Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ρυθμίσεις οφειλών, κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης και άλλες σημαντικές φορολογικές διατάξεις στην τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή

21 Οκτώβριου 2020 Σχόλια
Ρυθμίσεις οφειλών, κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης και άλλες σημαντικές φορολογικές διατάξεις στην τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή
 • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 50 λεπτά
 • Η τροπολογία περιλαμβάνει διατάξεις για την απαλλαγή της εισφοράς αλληλεγγύης, την ρύθμιση οφειλών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής, για την υπαγωγή για ορισμένο χρονικό διάστημα, στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% ορισμένων αγαθών, τη χορήγηση παράτασης του ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, την παράταση της προθεσμίας για τη σύγκληση της ΓΣ των αστικών συνεταιρισμών, την αύξηση του εμβαδού ακινήτων, για δικαιο΄θχουςε απαλλαγής ΦΜΑ για αγορά πρώτης κατοικίας, αναστολή από 1.1.2020 έως και 30.6.2021, της υποχρέωσης καταβολής του πέντε τοις εκατό των νοσηλίων που εισπράττουν οι ΜΧΑ.

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας» ρυθμίζονται αρκετά θέματα αρμοδιότητας υπ.Οικονομικών


Ειδικότερα:

1.α. Δύναται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως και είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις με την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης τριάντα (30) ευρώ, οφειλές βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα, που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης, για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις των από 11.03.2020, 30.03.2020 και 01.05.2020 Π.Ν.ΙΊ.

β. Βασικές οφειλές, από την ημερομηνία υπαγωγής τους στη ρύθμιση, επιβαρύνονται με τόκο δυόμιση εκατοστιαίων μονάδων (2,5%) ετησίως, αντί των τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής κατά το ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τον ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.). Κατ' εξαίρεση, βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης έως και δώδεκα (12) μηνιαίων δόσεων δεν επιβαρύνονται με τόκο.

γ. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δόσης, οι ανωτέρω οφειλές επιβαρύνονται με μηνιαία προσαύξηση που ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%).

δ. Συντελείται η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση με την καταβολή της πρώτης δόσης, η οποία καταβάλλεται μέχρι την 31 Μαΐου 2021. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών.

ε. Προβλέπεται απώλεια της ρύθμισης, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου των οφειλών σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών.

στ. Δεν υπολογίζονται τα πρόστιμα των άρθρων 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. και 57 του Κ.Φ.Δ., με την υπαγωγή στο πρόγραμμα ρύθμισης και με την προϋπόθεση της τήρησης αυτού.

ζ. Προβλέπονται συγκεκριμένα ευεργετήματα στον οφειλέτη από την υπαγωγή και συμμόρφωσή του στη ρύθμιση.

η. Το Δημόσιο και μετά την υπαγωγή και συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση, διατηρεί το δικαίωμα μεταξύ άλλων:
ι) να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένων των συνυπόχρεων προσώπων, ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη και Η) να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών του κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε..

θ.
Αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη αυτής, η παραγραφή των οφειλών για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση.

2.  Ρυθμίζεται εκ νέου η καταβολή δόσεων ρυθμίσεων που έχουν θεσπιστεί για τους πληγέντες από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. Ειδικότερα, παρατείνεται και μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης, η προθεσμία καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων, για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των από 11.03.2020, 30.3.2020 και 1.5.2020 Π.Ν.Π.

3.  Παρέχεται η δυνατότητα σε οφειλέτες με οφειλές βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα, οι οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Μαρτίου 2020 έως και Οκτωβρίου 2020 ρύθμιση τμηματικής καταβολής, να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης.

4.  Καταργείται η εξαίρεση από τη δυνατότητα υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών που έχουν ήδη υπαχθεί σε οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση, ισχύουσα κατά την 1η.11.2019.

5.  Επανακαθορίζεται/επεκτείνεται το θεσμικό πλαίσιο (άρ. 98-109, ν.4611/2019) για τη ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών ως εξής:

α. Βεβαιωμένες οφειλές στις Δ.Ο.Υ. και στα Ελεγκτικά Κέντρα σύμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε. που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, με εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου ή παροχής της εγγύησης της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ», ή της εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), όπως ισχύουν, τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7.10.2019, δύνανται να ρυθμίζονται σε έως και εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες δόσεις, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, υπό την οριζόμενη προϋπόθεση.

β. Προσδιορίζονται ακόμη:

Το ύψος της ποσοστιαίας απαλλαγής από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, αναλόγως του αριθμού των δόσεων ρύθμισης, εξαιρουμένων, υπό την προϋπόθεση της τήρησης του προγράμματος ρύθμισης, των προστίμων του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας ρύθμισης σε 30 ευρώ.

Ο τόκος (3% ετησίως) με τον οποίο επιβαρύνονται οι συνολικές οφειλές, από την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα της υπόψη ρύθμισης, καθώς και η μηνιαία προσαύξηση (0,25%) λόγω καθυστέρησης καταβολής της δόσης.

Η 30η Απριλίου 2021 ως η καταληκτική ημερομηνία για την είσπραξη των ρυθμιζόμενων οφειλών.

Ο τρόπος καταβολής της πρώτης δόσης, καθώς και των επόμενων δόσεων.

Οι προϋποθέσεις απώλειας της ρύθμισης που συνεπάγεται την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής.

Η δυνατότητα επιλογής του οφειλέτη για την υπαγωγή του σε άλλο πρόγραμμα ρύθμισης των υπό ψήφιση διατάξεων, με απαλλαγή του από τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για το εναπομείναν ποσό, σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα ρύθμισης.

Η δέσμη ευεργετημάτων που παρέχονται στο οφειλέτη ο οποίος υπάγεται και συμμορφώνεται στη ρύθμιση, επιφυλασσομένων των αναφερόμενων δικαιωμάτων του Δημοσίου.

Ζητήματα παραγραφής των οφειλών που ρυθμίζονται και παρέχονται εξουσιοδοτήσεις για τη δυνατότητα παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υπαγωγής στη ρύθμιση, καθώς και ειδικότερων θεμάτων και λεπτομερειών για την εφαρμογή της.

γ. Στις ρυθμίσεις της υπό ψήφιση διάταξης δύναται να υπάγονται:

i. Οφειλές από την ίδια αιτία που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, οι οποίες δεν έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση ή άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής και οι οποίες:

δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής ή τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου.

ii. Με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, οι οφειλές που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, με εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου ή παροχής της εγγύησης της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ» ή της εταιρείας με την επωνυμία ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, όπως ισχύουν, τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7 Οκτωβρίου 2019, οι οποίες θα καταχωρισθούν στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μετά την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής σε πρόγραμμα ρύθμισης, κατόπιν αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής μέσα σε έξι (6) μήνες από την καταχώριση των οφειλών αυτών.

6.  Αναστέλλεται εκ νέου (προηγούμενη διετής αναστολή παρήλθε την 15η.5.2020) η υποχρέωση πλήρωσης των προϋποθέσεων πιστοποίησης από ανεξάρτητο εκτιμητή και παροχής εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, στις περιπτώσεις που οι συνολικές βασικές οφειλές υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ή το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, αντίστοιχα. Η αναστολή καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις.

7.  Παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της (31.10.2020) και μέχρι και τις 30.04.2021 η αναστολή καταβολής ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα της χώρας και έχουν πληγεί λόγω των συναλλαγών τους με την εταιρεία "Thomas Cook Group PLC".

8.  Αναστέλλεται, από 1.1.2020 έως και 30.6.2021, η υποχρέωση καταβολής στο ελληνικό Δημόσιο του πέντε τοις εκατό (5%) των νοσηλίων που εισπράττουν όλες οι ιδιωτικές Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (ΜΧΑ) που λειτουργούν βάσει των διατάξεων του π.δ. 225/2000. Καταβληθέντα ποσά, που αφορούν στο ως άνω χρονικό διάστημα, επιστρέφονται στις προαναφερθείσες ΜΧΑ ή συμψηφίζονται με οφειλές τους προς το Δημόσιο.

9.  Χορηγείται παράταση του ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, κατά παρέκκλιση των ειδικότερα οριζόμενων διατάξεων για τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου που επλήγησαν δραστικά από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις και προθεσμίες. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα ανωτέρω αξιόγραφα αναστέλλονται η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης έως τις προβλεπόμενες προθεσμίες.

10.   Απαλλάσσονται, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομιάς, με εξαίρεση τα εισοδήματα που προέρχονται από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

11.   Υπάγονται, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%, από 24% που ισχύει:

- η εισαγωγή αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων και

- η παράδοση αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας των παραγράφων 1, 2 και 3 του Κεφαλαίου Α’ του Παραρτήματος V του ν. 2859/2000, εφόσον πραγματοποιείται από τον ίδιο τον δημιουργό τους ή τους διαδόχους του.

12.   Αναστέλλεται, για το χρονικό διάστημα από την ψήφιση των προτεινόμενων διατάξεων και μέχρι την 31'1.12.2021, η αυτοτελής φορολόγηση κτήσεων των νομικών προσώπων της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001 (ν.π.δ.δ., δήμοι, ιεροί ναοί, κ.λπ.). Για το ως άνω χρονικό διάστημα τα εν λόγω νομικά πρόσωπα απαλλάσσονται από το φόρο δωρεάς.

13. Τροποποιείται το υπολογιζόμενο εμβαδόν των ακινήτων, το οποίο προσαυξάνει το συνολικό εμβαδόν των ακινήτων του δικαιούχου της απαλλαγής από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων για αγορά πρώτης κατοικίας, όταν ο δικαιούχος έχει ανήλικα τέκνα, προκειμένου να προσδιοριστεί η κάλυψη των στεγαστικών αναγκών και να χορηγηθεί η δικαιούμενη απαλλαγή.

14.   Αναστέλλεται εκ νέου μέχρι 29.01.2021 (έληξε 30.09.2020) η προθεσμία εξέτασης των ενστάσεων από τις αρμόδιες Επιτροπές στο πλαίσιο των διαδικασιών Κτηματογράφησης (άρθρο 7 του ν. 2308/1995).

15.   Παρατείνεται, ειδικά για τη διαχειριστική χρήση του 2019, μέχρι τις 30.11.2020 (έληξε 30.9.2020), η προθεσμία για τη σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισμών.

16.   Εξαιρείται από διατάξεις του ν. 3461/2006 και συγκεκριμένα από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης αγοράς κινητών αξιών, η μεταβίβαση τμήματος της περιουσίας του τέως τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. προς το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., εφόσον περιλαμβάνει κινητές αξίες με δικαιώματα ψήφου. Η ισχύς της εν λόγω ρύθμισης άρχεται αναδρομικά από 12.5.2016.

17.   Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 3986/2011 ως προς τις ρυθμίσεις για το δικαίωμα επιφάνειας επί δημοσίων κτημάτων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

18.   Προστίθεται νέο άρθρο στο ν. 4261/2014 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων, με το οποίο επανακαθορίζονται εκτενώς ζητήματα μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων της εκκαθάρισης. Ειδικότερα, καθορίζονται:

ι. η διαδικασία για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού, υποχρεώσεων έναντι καταθετών και συμβατικών σχέσεων ενός υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος σε νόμιμα λειτουργούν πιστωτικό ίδρυμα,

ii.  η διαδικασία αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται αλλά και των απαιτήσεων του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος,

iii.  ο τρόπος κάλυψης, υπό τις αναφερόμενες προϋποθέσεις, από το Δημόσιο ή το ΤΕΚΕ, της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ της αξίας των υποχρεώσεων και των στοιχείων του ενεργητικού που μεταβιβάζονται, μέχρι του ύψους των εγγυημένων καταθέσεων, κ.λπ.

19. Προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής για δύο (2) εκ των πέντε (5) θέσεων υπαλλήλων, που αποσπώνται στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (Μ.Ε.Α.) στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Οργανισμού.Οι διατάξεις και η αιτιολογική έκθεση

  Σημαντικό:
 
 • Σκοπός Άρθρου 1. Με το άρθρο 1 παρέχεται ρύθμιση βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή και αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του COVID-19.
 • Άρθρο 1

  Ρύθμιση οφειλών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή και αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19


  1. Οφειλές βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης και για τις οποίες έχουν χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής, σύμφωνα με την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'55), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α' 76), την από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο Ιτου ν. 4684/2020 (Α'86), την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α'104) και τον ν. 4690/2020, μπορούν, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως και είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης της παρ. 6.

    2. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση. Σε περίπτωση που υφίσταται τεχνική αδυναμία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία, που είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.

    3. Βασικές οφειλές της παρ. 1 από την ημερομηνία υπαγωγής τους στη ρύθμιση αντί των τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με το ν.δ. 356/1974 (Α' 90, Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων [Κ.Ε.Δ.Ε.]) και τον ν. 4174/2013 (Α' 170, Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας [Κ.Φ.Δ.]) επιβαρύνονται με τόκο δυόμιση εκατοστιαίων μονάδων (2,5%) ετησίως υπολογισμένο. Κατ' εξαίρεση, βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης έως και δώδεκα (12) μηνιαίων δόσεων δεν επιβαρύνονται με τόκο.

    4. Για τις οφειλές της παρ. 1, η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση που ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%).

    5. Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι τις 31 Μαΐου 2021. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών. Με την υποβολή από τον οφειλέτη αιτήματος για υπαγωγή στη ρύθμιση, τα αποδιδόμενα ποσά από συμψηφισμούς του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε., από παρακρατήσεις αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ. και από μέτρα αναγκαστικής είσπραξης μπορούν να καλύπτουν την πρώτη δόση, εφόσον εισπράττονται εντός της προθεσμίας του δευτέρου εδαφίου και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.

  6. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε τριάντα (30) ευρώ.

  7. Η ρύθμιση απόλλυται με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου των οφειλών σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών.

  8. Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα ρύθμισης και με την προϋπόθεση της τήρησης αυτού, δεν υπολογίζονται τα πρόστιμα των άρθρων 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. και 57 του Κ.Φ.Δ..

  9. Η υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση παρέχει στον οφειλέτη και τα ακόλουθα ευεργετήματα:

  α) χορηγείται σε αυτόν αποδεικτικό ενημερότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ.,

  β) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά το άρθρο 25 του ν. 1882/1990 (Α' 43) ή, εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται.

  Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα.

  γ) αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων, με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο οφειλές που ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί ol σχετικές παραγγελίες, πριν από την υπαγωγή στη ρύθμιση, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές, λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον εισπράττονται κατά τη διάρκεια αυτής και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.

  Αν ο οφειλέτης απωλέσει τη ρύθμιση, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

  10. Το Δημόσιο και μετά την υπαγωγή και συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση διατηρεί το δικαίωμα:

  α) να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένων των συνυπόχρεων προσώπων, ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη,

  β) να μην χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας για τη μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ' αυτού στα ανωτέρω πρόσωπα ακόμη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη σύμφωνα μετά οριζόμενα στο άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ.,

  γ) να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών του κατά το άρθρο 83 του Κ.Ε.Δ.Ε..

  Τα ποσά που εισπράττονται κατά τη διάρκεια της ρύθμισης από την παρακράτηση απαίτησης του οφειλέτη λόγω της χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του Κ.φ.Δ. ή κατόπιν συμψηφισμού του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε. ή μετά από αναγκαστικά μέτρα καλύπτουν δόση ή δόσεις της χορηγηθείσας ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.

  11. Η παραγραφή των οφειλών για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, αναστέλλεται καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη αυτής.

  12. Δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση του παρόντος άρθρου:

  α) οφειλές, οι οποίες δεν δύνανται να ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4002/2011 (Α' 180) και αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις και

  β) δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βάσει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής ή κατ' εφαρμογή του ν.4469/2017 (Α'62).

  13. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

 

  Σημαντικό:
 
 • Σκοπός Άρθρου 2. Με το άρθρο 2 παρατείνονται οι δόσεις ρυθμίσεων πληγέντων από την πανδημία μετά το πέρας του προγράμματος της αρχικής ρύθμισης.
 • Άρθρο 2

  Παράταση καταβολής δόσεων ρυθμίσεων για τους πληγέντες από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19


  1. Η προθεσμία καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων, για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης, σύμφωνα με την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'55), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α' 76), την από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α'86), την από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'90) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α'104) και τον ν.4690/2020 (Α'104), παρατείνεται και μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης.

   2. Η πρώτη δόση ρύθμισης από εκείνες για τις οποίες χορηγήθηκε παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης, καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής και πάντως όχι πριν από την 30η Απριλίου 2021. Οι επόμενες παραταθείσες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης παραταθείσας.

  3. Η συνολική διάρκεια για τις ρυθμίσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος παρατείνεται κατά τους μήνες της χορηγηθείσας παράτασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της εκάστοτε ρύθμισης.


 

  Σημαντικό:
 
 • Σκοπός Άρθρου 3. Με το άρθρου 3 παρέχεται η δυνατότητα επανένταξης πληγέντων από την πανδημία στις ρυθμίσεις των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015, των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 και των διατάξεων του ν.4469/2017, οι οποίες απωλέσθησαν.
 • Άρθρο 3

  Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 και των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019


  Οφειλέτες με οφειλές βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα και δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, για τις οποίες έχουν χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής, σύμφωνα με την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'55), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α' 76), την από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α'104) και τον ν.4690/2020, οι οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Μαρτίου 2020 έως και Οκτωβρίου 2020 ρύθμιση τμηματικής καταβολής σύμφωνα με: α) τα άρθρα 1-17 του ν. 4321/2015 (Α' 32), β) τα άρθρα 98-109 του ν. 4611/2019 (Α'73), και γ) τον ν. 4469/2017 ( Α' 62), δύνανται να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης κατόπιν αίτησής τους. Η επανένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της δόσης του μηνός Νοεμβρίου 2020, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ίδιου μήνα. Η καταληκτική ημερομηνία της αναβιώσασας ρύθμισης επεκτείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης.

 

  Σημαντικό:
 
 • Σκοπός Άρθρου 4. Με το άρθρο 4 παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης στους οφειλέτες.
  Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει το Άρθρο 4: Επιδιώκεται η αντιμετώπιση της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας του COVID-19.
 • Άρθρο 4

  Παροχή δεύτερης ευκαιρίας για απωλεσθείσες φορολογικές ρυθμίσεις


  Η παρ. 7 του άρθρου 43 του ν. 4646/2019 (Α' 201) αντικαθίσταται ως εξής:

  «7. Οφειλές που ήταν σε νομοθετική ρύθμιση εν ισχύ την 1η.11.2019, η οποία απωλέστηκε μετά την ημερομηνία αυτή, υπάγονται σε ρύθμιση σύμφωνα με την υποπαρ. Α2 της παρ. A του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α' 107), υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης δεν εφαρμόζεται, ως δεύτερη ευκαιρία, η υποπερ. γ' της περ. 1 της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ δύναται να καθορίζονται η διαδικασία της επανένταξης στη ρύθμιση, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.».

 

  Σημαντικό:
 
 • Σκοπός Άρθρου 5. Με το άρθρο 5 προσδιορίζονται οι οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση καί κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. Άρθρο 5: Επιδιώκεται η αντιμετώπιση της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, καθώς μετά από την πολυετή οικονομική κρίση των προηγούμενων ετών εμφανίστηκε ο κορωνοϊός COVID-19, με αποτέλεσμα να αδυνατούν οι φορολογούμενοι να ανταποκριθούν, μεταξύ άλλων, στην αποπληρωμή των δανείων που έλαβαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου μέχρι το έτος 2012.
  Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει το Άρθρο 5: Επιδιώκεται η αντιμετώπιση της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, καθώς μετά από την πολυετή οικονομική κρίση των προηγούμενων ετών εμφανίστηκε ο κορωνοϊός COVID-19, με αποτέλεσμα να αδυνατούν οι φορολογούμενοι να ανταποκριθούν, μεταξύ άλλων, στην αποπληρωμή των δανείων που έλαβαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου μέχρι το έτος 2012.
 • Άρθρο 5

  Ρυθμίσεις οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και λοιπές συνοδευτικές διατάξεις για την εφαρμογή τους

  1. Βεβαιωμένες οφειλές στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και στα Ελεγκτικά Κέντρα σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α' 90, Κ.Ε.Δ.Ε.) που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, με εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, κατ' εξουσιοδότηση του ν. 2332/1995 (Α' 181) ή παροχής της εγγύησης της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ» (πρώην «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ»), ή της εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), όπως ισχύουν, τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7.10.2019, όπως αναγράφεται στο αίτημα κατάπτωσης των τραπεζών στις αρμόδιες Υπηρεσίες, δύνανται να ρυθμίζονται σε έως και εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες δόσεις, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης από την 7η Οκτωβρίου 2019 μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν ως ακολούθως:

  α) Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

  β) Από δύο (2) έως και τέσσερις (4) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%).

  γ) Από πέντε (5) έως και δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%).

  δ) Από δέκα τρεις (13) έως και είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).

  ε) Από είκοσι πέντε (25) έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).

  στ) Από τριάντα επτά (37) έως και σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%).

  ζ) Από σαράντα εννέα (49) έως και εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

  η) Από εξήντα μία (61) έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).

  θ) Από εβδομήντα τρεις (73) έως και ενενήντα έξι (96) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%).

  ι) Από ενενήντα επτά (97) έως και εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

   2. Με την υπαγωγή και υπό την προϋπόθεση της τήρησης του προγράμματος ρύθμισης δεν υπολογίζονται τα πρόστιμα του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε..

  3. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.

  4. Στη ρύθμιση του παρόντος υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των καταχωρημένων στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της φορολογικής Διοίκησης που είναι ληξιπρόθεσμα έως και την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής οφειλών της παρ. 1, οι οποίες δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

  5. α. Οι απαλλαγές της παρ. 1 υπολογίζονται επί των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε, όπως έχουν διαμορφωθεί την ημερομηνία της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση.

  β. Βασικές συνολικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης της παρούσας, αντί των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, από την υπαγωγή σε ρύθμιση, επιβαρύνονται με τόκο που ανέρχεται σε τρεις εκατοστιαίες μονάδες (3%) ετησίως υπολογισμένο.

  γ. ΕΙ καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση μηδέν κόμμα είκοσι πέντε τοις εκατό (0,25%).

    6. Στις ρυθμίσεις των παρ. 1 έως 4 δύνανται, επιπλέον , να υπαχθούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη, οφειλές από την ίδια αιτία που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, οι οποίες δεν έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση ή άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής και οι οποίες κατά την ημερομηνία της αίτησης:

  α) δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής ή

  β) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική ή έκτου νόμου.

  7. Στις ρυθμίσεις του παρόντος δύνανται να υπάγονται, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, και οι οφειλές που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, με εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου κατ' εξουσιοδότηση του ν. 2332/1995 ή παροχής της εγγύησης της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ» (πρώην «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ»), ή της εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), όπως ισχύουν, τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7 Οκτωβρίου 2019 όπως αναγράφεται στο αίτημα κατάπτωσης των τραπεζών στις αρμόδιες Υπηρεσίες, οι οποίες θα καταχωρισθούν στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μετά την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής σε πρόγραμμα ρύθμισης σύμφωνα με την παρ. 9, κατόπιν αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής μέσα σε έξι (6) μήνες από την καταχώριση των οφειλών αυτών.

  8. α. Η ρύθμιση χορηγείται ανά οφειλέτη και αφορά και τις οφειλές για τις οποίες αυτός ευθύνεται. Πρόσωπα που ευθύνονται για την καταβολή μέρους της οφειλής δικαιούνται να ρυθμίσουν μέρος αυτό.

  β. Στην περίπτωση που από τον χρηματικό κατάλογο δεν προκύπτει ότι η οφειλή προέρχεται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, με εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου ή παροχής της εγγύησης της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ» (πρώην «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ»), ή της εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), όπως ισχύουν, τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7 Οκτωβρίου 2019 όπως αναγράφεται στο αίτημα κατάπτωσης των τραπεζών στις αρμόδιες Υπηρεσίες, απαιτείται για την υπαγωγή στη ρύθμιση η προσκόμιση από τον αιτούντα έγγραφης βεβαίωσης της βεβαιούσης αρχής προς την αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας που ορίζει ρητά ότι η οφειλή εμπίπτει στην παρ. 1.

  9. Με την επιφύλαξη της παρ. 7, η αίτηση για την υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης των παρ. 1 έως και 4 υποβάλλεται στην υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, που είναι αρμόδια για την είσπραξη της οφειλής μέχρι τις 30 Απριλίου 2021.

  10. Για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις των παρ. 1 έως 4 η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

  11. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:

  α) δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα,

  β) δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του, καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης του παρόντος, εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους ή εντός διμήνου από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος, εφόσον η προθεσμία καταβολής τους έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή σε αυτή,

  γ) δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ' όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών (3) το αργότερο μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους ή εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος, εφόσον η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή σε αυτή. Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης δεν επιτρέπεται η υπαγωγή των ίδιων οφειλών στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107).

  12. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών ή σε περίπτωση εξόφλησης του συνόλου της οφειλής με οποιονδήποτε τρόπο, τυγχάνει απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται με την εξόφληση, σύμφωνα με τις παρ. 1 έως και 4.

  13. Ο οφειλέτης που έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης των παρ. 1 έως και 4 δύναται να επιλέξει την υπαγωγή του σε άλλο πρόγραμμα ρύθμισης του παρόντος με διαφορετικό αριθμό δόσεων για το υπόλοιπο προς καταβολή ποσό και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται απαλλαγή από τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για το εναπομείναν ποσό, σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα ρύθμισης και ο συνολικός αριθμός μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120), υπολογιζόμενος από την πρώτη δόση του αρχικού προγράμματος ρύθμισης.

  14. Η υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση των παρ. 1 έως και 4 παρέχει στον οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήματα:

  α) χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4174/2013 (Α' 170, Κ.Φ.Δ.),

  β) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 1882/1990 ή διακόπτεται εφόσον εκίνησε η εκτέλεσή της. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα,

  γ) αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων Η αναστολή της παρούσας δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, αλλά τα αποδιδόμενα από αυτές ποσά λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

   15. Το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής που του χορηγήθηκε:

  α) να μην χορηγεί στον οφειλέτη αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ' αυτού, ακόμη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής του, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ.,

  β) να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών, σύμφωνα με το άρθρο 83 του Κ.Ε.Δ.Ε..

  γ) να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη.

  16. Τα ποσά που εισπράττονται κατά τη διάρκεια της ρύθμισης από την παρακράτηση ποσοστού απαίτησης του οφειλέτη λόγω της χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας ή κατόπιν συμψηφισμού καλύπτουν δόση ή δόσεις της χορηγηθείσας ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά.

  Ομοίως, τα αποδιδόμενα ποσά από πράξεις εκτέλεσης λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της χορηγηθείσας ρύθμισης, εφόσον εισπράττονται κατά τη διάρκειά της και δεν πιστώνονται διαφορετικά.

  17. Η παραγραφή των οφειλών για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της.

  18. Αρμόδια για τη χορήγηση της ρύθμισης, την παρακολούθηση, την τήρηση των όρων της και την απώλεια αυτής είναι η υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης που είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.

  19. α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, που εκδίδεται εντός μηνός από τη λήξη της καταληκτικής προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση του παρόντος δύναται να παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής για χρονικό διάστημα μέχρι έναν (1) μήνα.

  β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, δύναται να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος.

 

  Σημαντικό:
 
 • Σκοπός Άρθρου 6. Η δυνατότητα ρύθμισης χωρίς τις προϋποθέσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητο εκτιμητή και της παροχής εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την δημοσίευση του άρθρου αυτού.
  Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει το Άρθρο 6: Επιδιώκεται η αντιμετώπιση της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας του COVID-19, μέσω τροποποίηση της υποπαραγράφου Α.2 της παρ. Α' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.
 • Άρθρο 6

  Προϋποθέσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητο εκτιμητή και παροχής εγγύησης, διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας - Αναστολή εφαρμογής της περ. γ' της παρ. 6 της υποπαρ. Α.2 της παρ. Α' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013


  Η ισχύς της περ. γ' της παρ. 6 της υποπαρ. Α.2 της παρ. Α' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΑΊ07), αναστέλλεται, ως προς τις προϋποθέσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητο εκτιμητή και της παροχής εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την δημοσίευση του παρόντος. Η αναστολή καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις. Εγγυήσεις, διασφαλίσεις ή εμπράγματες ασφάλειες που έχουν παρασχεθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στο παρόν εξακολουθούν να ισχύουν.

 

  Σημαντικό:
 
 • Σκοπός Άρθρου 7.  Με το άρθρο 7 αντιμετωπίζεται το θέμα της αναστολής καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) του ν. 2859/2000 (Α1 248) μέσω της μετάθεσης της προθεσμίας της αναστολής της καταβολής του ΦΠΑ μέχρι 30.04.2021, υπό προϋποθέσεις, για τις πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC», λόγω της κήρυξης σε πτώχευση της ως άνω εταιρείας και προκειμένου να μην υποστούν τις οικονομικές επιπτώσεις οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα της Χώρας, λαμβάνοντας ταυτοχρόνως υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Φ.Π.Α..
 • Αρθρο 7

  Παράταση αναστολής καταβολής ΦΠΑ για πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία "Thomas Cook Group PLC"


  Η αναστολή που προβλέπεται στην παρ. 1 του έβδομου άρθρου της από 30.9.2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α1 145), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4638/2019 (Α1 181), και παρατάθηκε μέχρι τις 30.6.2020 με το άρθρο 9 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α1 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α1 76) και παρατάθηκε περαιτέρω μέχρι τις 31.10.2020 με το άρθρο 103 του ν. 4714/2020 (Α' 148), παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της μέχρι και τις 30.4.2021.

 

  Σημαντικό:
 
 • Σκοπός Άρθρο  8. Με το άρθρο αυτό αναστέλλεται η καταβολή του πέντε τοις εκατό (5%) των νοσηλίων που εισπράττουν οι ιδιωτικές Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης που λειτουργούν βάσει των διατάξεων του π.δ. 225/2000 (ΦΕΚ 194 Α' ) και υποχρεούνται να καταβάλουν στο Δημόσιο.
  Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει το Άρθρο 8: Αντιμετωπίζεται το θέμα της αναστολής καταβολής στο Δημόσιο του 5% των νοσηλίων που εισπράττουν οι ιδιωτικές Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, λόγω των ειδικών συνθηκών που προέκυψαν από τις αρχές του 2020, εξαιτίας της πανδημίας ίου κορωνοϊού COviD-19.
 • Άρθρο 8

  Αναστολή καταβολής στο Δημόσιο του ποσοστού 5% επί των νοσηλίων από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης


  Η διάταξη του άρθρου 30 του ν. 3846/2010 (Α' 66) αριθμείται ως παρ. 1 και προστίθεται παρ. 2 ως εξής:

  «2. Για το διάστημα από 1ης.1.2020 έως και 30.6.2021, αναστέλλεται η εφαρμογή της παρ. 1 και καταβληθέντα ποσά που αφορούν στο διάστημα της παρούσας δύνανται να επιστρέφονται ή να συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο, κατά τις κείμενες διατάξεις.».


 

 

  Σημαντικό:
 
 • Σκοπός Άρθρο  Άρθρου 9: Λαμβάνεται η απαραίτητη μέριμνα ώστε να μην αποκλείεται η δανειοδότηση των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου που επλήγησαν δραστικά από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 και συνεχίζουν έως και σήμερα να πλήττονται καθότι η οικονομική τους δραστηριότητα συρρικνώθηκε δραματικά και δεν έχει επανέλθει έως και σήμερα.
  Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει το Άρθρο 9: Λαμβάνεται η απαραίτητη μέριμνα ώστε να μην αποκλείεται η δανειοδότηση των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου που επλήγησαν δραστικά από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 και συνεχίζουν έως και σήμερα να πλήττονται καθότι η οικονομική τους δραστηριότητα συρρικνώθηκε δραματικά και δεν έχει επανέλθει έως και σήμερα.
  Ειδικότερα :
  9 παρ. 1. Σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης είναι να μην καταχωρούνται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς αξιόγραφα οφειλόμενα από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου που εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α' εξάμηνο του έτους 2020 κατά ποσοστό 70% έως 85% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2019 και επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1η Ιουνίου 2020 έως τις 15 Ιουλίου 2020, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

  9 παρ. 2. Σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης είναι να μην καταχωρούνται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς αξιόγραφα οφειλόμενα από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου που εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α' εξάμηνο του έτους 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 85% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2019 και επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 16η Ιουλίου 2020 έως την 22.8.2020, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως τις 31 Ιανουαρίου 2020. Μέχρι την ίδια ημερομηνία αναστέλλεται και η έκδοση διαταγής πληρωμής, η λήψη πάσης φύσεως μέτρων και η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.

  9 παρ. 3. Σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης είναι να μην καταχωρούνται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς αξιόγραφα οφειλόμενα από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου που εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α' εξάμηνο του έτους 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 85% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2019 και επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1η Ιουνίου 2020 έως τις 15 Ιουλίου 2020, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως τις 31 Ιανουαρίου 2020. Μέχρι την ίδια ημερομηνία αναστέλλεται και η έκδοση διαταγής πληρωμής, η λήψη πάσης φύσεως μέτρων και η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.

  Σκοπός Άρθρου  9 παρ. 4. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας παρ. 3 του έβδομου άρθρου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1η Νοεμβρίου 2020, δεν καταχωρούνται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως τις 31 Ιανουαρίου 2021. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα του παρόντος αναστέλλονται έως την 31η Ιανουαρίου 2021 η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.
 • Άρθρο 9

  Ρυθμίσεις για την αναστολή έκδοσης διαταγών πληρωμής και την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς


    2. Η προθεσμία της 31ης Οκτωβρίου 2020 για την εξόφληση των αξιόγραφων της περ. β' της παρ. 2 του έβδομου άρθρου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4722/2020, παρατείνεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2021. Μέχρι την ημερομηνία της παρούσας αναστέλλονται η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.

    3. Η προθεσμία της 31ης Οκτωβρίου 2020 για την εξόφληση των αξιογράφων της περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου έβδομου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4722/2020, παρατείνεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2021. Μέχρι την ημερομηνία της παρούσας αναστέλλονται η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.

    4. Στο έβδομο άρθρο της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4722/2020, προστίθεται παρ. 3.α. ως εξής:

  «3. α. Κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004 (Α' 149) αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 3, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1Π Νοεμβρίου 2020, δεν καταχωρούνται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως τις 31 Ιανουάριου 2021. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα της παρούσας η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης αναστέλλονται μέχρι τις 31 Ιανουάριου 2021.»

 

 

  Σημαντικό:
 
 • Σκοπός Άρθρου 10: Με το άρθρο αυτό απαλλάσσονται από την φορολογική επιβάρυνση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης τα φυσικά πρόσωπα είτε είναι ιδιώτες είτε πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, καθόσον για το 2020 με εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα και ακίνητη περιουσία) καθώς και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, ενώ για το 2021 απαλλάσσονται τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία του ιδιωτικού τομέα.
  Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει το Άρθρο 10: Επιδιώκεται η ελάφρυνση της φορολογικής επιβάρυνσης σε μια χρονική περίοδο που η οικονομία της χώρας έχει πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού COVID -19.
  Η διάταξη αυτή αφορά :  Τα φυσικά πρόσωπα είτε είναι ιδιώτες είτε πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, καθόσον για το 2020 θα απαλλάσσονται της εισφοράς αλληλεγγύης, εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα και ακίνητη περιουσία) καθώς και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, ενώ για το 2021 τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία του ιδιωτικού τομέα.
 • Άρθρο 10

  Απαλλαγή της επιβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα του άρθρου 43 Α ΚφΕ με εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

  Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 (Α' 167) προστίθενται παρ. 49 και 50 ως εξής:

  «49. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, με εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Αν το εισόδημα προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 34, η απαλλαγή της παρούσας παρέχεται εφόσον για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34.

  50. Για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα. Αν το εισόδημα προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 34, η απαλλαγή της παρούσας παρέχεται εφόσον για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας σύμφωνα μετά άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34.»

 

 

  Σημαντικό:
 
 • Σκοπός Άρθρου 11. Με το άρθρο αυτό μετατάσσονται στον μειωμένο συντελεστή 13% η εισαγωγή αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων και η παράδοση συγκεκριμένων αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας με στόχο την μείωση της αξίας των αντικειμένων τέχνης και ως εκ τούτου την βελτίωση της τιμής τους, την ενίσχυση της αγοράς και τον εμπλουτισμό στον χώρο, των έργων τέχνης και αρχαιοτήτων αλλά και των συλλογών τους.
  Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει το Άρθρο 11: Επιδιώκεται η υπαγωγή στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%, αφενός για την εισαγωγή αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων των ΔΚ. 9701, 9702, 9703, 9704, 9705 και 9706 και αφετέρου για την παράδοση αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας των παραγράφων 1, 2 και 3 του Κεφαλαίου Α' του Παραρτήματος V του Κώδικα ΦΠΑ.
 • Άρθρο 11

  Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για την εισαγωγή αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων και την εισαγωγή και παράδοση αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας


  1.   Στο Κεφάλαιο Α. Αγαθά του Παραρτήματος III, «Αγαθά και Υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή (παρ. 1 του άρθρου 21)», του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, (ν. 2859/2000, Α' 248), προστίθενται παρ. 52 και 53, ως εξής:

  «52. Η εισαγωγή αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων (ΔΚ 9701, 9702, 9703, 9704, 9705 και 9706).

  53. Η παράδοση αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας των παρ. 1, 2 και 3 του Κεφαλαίου Α' του Παραρτήματος V του παρόντος νόμου, εφόσον πραγματοποιείται από τον ίδιο τον δημιουργό τους ή τους διαδόχους του.»

  2.    Οι διατάξεις της παρ. 1 ισχύουν από την ψήφιση του νόμου μέχρι τις 31.12.2021.


 

  
 
 • Σκοπός Άρθρου 12 .Με την αναστολή καταβολής του ποσοστού 0,5% επιδιώκεται η ενίσχυση του ανθρωπιστικού και πολιτιστικού έργου των φορέων αυτών, οι οποίοι εν μέσω των ειδικών συνθηκών που προέκυψαν από τις αρχές του 2020, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοίού, συμβάλλουν με αποτελεσματικό και άμεσο τρόπο στο κοινωνικό σύνολο.
  Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει το Άρθρο 12: Η ενίσχυση του ανθρωπιστικού και πολιτιστικού έργου των φορέων αυτών, οι οποίοι εν μέσω των ειδικών συνθηκών που προέκυψαν από τις αρχές του 2020, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, συμβάλλουν με αποτελεσματικό και άμεσο τρόπο στο κοινωνικό σύνολο.
  Η διάταξη αυτή αφορά : α) τα Ν.Π.Δ.Δ., οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, οι δήμοι, οι κοινότητες, οι ιεροί ναοί, οι ιερές μονές, το Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, η Ιερά Μονή του Όρους Σινά, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, η Εκκλησία της Κύπρου, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας και
  β) Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, τα οποία υπάρχουν ή συνιστώνται νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και τα λοιπά αντίστοιχα αλλοδαπά με τον όρο της αμοιβαιότητας και οι περιουσίες του άρθρου 50 του ν. 4182/2013 (Α' 185), εφόσον επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς εθνικούς ή θρησκευτικούς ή φιλανθρωπικούς ή εκπαιδευτικούς ή πολιτιστικούς ή γενικά επωφελείς για την κοινωνία εν όλω ή εν μέρει, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4182/2013.
 • Άρθρο 12

  Αναστολή εφαρμογής διάταξης στη φορολογία δωρεών


  Η περ. α' της ενότητας Β' του άρθρου 43 του ν. 2961/2001 (Α' 266) αναστέλλεται για δωρεές που πραγματοποιούνται από την ψήφιση του νόμου μέχρι τις 31.12.2021. Για το χρονικό διάστημα της παρούσας τα νομικά πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 απαλλάσσονται από τον φόρο δωρεάς.

 

  Σημαντικό:
 
 • Σκοπός Άρθρου 13. Με το άρθρο αυτό επιδιώκεται η διευκόλυνση οικογενειών με ανήλικα τέκνα να αποκτήσουν πρώτη κατοικία για την κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών, η τόνωση της αγοράς ακινήτων, καθώς και η ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας εν γένει.
  Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει το Άρθρο 13: Επιδιώκεται η αύξηση του συνολικού εμβαδού των ακινήτων στα οποία έχει εμπράγματο δικαίωμα ο δικαιούχος της απαλλαγής από τον Φ.Μ.Α. για αγορά πρώτης κατοικίας (όπως ορίζεται από τη σχετική διάταξη) αναφορικά με την κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών, όταν αυτός έχει την επιμέλεια ανηλίκων τέκνων. Με τον τρόπο αυτό, χορηγείται επιπλέον δυνατότητα για την αγορά πρώτης κατοικίας από οικογένειες με ανήλικα. τέκνα για την αποτελεσματική κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών.
  Η διάταξη αυτή αφορά Αφορά τους δικαιούχους της απαλλαγής από τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων (φ.Μ.Α.) για αγορά πρώτης κατοικίας, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 1078/1980. Ειδικότερα, αφορά δικαιούχους που έχουν την επιμέλεια ανήλικων τέκνων.
 • Άρθρο 13

  Αύξηση εμβαδού ακινήτου προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών -Τροποποίηση άρθρου 1ν. 1078/1980


  Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 1078/1980 (Α' 238) οι λέξεις «είκοσι (20) τ.μ.» αντικαθίστανται με τις λέξεις «είκοσι πέντε (25) τ.μ.» και οι λέξεις «είκοσι πέντε (25) τ.μ.» αντικαθίστανται με τις λέξεις «τριάντα (30) τ.μ.», και η παρ. 13 διαμορφώνεται ως εξής:

  «Αν ο αγοραστής ή ο/η σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα τους έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε κατοικία ή ιδανικό μερίδιο κατοικίας ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο ή ιδανικό μερίδιο οικοπέδου, θεωρείται ότι καλύπτονται οι κατά την παρ. 1 του άρθρου αυτού στεγαστικές ανάγκες, αν το συνολικό εμβαδόν των ανωτέρω ακινήτων είναι εβδομήντα (70) τ.μ., προσαυξανόμενα κατά είκοσι (25) τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά τριάντα (30) τ. μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα, των οποίων την επιμέλεια έχει ο δικαιούχος.».


 


Λοιπές διατάξεις τροπολογίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ Ν. 2308/1995 ΚΑΙ Ν. 4701/2020, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ

Ν. 4387/2016 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4261/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΟΣΑ

Άρθρο 14

Παράταση αναστολής εξέτασης των ενστάσεων του άρθρου 7 του ν.2308/1995


Η αναστολή εξέτασης των ενστάσεων από τις Επιτροπές του άρθρου 7 του ν. 2308/1995 (Α'114), όπως ορίστηκε με το άρθρο 10 του ν. 4650/2019 (Α' 207) και παρατάθηκε διαδοχικά με το άρθρο τριακοστό δεύτερο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'90) η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4690/2020 (Α' 104) και το άρθρο 57 του ν. 4710/2020 (Α’ 142), παρατείνεται έως τις 29 Ιανουαρίου 2021.

Άρθρο 15

Παράταση προθεσμίας σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισμών -Τροποποίηση του ν. 4701/2020


Η προθεσμία του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1667/1986 (Α' 196), που προστέθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4701/2020 (Α' 128), αναφορικά με τη σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισμών, παρατείνεται μέχρι τις 30.11.2020. και αντίστοιχα η θητεία των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων παρατείνεται αντίστοιχα μέχρι τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης του παρόντος.

Άρθρο 16

Πόροι και Περιουσία Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. - Τροποποίηση της παρ. 2 του αρ. 88 του ν. 4387/2016


 1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 88 του ν. 4387/2016 (Α' 85) προστίθεται εδάφιο και το άρθρο 88 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 88

Πόροι και Περιουσία Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

1. Πόρους του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. αποτελούν οι πρόσοδοι από τις εν γένει δραστηριότητες Εγγυοδοσίας - Πιστοδοσίας αρμοδιότητας της τέως Διεύθυνσης Δ' Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του τέως τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Τμήμα της περιουσίας του τέως τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. μπορεί να μεταβιβαστεί στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατόπιν οικονομικής μελέτης. Η ως άνω περιουσία περιέρχεται στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του ως καθολικού διαδόχου του τέως τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων προσώπων. Η μεταβίβαση της παρούσας, εφόσον περιλαμβάνει κινητές αξίες με δικαιώματα ψήφου, δεν υπάγεται στον ν. 3461/2006 (Α' 106).».

  2. Η παρ. 1 τίθεται αναδρομικά σε ισχύ από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016.

Άρθρο 17

Διατάξεις για τη συμπλήρωση του ν. 3986/2011 ως προς τις ρυθμίσεις για το δικαίωμα επιφάνειας


1. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 3986/2011 (Α' 152) προστίθεται παρ. 7, ως εξής: «7,α) Η μεταβίβαση του δικαιώματος επιφάνειας κατά διαιρετό μέρος του, σύμφωνα με την παρ. 6 και εφόσον τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες για τις κατατμήσεις από την κείμενη νομοθεσία προϋποθέσεις, επιφέρει τη νόμιμη κατάτμηση της εδαφικής έκτασης, επί της οποίας υφίσταται το όλο δικαίωμα επιφάνειας, χωρίς να απαιτείται η συναίνεση του κυρίου της έκτασης αυτής.

β) Στην περίπτωση της παρ. 6 τεκμαίρεται η συναίνεση του κυρίου της έκτασης για τις χωρικές μεταβολές που θα προκύψουν από την κατάτμηση, καθώς και για την κατάτμηση, κατά την περ. α', η οποία καταχωρίζεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο, με πρωτοβουλία είτε του μεταβιβάζοντος είτε του αποκτώντος το δικαίωμα επιφάνειας, εφαρμοζόμενης και της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 2664/1998 (Α' 275), όταν πρόκειται για κτηματογραφημένη περιοχή.»

2. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3986/2011 προστίθεται παρ. 3α, ως εξής:

«3α. α) Σε περίπτωση σύστασης εμπραγμάτου δικαιώματος τρίτου επί του δικαιώματος επιφάνειας, στη σχετική πράξη ή τίτλο σύστασης, συμπεριλαμβανομένης δικαστικής απόφασης για συναινετική εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, μπορεί να περιλαμβάνεται δήλωση του τρίτου ότι για την απόσβεση του δικαιώματος επιφάνειας απαιτείται η συναίνεσή του. Η δήλωση είναι αυτοτελώς μεταγραπτέα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου, όπου έχει μεταγράφει η συστατική πράξη του δικαιώματος επιφάνειας, καί εγγραπτέα αντίστοιχα στα κτηματολογικό βιβλία του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου, όπου έχει καταχωριστεί η ίδια συστατική πράξη.

β) Η παραίτηση από το δικαίωμα επιφάνειας υπέρ του κυρίου του εδάφους ή η μεταβίβασή του προς αυτόν είναι άκυρη έναντι του δικαιούχου του εμπραγμάτου δικαιώματος και των καθολικών ή ειδικών διαδόχων του, εάν δεν προηγήθηκε η συναίνεση της παρούσας.

γ) Η συναίνεση του δικαιούχου του εμπραγμάτου δικαιώματος επί του δικαιώματος επιφάνειας παρέχεται με μονομερή δήλωσή του που περιβάλλεται το συμβολαιογραφικό τύπο, σημειώνεται στα βιβλία μεταγραφών ή στα κτηματολογικό βιβλία, κατά περίπτωση, στο περιθώριο της δήλωσης του δεύτερου εδαφίου της περ. α' και κοινοποιείται στον επιφανειούχο.».

3. Μετά την παρ. 9 του άρθρου 22 του ν. 3986/2011 προστίθεται παρ. 10, ως εξής:

«10. α) Στην περίπτωση κτίσματος, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 18, το οποίο, κατά το διάστημα που αυτό αποτελεί αντικείμενο δικαιώματος επιφάνειας, χαρακτηρίστηκε ως επικίνδυνο ή με παρόμοιο χαρακτηρισμό κατά τις οικείες διατάξεις, ο επιφανειούχος υποχρεούται σε άρση της επικινδυνότητας πριν τη λήξη ή απόσβεση του δικαιώματος επιφάνειας, με αποκλειστικά δικές του δαπάνες. Μέχρι την επέλευση της άρσης, ακόμα και αν αυτή επέλθει μετά τη λήξη ή απόσβεση του δικαιώματοςτης επιφάνειας, ο επιφανειούχος αποκλειστικά είναι ποινικά, διοικητικά και αστικά υπεύθυνος.

β) Μετά τη λήξη ή απόσβεση του δικαιώματος της επιφάνειας και για τις ανάγκες και μόνο της άρσης της επικινδυνότητας, ο επιφανειούχος νομιμοποιείται να προβεί σε κάθε ενέργεια για την πραγματοποίηση των απαραίτητων εργασιών. Στην περίπτωση που απαιτείται η πραγματοποίηση των εργασιών της παρούσας, ο κύριος του κτίσματος παρέχει, στον υπόχρεο προς άρση επιφανειούχο ή στον υποδεικνυόμενο από αυτόν τρίτο την αναγκαία πρόσβαση στο επικίνδυνο κτίσμα. Ο εκάστοτε επιφανειούχος και οι εξ αυτού έλκοντες δικαίωμα χρήσης του κτίσματος ευθύνονται αποκλειστικά σύμφωνα με το άρθρο 925 του Αστικού Κώδικα, για όσο διάστημα ισχύει το δικαίωμα της επιφάνειας, απαλλασσομένου του κυρίου ρητώς από κάθε ευθύνη.»

4. Το άρθρο 23 του ν. 3986/2011 (A' 152) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 23

Συνέπειες της λήξης της επιφάνειας για τις ενοχικές συμβάσεις


  1. Αν δεν υπάρχει συναίνεση του κυρίου, η λήξη του δικαιώματος της επιφάνειας επιφέρει τη λύση των ενοχικών συμβάσεων που έχει συνάψει ο επιφανειούχος με τρίτο, με αντικείμενο το κτίσμα ή το έδαφος, χωρίς ευθύνη του κυρίου έναντι του τρίτου. Το ίδιο ισχύει και επί απόσβεσης του δικαιώματος επιφάνειας που επέρχεται λόγω παραίτησης του επιφανειούχου από το δικαίωμα υπέρ του κυρίου του εδάφους ή μεταβίβασής του προς αυτόν, όταν το δικαίωμα επιφάνειας δεν βαρύνεται με εμπράγματα δικαιώματα τρίτων, αλλά και όταν αυτό βαρύνεται και η απόσβεση επέρχεται με τη συναίνεση του δικαιούχου του εμπραγμάτου δικαιώματος, σύμφωνα με την παρ. 3α του άρθρου 22.

  2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται ο αρμόδιος φορέας παροχής της συναίνεσης, κατά την παρ. 1 εκ μέρους του κυρίου του κτίσματος ή του εδάφους, ο τρόπος διαμόρφωσης και παροχής της, οι τιθέμενοι σ' αυτήν όροι και προϋποθέσεις, οι συνέπειες της μη παροχής συναίνεσης ή της μη αποδοχής της εκ μέρους του ενδιαφερομένου, η διαδικασία κατάρτισης της σχετικής σύμβασης μεταξύ του κυρίου του κτίσματος ή του εδάφους και του ενδιαφερομένου, το βασικό περιεχόμενό της, ο καθορισμός του καταβλητέου ανταλλάγματος ή αποζημίωσης χρήσης, καθώς και κάθε ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.»

Άρθρο 18

Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων - Προσθήκη άρθρου 145Β στον ν. 4261/2014


Στον ν. 4261/2014 (Α' 107) προστίθεται άρθρο 145Β, το οποίο έχει ως εξής:

«Αρθρο145Β

Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων της εκκαθάρισης

1. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας, μπορεί να προ βλέπεται η μεταβίβαση των καθοριζόμενων στην ίδια απόφαση περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού, υποχρεώσεων έναντι καταθετών και συμβατικών σχέσεων ενός υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος σε νόμιμα λειτουργούν πιστωτικό ίδρυμα. Η απόφαση της παρούσας εκδίδεται, όταν η ως άνω μεταβίβαση κρίνεται σκόπιμη, προκειμένου να αποτραπεί συγκεντρωμένη και δυσανάλογη οικονομική βλάβη σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας.

2. Η σύμβαση μεταβίβασης βάσει της απόφασης της παρ. 1 συνάπτεται αμελλητί από τον ειδικό εκκαθαριστή, ως εκπρόσωπο του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος, και το αποκτών πιστωτικό ίδρυμα. Εάν συντρέχει περίπτωση για ορισμένα περιουσιακά στοιχεία, η μεταβίβαση σημειώνεται ατελώς στα οικεία δημόσια βιβλία και αρχεία με αίτηση του αποκτώντος. Το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα δεν εφαρμόζεται και οι συμβάσεις εργασίας δεν μεταφέρονται. Για το κύρος της μεταβίβασης και το αντιτάξιμό της έναντι τρίτων δεν απαιτείται αναγγελία προς αυτούς ή συναίνεσή τους, κατά παρέκκλιση από τυχόν άλλες διατάξεις. Εκκρεμείς δίκες που σχετίζονται με τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία συνεχίζονται από το αποκτών πιστωτικό ίδρυμα χωρίς διακοπή τους.

3. Τα προς μεταβίβαση περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην απόφαση της παρ. 1, λαμβανομένης υπόψη έκθεσης αποτίμησης του συνόλου του ενεργητικού από ορκωτό ελεγκτή, τον οποίο ορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος. Στην ίδια έκθεση αποτιμώνται και οι απαιτήσεις κατά του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος που ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα έναντι του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ κατά το άρθρο 145Α. Η απόφαση της παρ. 1 μπορεί να εκδοθεί και βάσει προσωρινής αποτίμησης με το περιεχόμενο της παρούσας.

4. α) Η οριστική αποτίμηση της παρ. 3 ολοκληρώνεται εντός τριμήνου, οπότε και μπορεί να τροποποιηθεί η απόφαση της παρ. 1. Εάν βάσει της αποτίμησης η αξία των προς μεταβίβαση υποχρεώσεων υπερβαίνει την αξία των προς μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού, η διαφορά αξίας καταβάλλεται στο αποκτών πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 1, από:

αα) Το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ, αντί της καταβολής αποζημίωσης στους καταθέτες, σύμφωνα με το ν. 4370/2016 (Α' 37), μέχρι το ύψος του καθαρού ποσού αποζημίωσης των εγγυημένων καταθετών κατά την έννοια της παρ. 10 του άρθρου 11 του ν. 4370/2016, όπως αυτό προκύπτει μετ' αφαίρεση από το ποσό της αποζημίωσης των εγγυημένων καταθέσεων της αξίας του ενεργητικού, σύμφωνα με την αποτίμηση της παρ. 3 και με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα έναντι του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ κατά το άρθρο 145Α.

αβ) Το Δημόσιο για υπερβάλλον ποσό και μέχρι την πλήρη κάλυψη των μεταφερόμενων καταθέσεων .

β) Η απόφαση της παρ. 1 μπορεί να προβλέπει και τμηματική καταβολή της διαφοράς αξίας, ώστε μέρος αυτής να καταβληθεί μετά την έκδοση της οριστικής αποτίμησης και την τυχόν τροποποίηση της ίδιας απόφασης. Το ΤΕΚΕ και το Δημόσιο αποκτούν αξίωση κατά του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος για το ποσό που καταβάλλουν, στην οποία εφαρμόζονται αναλόγως οι περ. γ' και δ' της παρ. 1 του άρθρου 145Α.

5. Για την επιλογή του αποκτώντος πιστωτικού ιδρύματος, η Τράπεζα της Ελλάδος καλεί πιστωτικά ιδρύματα που, κατά την κρίση της και σύμφωνα με τις διαθέσιμες σε αυτήν πληροφορίες, είναι κατάλληλα για την κτήση των υπό μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, σε άτυπη και εμπιστευτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για την απόκτησή τους. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, τα συμμετέχοντα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να προσφέρουν αντάλλαγμα, το οποίο συνίσταται σε μείωση του καταβλητέου κατά την παρ. 4 ποσού της διαφοράς αξίας μεταξύ υποχρεώσεων και ενεργητικού. Η διαδικασία του πρώτου εδαφίου είναι όσο το δυνατόν διαφανέστερη λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν ευνοεί αδικαιολόγητα ορισμένους δυνητικούς αγοραστές και λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να πραγματοποιηθεί ταχέως η μεταβίβαση. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του εσωτερικού άρθρου 39 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α' 87) εφαρμόζεται αναλόγως.

6. Οι παρ. 1 έως 5 εφαρμόζονται τηρουμένων των διατάξεων περί κρατικών ενισχύσεων του ενωσιακού δικαίου.

7. Κατά την εφαρμογή του παρόντος εφαρμόζεται αναλόγως η περ. ε' της παρ. 1 του εσωτερικού άρθρου 34 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015.

8. Η περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 145 καταργείται».

Άρθρο 19

Ρύθμιση για τη στελέχωση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον ΟΟΣΑ


Μετά το άρθρο 26 του ν. 4598/2019 (Α'36), προστίθεται νέο άρθρο 26 Α ως εξής:

«Άρθρο 26 Α

Αποσπάσεις υπαλλήλων στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (Μ.Ε.Α.) στον ΟΟΣΑ

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή της υπαγωγής στο Υπουργείο Οικονομικών της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας (Μ.Ε.Α.)στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), μέχρι δύο (2) υπάλληλοι της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 68 του π.δ. 147/2017 (Α' 192) μπορούν να αποσπώνται στη Μ.Ε.Α. ΟΟΣΑ, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έπειτα από πρόταση του Μονίμου Αντιπροσώπου, που προΐσταται της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ανάληψη της υπηρεσίας, ή μέχρι την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης με απόσπαση υπαλλήλου, μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του άρθρου 68 του π.δ. 147/2017. Οι αποσπώμενοι υπάλληλοι σύμφωνα με την παρούσα θα πρέπει να έχουν τα προσόντα και να πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 68 του π.δ. 147/2017.

  2. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται σύμφωνα με την παρ. 1 δεν κωλύονται να αιτηθούν, σε οποιοδήποτε χρόνο, την εκ νέου απόσπασή τους μέσω της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του άρθρου 68 του π.δ. 147/2017 και έπειτα από την απόσπαση της παρ. 1. Ο χρόνος που διαρκεί η απόσπαση της παρ. 1 δεν λαμβάνεται σχετικά υπόψη και δεν προσμετράται για οποιαδήποτε έννομη συνέπεια αφορά τη διενέργεια της νέας απόσπασης ή την παράτασή της.».

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2020

01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δείτε ολόκληρη την τροπολογία εδώΣυνημμένα

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης