Αποτελέσματα live αναζήτησης

COVID-19: Η E.E. προτείνει μέτρα που αφορούν τον ΦΠΑ στον εξοπλισμό τα εμβόλια και τα κιτ δοκιμών

COVID-19: Η E.E. προτείνει μέτρα που αφορούν τον ΦΠΑ στον εξοπλισμό τα εμβόλια και τα κιτ δοκιμών

COVID-19: Η E.E. προτείνει μέτρα που αφορούν τον ΦΠΑ στον εξοπλισμό τα εμβόλια και τα κιτ δοκιμών

30 Οκτώβριος 2020
COVID-19: Η E.E. προτείνει μέτρα που αφορούν τον  ΦΠΑ στον εξοπλισμό τα εμβόλια και τα κιτ δοκιμών


Στις 28 Οκτωβρίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε περαιτέρω μέτρα στον τομέα της φορολογίας και των τελωνείων για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης πανδημίας κοροναϊού.

Πρώτον, με απόφαση της Επιτροπής παρατείνεται η τρέχουσα προσωρινή απαλλαγή από δασμούς και φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) κατά την εισαγωγή προστατευτικού και ιατρικού εξοπλισμού από τρίτες χώρες.

Δεύτερον, η Επιτροπή πρότεινε ότι τα νοσοκομεία και οι ιατροί δεν θα πρέπει να καταβάλλουν ΦΠΑ σε εμβόλια και σετ δοκιμών που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του κοροναϊού. Αυτά τα μέτρα έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν στα κράτη μέλη καλύτερη και φθηνότερη πρόσβαση στα εργαλεία που χρειάζονται για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη θεραπεία του κοροναϊού.

Η Επιτροπή επικοινώνησε επίσης με όλες τις τελωνειακές αρχές για να υπογραμμίσει τη σημασία των ενδελεχών ποιοτικών ελέγχων στα εν λόγω εμπορεύματα, ιδίως στις προστατευτικές μάσκες. Επιπλέον, η Επιτροπή ενημέρωσε τα κράτη μέλη για τη δυνατότητα χρησιμοποίησης τελωνειακών εργαστηρίων της ΕΕ για να μοιραστούν την αναλυτική ικανότητα.

Η πανδημία του κορανοϊού απαιτεί μια εξαιρετική απάντηση από όλους τους παράγοντες και τους τομείς πολιτικής. Η φορολογική και τελωνειακή πολιτική της ΕΕ διαδραματίζει αναπόσπαστο ρόλο στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε κρίσιμα ιατρικά εφόδια, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια των εμπορευμάτων που φθάνουν στην αγορά της ΕΕ.

Λεπτομερώς
 
 Τα σημερινά μέτρα ακολουθούν μια προσέγγιση δύο βημάτων για την υποστήριξη της παροχής ιατρικού εξοπλισμού, προστατευτικού εξοπλισμού, εμβολίων και κιτ δοκιμών:

• Πρώτον, η τρέχουσα προσωρινή απαλλαγή από δασμούς και ΦΠΑ στις εισαγωγές ιατρικών συσκευών και προστατευτικού εξοπλισμού θα παραταθεί, για να βοηθήσει στην καταπολέμηση του κοροναϊού. Η σημερινή απόφαση θα παρατείνει την απαλλαγή από τις εισαγωγές στα κράτη μέλη της ΕΕ έως το τέλος Απριλίου 2021. Η παράταση έγινε μετά από διαβούλευση με τα κράτη μέλη και ως απάντηση στον αυξημένο αριθμό περιπτώσεων κοροναϊού που αναφέρθηκαν σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα κράτη μέλη πρέπει ακόμη να εισάγουν τα προϊόντα αυτά από τρίτες χώρες.

Οι προστατευτικές μάσκες προσώπου είναι οι πλέον εισαγόμενες από αυτά τα προϊόντα, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 50% της αξίας όλων των εισαγόμενων αγαθών βάσει της απόφασης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, για αυτά τα προϊόντα, η Επιτροπή έχει θεσπίσει πιο λεπτομερείς δασμολογικούς κωδικούς, για να βελτιώσει την παρακολούθηση και τους ποιοτικούς ελέγχους των εισαγόμενων μασκών και, ως εκ τούτου, να διασφαλίσει την προστασία των εργαζομένων στον τομέα της υγείας και των πολιτών. Επιπλέον, προκειμένου να ενισχυθούν οι ποιοτικοί έλεγχοι των εισαγόμενων μασκών, η Επιτροπή ενημέρωσε επίσης τα κράτη μέλη σχετικά με τη δυνατότητα να μοιραστούν, με την υποστήριξη της χρηματοδότησης της ΕΕ, την υπάρχουσα αναλυτική ικανότητα στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Τελωνείων.
• Δεύτερον, η Επιτροπή προτείνει σήμερα να χορηγηθεί απαλλαγή από τον ΦΠΑ στις πωλήσεις εμβολίων κορανοϊών και κιτ δοκιμών σε νοσοκομεία και ιατρούς. Επί του παρόντος, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στις πωλήσεις εμβολίων, αλλά δεν μπορούν να εφαρμόσουν μηδενικούς συντελεστές. Τα κιτ δοκιμής δεν μπορούν να επωφεληθούν από μειωμένα ποσοστά αυτή τη στιγμή.

Οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν την προσωρινή απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τα εμβόλια και τα κιτ δοκιμής που πωλούνται σε νοσοκομεία και ιατρούς, καθώς και σε στενά συνδεδεμένα αγαθά και υπηρεσίες. Τα κράτη μέλη θα μπορούν επίσης να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές στα κιτ δοκιμής, εάν το επιθυμούν.

Μόλις συμφωνηθούν από όλα τα κράτη μέλη, οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν την προσωρινή απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τα εμβόλια και τα κιτ δοκιμής που πωλούνται σε νοσοκομεία και ιατρούς, καθώς και σε στενά συνδεδεμένα αγαθά και υπηρεσίες.

Τα κράτη μέλη θα μπορούν επίσης να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές στα κιτ δοκιμής, εάν το επιθυμούν.

Επόμενα βήματα:

Η απαλλαγή από δασμούς και ΦΠΑ στις εισαγωγές ιατρικού και προστατευτικού εξοπλισμού από χώρες εκτός ΕΕ, η οποία ισχύει από τις 30 Ιανουαρίου 2020, θα εξακολουθήσει να ισχύει έως τις 30 Απριλίου 2021.

Όσον αφορά την ελάφρυνση του ΦΠΑ για τα εμβόλια και τα κιτ δοκιμής, εφόσον συμφωνηθούν από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κηρύξει το τέλος της πανδημίας του κοροναϊού ή έως ότου επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την εκκρεμούσα πρόταση της Επιτροπής για νέα κανόνες για τους συντελεστές ΦΠΑ


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ


Λόγοι και στόχοι της πρότασης

Η τρέχουσα πρωτοβουλία στοχεύει στο να επιτρέψει στα κράτη μέλη να εξαιρέσουν προσωρινά την προμήθεια εμβολίων COVID-19 και τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα (κιτ δοκιμής), καθώς και υπηρεσίες που συνδέονται στενά με τέτοια εμβόλια και τέτοιες συσκευές από τον ΦΠΑ (ΦΠΑ). Επιτρέπει επίσης στα κράτη μέλη, όπως ισχύει ήδη για τα εμβόλια, να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα διάγνωσης in vitro και σε στενά συνδεδεμένες υπηρεσίες COVID-19.

Στις 30 Ιανουαρίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κήρυξε το ξέσπασμα του COVID-19 ως έκτακτη ανάγκη διεθνούς υγείας για τη δημόσια υγεία. Στη συνέχεια, στις 11 Μαρτίου 2020, ο ΠΟΥ χαρακτήρισε την κατάσταση της επιδημίας COVID-19 ως πανδημία. Από την αρχή της επιδημίας COVID-19, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει απαράμιλλη δράση για την προστασία ζωών και βιοτικών πόρων και τον περιορισμό των επιπτώσεων του ιού στην οικονομία. Η Ένωση ηγείται της παγκόσμιας προσπάθειας για καθολικές δοκιμές, θεραπεία και εμβολιασμό κινητοποιώντας πόρους μέσω διεθνών δεσμεύσεων και ενώνοντας δυνάμεις με χώρες και παγκόσμιους οργανισμούς υγείας μέσω του συνεργατικού πλαισίου Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator1.

Το τελευταίο κυκλοφόρησε στις 24 Απριλίου 2020 από την ΠΟΥ και μια ομάδα παγκόσμιων παραγόντων. Είναι μια πρόσκληση για δράση σε μια παγκόσμια συνεργασία-ορόσημο που στοχεύει στην επιτάχυνση της ισότιμης παγκόσμιας πρόσβασης σε ασφαλή, ποιοτική, αποτελεσματική και προσιτή διάγνωση, θεραπευτική και εμβόλια COVID-19. Στις 4 Μαΐου 2020, ο Πρόεδρος της Επιτροπής von der Leyen ξεκίνησε το Coronavirus Global Response ως απάντηση της Ένωσης σε αυτήν την πρόσκληση για δράση. Με τα λόγια του Προέδρου της Επιτροπής, «[ο] κόσμος θα απαλλαγεί από αυτήν την πανδημία μόνο όταν τα εμβόλια, τα κιτ δοκιμών και οι θεραπείες είναι διαθέσιμες και προσιτές σε όλους όσους τα χρειάζονται». Η εκστρατεία δέσμευσης στο πλαίσιο του Coronavirus Global Response έχει συγκεντρώσει σχεδόν 16 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένων 11,9 δισεκατομμυρίων ευρώ που δεσμεύτηκαν από τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2020, η Επιτροπή επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της στη Διευκόλυνση COVAX, μετά την ανακοίνωση, στις 31 Αυγούστου 2020, συνεισφοράς 400 εκατομμυρίων ευρώ ως εγγύηση για τη στήριξη του COVAX και των στόχων της στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Απόκρισης Coronavirus. Το COVAX Facility είναι ο πυλώνας εμβολίων του ACT Accelerator και στοχεύει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης και της κατασκευής εμβολίων COVID-19 και στην εξασφάλιση δίκαιης και δίκαιης πρόσβασης για κάθε χώρα του κόσμου. Διευθύνεται από τον Γκάβι, τη Συμμαχία Εμβολίων, τον Συνασπισμό για Καινοτομίες Επιδημικής Προετοιμασίας (CEPI) και τον ΠΟΥ.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την προστασία των ανθρώπων παντού στον κόσμο, και ειδικότερα στην Ένωση, η Επιτροπή υπέβαλε στις 17 Ιουνίου 2020 μια στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια COVID-19. Η προτεινόμενη προσέγγιση της ΕΕ για την εξασφάλιση εμβολίων για τους πολίτες της ΕΕ συμπληρώνει τη δράση της Ένωσης για καθολική πρόσβαση σε προσιτό εμβολιασμό, θεραπεία και δοκιμές κοροναϊών. Ο στόχος είναι να επιταχυνθεί η ανάπτυξη, κατασκευή και ανάπτυξη εμβολίων κατά του ιού και να διασφαλιστεί ότι στην καταπολέμηση του COVID-19 κανείς στην Ένωση δεν θα μείνει πίσω.

Η στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια έχει μεταξύ των στόχων της να διασφαλίσει δίκαιη και προσιτή πρόσβαση στην προμήθεια εμβολίων COVID-19 για όλους τους ανθρώπους της ΕΕ το συντομότερο δυνατό. Γενικά, ένα αποτελεσματικό και ασφαλές εμβόλιο κατά της COVID-19 θεωρείται ως η πιο πιθανή μόνιμη λύση στην πανδημία, καθώς θα διευκολύνει τον έλεγχο της νόσου COVID-19 και θα μειώσει τη θνησιμότητα. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι αυτό το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο σύντομα. Επομένως, η ανάπτυξη και η ανάπτυξη των διαγνωστικών ιατρικών συσκευών COVID-19 in vitro παραμένουν ζωτικής σημασίας.

Η Επιτροπή θα εφαρμόσει τη στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια COVID-19 μαζί με τα κράτη μέλη. Αυτό αυξάνει την πιθανότητα όλοι στην ΕΕ, καθώς και στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), να αποκτήσουν δίκαιη και προσιτή πρόσβαση σε αυτά τα εμβόλια το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της κοινής δράσης μεταξύ των κρατών μελών έχει γίνει με τη δημιουργία μιας αποκλειστικής συμμαχίας εμβολίων από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και τις Κάτω Χώρες. Αυτή η συμμαχία δημιουργήθηκε για να συγκεντρώσει τους εθνικούς πόρους αυτών των χωρών και να εξασφαλίσει δίκαιη πρόσβαση στον εφοδιασμό εμβολίων για τον ευρωπαϊκό πληθυσμό.


Η Ένωση θα υλοποιήσει τη στρατηγική της για τα εμβόλια COVID-19 με δύο τρόπους. Πρώτον, με την εξασφάλιση επαρκούς παραγωγής εμβολίων στην ΕΕ - και ως εκ τούτου επαρκών προμηθειών για τα κράτη μέλη της - μέσω εκ των προτέρων συμφωνιών αγοράς (APA) με παραγωγούς εμβολίων. Η σχετική χρηματοδότηση θα προέλθει από το μέσο υποστήριξης έκτακτης ανάγκης (ESI3). Δεύτερον, χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα ρυθμιστικά, χρηματοοικονομικά, συμβουλευτικά και άλλα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του, ενώ προσαρμόζει το κανονιστικό πλαίσιο της Ένωσης στο σημερινό επείγον.

Οι συμβάσεις με τις εταιρείες παραγωγής εμβολίων θα συναφθούν μέσω μιας διαδικασίας προμηθειών που θα διεξάγει η Επιτροπή εξ ονόματος όλων των συμμετεχόντων κρατών μελών. Όταν κάποιο από τα υποστηριζόμενα εμβόλια αποδειχθεί επιτυχές, τα κράτη μέλη θα μπορούν να αποκτήσουν αυτό το εμβόλιο απευθείας από τον παραγωγό με βάση τους όρους που καθορίζονται στο ΣΠΣ. Ως ο τελικός αγοραστής των εμβολίων, τα κράτη μέλη θα συμμετάσχουν στη διαδικασία από την αρχή.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τα εμβόλια, η Επιτροπή έχει ήδη συνάψει συμφωνίες για την αγορά δυνητικών εμβολίων COVID-19 με ορισμένες φαρμακευτικές εταιρείες, ενώ έχουν ολοκληρωθεί ή θα διεξαχθούν διερευνητικές συνομιλίες που έχουν ως στόχο να οδηγήσουν σε APA. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, η ΠΟΥ εξέδωσε ένα σχέδιο εγγράφου τοπίου των υποψήφιων εμβολίων COVID-194, στο οποίο αναφέρονται 41 υποψήφια εμβόλια σε κλινική αξιολόγηση.

Από την εμφάνιση της πανδημίας COVID-19 και εν αναμονή ενός εμβολίου, οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας έχουν δημιουργήσει πολλές δοκιμές. Αυτές οι δοκιμές ανιχνεύουν είτε την παρουσία του ιού είτε την παρουσία αντισωμάτων κατά του ιού. Οι πιο κοινές δοκιμές COVID-19 που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά είναι οι εξής:

    • Δοκιμή νουκλεϊκού οξέος (π.χ. PCR), που περιλαμβάνει κυρίως ένα στυλεό της μύτης και του λαιμού. Στη συνέχεια ανιχνεύεται η παρουσία του ιού στο ληφθέν δείγμα.

    • Δοκιμή αντιγόνου, που περιλαμβάνει επίσης ένα στυλεό της μύτης και του λαιμού. Αυτή η δοκιμή ανιχνεύει επίσης την παρουσία του ιού.

- Υπάρχουν «γρήγορες» δοκιμές αντιγόνου, όπου το δείγμα τοποθετείται σε μια πλάκα και το αποτέλεσμα εμφανίζεται μετά από λίγα λεπτά.

- Υπάρχουν επίσης δοκιμές ELISA (ενζυμική ανοσοπροσροφητική δοκιμασία) ή «τύπου ELISA» που είναι πιο περίπλοκες αλλά προσφέρουν πιο αξιόπιστη και ποιοτική μέθοδο.

• Δοκιμή αντισωμάτων (IgG / IgM / IgA) μέσω δείγματος αίματος. Αυτή η δοκιμή καθιστά δυνατή την ανίχνευση

αντισώματα κατά του ιού στο δείγμα που ελήφθη. Οι δοκιμές αντισωμάτων μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν μέσω δοκιμών «ταχείας» ή μέσω δοκιμών ELISA ή «τύπου ELISA».

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη στρατηγική και τα κριτήρια για να καθορίσουν ποιοι άνθρωποι δοκιμάζονται και ποιοι τύποι COVID-19 χρησιμοποιούνται in vitro διαγνωστικά ιατρικά βοηθήματα.

Ενόψει της πανδημίας COVID-19, η Επιτροπή έχει λάβει εξαιρετικά μέτρα στον τομέα του ΦΠΑ για να βοηθήσει τα θύματα της επιδημίας. Στις 3 Απριλίου 2020, η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση (ΕΕ) 2020/4915 που επιτρέπει στα κράτη μέλη να απαλλάσσουν προσωρινά από τον ΦΠΑ (και να απαλλάσσουν από δασμούς) ζωτικά αγαθά που απαιτούνται για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της επιδημίας COVID-19 (που καλύπτει μεταξύ άλλων εξοπλισμό ατομικής προστασίας , in vitro διαγνωστικά ιατρικά βοηθήματα, ιατρικές συσκευές όπως αναπνευστήρες και περιορισμένος αριθμός φαρμάκων6).

Η απόφαση αυτή καλύπτει μόνο τις εισαγωγές και όχι τις ενδοκοινοτικές ή εγχώριες προμήθειες, διότι οι αυτόνομες αρμοδιότητες της Επιτροπής περιορίζονται σε αυτόν τον τομέα. Το αρχικό μέτρο εφαρμόστηκε για περίοδο έξι μηνών και παρατάθηκε περαιτέρω κατά τρεις μήνες έως τις 31 Οκτωβρίου 20207 8. Αποφασίστηκε περαιτέρω παράταση έως το τέλος Απριλίου 2021.

Οι ισχύοντες κανόνες ΦΠΑ περιέχουν δύο βασικά εργαλεία που επιτρέπουν ήδη στα κράτη μέλη να μειώσουν το κόστος των εμβολίων COVID-19 και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων διάγνωσης in vitro.

Πρώτον, η οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου (οδηγία ΦΠΑ) προβλέπει εξαιρέσεις χωρίς έκπτωση για νοσοκομειακή και ιατρική περίθαλψη9. Ο στόχος αυτών των εξαιρέσεων είναι να μειωθεί το κόστος της ιατρικής περίθαλψης και να καταστεί πιο προσιτή σε άτομα. Προληπτική ιατρική περίθαλψη, π.χ. όταν ο ενδιαφερόμενος δεν πάσχει από ασθένεια ή διαταραχή της υγείας, μπορεί να υπαχθεί στην εξαίρεση Αυτό θα ισχύει για τον εμβολιασμό και τις δοκιμές COVID-19 που παρέχονται μέσω νοσοκομείου και ιατρικής περίθαλψης. Ωστόσο, η υφιστάμενη εξαίρεση δεν θα ισχύει για την προμήθεια εμβολίων COVID-19 και ιατροτεχνολογικών προϊόντων διάγνωσης in vitro - συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που συνδέονται στενά με αυτά - σε νοσοκομεία, ιατρούς, κέντρα ιατρικής θεραπείας ή διάγνωσης και σε άλλες δεόντως αναγνωρισμένες εγκαταστάσεις παρόμοιου χαρακτήρα . Επομένως, θα επιβαρύνονταν με το κόστος ΦΠΑ κατά τη λήψη τέτοιων εμβολίων και in vitro διαγνωστικών ιατρικών συσκευών.

Ως εκ τούτου, παρόλο που ο εμβολιασμός και οι δοκιμές COVID-19 που παρέχονται στο πλαίσιο νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης θα απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, οι προμήθειες τέτοιων εμβολίων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων διάγνωσης in vitro που αποκτήθηκαν από νοσοκομεία, ιατρούς, κέντρα ιατρικής θεραπείας ή διάγνωσης και άλλα δεόντως αναγνωρισμένες εγκαταστάσεις παρόμοιας φύσης δεν θα καλύπτονται από αυτήν την εξαίρεση. Επομένως, το βάρος του ΦΠΑ θα παραμείνει για αυτούς.


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης