Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την εκδίκαση των εκκρεμών υποθέσεων του νόμου Κατσέλη και τις αλλαγές στον Κώδικα

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την εκδίκαση των εκκρεμών υποθέσεων του νόμου Κατσέλη και τις αλλαγές στον Κώδικα Δικηγόρων

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την εκδίκαση των εκκρεμών υποθέσεων του νόμου Κατσέλη και τις αλλαγές στον Κώδικα Δικηγόρων

22 Οκτώβριος 2020
Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την εκδίκαση των εκκρεμών υποθέσεων του νόμου Κατσέλη και τις αλλαγές στον Κώδικα Δικηγόρων


Κατατέθηκε στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6 § 1 ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις.»

Με το υπόψη σχέδιο νόμου, προβλέπονται τα ακόλουθα:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Εισάγονται ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 (ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών) και συγκεκριμένα, προβλέπονται τα ακόλουθα:
α. Για την εισαγωγή προς συζήτηση των εκκρεμών αιτήσεων ρύθμισης οφειλών, απαιτείται επί ποινή απαραδέκτου η υποβολή αίτησης επαναπροσδιορισμού από τον αιτούντα, σύμφωνα με το οριζόμενο χρονοδιάγραμμα, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
β. Καθορίζονται αναλυτικά το περιεχόμενο και η διαδικασία υποβολής της αίτησης επαναπροσδιορισμού (προθεσμίες, υποχρέωση εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, κοινοποιήσεις και επιδόσεις στα εμπλεκόμενα πρόσωπα, συνέπειες μη εμπρόθεσμης υποβολής κ.λπ.). Περαιτέρω, προβλέπεται ότι, από την υποβολή της σχετικής αίτησης, αίρεται το φορολογικό απόρρητο έναντι των πιστωτών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
γ. Καθορίζεται, επίσης, το πλαίσιο εκδίκασης των εν λόγω υποθέσεων (υποχρεώσεις διαδίκων, διαδικαστικές ενέργειες, προθεσμία έκδοσης απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου), ενώ ορίζεται ρητά ότι, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κατισχύουν κάθε αντίθετης διάταξης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Κ.Πολ.Δ., π.δ.503/1985) και του ν.4640/2019 (διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις).
δ. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με κ.υ.α., των ειδικότεροι ζητημάτων σχετικά με τη δημιουργία και λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καθώς και της εν γένει εφαρμογής, με ηλεκτρονικά μέσα, της διαδικασίας επαναπροσδιορισμού εκκρεμών δικών του ν.3869/2010. (άρθρο 1)

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Τροποποιούνται - συμπληρώνονται συγκεκριμένες διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων (ν.4194/2013) και ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.α. Επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις κτήσης της δικηγορικής ιδιότητας και άσκησης πτυχιούχων τίτλων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής στην Ελλάδα καθώς και θέματα συγκρότησης της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας. Παράλληλα, ρυθμίζονται εκ νέου, οι περιπτώσεις αυτοδίκαιης απώλειας - αποβολής της ιδιότητας του δικηγόρου και προσδιορίζονται τα πρόσθετα δικαιολογητικά για τον διορισμό πολίτη τρίτης χώρας ως δικηγόρου.
Ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες [αντί στους έξι (6) μήνες, με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, που προβλέπεται σήμερα], ο χρόνος της δικηγορικής άσκησης σε νομική υπηρεσία δημόσιας υπηρεσίας, ανεξάρτητης αρχής και οργανισμού καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.).
β. Καταργείται το προβλεπόμενο παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με το οποίο συνοδεύεται η υποβαλλόμενη αίτηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων και προβλέπεται η καταβολή ποσού υπέρ της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος προς κάλυψη των δαπανών διενέργειας του διαγωνισμού, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της εν λόγω Ολομέλειας.
γ. Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος έχει την κεντρική ευθύνη και εποπτεία για τη διεξαγωγή του ανωτέρω διαγωνισμού.
Επανακαθορίζεται η σύνθεση των επιτροπών που συγκροτούνται για τη διεξαγωγή του εν λόγω διαγωνισμού κάθε περιόδου (της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων με έδρα την Αθήνα και των Οργανωτικών Επιτροπών σε κάθε έδρα Εφετείων), προβλέπεται δε ότι, Ομάδες Βαθμολόγησης ορίζονται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων (αντί για την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που ισχύει), με δυνατότητα ορισμού αυτών και σε άλλες πόλεις, όπου εδρεύει Εφετείο. Παράλληλα, καταργούνται οι γραμματείς των ανωτέρω Επιτροπών και Ομάδων. (άρθρα 2-8)

2.α. Επιτρέπεται ο επαναδιορισμός ως δικηγόρων, των Ολυμπιονικών και Παραολυμπιονικών, που είχαν την ιδιότητα του δικηγόρου κατά τον διορισμό τους σε συγκεκριμένους φορείς του δημόσιου τομέα λόγω της διάκρισής τους ως αθλητών (άρθρο 34 παρ.9 του ν.2725/1999), υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
β. Επανακαθορίζεται το έργο των δικηγόρων, στο οποίο περιλαμβάνονται ο έλεγχος εγγραπτέων πράξεων και η νομική υποστήριξη συναλλασσομένων με τα έμμισθα υποθηκοφυλακεία ή με τα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα, κατά περίπτωση.
Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται στον Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης με τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, στην οποία καθορίζονται, μεταξύ άλλων, ο τρόπος ανάθεσης και εκτέλεσης των εργασιών και ο τρόπος επιλογής των δικηγόρων και καθορισμού της αμοιβής τους από τον Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».
γ. Παρέχεται η δυνατότητα διανομής στους εταίρους των δικηγορικών εταιρειών, προσωρινών καθαρών εσόδων (κερδών) και ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα σχετικά με την άσκηση του έργου του δικηγόρου (έκδοση ενιαίου γραμματίου προκαταβολής εισφορών και ενσήμων στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, κατάργηση της θεώρησης της υπογραφής του δικηγόρου που παρίσταται σε συμβόλαιο κ.λπ.). (άρθρα 9 - 13)
3.α. Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με τη λειτουργία των οργάνων των Δικηγορικών Συλλόγων (αρμοδιότητες, σύγκληση, δυνατότητα συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης και λήψη αποφάσεων των μελών της Γενικής Συνέλευσης κ.λπ.).
β. Επανακαθορίζονται θέματα σχετικά με την πειθαρχική διαδικασία (σύντμηση του χρόνου παραγραφής των πειθαρχικών παραπτωμάτων, επιμέρους μεταβολές στη λειτουργία των πειθαρχικών συμβουλίων και την άσκηση πειθαρχικής δίωξης κ.λπ.).
Μειώνεται, στις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ [από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ που προβλέπεται], το ανώτατο όριο του χρηματικού προστίμου, που επιβάλλεται ως πειθαρχική ποινή. (άρθρα 14 - 26)

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Περιλαμβάνονται λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα εξής:

1. Τροποποιείται ο Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών (άρθρο 1 του ν.2318/1995) και επανακαθορίζεται το έργο του δικαστικού επιμελητή. (άρθρο 27)

2. Επέρχονται επιμέρους τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Κ.Πολ.Δ., π.δ.503/1985) και συγκεκριμένα, προβλέπονται τα ακόλουθα:
α. Η ευθύνη του φύλακα υποθηκών σε αποζημίωση για πράξεις ή παραλείψεις σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, στοιχειοθετείται εφόσον υπάρχει δόλος ή βαριά αμέλεια,
β. Η αγωγή κακοδικίας ασκείται και κατά αμίσθου υποθηκοφύλακα,
γ. Καθορίζονται επιπρόσθετα έγγραφα που καταθέτει ο δικαστικός επιμελητής στον υπάλληλο του πλειστηριασμού μετά την εκτέλεση, προβλέπεται δε η κατάθεση αυτών και σε ψηφιακή μορφή (άρθρο 995 του Κ.Πολ.Δ.).
δ. Προβλέπεται, επίσης, η παράδοση, σε ψηφιακή μορφή, της εκτίμησης του πιστοποιημένου εκτιμητή (άρθρο 2 του π.δ.59/2016), για τον υπολογισμό της εμπορικής αξίας ακινήτων,
ε. Επαναπροσδιορίζονται οι λόγοι άσκησης αναψηλάφησης, (άρθρα 28 - 31)

3. α. Τροποποιείται ο Τελωνειακός Κώδικας (ν.2960/2001) κατά το μέρος που αναφέρεται στη σχέση ποινικής και διοικητικής δίκης επί υποθέσεων που συνιστούν και το αδίκημα της λαθρεμπορίας (άρθρα 150 και 159 του ν.2960/2001) και συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι, η έκδοση πράξης επιβολής πολλαπλού τέλους σε βάρος ορισμένου προσώπου για τις εν λόγω παραβάσεις, αναστέλλει την προθεσμία της παραγραφής του σχετικού ποινικού αδικήματος και συνεπάγεται την αυτεπάγγελτη αναβολή ή αναστολή της αντίστοιχης ποινικής διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή, το αρμόδιο όργανο κρίνει για τη θέση ή μη σε δυνητική αργία του δημοσίου υπαλλήλου ή τη διατήρηση αυτής, κατά περίπτωση.
β. Ομοίως, προβλέπεται ότι, η αναστολή της προθεσμίας της παραγραφής του σχετικού ποινικού αδικήματος και η αυτεπάγγελτη αναβολή ή αναστολή της αντίστοιχης ποινικής διαδικασίας, ισχύουν και για τις περιπτώσεις έκδοσης εκτελεστών πράξεων της φορολογικής αρχής σε υποθέσεις φοροδιαφυγής, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 68 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013).
γ. Περαιτέρω, ορίζεται ότι, δεν ισχύει ο χρονικός περιορισμός της αναστολής της προθεσμίας της παραγραφής που προβλέπεται στον Ποινικό Κώδικα (άρθρο 113 παρ.2), σε περίπτωση αναστολής της ποινικής δίωξης στα προαναφερόμενα αδικήματα καθώς και σε ποινικά αδικήματα για τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, λόγω υπαγωγής των εν λόγω οφειλών σε ρύθμιση (άρθρο 28 του ν.4321/2015). (άρθρα 32, 33)

4. Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αναφορικά με τη νομική βοήθεια στη διαμεσολάβηση και μεταξύ άλλων, επιτρέπεται η καταβολή της προβλεπόμενης αποζημίωσης στους διαμεσολαβητές και τους νομικούς παραστάτες κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του ν.4640/2019 (νομική βοήθεια σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού χαρακτήρα), που έχουν διοριστεί μετά την έναρξη ισχύος του προαναφερόμενου νόμου και πριν τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης για τη δημιουργία του Μητρώου Διαμεσολαβητών Νομικής Βοήθειας. (άρθρα 34, 35)

5. Εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δικαστηρίων. Ειδικότερα:
α. Παρέχεται, κατ' εξαίρεση, η δυνατότητα πραγματοποίησης εξ αποστάσεως διασκέψεων σε όλα τα δικαστήρια της χώρας, με τη χρήση τεχνολογικών μέσων που διασφαλίζουν την απαιτούμενη μυστικότητα, στην περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος φυσικής συμμετοχής ενός ή περισσοτέρων δικαστών.
β. Συνιστώνται στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), είκοσι (20) θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του Κλάδου Πληροφορικής και κατανέμονται στις κατηγορίες ΠΕ Πληροφορικής (5), ΤΕ Πληροφορικής (10) και ΔΕ Προσωπικού Η/Υ [ή ΔΕ Πληροφορικής] (5).
Προσδιορίζεται ο τρόπος πλήρωσης των συνιστώμενων και των υφιστάμενων κενών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων του Κλάδου Πληροφορικής στο Συμβούλιο της Επικρατείας και συγκεκριμένα, καλύπτονται είτε με διορισμό μόνιμου προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν.2812/2000) είτε κατά την πρώτη εφαρμογή των προτεινομένων διατάξεων:
i) με μετάταξη μόνιμων υπαλλήλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ii) με μεταφορά αντίστοιχων θέσεων υπαλλήλων με τα απαιτούμενα προσόντα που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ι.δ.α.χ.) σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων (Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων, ν.4440/2016 κ.λπ.).
Η κατά τα ανωτέρω μεταφορά των θέσεων και των υπαλλήλων πραγματοποιείται με κ.υ.α. και με την ίδια σχέση εργασίας, η δε δαπάνη μισθοδοσίας αυτών καθώς και εν γένει όλες οι οφειλόμενες εισφορές και κρατήσεις βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Στην ανωτέρω περίπτωση δεν επιτρέπεται η κάλυψη οργανικών θέσεων με μόνιμο προσωπικό μέχρι την αποχώρηση καθ' οιονδήποτε τρόπο του προσωπικού που έχει μεταφερθεί, με την αποχώρηση του οποίου οι μεταφερθείσες θέσεις ι.δ.α.χ. καταργούνται.
Οι ανωτέρω ρυθμίσεις έχουν εφαρμογή και στην κάλυψη, με πρόσληψη, μετάταξη ή μεταφορά, υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων του Κλάδου Πληροφορικής της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (Τ.Δ.Δ.), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Στην περίπτωση μεταφοράς θέσεων και προσωπικού ι.δ.α.χ. επιτρέπεται η κάλυψη μέχρι το ήμισυ κάθε κατηγορίας των υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων.
Με υπουργική απόφαση, παρέχεται η δυνατότητα: i) τροποποίησης, εξειδίκευσης ή συμπλήρωσης των προσόντων των υποψηφίων ή τροποποίησης των προϋποθέσεων, των όρων και της διαδικασίας για την κατά τα ανωτέρω πρόσληψη, μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού και ii) μεταφοράς κενών θέσεων του Κλάδου Πληροφορικής των Τ.Δ.Δ. στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τ.Δ.Δ. (άρθρα 36, 37)

6. α. Επιτρέπεται, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, η σύσταση ομάδων εργασίας για την υλοποίηση έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), στο πλαίσιο προγραμμάτων και δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη.
Καθορίζεται ο τρόπος συγκρότησης των εν λόγω ομάδων (με κ.υ.α.) και η σύνθεση των μελών τους (δικαστικοί λειτουργοί, μέλη Δ.Ε.Π. κ.λπ.).
β. Κατ' εξαίρεση, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις (άρθρο 21 παρ.2 του ν.4354/2015), καταβάλλεται αποζημίωση στα μέλη των ανωτέρω ομάδων εργασίας, με την οριζόμενη διαδικασία (έκδοση κ.υ.α.).
γ. Διευκρινίζεται ότι, η συμμετοχή δικαστικών ή εισαγγελικών λειτουργών, στην υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων με αντικείμενο την ανάπτυξη, προώθηση και βελτίωση της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, συνιστά δικαστικό έργο που παρέχεται στο πλαίσιο των υπηρεσιακών καθηκόντων τους. Αντίστοιχα, η συμμετοχή των δικαστικών υπαλλήλων στην υλοποίηση των προαναφερόμενων προγραμμάτων και δράσεων εντάσσεται, επίσης, στο πλαίσιο των υπηρεσιακών καθηκόντων τους.
δ. Εισάγεται μεταβατικής ισχύος διάταξη, σχετικά με την εφαρμογή των προτεινομένων διατάξεων και στα υπό εξέλιξη έργα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Για τα εν λόγω υπό εξέλιξη έργα, οι συνέπειες της συγκρότησης των ανωτέρω συλλογικών οργάνων (ομάδων εργασίας) ανατρέχουν στην ημερομηνία σύναψης των σχετικών συμφωνιών. (άρθρο 38)

7. Τροποποιούνται - συμπληρώνονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989 (Κωδικοποίηση νόμων για το ΣτΕ) και συγκεκριμένα, θεσπίζεται η διακίνηση, αποκλειστικά με τη χρήση Τ.Π.Ε. που διατίθενται στο ΣτΕ από το Ελληνικό Δημόσιο καθώς και του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων της Διοικητικής Δικαιοσύνης (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Δ.Δ.), των σχεδίων διαταγμάτων που αποστέλλονται προς επεξεργασία στο ΣτΕ, των στοιχείων που τα συνοδεύουν καθώς και των σχετικών γνωμοδοτήσεων του εν λόγω Δικαστηρίου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρο 39)

8. Επιτρέπεται η απόσπαση δικαστικών λειτουργών γονέων ανήλικου τέκνου, στην ίδια πόλη με την αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας όπου έχει μετατεθεί σε κενή οργανική θέση και υπηρετεί ως μόνιμος υπάλληλος στον διπλωματικό κλάδο ή εξομοιούμενο με αυτόν, του Υπουργείου Εξωτερικών, ο/η σύζυγος τους ή το πρόσωπο με το οποίο έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.
Οι προαναφερόμενες αποσπάσεις διενεργούνται με κ.υ.α., για το χρονικό διάστημα τοποθέτησης του/της συζύγου τους ή του προσώπου με το οποίο οι αποσπώμενοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, στην ίδια ή σε άλλη αρχή, ιδίως σε όργανα, οργανισμούς, μονάδες και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και λοιπών διεθνών οργανισμών.
Οι αποσπώμενοι δικαστικοί λειτουργοί λαμβάνουν, αποκλειστικά, τις αποδοχές εσωτερικού, που καταβάλλονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και δεν δικαιούνται επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής, η δε απόσπαση αυτών διαρκεί έως μία τριετία με δυνατότητα ισόχρονης κατ' ανώτατο όριο παράτασης, (άρθρο 40)

9. Παρέχεται η δυνατότητα στους υποθηκοφύλακες, τους προϊσταμένους αντίστοιχων μεταβατικών κτηματολογικών γραφείων ή τους ενεχυροφύλακες, οι οποίοι μετά την τελεσιδικία δικαστικών αποφάσεων, καταδικάζονται να αποδώσουν στον νικήσαντα διάδικο τα αναλογικά και πάγια δικαιώματα πλέον τόκων και εξόδων, που είχαν εισπράξει κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων (άρθρο 14 παρ. 1, 2 του ν.3156/2003), να συμψηφίσουν αυτεπαγγέλτως όσα εκ των ανωτέρω ποσών έχουν αποδώσει αχρεωστήτως στο Δημόσιο, με εισπραττόμενα αποδοτέα στο Δημόσιο δικαιώματα από μεταγραφές, εγγραφές, καταχωρίσεις, σημειώσεις, άρσεις και διαγραφές στα υποθηκοφυλακεία, τα αντίστοιχα μεταβατικά κτηματολογικά γραφεία και ενεχυροφυλακεία.
Η προθεσμία παραγραφής των σχετικών αξιώσεων των προαναφερόμενων έναντι του Δημοσίου, προς το συμψηφισμό των ποσών, αρχίζει από τον χρόνο κατά τον οποίο οι καταδικαστικές αποφάσεις κατέστησαν αμετάκλητες. (άρθρο 41)

10. Επιτρέπεται στην Τράπεζα της Ελλάδος να ζητά τη χορήγηση αντιγράφου ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (άρθρο 572 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας), για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των εποπτευόμενων φυσικών προσώπων, των διατελούντων μελών του διοικητικού συμβουλίου, αρμοδίων διευθυντικών στελεχών, υπευθύνων κρίσιμων λειτουργιών καθώς και όσων αποκτούν ειδική συμμετοχή στα εποπτευόμενα ιδρύματα, επιχειρήσεις και οργανισμούς που υπάγονται στην εποπτεία της. (άρθρο 42)

11. Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) και συγκεκριμένα:
α. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών, δικαστικών υπαλλήλων και υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης.
Οι κατά τα ανωτέρω αποσπάσεις διενεργούνται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων (άρθρο 68 του ν.3528/2007) και σύμφωνα με την ειδικά οριζόμενη διαδικασία, αποκλειστικά και μόνο για την εκκαθάριση και εξόφληση απαιτήσεων στο πλαίσιο χορήγησης νομικής βοήθειας. Οι αποδοχές δε των αποσπασμένων υπαλλήλων καταβάλλονται από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
β. Συμπληρώνονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (υποπαράγραφος ΣΤ2 του ν.4093/2012) σχετικά με την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης των κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.) και των ν.π.δ.δ. αυτών έναντι ανταλλάγματος και συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι, στην περίπτωση που οι δικαιούχοι από την εκμετάλλευση κυλικείων εντός κτιρίων ιδιοκτησίας του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., όπου στεγάζονται δικαστήρια και δικαστικές υπηρεσίες, έχουν αποβιώσει, τα μισθώματα από την εκμετάλλευση αυτών καταβάλλονται στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. μέχρι τη λήξη της μίσθωσης. (άρθρα 43, 44)

12. α. Παρέχεται η δυνατότητα σε υπαλλήλους, που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος των προτεινομένων διατάξεων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης ως αποσπασμένοι, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ι.δ.α.χ.), πλην του προσωπικού των έμμισθων υποθηκοφυλακείων, να μεταταχθούν σε άλλη κενή οργανική θέση της ανωτέρω Υπηρεσίας, κλάδου αντίστοιχου των τυπικών τους προσόντων, σύμφωνα με την ειδικότερα οριζόμενη διαδικασία.
Σε περίπτωση μη ύπαρξης κενής θέσης, η μετάταξη διενεργείται σε προσωποπαγή θέση και ο μεταταγείς καταλαμβάνει την πρώτη θέση που κενώνεται, με παράλληλη κατάργηση της προσωποπαγούς θέσης.
β. Επιτρέπεται η πλήρωση των θέσεων τακτικού προσωπικού των δικαστηρίων της χώρας χωρίς νέα προκήρυξη από τους πίνακες επιλαχόντων προηγούμενων διαγωνισμών, κατ' εφαρμογή των μνημονευόμενων διατάξεων του άρθρου 15 (παρ. 9) του ν.2190/1994.
Η εν λόγω ρύθμιση καταλαμβάνει και την προκήρυξη 8Κ/2017 Α.Σ.Ε.Π. γ. Αυξάνονται, συνολικά κατά πέντε (5), οι οργανικές θέσεις δικαστικών λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθρο 2 του ν.4129/2013) και συγκεκριμένα, στους βαθμούς: του Αντιπροέδρου κατά μία (1) [από 8 σε 9] και των Συμβούλων κατά τέσσερις (4) [από 33 σε 37]. (άρθρα 45 - 47)

13. Τροποποιείται - συμπληρώνεται το άρθρο 5 του ν.4326/2015 αναφορικά με τον κανονισμό λειτουργίας των πειθαρχικών και δικαιοδοτικών οργάνων του ποδοσφαίρου τα οποία λειτουργούν είτε στο πλαίσιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π. Ο.) ή στο πλαίσιο των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών Επιτροπής Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο. (σύνθεση, ορισμός, θητεία μελών της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο. και του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου κ.λπ.). (άρθρο 48)

14. Εισάγονται ρυθμίσεις αναφορικά με τα διοικητικά όργανα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (Ε.Σ.Δι.) και συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα ανανέωσης της θητείας του Διευθυντή Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων καθώς και των Διευθυντών Κατάρτισης και Επιμόρφωσης της Σχολής. (Κατά τα ισχύοντα, δεν προβλέπεται ανανέωση της θητείας τους). (άρθρα 49, 50)

15. α. Προβλέπεται ότι, στις περιπτώσεις επιδίκασης χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης (άρθρο 932 του Αστικού Κώδικα) στον αδικηθέντα από πράξεις που τελέστηκαν δια του τύπου (ν. 1178/1981), αίρεται αυτοδικαίως η αναγκαστική κατάσχεση μετά την παρέλευση συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από την επίδοση στον καθ' ου η εκτέλεση, των ειδικότερα αναφερόμενων εγγράφων.
β. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της εκτελεστικής διαδικασίας ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου [άρθρο 152 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.3588/2007)] και συγκεκριμένα, επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η άσκηση αίτησης αναψηλάφησης κατά απόφασης του δικαστηρίου, στην περίπτωση που αντιβαίνει σε απόφαση του Αρείου Πάγου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρα 51, 52)

16. Τροποποιείται ο ν.4412/2016, κατά το μέρος που αναφέρεται στην οργάνωση και λειτουργία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και ειδικότερα, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
α. Ρυθμίζονται εκ νέου επιμέρους ζητήματα λειτουργίας της Αρχής (επιλογή των μελών της Α.Ε.Π.Π. από τριμελή Επιτροπή, έκδοση απόφασης τριμελούς αποφαινόμενου οργάνου της Αρχής για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων που συνάπτει η Α.Ε.Π.Π., έκδοση Ειδικού Κανονισμού Πειθαρχικού Ελέγχου, πρόσβαση της Αρχής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Διοικητικής Δικαιοσύνης και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων του Προέδρου και της Ολομέλειας, διαδικασία πλήρωσης των θέσεων του προσωπικού της Αρχής, επιλογή Γενικού Διευθυντή της Αρχής από τριμελή Επιτροπή κ.λπ.).
β. Περαιτέρω:
Ορίζεται ότι, τα μέλη της Α.Ε.Π.Π., μετά την αποχώρησή τους από την Αρχή, υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (άρθρο 3 του ν.3213/2003) ειδική υπεύθυνη δήλωση για την αποχή από την άσκηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων (παροχή υπηρεσίας ή απόκτηση μετοχών σε εταιρείες και επιχειρήσεις, υποθέσεις των οποίων χειρίστηκαν).
Το επιβαλλόμενο διοικητικό πρόστιμο, σε περίπτωση παράβασης των προαναφερομένων, επανακαθορίζεται σε ποσό που ισούται με το πενταπλάσιο των συνολικών αποδοχών και αποζημιώσεων που έλαβε το πρόσωπο αυτό καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του. (Σήμερα, το εν λόγω πρόστιμο ορίζεται σε ποσό που κυμαίνεται από το διπλάσιο έως και το δωδεκαπλάσιο των μηνιαίων αποδοχών που λάμβανε το μέλος της Α.Ε.Π.Π. κατά τη λήξη της θητείας του).
Ορίζεται σε 0,10% (από 0,06%), το ποσοστό της κράτησης που επιβάλλεται επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στο ν.4412/2016 και στο ν.4413/2016 (συμβάσεις παραχώρησης), αξίας άνω των χιλίων ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου, με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής.
γ. Συνιστάται στην Α.Ε.Π.Π., Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), το οποίο στελεχώνεται από μέλη του κύριου προσωπικού του, με βαθμούς Νομικού Συμβούλου του Κράτους, Παρέδρου και Δικαστικού Πληρεξουσίου του Νομικού Συμβούλου του Κράτους.
Προς τούτο, οι οργανικές θέσεις των Νομικών Συμβούλων του Κράτους και των Δικαστικών Πληρεξουσίων του Νομικού Συμβούλου του Κράτους αυξάνονται κατά μία (1) ανά βαθμό και των Παρέδρων Νομικού Συμβούλου του Κράτους κατά δύο (2).
Παράλληλα, καταργούνται οι θέσεις των υπηρετούντων πέντε (5) Νομικών Συμβούλων, που προσλήφθηκαν με πάγια αντιμισθία. (άρθρα 53 - 64)

17. Τροποποιούνται οι διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (άρθρα 33 - 36 του ν.4620/2019) που αναφέρονται στους εισαγγελείς ειδικών καθηκόντων (Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος και Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς) και επέρχονται οι ακόλουθες μεταβολές:
α. Δημιουργείται στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος που λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτής.
β. Στο συνιστώμενο Τμήμα υπηρετούν, για θητεία τριών (3) ετών, τέσσερις (4) Εισαγγελείς ή Αντεισαγγελείς Εφετών, οι οποίοι ασκούν τα καθήκοντά τους με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση.
Με π.δ. διενεργείται η τοποθέτηση των προαναφερόμενων εισαγγελικών λειτουργών (με τους ισάριθμους αναπληρωτές τους) και ο ορισμός του αρχαιότερου εξ αυτών ως προϊσταμένου του Τμήματος, ο οποίος εποπτεύει και συντονίζει το έργο των εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος. Τις εργασίες του Τμήματος συνεπικουρούν έξι (6) Εισαγγελείς ή Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών. (Κατά τα ισχύοντα, στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών υπηρετεί ένας Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος που συνεπικουρείται από τουλάχιστον πέντε Εισαγγελείς ή Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών, το δε έργο τους εποπτεύει και συντονίζει Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου).
γ. Επανακαθορίζονται τα καθήκοντα και οι εξουσίες των εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος, στους οποίους περιέρχονται και οι αρμοδιότητες που σήμερα ασκούνται από τους εισαγγελείς εγκλημάτων διαφθοράς που υπηρετούν στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
δ. Οι εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος υποστηρίζονται στο έργο τους από αριθμό ειδικών επιστημόνων που κρίνεται αναγκαίος για τη διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης, στους οποίους εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ισχύουν για τους πραγματογνώμονες. (Κατά τα ισχύοντα, οι εν λόγω ειδικοί επιστήμονες υποστηρίζουν το έργο των εισαγγελέων εγκλημάτων διαφθοράς). (άρθρο 65)

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

1. Προβλέπεται ότι, η αληθής έννοια του άρθρου 67 του ν.4735/2020 καταλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο περιπτώσεις που έχουν ελεγχθεί από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και το Ελεγκτικό Συνέδριο έως τη λήξη του προληπτικού ελέγχου και οι οποίες κρίθηκαν νόμιμες πριν την πληρωμή τους από τους ο.τ.α. α' και β' βαθμού, εκτός εάν τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης, προκάλεσαν δολίως τη θεώρησή τους ή εάν διαπιστωθεί έλλειμμα ύστερα από κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή των ελεγκτικών υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. (άρθρο 68)

2. Περιλαμβάνονται οι καταργούμενες διατάξεις και εισάγονται μεταβατικής ισχύος ρυθμίσεις για την εφαρμογή επιμέρους διατάξεων του υπό ψήφιση νόμου. (άρθρα 66, 67 και 69 - 76)


Δείτε: α) το σχέδιο νόμου και β) την ανάλυση συνεπειών ρύθμισης


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης