Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η ανακοίνωση της ΕΛΤΕ για την παράταση υποβολής των ετήσιων φορολογικών πιστοποιητικών

Η ανακοίνωση της ΕΛΤΕ για την παράταση υποβολής των ετήσιων φορολογικών πιστοποιητικών

Η ανακοίνωση της ΕΛΤΕ για την παράταση υποβολής των ετήσιων φορολογικών πιστοποιητικών

Η ανακοίνωση της ΕΛΤΕ για την παράταση υποβολής των ετήσιων φορολογικών πιστοποιητικών


Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 028/2020

Παράταση υποβολής των ετήσιων φορολογικών πιστοποιητικών


Σύμφωνα με την υπ’αρ. Α.1240/2020 (ΦΕΚ Β' 4753/27-10-2020) Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί τροποποίησης της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1124/2015 (Β' 1196) απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α'170), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες εγγεγραμμένους στο δημόσιο Μητρώο του ν. 4449/2017 (Α' 7), στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1124/2015 (Β' 1196) απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων φορολογικών πιστοποιητικών που λήγει την 31.10.2020 παρατείνεται έως και την 30.11.2020».

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης