Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία


Μιχάλης Καμβύσης
Λογιστής σε ΑΕ
Πρώην Ασκούμενος ορκωτός ελεγκτής


Δουκέρης Αναστάσιος
Λογιστής-Φοροτεχνικός Α’ τάξης.
Αρθρογράφος-Σύμβουλος επιχειρήσεων-Ιδιωτών.
Email:
[email protected]

Γιώργος Νούσης
Λογιστής-φοροτεχνικός, σύμβουλος επιχειρήσεων
BNP Tax Advisory Services Certified Tax Acc. O.E.E. Grade A’


Στο παρόν άρθρο θα παραθέσουμε εν συντομία τον ορισμό των άυλων Περιουσιακών στοιχείων (κατά ΔΠΧΑ και ΕΛΠ) και την παρουσίασή τους στις Οικονομικές Καταστάσεις των Εταιριών. Οι διαφορές των δύο πλαισίων αναφοράς (ΔΠΧΑ και ΕΛΠ) είναι ελάχιστες, συνεπώς ότι αναφέρουμε κάτωθι ισχύουν και στα δύο και όπου υπάρχει διάφορα θα επισημαίνεται, ενώ θα παρουσιαστούν και οι διαφορές συγκριτικά με το ΠΔ 1123/1980 (ΕΓΛΣ) που πλέον έχει καταργηθεί (ισχύς μέχρι 31/12/2014) με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ). Η εν λόγω διάταξη επιτρέπει τη διατήρηση του λογιστικού σχεδίου του ΕΓΛΣ και για χρήσεις μετά την 31/12/2014, αλλά καταργεί οριστικά τους κανόνες αποτίμησης και τα υποδείγματα των οικονομικών καταστάσεων του ΕΓΛΣ δια της υποχρεωτικής εφαρμογής, εφεξής, των σχετικών ρυθμίσεων του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ).

Όπως ορίζεται στον Ν.4308/2014 (ΕΛΠ) - παράρτημα Α, Άυλο περιουσιακό στοιχείο (intangible Αsset) είναι ένα εξατομικεύσιμο και μη νομισματικό περιουσιακό στοιχείο, χωρίς υλική υπόσταση. Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο είναι εξατομικεύσιμο σε κάθε μία από τις δύο παρακάτω περιπτώσεις:

α) Είναι διαχωρίσιμο, δηλαδή δύναται να διαχωρίζεται ή αποχωρίζεται από την οντότητα και να πωλείται, μεταβιβάζεται, εκμισθώνεται, ή ανταλλάσσεται, είτε από μόνο του ή μαζί με σχετική σύμβαση, περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση.

β) Προκύπτει από συμβατικά ή άλλα νόμιμα δικαιώματα, ανεξάρτητα του εάν τα δικαιώματα είναι μεταβιβάσιμα, ή διαχωρίσιμα από την οντότητα, ή από άλλα δικαιώματα και δεσμεύσεις.

Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι για να χαρακτηριστεί ένα αγαθό ως ενσώματο ή ασώματο πάγιο πρέπει αυτό να χρησιμοποιείται κατά τρόπο διαρκή για σκοπούς της επιχείρησης και να προσφέρει οφέλη πέραν της μιας ετήσια περιόδου ενώ η αρχική αναγνώριση του θα πρέπει να γίνεται στο κόστος.

Στην Λογιστική Οδηγία για την εφαρμογή των ΕΛΠ αναφέρεται ότι χαρακτηριστικά παραδείγματα του κονδυλίου του ισολογισμού των άυλων περιουσιακών στοιχείων, αναγνωρίζονται: οι δαπάνες ανάπτυξης (18.01), η υπεραξία (18.02) και τα λοιπά άυλα στοιχεία (18.03). Ειδικότερα στα λοιπά άυλα περιλαμβάνονται το κόστος απόκτησης λογισμικών προγραμμάτων, τα εμπορικά σήματα, τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας (πατέντες), τα δικαιώματα χρήσης, οι άδειες λειτουργίας, και το κόστος απόκτησης ποδοσφαιριστών ή άλλων επαγγελματιών αθλητών.

Κάτωθι παρατίθεται ένας συγκριτικός πίνακας για τον τρόπο αναγνώρισης/ παρουσίασης των άυλων περιουσιακών στοιχειών βάση ΕΛΠ , ΔΠΧΑ και του ΕΓΛΣ που όπως είπαμε έχει πλέον καταργηθεί, όσον αφορά τους κανόνες αποτίμησης και τα υποδείγματα των οικονομικών καταστάσεων δια της υποχρεωτικής εφαρμογής, εφεξής, των σχετικών ρυθμίσεων του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ).
 

Κατηγορία Συνναλαγής Λογιστικό Πλαίσιο Παρουσίασης (Accounting Framework)
ΔΠΧΑ (ΔΛΠ 38) ΕΛΠ ΕΓΛΣ
Έξοδα έρευνας Αποτελέσματα Χρήσης Αποτελέσματα Χρήσης Ισολογισμός (Άυλο Πάγιο)
Δαπάνες ανάπτυξης Ισολογισμός (Άυλο Πάγιο)1
ή Αποτελέσματα χρήσης
Ισολογισμός (Άυλο Πάγιο)1
ή Αποτελέσματα χρήσης
Ισολογισμός (Άυλο Πάγιο)
Εξοδα αναδιοργάνωσης Αποτελέσματα Χρήσης Αποτελέσματα Χρήσης Ισολογισμός (Άυλο Πάγιο)
Τόκοι δανείων Κατασκευαστικής  περιόδου Ισολογισμός (Ενσώματο Πάγιο)
ή Αποτελέσματα Χρήσης2
Ισολογισμός (Ενσώματο Πάγιο)
ή Αποτελέσματα Χρήσης2
Ισολογισμός (Άυλο Πάγιο)
Απόκτηση λογισμικού Ισολογισμός (Άυλο Πάγιο)3 Ισολογισμός (Άυλο Πάγιο)3 Ισολογισμός (Άυλο Πάγιο)
Υπεραξία (Goodwill)4 Ισολογισμός (Άυλο Πάγιο) Ισολογισμός (Άυλο Πάγιο) Ισολογισμός (Άυλο Πάγιο)
Έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων Ισολογισμός (Ενσώματο Πάγιο)5 Ισολογισμός (Ενσώματο Πάγιο)5 Ισολογισμός (Άυλο Πάγιο)5
Έξοδα ίδρυσης και Πρώτης  εγκατάστασης Αποτελέσματα Χρήσης Αποτελέσματα Χρήσης Ισολογισμός (Άυλο Πάγιο)
Απόκτηση Αθλητή από ομάδα Ισολογισμός (Άυλο Πάγιο) Ισολογισμός (Άυλο Πάγιο) Ισολογισμός (Άυλο Πάγιο)
Δικαιώματα Χρήσης/ Άδειες Ισολογισμός (Άυλο Πάγιο) Ισολογισμός (Άυλο Πάγιο) Ισολογισμός (Άυλο Πάγιο)
Πατέντες/ Ευρεσιτεχίες Ισολογισμός (Άυλο Πάγιο) Ισολογισμός (Άυλο Πάγιο) Ισολογισμός (Άυλο Πάγιο)
Βιομηχανικα Σήματα Ισολογισμός (Άυλο Πάγιο) Ισολογισμός (Άυλο Πάγιο) Ισολογισμός (Άυλο Πάγιο)


1 Οι Δαπάνες ανάπτυξης, αναγνωρίζονται ως άυλα περιουσιακό στοιχείο όταν, με αυστηρά κριτήρια, πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις (αθροιστικά): α) Υπάρχει πρόθεση και τεχνική δυνατότητα εκ μέρους της οντότητας να ολοκληρώσει τα σχετικά στοιχεία, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα προς χρήση ή διάθεση. β) Εκτιμάται ως σφόδρα πιθανό (με τεκμηριωμένη έκθεση) ότι τα στοιχεία αυτά θα αποφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη (προσαύξηση του αποτελέσματος). γ) Υπάρχει αξιόπιστο σύστημα επιμέτρησης των αποδοτέων σε αυτά ποσών κόστους (έλεγχος και αξιόπιστη παράθεση των εξόδων που συγκροτούν το τελικό τους ποσό). Σε κάθε άλλη περίπτωση, η σχετική δαπάνη αναγνωρίζεται ως έξοδο, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν 4308/2014 , στο οποίο αναλύονται τα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων.

2 Οι Τόκοι δανείων Κατασκευαστικής περιόδου βάση των ΔΠΧΑ/ΕΛΠ είτε αναγνωρίζονται αυξητικά του κόστους κτήσης του παγίου για το οποίο λήφθηκε το δάνειο (εφόσον πρόκειται για δάνειο αποκλειστικά για την απόκτηση του παγίου στοιχείου) είτε αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης (αναλόγως με τις συνθήκες της συναλλαγής). Αντιθέτως με το προϋπάρχον καθεστώς του ΕΓΛΣ αναγνωρίζονταν σαν άυλο πάγιο. Ομοίως αντιμετωπίζονται και τα έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων.

3 Εξαίρεση αποτελούν οι άδειες/συνδρομές χρήσης λογισμικού μέχρι ενός έτους οι οποίες αναγνωρίζονται στα Αποτελέσματα Χρήσης.

4 Η υπεραξία εμφανίζεται μόνο στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, δεν αποσβένεται και υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως.

5 Τα έξοδα που γίνονται κατά την απόκτηση ενός ακινήτου (φόρος μεταβίβασης, δημοτικά τέλη, συμβολαιογραφικά, μεσιτικά, δικηγορικά), με το καθεστώς του ΕΓΛΣ αναγνωρίζονταν στον λογαριασμό 16.14 «Έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων» και δεν ακολουθούσαν την πορεία των αποσβέσεων του κυρίως παγίου, ενώ με τα ΕΛΠ αναγνωρίζονται και προστίθενται στο κόστος κτήσης αυτού. Το ίδιο γίνεται και με τα έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης, τα οποία πλέον βάση των ΕΛΠ αναγνωρίζονται σαν έξοδο στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, μετά την έναρξη των εργασιών της νομικής οντότητας.

Στον επόμενο πίνακα παρατίθενται οι λογαριασμοί του ΕΓΛΣ σε αντιπαραβολή με τα ΕΛΠ αναφορικά με την αναγνώριση άυλων περιουσιακών στοιχείων.
 

ΕΛΠ ΕΓΛΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΙΣΤΙΚΗΣ
18 16 ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
18.01 n/a Δαπάνες Ανάπτυξης
18.02 16.00 Υπεραξία επιχείρησης (GOODWILL)
18.03 16.01 Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας
18.03 16.02 Δικαιώματα (παραχωρήσεις κλπ) εκμετάλλευσεις ορυχείων-μεταλλείων-λατομείων
18.03 16.03 Λοιπές παραχωρήσεις
18.03 16.04 Δικαιώματα χρήσης ενσώματων παγίων στοιχείων
18.03 16.05 Λοιπά δικαιώματα
n/a 16.10 Έξοδα ίδρυσης πρώτης εγκατάστασης
18.03 16.11 Έξοδα ερευνών ορυχείων - μεταλλείων - λατομείων
n/a 16.12 Έξοδα λοιπών ερευνών
n/a 16.13 Έξοδα αύξησης κεφαλαίου και έκδοσης ομολογιακών δανείων
n/a 16.14 Έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων
n/a 16.15 Συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις πάγιων στοιχείων
n/a 16.16 Διαφορές έκδοσης και εξόφλησης ομολογιών
n/a 16.17 Έξοδα αναδιοργάνωσης
n/a 16.18 Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου
n/a 16.19 Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης

(n/a = δεν αναγνωρίζεται άυλο στοιχείο)


Ακολουθούν μερικά πρακτικά παραδείγματα:

Case 1:

Η επιχείρηση «Άλφα» η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εκμετάλλευση τηλεοπτικών εκπομπών προβαίνει στην εξαγορά της επιχείρησης «Βήτα» η οποία κατέχει τηλεοπτικό κανάλι. Το τίμημα αγοράς ορίζετε στα 30.000€. Η εύλογη αξία της περιουσίας της «Βήτα» αποτιμάτε στο ποσό των 20.000€, συνεπώς προκύπτει και μια αρχική υπεραξία 10.000€. Η επιχείρηση «Βήτα» έχει το αποκλειστικό δικαίωμα προβολής & εκμετάλλευσης (copyright) ορισμένων τηλεοπτικών εκπομπών που δεν απεικονίζονται στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Οι υπεύθυνοι της επιχείρησης «Άλφα» προσδιόρισαν την εμπορική τους αξία στο ποσό των 7.000€.

Λύση Case 1:

H επιχείρηση «Άλφα» κατά τη ενσωμάτωση των οικονομικών στοιχείων της «Βήτα» θα πρέπει να αναγνωρίσει ένα Άυλο στοιχείο του ενεργητικού τα σχετικά προγράμματα στο ποσό των 7.000€, καθώς για το συγκεκριμένο άυλο προκύπτει στην εξαγορά (της «Βήτα» από την «Άλφα») και υπάρχει προσδιορίσιμη αξία. Επίσης θα αναγνωρισθεί και υπεραξία (goodwill) ύψους 3.000 στην «Άλφα».


Case 2:

Η Φαρμακευτική Επιχείρηση «Αλφα» αποφασίζει να δημιουργήσει ένα καινούριο φάρμακο. Ο προϋπολογισμός για το project ανέρχεται σε φάση έρευνας 30.000€ και φάση ανάπτυξης 45.000€. Για λόγους απλοποίηση θεωρούμε ότι το πραγματικό κόστος ακολουθεί πιστά τον προϋπολογισμό. Τι θα αναγνωρίσει η εταιρία στις Οικονομικές της Καταστάσεις?

Λύση Case 2:

Τα έξοδα έρευνας € 30.000 δεν θεωρούνται άυλο περιουσιακό στοιχείο συνεπώς θα αναγνωριστούν στα αποτελέσματα χρήσης, όπως πραγματοποιούνται.
Τα έξοδα ανάπτυξης € 45.000 θα μπορέσουν να αναγνωριστούν σαν άυλο μόνο από το σημείο και μετά που η επιχείρηση είναι σε θέση να ολοκληρώσει το project επιτυχώς και να εκτιμήσει αξιόπιστα τα μελλοντικά οφέλη, όπως αναφέραμε ανωτέρω. Σε αντίθετη περίπτωση (πχ αναβολής κυκλοφορίας του φαρμάκου ή μη αδειοδότησης του) τότε και τα κόστη ανάπτυξης θα αναγνωριστούν στα αποτελέσματα.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι πρόθεση των ΔΠΧΑ/ ΕΛΠ είναι να παρουσιάζουν την ουσία των περιουσιακής κατάστασης και την πραγματική οικονομική θέση της Επιχείρησης (substance over form) κάτι που είναι εμφανές και στις διαφοροποιήσεις που επήλθαν στην αναγνώριση των Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων συγκριτικά με το προϋπάρχον καθεστώς του ΕΓΛΣ.Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης