Επιστημονικό Συνέδριο που διοργάνωσε το Ινστιτούτο από τον α΄ αντιπρόεδρο του, κ. Γ. Κορομηλά.

Ο κ. Κορομηλάς αφού αναφέρθηκε στις επιπτώσεις που έχουν στα δημόσια έσοδα τα φαινόμενα του παρεμπορίου, της παραοικονομίας και της φορο­διαφυγής ανέλυσε το πακέτο των προτάσεων για την αντι­μετώπισή τους, το οποίο περιλαμβάνει:

1. Κατάργηση του αφο­ρολο­γήτου στα φυσικά πρόσωπα και υπολογισμός του εισοδήματος που θα φορολογείται με έκπτωση από το ακαθάριστο εισόδημα, του συνόλου των δαπανών που πραγματοποιούνται κατ’ έτος.

Σύμφωνα με τον κ. Κορομηλά τα οφέλη από την αποδοχή αυτής της πρότασης είναι ο ουσιαστικός περιορισμός της φοροδιαφυγής. Κάθε πολίτης, έχοντας ουσιαστικό φορολογικό κίνητρο, θα απαι­τούσε για κάθε συναλλαγή του να λάβει το αντίστοιχο φορο­λογικό στοιχείο. Κατά συνέπεια θα υπάρξει πολύ μεγάλη αύξηση των φορολογικών εσόδων τόσο από το ΦΠΑ όσο και από τη φορολογία εισοδήματος.

2. Κατάργηση των κατά ειδικό τρόπο φορολ­ογο­υμένων εισοδημάτων και των πάσης φύσης απαλλαγών με εξαίρεση τα βοηθήματα, τα επιδόματα ανεργίας, πολυτέκνων κ.λπ., τις αγροτικές ενισχύσεις και αποζημιώσεις, και πάσης φύσης εισοδημάτων που απο­κτώνται στα πλαίσια κοινωνικής πολιτικής και της ενίσχυσης ασθενών κοινωνικών ομάδων.

3. Υποχρεωτικός λογιστικός προσδιορισμός του καθα­ρού εισοδήματος για όλες τις επιχειρήσεις με κατάργηση του ειδικού τρόπου προσδιορισμού και φορολογίας συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων (Ε.Ι.Χ., Φ.Δ.Χ., ενοικιαζόμενα δωμάτια, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, οικοδο­μικές επιχειρήσεις κ.λπ.).

4. Καθιέρωση και τήρηση αυστηρά του «πόθεν έσχες» και διεύρυνση των «τεκ­μηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων» σε όλα τα φυσικά πρό­σω­πα με ειδική δήλωση που θα συνυποβάλλεται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος και θα περιγράφονται αναλυτικά όλες οι αλλαγές στην περιουσιακή κατάσταση οι οποίες επήλθαν την προηγούμενη χρονιά (π.χ. αγορο­πωλησίες ακινήτων, αυτο­κινήτων, σκαφών, αποτα­μιεύσεων, μετοχών, συστάσεις και αυξήσεις κεφαλαίου επιχει­ρήσεων, αγοροπωλησίες επιχει­ρήσεων, και εν γένει οποιου­­δ­ήποτε άλλου στοιχείου).

5. Αλλαγή στον τρόπο αναγνώρισης των στοιχείων που μειώνουν την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, αναφορικά με τα δάνεια. Ειδικότερα προτείνεται να μην αναγνωρίζεται ως μειωτικό στοιχείο της τεκμαρτής δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων:

Το ποσό το οποίο θα προέρχεται από σύμβαση δανείου μεταξύ φυσικού προσώπου και εταιρειών του εξωτερικού (off shore ή νομίμων εταιρειών).

Το ποσό το οποίο θα προέρχεται από σύμβαση δανείου μεταξύ φυσικών προσώπων, εφόσον η σύμβαση δανείου δεν έχει κατατεθεί στις αρμόδιες ΔΟΥ και των δύο συμβαλλομένων. Επίσης βασική προϋπόθεση για τη μείωση της τεκμαρτής δαπάνης σε αυτή την περίπτωση θα είναι η λήψη του δανείου να έχει πραγματοποιηθεί πριν από την αγορά του περιουσιακού στοιχείου.

6. Ουσιαστική ενίσχυση των κινήτρων για την ίδρυση και ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με:

Μείωση του φορολογικού συντελεστή κατά 50% για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, για τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας τους, εφόσον αυτές εντός του πρώτου έτους της λειτουργίας τους προσλάβουν τουλάχιστον τρία άτομα προσωπικό.

Μείωση κατά 50% των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων και εργοδοτών, επίσης για τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας τους.

Πλήρη απαλλαγή από την προκαταβολή του φόρου εισοδήματος για τα τρία πρώτα οικονομικά έτη της λειτουργίας τους.

7. Καθιέρωση, με ανάλογη τροποποίηση του αναπτυξιακού νόμου, ειδικού αποθεματικού επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (εμπορικών, βιοτεχνικών, επαγγελματιών).

8. Αύξηση του συντελεστή του ετήσιου ειδικού φόρου ακινήτων που καταβάλλεται από εταιρείες (off shore κ.λπ.), για ακίνητα που κατέχουν στην Ελλάδα, από 3% επί της αξίας του ακινήτου που είναι σήμερα σε 25%.

9. Αυστηρό έλεγχο των δανείων για απόκτηση ακίνητης περιουσίας. Να υποχρεωθούν με νομοθετική ρύθμιση οι τράπεζες να εκταμιεύουν αποκλειστικά και μόνο το ποσό που αναγράφεται στο συμβόλαιο πώλησης και αυτό να κατατίθεται στο λογαριασμό του κατασκευαστή.

Επίσης να υποχρεωθούν να ενημερώνουν τις φορολογικές αρχές για τυχόν άλλο δάνειο που λαμβάνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο μέσα σε μια τριετία από τη λήψη δανείου για απόκτηση ακίνητης περιουσίας έτσι ώστε να ερευνάται μήπως αφορά εξόφληση τιμήματος από την πώληση του ακινήτου, τίμημα το οποίο δεν έχει δηλωθεί.

10. Το ΕΤΑΚ να καταργηθεί και να καθιερωθεί Φόρος Ακίνητης Περιουσίας με αφορολόγητο ποσό το οποίο θα απαλλάσσει τους μικροϊδιοκτήτες και κλιμακούμενο συντελεστή, ο οποίος πρέπει να αποτελέσει την κύρια πηγή εσόδων για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Όλοι οι άλλοι φόροι και τα τέλη που βαρύνουν την ακίνητη περιουσία πρέπει να καταργηθούν και να αντικατασταθούν με το ΦΑΠ. Τα ιδιόκτητα ακίνητα τα οποία χρησιμοποιούνται παραγωγικά από επιχειρήσεις, κάθε είδους, να φορολογούνται με το 25% (1/4) του κλιμακούμενου συντελεστή.

Πηγή ΗμερησίαΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης