Συμβολαιογράφοι: Διαδικασία εγγραφής στο σχετικό υπομητρώο ΓΕΜΗ και ΥΜΣ - Υποχρεώσεις Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας

Οικονομικές Ειδήσεις

20 Οκτώβριος 2020
Taxheaven.grΜε την απόφαση 106557/09-10-2020, η οποία έχει εφαρμογή από 01-01-2021, ορίζεται η σύσταση και καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την τήρηση και λειτουργία του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μητρώου Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ. Το Μητρώο εγγυάται τη νομιμότητα, την ορθότητα και την ασφάλεια των καταχωρίσεων που πραγματοποιούνται στα πληροφοριακά συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ και είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις διατάξεις του ν. 4624/2019, σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων, τα στοιχεία των οποίων καταχωρίζονται και διατηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.

Στο Μέρος Γ' της απόφασης καθορίζονται οι λεπτομέρειες για το υπομητρώο πιστοποιημένων συμβολαιογράφων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ και η διαδικασία εγγραφής τους.

ΜΕΡΟΣ Γ
ΥΠΟΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ

Διαδικασία εγγραφής στο υπομητρώο πιστοποιημένων συμβολαιογράφων Γ.Ε.ΜΗ.
(άρθρο 6)

1. Στο υπομητρώο πιστοποιημένων Συμβολαιογράφων Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται αποκλειστικά οι συμβολαιογράφοι που επιθυμούν να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ.
2. Για την εγγραφή στο υπομητρώο πιστοποιημένων συμβολαιογράφων Γ.Ε.ΜΗ., ο ενδιαφερόμενος συμβολαιογράφος αποστέλλει ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία του άρθρου 3 (της απόφασης 106557/09-10-2020), αίτηση εγγραφής, συνοδευομένη από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α. άδεια άσκησης επαγγέλματος συμβολαιογράφου, όπως ορίζεται στις κείμενες διατάξεις,
β. πιστοποιητικό επιμόρφωσης στο πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ. ή εφόσον δεν υπάρχει, αίτημα για επιμόρφωση,
γ. φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του συμβολαιογράφου,
δ. υπεύθυνη δήλωση κατοχής ψηφιακής υπογραφής.
3. Η αρμόδια Υπηρεσία του άρθρου 3 (της απόφασης 106557/09-10-2020), μετά την λήψη του αιτήματος και τον τυπικό έλεγχο πληρότητας των ανωτέρω, εφόσον δεν εκκρεμεί αίτημα επιμόρφωσης, πραγματοποιεί την εγγραφή του ενδιαφερομένου Συμβολαιογράφου στο υπομητρώο πιστοποιημένων Συμβολαιογράφων Γ.Ε.ΜΗ. και του αποδίδει κωδικούς πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ.
4. Εφόσον υπάρχει αίτημα επιμόρφωσης, η αρμόδια Υπηρεσία του άρθρου 3 (της απόφασης 106557/09-10-2020) αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο συμβολαιογράφο ειδικούς κωδικούς, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον (demo) που έχει διαμορφωθεί για τον σκοπό αυτό, όπου πραγματοποιεί ηλεκτρονικά το σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
5. Κατόπιν της επιτυχούς συμμετοχής του ενδιαφερόμενου συμβολαιογράφου στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 (της απόφασης 106557/09-10-2020), η αρμόδια Υπηρεσία του άρθρου 3 (της απόφασης 106557/09-10-2020) ολοκληρώνει την εγγραφή στο υπομητρώο πιστοποιημένων συμβολαιογράφων Γ.Ε.ΜΗ. και του αποδίδει κωδικούς πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ.

Διαδικασία εγγραφής στο υπομητρώο πιστοποιημένων συμβολαιογράφων ΥΜΣ
(άρθρο 7)

1. Στο υπομητρώο πιστοποιημένων Συμβολαιογράφων ΥΜΣ εγγράφονται αποκλειστικά οι συμβολαιογράφοι που επιθυμούν να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα της ΥΜΣ.

2. Για την εγγραφή στο υπομητρώο πιστοποιημένων συμβολαιογράφων ΥΜΣ, ο ενδιαφερόμενος συμβολαιογράφος αποστέλλει ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία του άρθρου 3 (της απόφασης 106557/09-10-2020), αίτηση εγγραφής συνοδευομένη από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α. άδεια άσκησης επαγγέλματος συμβολαιογράφου, όπως ορίζεται στις κείμενες διατάξεις,
β. πιστοποιητικό επιμόρφωσης ή εφόσον δεν υπάρχει, αίτημα για επιμόρφωση,
γ. φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του συμβολαιογράφου,
δ. υπεύθυνη δήλωση κατοχής ψηφιακής υπογραφής.

3. Η αρμόδια Υπηρεσία του άρθρου 3 (της απόφασης 106557/09-10-2020), μετά την λήψη του αιτήματος και τον τυπικό έλεγχο πληρότητας των ανωτέρω, εφόσον δεν εκκρεμεί αίτημα επιμόρφωσης, πραγματοποιεί την εγγραφή του ενδιαφερομένου Συμβολαιογράφου στο υπομητρώο πιστοποιημένων Συμβολαιογράφων ΥΜΣ και του αποδίδει κωδικούς πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΥΜΣ.

4. Εφόσον υπάρχει αίτημα επιμόρφωσης, η αρμόδια Υπηρεσία του άρθρου 3 (της απόφασης 106557/09-10-2020) αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο ειδικούς κωδικούς, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον (demo) που έχει διαμορφωθεί για τον σκοπό αυτό, όπου πραγματοποιεί ηλεκτρονικά το σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

5. Κατόπιν της επιτυχούς συμμετοχής του ενδιαφερόμενου συμβολαιογράφου στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 (της απόφασης 106557/09-10-2020), η αρμόδια Υπηρεσία του άρθρου 3 (της απόφασης 106557/09-10-2020) ολοκληρώνει την εγγραφή του στο υπομητρώο πιστοποιημένων συμβολαιογράφων ΥΜΣ και του αποδίδει κωδικούς πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΥΜΣ.

Δημοσιότητα λίστας πιστοποιημένων Συμβολαιογράφων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ (άρθρο 8)


Επικαιροποιημένη λίστα με τα ονόματα των πιστοποιημένων Συμβολαιογράφων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ αναρτάται στη διαδικτυακή πύλη του Γ.Ε.ΜΗ. (http://www. businessportal.gr/) με μέριμνα της αρμόδιας Υπηρεσίας του άρθρου 3 (της απόφασης 106557/09-10-2020).

Υποχρεώσεις Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας
(άρθρο 9)

1. Οι οικείοι συμβολαιογραφικοί σύλλογοι οφείλουν να αποστέλλουν στην αρμόδια Υπηρεσία του άρθρου 3 (της απόφασης 106557/09-10-2020) τα εξής:
α. συγκεντρωτικές καταστάσεις σε ηλεκτρονική μορφή με επικαιροποιημένα τα στοιχεία εγγραφής των μελών τους (αριθμό μητρώου, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ, ημερομηνία εγγραφής), στην αρχή κάθε έτους,
β. να ενημερώνουν αμελλητί για τα στοιχεία των μελών τους που δεν ασκούν πλέον το λειτούργημα τους για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. διαγραφή από σύλλογο, συνταξιοδότηση, θάνατος κ.α.).

Όλοι οι εγγραφόμενοι στο Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ υποχρεούνται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, προκειμένου να υπογράφουν αποκλειστικά ψηφιακά τις ανακοινώσεις καταχώρισης, τα πιστοποιητικά και τα αντίγραφα που εκδίδουν, τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, καθώς και τα καταστατικά σύστασης είτε αυτά είναι ιδιωτικά είτε συμβολαιογραφικά έγγραφα.

Δείτε την 106557/09-10-2020 από το αρχείο του κόμβου