Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κατά 8,1% μειώθηκε το διαθέσιμο εισόδημα και κατά 12,7% η καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών κατά τη διάρκεια

Κατά 8,1% μειώθηκε το διαθέσιμο εισόδημα και κατά 12,7% η καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Κατά 8,1% μειώθηκε το διαθέσιμο εισόδημα και κατά 12,7% η καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών κατά τη διάρκεια της πανδημίας

26 Οκτώβριος 2020
Κατά 8,1% μειώθηκε το διαθέσιμο εισόδημα και κατά 12,7% η καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών κατά τη διάρκεια της πανδημίας


Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ενημερώνει τους χρήστες ότι το Δελτίο Τύπου «Τριμηνιαίοι Μη Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί Θεσμικών Τομέων (Προσωρινά Στοιχεία), 2ο Τρίμηνο 2020» που δημοσιεύθηκε σήμερα αντικαθίσταται. Η αντικατάσταση αφορά στα στοιχεία για το 2ο τρίμηνο 2020 του Πίνακα 2 για το Ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων και το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών (και κατ’ επέκταση τα Διαγράμματα 2 και 3) λόγω καταχώρησης εκ παραδρομής ποσού που αφορά στο ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων των νοικοκυριών, στον θεσμικό τομέα των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων.
Ως εκ τούτου αντικαθίστανται και οι Πίνακες Ιστοσελίδας που αφορούν στους θεσμικούς τομείς των Μη Χρηματοοικονομικών Εταιρειών (S.11), των Νοικοκυριών και Μη Κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων που εξυπηρετούν Νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) (S.1M) και του συνόλου της Οικονομίας (S.1).Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα προσωρινά στοιχεία για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων για το 2ο τρίμηνο του 2020. Οι τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί θεσμικών τομέων παρέχουν μια συνολική περιγραφή της Ελληνικής οικονομίας, βασισμένη στην ανάλυση της οικονομικής συμπεριφοράς των θεσμικών τομέων που τη συνθέτουν (νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά, μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, χρηματοοικονομικές εταιρείες, γενική κυβέρνηση), καθώς και των σχέσεων της εθνικής οικονομίας με τον υπόλοιπο κόσμο (αλλοδαπή).

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο παρόν Δελτίο Τύπου έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών (ESA 2010 - Κανονισμός (ΕΕ) 549/2013).

Τα στοιχεία αφορούν την περίοδο 1999 (1ο τρίμηνο) έως 2020 (2ο τρίμηνο).

Τα στοιχεία του παρόντος Δελτίου Τύπου για το 2ο τρίμηνο 2020 είναι προσωρινά και αντανακλούν τις επιπτώσεις στο ΑΕΠ της πανδημίας COVID-19 και των περιοριστικών μέτρων που τέθηκαν σε ισχύ. Για την κατάρτιση των προσωρινών εκτιμήσεων χρησιμοποιήθηκαν όλες οι συνήθεις πηγές δεδομένων, καθώς και η ίδια μεθοδολογία εκτίμησης με τα προηγούμενα τρίμηνα. Επιπλέον, έγιναν ad-hoc αλλαγές στη χρονικά προσαρμοσμένη ταμειακή μέθοδο για δεδουλευμένη βάση, ως αποτέλεσμα της αναστολής της υποχρέωσης καταβολής φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αναφορικά με τα μέτρα για τα διάφορα είδη δαπανών του Κράτους, διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις κυρώθηκαν μετά το τέλος του 1ου τριμήνου 2020 και οι ταμειακές πληρωμές που αντιστοιχούν σε αυτά τα μέτρα πραγματοποιούνται κατά την περίοδο μετά το 1ο τρίμηνο 2020.

Οι χρήστες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι τα στοιχεία του παρόντος Δελτίου για το 2ο τρίμηνο 2020 αναμένεται να αναθεωρηθούν, όταν καταρτιστούν και ανακοινωθούν τα προσωρινά στοιχεία για το 3ο τρίμηνο 2020 με βάση επικαιροποιημένα πρωτογενή στοιχεία που θα έχουν καταστεί διαθέσιμα (π.χ. τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί Γενικής Κυβέρνησης, τριμηνιαίοι εθνικοί λογαριασμοί, κ.λπ.). Επιπλέον, επισημαίνεται ότι στα στοιχεία του παρόντος Δελτίου Τύπου δεν έχει ενσωματωθεί η αναθεώρηση των ετήσιων εθνικών λογαριασμών με έτος βάσης το 2015. Η εργασία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ανακοινωθεί σε επόμενο Δελτίο Τύπου.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020 καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 2,03 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 0,09 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το δεύτερο τρίμηνο του 2019.

Επιπρόσθετα, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020 καταγράφηκε πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, τρεχουσών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων 0,63 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 0,71 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η συνολική οικονομία (S.1) παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 1,40 δισ. ευρώ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο η καθαρή χορήγηση δανείων ανέρχονταν σε 0,62 δισ. ευρώ (Πίνακας 1, Διάγραμμα 1).

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα απόλυτα μεγέθη και οι ετήσιες μεταβολές των συναλλαγών του λογαριασμού δευτερογενούς διανομής εισοδήματος του τομέα των νοικοκυριών και μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) για το δεύτερο τρίμηνο των ετών 2020 και 2019, τα οποία επηρεάζουν το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020, το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) (S.1M) μειώθηκε κατά 11,8% 8,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 32,83 δισ. ευρώ σε 28,96 30,17 δισ. ευρώ.

Πίνακας 2
Λογαριασμός δευτερογενούς διανομής εισοδήματος (σε εκατ. €)
Η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, μειώθηκε κατά 12,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 32,5 δισ. ευρώ σε 28,4 δισ. ευρώ (Διάγραμμα 2).

Διάγραμμα 2. Εξέλιξη του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος και της καταναλωτικής δαπάνης των Νοικοκυριών και ΜΚΙΕΝ
(μεταβολή σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους)Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν 1,9% 5,9% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με 0,9% το δεύτερο τρίμηνο του 2019 (Διάγραμμα 3).

Διάγραμμα 3. Ποσοστό αποταμίευσης Νοικοκυριών και ΜΚΙΕΝΚατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών (S.11), ανήλθαν στο ποσό των 2,1 δισ. ευρώ.

Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 16,3% σε σύγκριση με 18,5% το δεύτερο τρίμηνο του 2019 (Διάγραμμα 4).

Διάγραμμα 4. Ποσοστό επενδύσεων των μη-χρηματοοικονομικών εταιρειώνΔείτε το δελτίο τύπου ως συνημμένο αρχείο

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης