Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Β΄ ΤΑΞΗΣ

  • Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας ανακοινώνει τη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων για την απόκτηση αδείας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού Β΄ τάξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/3' rel='tag laws'>2515/1997</a> και του <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1' rel='tag laws'>Π.Δ. 340/1998</a>, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 17 του Ν. <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/132' rel='tag laws'>3470/2006</a>, ως ακολούθως:
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ A Τ Ι Α
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Β΄ ΤΑΞΗΣ

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας ανακοινώνει τη διεξαγωγή επιμορφωτικών  σεμιναρίων για την απόκτηση αδείας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού  Β΄ τάξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2515/1997 και του Π.Δ. 340/1998, όπως  τροποποιήθηκαν με το άρθρο 17 του Ν. 3470/2006, ως ακολούθως:

1. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στις 21 Νοεμβρίου 2009  ημέρα Σάββατο στην Αθήνα και στις πόλεις που θα ανακοινωθούν.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στα επιμορφωτικά σεμινάρια έχουν:

α) τα μέλη του ΟΕΕ, οι οποίοι έχουν διετή προϋπηρεσία ως λογιστές  φοροτεχνικοί Γ΄ τάξεως που τους έχει χορηγηθεί η αντίστοιχη άδεια σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν 2515/1997 .

β) οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας  των ΤΕΙ, οι οποίοι έχουν τετραετή προϋπηρεσία ως λογιστές φοροτεχνικοί Γ΄  τάξεως που τους έχει χορηγηθεί η αντίστοιχη άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν 2515/1997 ..

γ) οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης  Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και  Οικονομίας των ΤΕΙ, οι οποίοι έχουν τριετή προϋπηρεσία ως λογιστές  φοροτεχνικοί Γ΄ τάξεως. που τους έχει χορηγηθεί η αντίστοιχη άδεια σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν 2515/1997

Σημειώνεται ότι ο απαιτούμενος χρόνος άσκησης του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού για τους κατόχους αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου στη Λογιστική – Ελεγκτική, Εσωτερικό Έλεγχο, Κοστολόγηση και Διοίκηση  Επιχειρήσεων μειώνεται για χρόνο ίσο προς τη διάρκεια σπουδών για την
απόκτηση του τίτλου τους με τη προυπόθεση ότι αποκτήθηκε στο εν λόγω  χρονικό διάστημα.

3. Οι αιτήσεις συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΕΕ, Mητροπόλεως 12-14, Αθήνα, και στα γραφεία των εδρών των Περιφερειακών Τμημάτων του ΟΕΕ, μέχρι 5  Νοεμβρίου 2009 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00.

4. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

α. φωτοτυπία της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού Γ΄  τάξεως, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 6 του Ν.  3470/2006 ((το δελτίο επαγγελματικής ταυτότητας να ισχύει μέχρι 31.3.2010)  β. τα σχετικά έγγραφα για την απόδειξη της απαιτούμενης προυπηρεσίας στην
άσκηση επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού Γ΄ Τάξεως:

1. μισθωτοί
- βεβαίωση εργοδότη,
- αντίγραφο κάρτας ενσήμων IKA ή αποσπάσματα ατομικού λογαριασμού  ασφάλισης ΙΚΑ ή βεβαιώσεις εργοδότη για την απόδειξη της ασφάλισης  θεωρημένες από το ΙΚΑ ή αντίγραφο λογαριασμού ασφαλισμένου ΙΚΑ
- βεβαίωση Επιθεώρησης Εργασίας ή αντίγραφο της κάρτας πρόσληψης ή  οποιοδήποτε άλλο σχετικό με το οποίο να αποδεικνύεται η ειδικότητα του λογιστή  ή βοηθού λογιστή (τα εν λόγω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται στην περίπτωση  που προσκομίζεται αντίγραφο λογαριασμού ασφαλισμένου ΙΚΑ )

2. ελεύθεροι επαγγελματίες:
- επικυρωμένο αντίγραφο της έναρξης επιτηδεύματος
-αντίγραφα εκκαθαριστικών ή δηλώσεων εισοδήματος
γ .ποσό 117 €

5. Το λεπτομερές πρόγραμμα των επιμορφωτικών σεμιναρίων (θεματολογία –  διάρκεια), η ακριβής διεύθυνση των τόπων διεξαγωγής των σεμιναρίων και ο πίνακας  των δικαιουμένων συμμετοχής καθώς και των αποκλειομένων από τα επιμορφωτικά  σεμινάρια θα αναρτηθούν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΕΕ και στα κατά τόπους  γραφεία των εδρών των Περιφερειακών Τμημάτων του ΟΕΕ καθώς και στην  ιστοσελίδα του ΟΕΕ: www.oe-e.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΕΕ
Πελοπίδας Καλλίρης


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης