Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τι δήλωσαν τα νομικά πρόσωπα το 2018: Οι φόροι που κατέβαλαν και τα κέρδη που δηλώθηκαν συγκριτικά για τα έτη 2011-2018, οι ζημιές, οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες και η προκαταβολή φόρου

Τι δήλωσαν τα νομικά πρόσωπα το 2018: Οι φόροι που κατέβαλαν και τα κέρδη που δηλώθηκαν συγκριτικά για τα έτη 2011-2018, οι ζημιές, οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες και η προκαταβολή φόρου
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Σύνταξη - επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα Taxheaven


Περιεχόμενα
Ι. Πλήθος νομικών προσώπων - νομικών οντοτήτων
ΙΙ. Φορολογητέα κέρδη που δηλώθηκαν
ΙΙΙ. Συνολικό ποσό φόρου που βεβαιώθηκε
ΙV. Φορολογητέα κέρδη και φόρος που βεβαιώθηκε ανά κλάδο και ανά έτος από το 2011 έως το 2015 για τις κεφαλαιουχικές εταιρίες
V. Κλιμάκια φορολογητέων κερδών
VI. Πόσες επιχειρήσεις δήλωσαν ζημιά πόσες κέρδη και πόσες παρουσίασαν μηδενικό αποτέλεσμα
VII. Προκαταβολή φόρου
VII. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες
ΙΧ. Ποσά ζημιών που δηλώθηκαν από ζημιογόνες επιχειρήσεις (σ.σ. τελικό φορολογητέο αποτέλεσμα ζημιά)

Χ. Στατιστικά υποβολών ανά κατηγορία οντότητας


Πολλά και ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων των φορολογικών δηλώσεων των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων που υποβλήθηκαν και αφορούν στις χρήσεις 2011 έως και 2018. Μέσα από τις δέκα ενότητες που παρουσιάζει σήμερα ο κόμβος μπορείτε να αντλήσετε σημαντικές πληροφορίες για τους φόρους που κατέβαλαν τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, τα ποσά των μη εκπιπτόμενων δαπανών, τα ποσά των ζημιών που δηλώθηκαν, καθώς και μια σειρά από άλλες σημαντικές πληροφορίες. 


Ι. Πλήθος νομικών προσώπων - νομικών οντοτήτων

Κατά την οκταετία 2011 έως 2018 ο αριθμός των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που υπέβαλαν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα (βλ Πίνακα 1 - Γράφημα 1):

Το 2018 υπέβαλλαν δήλωση περισσότερα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες σε σύγκριση με τα προηγούμενες χρονιές (2011 έως 2017).

Πίνακας 1


Έτος Αρ. Ν.Π.- Ν.Οντ.
2011 213,423
2012 203,443
2013 198,060
2014 246,749
2015 251,417
2016 257,452
2017 255,018
2018 268,752

Γράφημα 1ΙΙ. Φορολογητέα κέρδη που δηλώθηκαν

Τα κέρδη των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων που υπήχθησαν σε φόρο στην οκταετία 2011 έως 2018 προκύπτουν από τον παρακάτω πίνακα (βλ. Πίνακα 2 - Γράφημα 2):

Πίνακας 2

Έτος Φορολογητέα κέρδη
2011 10,248,952,858
2012 9,439,731,108
2013 9,835,402,963
2014 10,116,305,910
2015 11,771,960,170
2016 12,127,604,996
2017 13,368,741,899
2018 13,817,106,149
Γράφημα 2ΙΙΙ. Συνολικό ποσό φόρου που βεβαιώθηκε

Το συνολικό ποσό του φόρου που βεβαιώθηκε στις χρήσεις 2011 έως 2018 από όλα τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα (βλ. Πίνακα 3 - Γράφημα 3).

Να σημειώσουμε ότι τα ποσά αυτά περιέχουν το βεβαιωθέν ποσό φόρου που προέκυψε μετά την αφαίρεση της προκαταβολής της προηγούμενης χρήσης, την προσθήκη προκαταβολής τρέχουσας χρήσης, την προσθήκη άλλων επιβαρύνσεων (χαρτόσημο,τέλος επιτηδεύματος, κ.λπ.) και το συμψηφισμό των παρακρατούμενων φόρων.


Πίνακας 3

Έτος Συνολικό ποσό φόρου που βεβαιώθηκε
2011 1,717,847,782
2012 1,856,481,968
2013 3,016,039,814
2014 3,268,007,880
2015 4,269,268,980
2016 3,939,345,889
2017 4,196,919,014
2018 4,365,015,330 Γράφημα 3
ΙV. Φορολογητέα κέρδη και φόρος που βεβαιώθηκε ανά κλάδο και ανά έτος από το 2011 έως το 2018 για τις κεφαλαιουχικές εταιρίες

Τα μεγαλύτερα κέρδη για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο δήλωσαν τα νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιήθηκαν στον τομέα της μεταποίησης, του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών σε αντίθεση με τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες όπως φαίνεται δηλώνουν τα λιγότερα κέρδη (βλ. Πίνακες 4 & 5).


Πίνακας 4

 
    Αριθμός Ν.Π. Φορολογητέα κέρδη Φόρος που βεβαιώθηκε  
Βιομηχανία - μεταποίηση Παραγωγή 2018 17,707 6,148,237,484 1,946,713 37.85%
Εμπορικές - παροχής υπηρεσιών 2018 31,545 8,767,708,123 2,761,986,890 53.97%
Τραπεζικές - Χρηματηστηριακές ΕΛΔΕ ΑΧΕ 2018 939 584,719,102 167,728,958 3.60%
Ασφαλιστικές 2018 1,526 745,041,680 223,351,230 4.59%
           
    Αριθμός Ν.Π. Φορολογητέα κέρδη Φόρος που βεβαιώθηκε  
Βιομηχανία - μεταποίηση Παραγωγή 2017 17,306 6,162,550,266 1,853,939,816 38.61%
Εμπορικές - παροχής υπηρεσιών 2017 30,831 8,447,483,288 2,646,148,103 52.93%
Τραπεζικές - Χρηματηστηριακές ΕΛΔΕ ΑΧΕ 2017 873 561,816,979 166,391,822 3.52%
Ασφαλιστικές 2017 1,460 788,811,738 70,927,985 4.94%
           
    Αριθμός Ν.Π. Φορολογητέα κέρδη Φόρος που βεβαιώθηκε  
Βιομηχανία - μεταποίηση Παραγωγή 2016 17,891 5,228,983,828 1,580,740,497 39.10%
Εμπορικές - παροχής υπηρεσιών 2016 31,908 7,180,569,911 2,249,707,049 53.69%
Τραπεζικές - Χρηματηστηριακές ΕΛΔΕ ΑΧΕ 2016 862 442,418,271 153,167,911 3.31%
Ασφαλιστικές 2016 1,459 521,466,612 159,149,953 3.90%
           
    Αριθμός Ν.Π. Φορολογητέα κέρδη Φόρος που βεβαιώθηκε  
Βιομηχανία - μεταποίηση Παραγωγή 2015 17,262 4,915,813,850 1,898,346,038 39.39%
Εμπορικές - παροχής υπηρεσιών 2015 31,008 6,668,682,240 2,454,258,890 53.44%
Τραπεζικές - Χρηματηστηριακές ΕΛΔΕ ΑΧΕ 2015 795 370,539,407 123,903,578 2.97%
Ασφαλιστικές 2015 1,346 524,019,682 170,630,253 4.20%
           
    Αριθμός Ν.Π. Φορολογητέα κέρδη Φόρος που βεβαιώθηκε  
Βιομηχανία - μεταποίηση Παραγωγή 2014 16,443 3,536,850,238 1,108,621,607 36.77%
Εμπορικές - παροχής υπηρεσιών 2014 29,224 5,216,886,069 1,743,711,437 54.23%
Τραπεζικές - Χρηματηστηριακές ΕΛΔΕ ΑΧΕ 2014 700 327,433,013 116,618,574 3.40%
Ασφαλιστικές 2014 1,198 538,425,291 168,828,032 5.60%
           
    Αριθμός Ν.Π. Φορολογητέα κέρδη Φόρος που βεβαιώθηκε  
Βιομηχανία - μεταποίηση Παραγωγή 2013 16,363 3,460,327,178 1,017,589,789 36.11%
Εμπορικές - παροχής υπηρεσιών 2013 29,268 5,149,077,711 1,481,879,251 53.73%
Τραπεζικές - Χρηματηστηριακές ΕΛΔΕ ΑΧΕ 2013 822 370,054,299 103,194,592 3.86%
Ασφαλιστικές 2013 1,135 604,602,304 150,638,046 6.31%
           
    Αριθμός Ν.Π. Φορολογητέα κέρδη Φόρος που βεβαιώθηκε  
Βιομηχανία - μεταποίηση Παραγωγή 2012 15,830 3,961,156,543 830,979,834 37.72%
Εμπορικές - παροχής υπηρεσιών 2012 28,647 5,549,136,018 1,136,130,970 52.84%
Τραπεζικές - Χρηματηστηριακές ΕΛΔΕ ΑΧΕ 2012 815 415,610,915 73,565,630 3.96%
Ασφαλιστικές 2012 1,123 575,083,183 91,811,839 5.48%
           
    Αριθμός Ν.Π. Φορολογητέα κέρδη Φόρος που βεβαιώθηκε  
Βιομηχανία - μεταποίηση Παραγωγή 2011 16,318 4,019,849,578 664,193,630 34.52%
Εμπορικές - παροχής υπηρεσιών 2011 29,949 5,905,653,309 1,002,953,258 50.71%
Τραπεζικές - Χρηματηστηριακές ΕΛΔΕ ΑΧΕ 2011 835 954,575,835 91,317,712 8.20%
Ασφαλιστικές 2011 1,160 766,137,131 112,811,820 6.58%

 

Μέσος όρος φορολογητέων κερδών την οκταετία 2011-2018 ανά κλάδο (σ.σ. μόνο για κεφαλαιουχικές εταιρίες)

Πίνακας 5

Βιομηχανία - μεταποίηση Παραγωγή 37.51%
Εμπορικές - παροχής υπηρεσιών 53.19%
Τραπεζικές - Χρηματηστηριακές ΕΛΔΕ ΑΧΕ 4.10%
Ασφαλιστικές 5.20%


V. Κλιμάκια φορολογητέων κερδών

Πάνω από 7,5 εκατομμύρια ευρώ φορολογητέων κερδών δηλώνει μόνο το 0,05 % έως 0,07% των νομικών προσώπων, ήτοι από 117 έως 179 επιχειρήσεις. Από τις κερδοφόρες επιχειρήσεις, οι μισές ή και περισσότερες κάθε έτος, δήλωσαν κέρδη από 1 έως 22.000 ευρώ. Στον αντίποδα, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δήλωσαν ζημιά ξεπερνάει κάθε χρόνο το 37%, ενώ για δύο χρονιές αγγίζει το 42% - 44% (βλ. Πίνακα 6).


 Πίνακας 6

 
2018 ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ € Αριθμός Ν.Π.  
<0 104,755 41.67%
0 67,723 26.94%
1-22.000 54,722 21.77%
22.001-90.000 26,395 10.50%
90.001-300.000 9,913 3.94%
300.001-2.100.000 4,507 1.79%
2.100.001-7.500.000 558 0.22%
>7.500.001 179 0.07%
       
    268,752  
       
       
2017 ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ € Αριθμός Ν.Π.  
<0 100,018 39.78%
0 63,255 25.16%
1-22.000 52,727 20.97%
22.001-90.000 25,150 10.00%
90.001-300.000 9,127 3.63%
300.001-2.100.000 4,061 1.62%
2.100.001-7.500.000 511 0.20%
>7.500.001 169 0.07%
       
    255,018  
       
       
2016 ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ € Αριθμός Ν.Π.  
<0 102,688 40.84%
0 65,060 25.88%
1-22.000 51,426 20.45%
22.001-90.000 24,842 9.88%
90.001-300.000 8,915 3.55%
300.001-2.100.000 3,885 1.55%
2.100.001-7.500.000 475 0.19%
>7.500.001 161 0.06%
       
    257,452  
       
       
2015 ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ € Αριθμός Ν.Π.  
<0 97,196 38.66%
0 61,186 24.34%
1-22.000 50,565 20.11%
22.001-90.000 27,666 11.00%
90.001-300.000 10,167 4.04%
300.001-2.100.000 4,055 1.61%
2.100.001-7.500.000 447 0.18%
>7.500.001 135 0.05%
       
    251,417  
       
       
2014 ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ € Αριθμός Ν.Π.  
<0 92,466 37.47%
0 60,792 24.64%
1-22.000 50,285 20.38%
22.001-90.000 28,452 11.53%
90.001-300.000 10,392 4.21%
300.001-2.100.000 3,879 1.57%
2.100.001-7.500.000 366 0.15%
>7.500.001 117 0.05%
       
    246,749  
       
       
2013 ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ € Αριθμός Ν.Π.  
<0 87,740 44.30%
0 26,187 13.22%
1-22.000 42,621 21.52%
22.001-90.000 27,736 14.00%
90.001-300.000 9,724 4.91%
300.001-2.100.000 3,595 1.82%
2.100.001-7.500.000 343 0.17%
>7.500.001 114 0.06%
       
    198,060  
       
       
2012 ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ € Αριθμός Ν.Π.  
<0 87,091 42.81%
0 29,312 14.41%
1-22.000 54,210 26.65%
22.001-90.000 22,905 11.26%
90.001-300.000 6,704 3.30%
300.001-2.100.000 2,787 1.37%
2.100.001-7.500.000 317 0.16%
>7.500.001 117 0.06%
       
    203,443  
       
       
2011 ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ € Αριθμός Ν.Π.  
<0 84,360 39.53%
0 33,553 15.72%
1-22.000 57,991 27.17%
22.001-90.000 26,597 12.46%
90.001-300.000 7,541 3.53%
300.001-2.100.000 2,930 1.37%
2.100.001-7.500.000 330 0.15%
>7.500.001 121 0.06%
       
   

213,423

 
       
VI. Πόσες επιχειρήσεις δήλωσαν ζημιά πόσες κέρδη και πόσες παρουσίασαν μηδενικό αποτέλεσμα [ βλ. Πίνακας 7 - Γράφημα 5]


Πίνακας 7

Έτος Μηδενικές   Κερδοφόρες   Ζημιογόνες   Σύνολο
2011 33,553 15.72% 95,510 44.75% 84,360 39.53% 213,423
2012 29,312 14.41% 87,040 42.78% 87,091 42.81% 203,443
2013 26,187 13.22% 84,133 42.48% 87,740 44.30% 198,060
2014 60,792 24.64% 93,491 37.89% 92,466 37.47% 246,749
2015 61,186 24.34% 93,035 37.00% 97,196 38.66% 251,417
2016 65,060 25.27% 89,704 34.84% 102,688 39.89% 257,452
2017 63,255 24.80% 91,745 35.98% 100,018 39.22% 255,018
2018 67,723 25.20% 96,274 35.82% 104,755 38.98% 268,752

Από το σύνολο των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που υπέβαλαν δήλωση το 2018, το 35,82% δήλωσαν κέρδη ενώ οι υπόλοιπες είτε δήλωσαν μηδενικό αποτέλεσμα ή ήταν ζημιογόνες.Γράφημα 5


 


VII. Προκαταβολή φόρου

Η προκαταβολή φόρου που υπολογίσθηκε σε όλα τα νομικά πρόσωπα από το 2011 έως το 2018 προκύπτει από τον κάτωθι πίνακα. [βλ. Πίνακα 8 - Γράφημα 6].

Υπενθυμίζεται ότι η αύξηση της προκαταβολής στο 100% για τα νομικά πρόσωπα (πλην των τραπεζών που ήταν ήδη 100% από το έτος 2007) ίσχυσε από το φορολογικό έτος 2016 και μετά (σ.σ. θυμίζουμε επίσης ότι για τα νέα νομικά πρόσωπα κατά τα τρία (3) πρώτα οικονομικά έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών τους, ο συντελεστής προκαταβολής φόρου μειώνεται στο 50%).

Πίνακας 8


Έτος Προκαταβολή
2011 1,321,972,692
2012 1,132,744,935
2013 1,527,504,480
2014 1,930,608,050
2015 2,785,365,988
2016 3,047,199,614
2017 3,153,495,854
2018 3,364,100,797Γράφημα 6VIIΙ. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες

Στα παρακάτω ποσά συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των μη εκπιπτόμενων δαπανών όπως αυτές δηλώθηκαν από τα νομικά πρόσωπα στους εκάστοτε κωδικούς των εντύπων που ίσχυσαν στις αναφερόμενες χρήσεις (Φ.01.10,Φ.01.13, Ε5, Ν, κ.λπ.).


Έτος Μη εκπιπτόμενες δαπάνες
2011 11,462,465,335
2012 19,743,379,161
2013 10,331,896,225
2014 12,887,241,960
2015 13,805,636,415
2016 15,023,985,817
2017 11,536,701,383
2018 10,673,800,404


*Σημειώνεται ότι το ποσό που δηλώθηκε στη χρήση 2012 (19 δις) και αφορά σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες, προέρχεται κυρίως από τις δηλώσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τραπεζικό/ασφαλιστικό τομέα και αφορά στη μη έκπτωση στη συγκεκριμένη χρήση του ποσού που προέκυψε από την ανταλλαγή των ομολόγων (p.s.i.) και το οποίο εκπίπτει φορολογικά στα επόμενα 30 χρόνια μέχρι τη λήξη των νέων ομολόγων που ανταλλάχθηκαν. Το ποσό που δήλωσαν ΜΟΝΟ τα τραπεζικά ιδρύματα στους σχετικούς κωδικούς των μη εκπιπτόμενων δαπανών κατά τη χρήση του 2012 ανήλθε στα 12 δις ευρώ.


Μη εκπιπτόμενες δαπάνες


 

IΧ. Ποσά ζημιών που δηλώθηκαν από ζημιογόνες επιχειρήσεις (σ.σ. τελικό φορολογητέο αποτέλεσμα ήταν ζημιογόνο)


Έτος ZHMIA (κωδικός_δηλ.003)
2011 37,681,494,490
2012 48,060,585,206
2013 46,235,185,909
2014 52,707,282,448
2015 62,354,406,431
2016 53,158,381,613
2017 47,039,258,775
2018 44,249,888,017
Χ. Στατιστικά υποβολών ανά κατηγορία οντότητας

      Φορολογητέα κέρδη Φόρος που βεβαιώθηκε
ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ 2018 93,922 11,213,156,929 3,535,178,077
Προσωπικές 2018 98,688 1,789,564,781 617,083,357
Μη κερδοσκοπικές 2018 54,114 457,048,308 115,623,533
Λοιπές 2018 22,028 357,336,131 97,130,363
         
Σύνολο   268,752 13,817,106,149 4,365,015,330
         
      Φορολογητέα κέρδη Φόρος που βεβαιώθηκε
ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ 2017 84,452 10,853,430,071 3,399,599,070
Προσωπικές 2017 96,875 1,663,146,336 572,062,742
Μη κερδοσκοπικές 2017 51,734 452,162,412 115,345,842
Λοιπές εταιρίες 2017 21,957 400,003,080 109,911,360
         
Σύνολο   255,018 13,368,741,899 4,196,919,014
         
      Φορολογητέα κέρδη Φόρος που βεβαιώθηκε
ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ 2016 82,061 9,496,219,901 2,984,519,478
Προσωπικές 2016 101,311 1,766,166,467 676,861,710
Μη κερδοσκοπικές 2016 50,680 457,203,525 141,984,716
Λοιπές 2016 23,400 408,015,103 135,979,985
         
Σύνολο   257,452 12,127,604,996 3,939,345,889
         
      Φορολογητέα κέρδη Φόρος που βεβαιώθηκε
ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ 2015 81,071 8,802,282,283 3,237,144,386
Προσωπικές 2015 124,437 2,507,132,318 895,459,130
Μη κερδοσκοπικές 2015 45,909 418,709,540 131,768,281
         
Σύνολο   251,417 11,728,124,141 4,264,371,797
         
      Φορολογητέα κέρδη Φόρος που βεβαιώθηκε
ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ 2014 73,759 7,101,984,194 2,338,923,930
Προσωπικές 2014 128,709 2,587,362,877 835,533,305
Μη κερδοσκοπικές 2014 26,150 84,091,190 24,480,355
         
Σύνολο   228,618 9,773,438,261 3,198,937,590
         
ΑΕ 2013 45,381 6,435,435,625 1,859,117,010
Προσωπικές ΟΕ-ΕΕ - Μη κερδοσκοπικές 2013 127,581 2,518,331,363 864,354,036
ΕΠΕ 2013 25,098 881,635,975 292,568,766
         
Σύνολο   198,060 9,835,402,963 3,016,039,812
         
      Φορολογητέα κέρδη Φόρος που βεβαιώθηκε
ΑΕ 2012 42,982 6,818,081,410 1,379,832,785
Προσωπικές ΟΕ-ΕΕ - Μη κερδοσκοπικές 2012 135,417 1,818,064,212 319,185,953
ΕΠΕ 2012 25,044 803,585,486 157,463,231
         
Σύνολο   203,443 9,439,731,108 1,856,481,969
         
      Φορολογητέα κέρδη Φόρος που βεβαιώθηκε
ΑΕ 2011 45,696 7,313,754,093 1,205,918,244
Προσωπικές ΟΕ-ΕΕ - Μη κερδοσκοπικές 2011 26,493 834,193,328 137,560,883
ΕΠΕ 2011 141,234 2,101,005,438 374,368,660
         
Σύνολο   213,423 10,248,952,859 1,717,847,787

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης