Αποτελέσματα live αναζήτησης

Tax Flash: Επεξηγήσεις ως προς την εφαρμογή των νέων κανόνων για τον εκσυγχρονισμό του καθεστώτος ΦΠΑ στο ηλεκ

Tax Flash: Επεξηγήσεις ως προς την εφαρμογή των νέων κανόνων για τον εκσυγχρονισμό του καθεστώτος ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο δημοσίευσε η Ευρ. Επιτροπή

Tax Flash: Επεξηγήσεις ως προς την εφαρμογή των νέων κανόνων για τον εκσυγχρονισμό του καθεστώτος ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο δημοσίευσε η Ευρ. Επιτροπή

Tax Flash: Επεξηγήσεις ως προς την εφαρμογή των νέων κανόνων για τον εκσυγχρονισμό του καθεστώτος ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο δημοσίευσε η Ευρ. Επιτροπή


ΕΔΡΑ JEAN MONNET ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΔΡΑΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ


75ο Tax Flash


Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ ΕΠΕΞΗΕΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ Φ.Π.Α. ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Στο πλαίσιο της απλοποίησης του καθεστώτος του Φ.Π.Α. για εταιρείες που πραγματοποιούν διασυνοριακές πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στη θεσμοθέτηση νέων ενωσιακών κανόνων, τα οποία εισήγαγε σε δύο στάδια.

Η πρώτη ομάδα κανόνων που αφορά την προσφορά ηλεκτρονικών υπηρεσιών και υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας και αναμετάδοσης τέθηκε σε ισχύ το 2015. Ακολούθως, σε δεύτερο στάδιο, υιοθετήθηκε μια ομάδα κανόνων για την εξ αποστάσεως πώληση προϊόντων και παροχή υπηρεσιών προς τελικούς καταναλωτές εντός της Ε.Ε. Οι τελευταίες αυτές ρυθμίσεις, οι οποίες αναφέρονται και ως «πακέτο Φ.Π.Α. ηλεκτρονικού εμπορίου» («the VAT e-commerce package») υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2017 και θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιούλιου 2021.

Η πρωτοβουλία απλούστευσης των κανόνων και διατυπώσεων για το Φ.Π.Α. εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ελήφθη στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς.

Το Πακέτο Φ.Π.Α. για το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελείται από ένα σύνολο Κανονισμών και Οδηγιών που ρυθμίζουν επιμέρους ζητήματα που διαμορφώνουν το νέο καθεστώς.

Οι νέοι κανόνες που εισήχθησαν περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για:

• Τη βελτίωση του συστήματος MOSS ("Mini One Stop Shop"), την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του και τη μετατροπή του σε OSS ("One Stop Shop")

• Την παροχή προϊόντων μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών.

Με το κείμενο των επεξηγήσεων, το οποίο είναι μη δεσμευτικό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί να παρουσιάσει με τρόπο κατανοητό και πρακτικά παραδείγματα συγκεκριμένα σημεία των ρυθμίσεων για το καθεστώς του Φ.Π.Α. στην Ε.Ε.

Συγκεκριμένα, η αναφορά εστιάζει κυρίως στις αλλαγές που πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή από τον Ιούλιο του 2021 και αφορούν:

(α) Την επέκταση της εφαρμογής του συστήματος MOSS για τους παρόχους ηλεκτρονικών υπηρεσιών και υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας και αναμετάδοσης και σε άλλες υπηρεσίες Επιχειρήσεων προς Καταναλωτές - Business to consumer (B2C), σε ενδοενωσιακές πωλήσεις εξ αποστάσεως και στην πώληση συγκεκριμένων αγαθών εντός του κράτους.

(β) Την κατάργηση του ελάχιστου ορίου για την ενδο-ενωσιακή πώληση αγαθών εξ αποστάσεως και την υιοθέτηση ενός νέου, ενιαίου εντός της ΕΕ ελάχιστου ορίου ύψους 10.000 ευρώ, για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας και αναμετάδοσης και τις ενδο-ενωσιακές πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως κάτω από το οποίο θα επιβάλλεται ΦΠΑ στο Κράτος Μέλος εγκατάστασης του παρόχου ή της τοποθεσίας στην οποία βρίσκονται τα εμπορεύματα κατά την έναρξη της μεταφοράς τους.

(γ) Το καθεστώς επιχειρήσεων που διευκολύνουν την παροχή προμηθειών μέσω ηλεκτρονικών πλατφόρμων για σκοπούς Φ.Π.Α. ως προμηθευτή.

(δ) Την κατάργηση της εξαίρεσης από το Φ.Π.Α. για την εισαγωγή προϊόντων αξίας έως 22 ευρώ και τη θεσμοθέτηση ειδικού καθεστώτος για εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών εισαγόμενων από τρίτες περιοχές ή χώρες με αξία έως 150 ευρώ και η δημιουργία IOSS ("Import One Stop Shop").

(ε) Απλούστευση των μέτρων που εφαρμόζονται για την εξ αποστάσεως πώληση εισαγόμενων αγαθών με αξία έως 150 ευρώ στις ειδικές περιπτώσεις που δεν χρησιμοποιείται το IOSS.

(στ) Νέες υποχρεώσεις τήρησης διατυπώσεων για επιχειρήσεις με σκοπό τη διευκόλυνση της προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που ο πάροχος της ηλεκτρονικής υπηρεσίας δεν θεωρείται προμηθευτής.

Συνολικά, οι αλλαγές στις οποίες αναφέρεται η Αναφορά της Επιτροπής αφορούν τις παρακάτω συναλλαγές:

1. Εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτες περιοχές ή χώρες που πραγματοποιούνται από προμηθευτές ή θεωρούμενους προμηθευτές, εκτός από προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

2. Ενδο-ενωσιακές εξ αποστάσεως πωλήσεις από προμηθευτές ή θεωρούμενους προμηθευτές.

3. Εγχώριες πωλήσεις αγαθών από θεωρούμενους προμηθευτές

4. Παροχή υπηρεσιών από φορολογούμενους μη εγκατεστημένους εντός της ΕΕ ή από φορολογούμενους που είναι εγκατεστημένοι εντός της ΕΕ, αλλά όχι στο Κράτος Μέλος της κατανάλωσης προς μη φορολογούμενα πρόσωπα (τελικούς καταναλωτές).

Συνοψίζοντας, οι νεοεισαχθείσες διατάξεις για το Φ.Π.Α. στο ηλεκτρονικό εμπόριο διακρίνονται ανάλογα με το αν η εξ αποστάσεως πώληση λαμβάνει χώρα εντός της ΕΕ, από τρίτη χώρα προς Κράτος Μέλος της ΕΕ ή διαμέσου ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Στόχος των διατάξεων αυτών είναι η δημιουργία ενός συστήματος εντός του οποίου θα ισχύουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχουσών στην ενωσιακή αγορά επιχειρήσεων, η απλοποίηση των διοικητικών διατυπώσεων και η μείωση του οικονομικού βάρους τήρησης αυτών από τις επιχειρήσεις και η αντιμετώπιση της απάτης στο Φ.Π.Α. Οι στόχοι αυτοί επιδιώκονται κυρίως με την εισαγωγή ελάχιστων ορίων για την υπαγωγή επιχειρήσεων στο καθεστώς του Φ.Π.Α. και την επιβολή συγκεκριμένων διατυπώσεων. Ωστόσο, έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα των νέων διατάξεων και τη δυνατότητα επιβολής της συμμόρφωσης των προμηθευτών που βρίσκονται εκτός της ΕΕ, μένει όμως να εξεταστεί η εφαρμογή τους στην πράξη και η αντιμετώπισή τους από τη νομολογία του ΔΕΕ.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι Κράτη Μέλη της ΕΕ, όπως η Γερμανία και η Ολλανδία, έχουν αιτηθεί περαιτέρω αναβολή της έναρξης εφαρμογής των νέων αυτών κανόνων, που λόγω της κρίσης του κορονοϊού μετατέθηκε για την 1η Ιουλίου 2021, για ακόμη έξι μήνες, δηλαδή μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2022.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης