Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διαδικασίες και προϋποθέσεις εισαγωγών στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων προέλευσης ΕΕ μετά την 1/1/2021

Διαδικασίες και προϋποθέσεις εισαγωγών στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων προέλευσης ΕΕ μετά την 1/1/2021

Διαδικασίες και προϋποθέσεις εισαγωγών στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων προέλευσης ΕΕ μετά την 1/1/2021

20 Οκτώβριος 2020
Διαδικασίες και προϋποθέσεις εισαγωγών στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων προέλευσης ΕΕ μετά την 1/1/2021


Η βρετανική κυβέρνηση επικαιροποίησε το κείμενο πολιτικής “The Border with the European Union: Importing and Exporting Goods”, στο οποίο περιλαμβάνονται τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τη διακίνηση προϊόντων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μεγάλης Βρετανίας μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, δηλαδή από τον Ιανουάριο 2021.

Tο εν λόγω κείμενο τελεί υπό διαρκή επικαιροποίηση. Συνιστούμε στους ενδιαφερόμενους να επισκέπτονται συχνά τη διαδικτυακή του έκδοση για την επιβεβαίωση των θεμάτων ενδιαφέροντός τους.

Στο συνημμένο αρχείο περιλαμβάνεται σύνοψη των προβλέψεων ελληνικού ενδιαφέροντος.

Διαδικασίες και προϋποθέσεις εισαγωγών στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων προέλευσης ΕΕ μετά την 1/1/2021

Η βρετανική κυβέρνηση επικαιροποίησε το κείμενο πολιτικής “The Border with the European Union: Importing and Exporting Goods”, στο οποίο περιλαμβάνονται τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τη διακίνηση προϊόντων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μεγάλης Βρετανίας1 μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, δηλαδή από τον Ιανουάριο 2021. TQ εν λόγω κείμενο τελεί υπό διαρκή επικαιροποίηση. Συνιστούμε στους ενδιαφερόμενους να επισκέπτονται συχνά τη διαδικτυακή του έκδοση2 για την επιβεβαίωση των θεμάτων ενδιαφέροντός τους.

Από τα διαλαμβανόμενα σε αυτό και τις συμπληρωματικές οδηγίες διασάφησης εισαγωγών και εξαγωγών που θα πρέπει να εφαρμόζουν οι εγχώριες επιχειρήσεις3, καταγράφουμε και συνοψίζουμε τα εξής:

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Οι συγκεκριμένες οδηγίες αφορούν τη διασάφηση εισαγωγών από την ΕΕ στη Μεγάλη Βρετανία. Από τον Ιανουάριο 2021 Βρετανοί εισαγωγείς προϊόντων που υπόκεινται σε έλεγχο (βλ. ενότητα Γ. παρακάτω) πρέπει υποχρεωτικά να εφαρμόζουν την τυπική διαδικασία διασάφησης (1) ή εφόσον διαθέτουν σχετική άδεια, την απλοποιημένη διαδικασία διασάφησης (3). Μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου και για προϊόντα που δεν υπόκεινται σε έλεγχο οι εισαγωγείς μπορούν να επιλέξουν μεταξύ εισαγωγής με αναβολή διασάφησης (2), τυπικής διαδικασίας διασάφησης (1), ή εφόσον διαθέτουν σχετική άδεια, απλοποιημένης διαδικασίας διασάφησης (3).

1. ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ

Πρόκειται για πλήρη διαδικασία διασάφησης.

1.1. Προετοιμασία. Ο εισαγωγέας πρέπει:

- Να αποκτήσει βρετανικό αριθμό EORI.

- Να ελέγξει αν για τα προϊόντα που εισάγει απαιτείται άδεια εισαγωγής ή πιστοποιητικό. Για τα περισσότερα προϊόντα που υπόκεινται σε έλεγχο, υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις τεκμηρίωσης και πιστοποιητικών.

- Να ελέγξει τις υποχρεώσεις του ως προς τη δήλωση ΦΠΑ.

- Να αποκτήσει το κατάλληλο λογισμικό για τη υποβολή των διασαφήσεων.

- Να εντοπίσει το δασμό που αντιστοιχεί στα προς εισαγωγή προϊόντα από το νέο Παγκόσμιο Δασμολόγιο του ΗΒ. Αν αυτά υπόκεινται σε δασμό ή σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, να κάνει αίτηση απόκτησης λογαριασμού αναστολής πληρωμής δασμών4, ώστε να τους καταβάλλει σε μηνιαία βάση.

1.2. Προετοιμασία εισαγωγής. Ο διασαφιστής πρέπει:

- Να υποβάλει πλήρη διασάφηση.

- Να επιβεβαιώσει ότι ο εξαγωγέας έχει ολοκληρώσει το δικό του μέρος της προετοιμασίας: έχει ευρωπαϊκό αριθμό EORI, διαθέτει τις απαραίτητες άδειες ή πιστοποιητικά εξαγωγής και έχει ολοκληρώσει τη διασάφηση της εξαγωγής.

- Να καταβάλει δασμούς και ειδικό φόρο κατανάλωσης. Να καταβάλει ή να αναβάλει την καταβολή ΦΠΑ.

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕ ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ

Κατά την εισαγωγή γίνεται απλοποιημένη διασάφηση, ενώ συμπληρωματικές δηλώσεις υποβάλλονται εντός έξι μηνών από την ημερομηνία εισαγωγής. Αναλυτικά η διαδικασία έχει ως εξής:

2.1. Προετοιμασία. Ο εισαγωγέας πρέπει:

- Να αποκτήσει βρετανικό αριθμό EORI (Economic Operator Registration and Identification) .

- Να ελέγξει αν για τα προϊόντα που εισάγει απαιτείται άδεια εισαγωγής ή πιστοποιητικό (βλ. ενότητα Β. παρακάτω).

- Να ελέγξει τις υποχρεώσεις του ως προς τη δήλωση ΦΠΑ.

- Να εντοπίσει το δασμό που αντιστοιχεί στα προς εισαγωγή προϊόντα από το νέο Παγκόσμιο Δασμολόγιο του ΗΒ

- Να κάνει αίτηση απόκτησης λογαριασμού αναστολής πληρωμής δασμών.

- Να κάνει αίτηση και να λάβει εξουσιοδότηση διενέργειας απλουστευμένης διασάφησης.

- Να αποκτήσει το κατάλληλο λογισμικό για τη υποβολή των διασαφήσεων.

2.2. Προετοιμασία εισαγωγής. Ο διασαφιστής πρέπει:

- Να καταχωρίσει την εισαγωγή στα λογιστικά του βιβλία.

- Να επιβεβαιώσει ότι ο εξαγωγέας έχει ολοκληρώσει το δικό του μέρος της προετοιμασίας: έχει ευρωπαϊκό αριθμό EORI, διαθέτει τις απαραίτητες άδειες ή πιστοποιητικά εξαγωγής και έχει ολοκληρώσει τη διασάφηση της εξαγωγής.

- Να υποβάλει συμπληρωματική διασάφηση μέσα σε έξι μήνες από την εισαγωγή.

- Να καταβάλει ή να αναβάλει την καταβολή ΦΠΑ. Ο λογαριασμός αναστολής πληρωμής δασμών του χρεώνεται με το ύψος του δασμού.

3. ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ

Κατά την εισαγωγή γίνεται απλοποιημένη συνοριακή διασάφηση, ενώ συμπληρωματική δήλωση υποβάλλεται ένα μήνα αργότερα. Αναλυτικά η διαδικασία έχει ως εξής:

3.1. Προετοιμασία. Ο εισαγωγέας πρέπει:

- Να αποκτήσει βρετανικό αριθμό EORI.

- Να ελέγξει αν για τα προϊόντα που εισάγει απαιτείται άδεια εισαγωγής ή πιστοποιητικό.

- Να ελέγξει τις υποχρεώσεις του ως προς τη δήλωση ΦΠΑ.

- Να κάνει αίτηση απόκτησης λογαριασμού αναστολής πληρωμής δασμών.

- Να κάνει αίτηση και να λάβει εξουσιοδότηση διενέργειας απλουστευμένης διασάφησης.

- Να αποκτήσει το κατάλληλο λογισμικό για τη υποβολή των διασαφήσεων.

3.2. Προετοιμασία εισαγωγής. Ο διασαφιστής πρέπει:

- Να καταχωρίσει την απλοποιημένη συνοριακή διασάφηση.

- Να επιβεβαιώσει ότι ο εξαγωγέας έχει ολοκληρώσει το δικό του μέρος της προετοιμασίας: έχει ευρωπαϊκό αριθμό EORI, διαθέτει τις απαραίτητες άδειες ή πιστοποιητικά εξαγωγής και έχει ολοκληρώσει τη διασάφηση της εξαγωγής.

3.3. Εισαγωγή. Ο διασαφιστής πρέπει:

- Να υποβάλει συμπληρωματική διασάφηση μέχρι την τέταρτη εργάσιμη ημέρα του μήνα που έπεται της εισαγωγής.

- Να καταβάλει ή να αναβάλει την καταβολή ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο λογαριασμός αναστολής πληρωμής δασμών του χρεώνεται με το ύψος του δασμού.

4. ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ

4.1. Προετοιμασία. Ο εισαγωγέας πρέπει:

- Να αποκτήσει βρετανικό αριθμό EORI.

- Να ελέγξει αν για τα προϊόντα που εισάγει απαιτείται άδεια εισαγωγής ή πιστοποιητικό.

- Να ελέγξει τις υποχρεώσεις του ως προς τη δήλωση ΦΠΑ.

- Να διερευνήσει το ενδεχόμενο αίτησης απόκτησης καθεστώτος εγκεκριμένου παραλήπτη. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται ακόμα αίτηση άδειας προσωρινής αποθήκευσης και πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης διαμετακόμισης.

- Να προετοιμαστεί για τη διαχείριση των εμπορευμάτων μετά τη διαμετακόμιση (εισαγωγή ή άλλο τελωνειακό καθεστώς).

4.2. Προετοιμασία εισαγωγής. Ο διασαφιστής πρέπει:

- Να επιβεβαιώσει ότι ο εξαγωγέας έχει υποβάλει τη διασάφηση της εξαγωγής και τη δήλωση διαμετακόμισης στο NCTS (New Computerised Transit System). Επίσης, ότι έχει παράσχει στο μεταφορέα τον ευρωπαϊκό του αριθμό EORI και τον αριθμό αναφοράς από το σύστημα NCTS, όπως και ότι έχει ασφαλίσει τη μεταφορά καταβάλλοντας συνολική εγγύηση.

- Να επιβεβαιώσει ότι τα προϊόντα εισέρχονται στο ΗΒ μέσω ενός Γραφείου Διαμετακόμισης.

- Αν έχει καθεστώς εγκεκριμένου παραλήπτη, τα προϊόντα μεταφέρονται στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης, διαφορετικά κατευθύνονται σε ένα Γραφείο Προορισμού.

4.3. Διαμετακόμιση

Για να ολοκληρωθεί η διαμετακόμιση, τα προϊόντα θα πρέπει είτε να εισαχθούν, είτε να υποβληθούν σε κάποια άλλη τελωνειακή διαδικασία.

Σημειώνεται, τέλος, ότι για την προσωρινή εισαγωγή και εξαγωγή μη αναλώσιμων προϊόντων μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου από φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, μπορεί από την 1/1/2021 να χρησιμοποιηθεί δελτίο ΑΤΑ (ATA Carnet) με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιείται μεταξύ ΕΕ και συμβαλλόμενων τρίτων χωρών.

Β. Έλεγχοι και Πιστοποιητικά

Για την εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία ορισμένων προϊόντων προέλευσης ΕΕ θα απαιτείται κάποιου είδους πιστοποιητικό. Σε αυτά τα προϊόντα περιλαμβάνονται ζώα, φυτά, αγροτικά προϊόντα, ξυλεία και προϊόντα ξύλου, φάρμακα, ιστοί και κύτταρα για ανθρώπινη χρήση, χημικά, απόβλητα, όπλα και είδη που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για βασανισμό ή θανάτωση.5

Καταγράφουμε στη συνέχεια ορισμένες από τις προβλέψεις ελληνικού ενδιαφέροντος:

1. Φυτά και Προϊοντα Φυτικησ Προελευσησ

1.1. Από την 1/1/2021 θα απαιτείται προαναγγελία εισαγωγής6 (από τον εισαγωγέα) και φυτοϋγειονο-μικό πιστοποιητικό για όλα τα φυτά και προϊόντα φυτικής προέλευσης υψηλής προτεραιότητας που θα εισάγονται στη Μεγάλη Βρετανία από την ΕΕ. Αναλυτικός κατάλογος των φυτών και προϊόντων φυτικής προέλευσης υψηλής προτεραιότητας είναι διαθέσιμος στο σύνδεσμο: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/svstem/uploads/attachment data/fil e/923654/high-priority-plants-list.odt. Περιλαμβάνει αγροτικά μηχανήματα και οχήματα, όλα τα φυτά για φύτευση, πατάτες κατανάλωσης και πατάτες για φύτευση, ποικιλία σπόρων, κωνοφόρα δέντρα και τα κλαδιά τους, φλοιό ορισμένων δέντρων και ξυλεία από ορισμένα δέντρα ή και χώρες.

Ο εξαγωγέας από την ΕΕ θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει το φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό πριν από την αναχώρηση των προϊόντων, προκειμένου να βρίσκεται στη διάθεση του εισαγωγέα για τη διαδικασία της προαναγγελίας της εισαγωγής.

Τα φυτά και προϊόντα φυτικής προέλευσης υψηλής προτεραιότητας θα υπόκεινται σε ελέγχους τεκμηρίωσης7 και ταυτότητας8. Επιπλέον, θα πραγματοποιείται φυσική επιθεώρηση9 στον προορισμό τους.

Από την 1/1/2021 ταξιδιώτες προέλευσης ΕΕ που εισέρχονται στη Μεγάλη Βρετανία μεταφέροντας στις αποσκευές τους φυτά και προϊόντα φυτικής προέλευσης υψηλής προτεραιότητας, θα πρέπει επίσης να διαθέτουν φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό και τα προϊόντα που μεταφέρουν μπορεί να υποβάλλονται σε έλεγχο κατά την άφιξη.

1.2. Από την 1/4/2021 θα απαιτείται προαναγγελία εισαγωγής και φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό για όλα τα ελεγχόμενα φυτά και προϊόντα φυτικής προέλευσης, δηλαδή για αυτά που περιλαμβάνονται στην κατηγορία υψηλής προτεραιότητας της προηγούμενης ενότητας και ακόμα για: βολβοειδή και κονδυλώδη λαχανικά, ορισμένα κοινά φρούτα άλλα από διατηρημένα σε βαθιά κατάψυξη, κάποια κομμένα λουλούδια, φυλλώδη λαχανικά άλλα από διατηρημένα σε βαθιά κατάψυξη, πατάτες από ορισμένες χώρες.

Δεν θα απαιτείται φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό για φρούτα και λαχανικά που έχουν υποστεί επεξεργασία και συσκευασία (σαλάτες, σάντουιτς, κατεψυγμένα υλικά) και για σύνθετα προϊόντα (βούτυρα από καρπούς ή σπόρους που περιέχουν μεταποιημένα φρούτα ή λαχανικά). Ομοίως, εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης φυτοϋγειονομικού πιστοποιητικού τα εξής: ανανάδες, ακτινίδια, καρύδες, φρούτα και φύλλα εσπεριδοειδών, κουμκουάτ, πικρά πορτοκάλια, λωτοί, ντούριαν, βαμβάκι (μπάλες), φύλλα κάρυ, μπανάνες, μάνγκο, χουρμάδες, φρούτα του πάθους, γκουάβα.

Ο εξαγωγέας από την ΕΕ θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει το πιστοποιητικό φυτοϋγείας πριν από την αναχώρηση των προϊόντων, προκειμένου να βρίσκεται στη διάθεση του εισαγωγέα για τη διαδικασία της προαναγγελίας της εισαγωγής.

Τα προϊόντα αυτής της κατηγορίας θα υπόκεινται σε έλεγχο τεκμηρίωσης, ο οποίος δεν θα πραγματοποιείται στα σύνορα. Επίσης, μπορεί να υπόκεινται σε έλεγχο ταυτότητας και φυσική επιθεώρηση.

Από την 1/4/2021 ταξιδιώτες προέλευσης ΕΕ που εισέρχονται στη Μεγάλη Βρετανία μεταφέροντας στις αποσκευές τους ελεγχόμενα φυτά και προϊόντα φυτικής προέλευσης, θα πρέπει επίσης να διαθέτουν φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό και τα προϊόντα που μεταφέρουν μπορεί να υποβάλλονται σε έλεγχο κατά την άφιξη.

1.3. Από την 1/7/2021 θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι προβλέψεις της περιόδου που ξεκινάει την 1/4/2021 (ενότητα 1.2 παραπάνω), με τη διαφορά ότι θα πραγματοποιούνται περισσότεροι έλεγχοι ταυτότητας και φυσικές επιθεωρήσεις. Οι τελευταίες θα λαμβάνουν χώρα σε Συνοριακό Σταθμό Επιθεώρησης - BCP10.

Όσον αφορά τα ξύλινα μέσα συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων παλετών και κιβωτίων, θα πρέπει να πληρούν το διεθνές πρότυπο ISPM15 ως προς την επεξεργασία και τη σήμανση. Ξύλινες συσκευασίες προϊόντων που θα εισάγονται στη Μεγάλη Βρετανία από την 1/1/2021 μπορεί να υπόκεινται σε επιθεωρήσεις για την επιβεβαίωση συμμόρφωσής τους με τις απαιτήσεις του ISPM15. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/guidance/import-or-export-wood-packaging-material

Τέλος, για την εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων προέλευσης ΕΕ για τα οποία σήμερα απαιτείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, από την 1/1/2021 θα χρειάζεται αντί αυτού φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό.

Λεπτομέρειες για την εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία φυτών και προϊόντων φυτικής προέλευσης είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-plants-and-plant-products-from-1-january-2021

2. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

2.1. Από την 1/1/2021 για την εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων ζωικής προέλευσης από την ΕΕ τα οποία υπόκεινται σε μέτρα διασφάλισης, θα απαιτείται προαναγγελία εισαγωγής στο ηλεκτρονικό σύστημα IPAFFS11 (από τον εισαγωγέα) και υγειονομικό πιστοποιητικό. Οι βρετανικές

Ο Βρετανός εισαγωγέας πρέπει να δίνει στον εξαγωγέα από την ΕΕ το μοναδικό αριθμό ειδοποίησης (UNN) που θα λαμβάνει με την ολοκλήρωση της προαναγγελίας εισαγωγής, ώστε ο τελευταίος να τον συμπεριλαμβάνει στο υγειονομικό πιστοποιητικό και στα λοιπά παραστατικά της εξαγωγής.

Δεν απαιτείται η είσοδος των προϊόντων στη Μεγάλη Βρετανία από Συνοριακό Σταθμό Επιθεώρησης - BCP.

2.2. Από την 1/4/2021 προαναγγελία εισαγωγής στο ηλεκτρονικό σύστημα IPAFFS και υγειονομικό πιστοποιητικό θα απαιτείται για όλα τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που θα εισάγονται στη Μεγάλη Βρετανία από την ΕΕ. Σε αυτά περιλαμβάνονται και τα σύνθετα προϊόντα12, όταν περιέχουν μεταποιημένα προϊόντα κρέατος, ή αποτελούνται κατά το ήμισυ τουλάχιστον από μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης, όπως γαλακτοκομικά, αυγά ή αλιεύματα.

Στις περιπτώσεις που υπάρχουν, θα χρησιμοποιούνται υφιστάμενα υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών της ΕΕ, με τις απαραίτητες αλλαγές για εθνική χρήση. Αυτή τη στιγμή ισχύουν τα υποδείγματα          που          περιλαμβάνονται          στο          σύνδεσμο:

https://www.gov.uk/government/collections/eu-import-health-certificates. Όταν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ούτε τυποποιημένο υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού, ο Βρετανός εισαγωγέας θα πρέπει να επικοινωνεί για οδηγίες με τις αρμόδιες Αρχές.

Ο έλεγχος τεκμηρίωσης θα διενεργείται από απόσταση. Έλεγχος ταυτότητας και φυσική επιθεώρηση δεν εφαρμόζονται παρά μόνο από την 1/7/2021 και μετά.

2.3. Από την 1/7/2021 τα προϊόντα ζωικής προέλευσης από την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων αυτών που υπόκεινται σε μέτρα διασφάλισης, θα πρέπει να εισάγονται στη Μεγάλη Βρετανία μέσω ενός Συνοριακού Σταθμού Επιθεώρησης - BCP, όπου θα υφίστανται πλέον των ελέγχων παραστατικών, ελέγχους ταυτότητας και φυσική επιθεώρηση.

Λεπτομέρειες για την εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία ζώντων ζώων, προϊόντων και υποπροϊόντων ζωικής προέλευσης, τροφίμων και ζωοτροφών υψηλού κινδύνου μη ζωικής προέλευσης είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/guidance/importing-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin-from-1-january-2021

3. Αλιεύματα

3.1. Από την 1/1/2021 θα απαιτείται προαναγγελία εισαγωγής στο ηλεκτρονικό σύστημα IPAFFS (από τον εισαγωγέα) και υγειονομικό πιστοποιητικό για ψάρια και οστρακοειδή που θα εισάγονται στη Μεγάλη Βρετανία από την ΕΕ ως ζώντα ζώα για υδατοκαλλιέργεια ή διακόσμηση. Το υγειονομικό πιστοποιητικό θα πρέπει να περιλαμβάνει το μοναδικό αριθμό ειδοποίησης (UNN) του συστήματος IPAFFS (βλ. ενότητα 2.1. παραπάνω). Δεν απαιτείται η είσοδος των προϊόντων στη Μεγάλη Βρετανία από Συνοριακό Σταθμό Επιθεώρησης - BCP.

3.2. Από την 1/4/2021 θα απαιτείται προαναγγελία εισαγωγής στο ηλεκτρονικό σύστημα IPAFFS και υγειονομικό πιστοποιητικό και για τα ψάρια και ζωντανά δίθυρα μαλάκια για ανθρώπινη

κατανάλωση που θα εισάγονται στη Μεγάλη Βρετανία από την ΕΕ ως προϊόντα ζωικής προέλευσης. Σε αυτά περιλαμβάνονται και τα σύνθετα προϊόντα (βλ. ενότητα 2.2. παραπάνω). Δεν απαιτείται η είσοδος των προϊόντων από Συνοριακό Σταθμό Επιθεώρησης - BCP.

3.3. Από την 1/7/2021 θα απαιτείται προαναγγελία εισαγωγής στο ηλεκτρονικό σύστημα IPAFFS και υγειονομικό πιστοποιητικό για όλα τα ψάρια και οστρακοειδή προέλευσης ΕΕ. Θα πρέπει να εισάγονται στη Μεγάλη Βρετανία μέσω ενός Συνοριακού Σταθμού Επιθεώρησης - BCP, όπου θα υφίστα-νται ελέγχους τεκμηρίωσης και ταυτότητας, όπως και φυσικές επιθεωρήσεις.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, όπου υπάρχει, θα χρησιμοποιείται το υφιστάμενο υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού. Όταν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ούτε τυποποιημένο υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού, ο Βρετανός εισαγωγέας θα πρέπει να επικοινωνεί για οδηγίες με τις αρμόδιες Αρχές.

Δεν υφίσταται υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού αλίευσης για την εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία ψαριών που δεν αλιεύονται στη θάλασσα (π.χ. εκτρεφόμενα ψάρια ή οστρακοειδή και ψάρια του γλυκού νερού), όπως και ορισμένων εξαιρούμενων θαλάσσιων ειδών (π.χ. μύδια, κυδώνια, στρείδια, χτένια, ιχθύδια ή προνύμφες)
 

4. Εμφιαλωμένο Νερο

Το εμφιαλωμένο νερό προέλευσης ΕΕ δεν θα υπόκειται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις ελέγχου συνόρων, ούτε θα χρειάζεται να εισάγεται στη Μεγάλη Βρετανία μέσω συνοριακού σταθμού επιθεώρησης - BCP. Ωστόσο, μπορεί να πραγματοποιούνται έλεγχοι τεκμηρίωσης ή και φυσικές επιθεωρήσεις σε οποιοδήποτε στάδιο της εισαγωγής, όπως άλλωστε ισχύει και όλα τα προϊόντα. Οι έλεγχοι αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν τη λήψη δείγματος του εισαγόμενου προϊόντος, ενώ ενδέχεται να πραγματοποιούνται μετά την απελευθέρωση των εμπορευμάτων από το τελωνείο.

Τα εισαγόμενα εμφιαλωμένα νερά θα πρέπει να συμμορφώνονται με όλα τα συνήθη πρότυπα ασφάλειας και σύνθεσης. Ειδικά τα φυσικά μεταλλικά νερά, θα μπορούν να κυκλοφορούν στη Μεγάλη Βρετανία ως τέτοια, μόνον εφόσον διαθέτουν σχετική αναγνώριση από το βρετανικό Υπουργείο Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων, όπως ορίζει η βρετανική νομοθεσία (εκτός αν υπάρξει κάποια συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης φυσικών μεταλλικών νερών μεταξύ ΕΕ και ΗΒ στην υπό διαπραγμάτευση Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών). Λεπτομέρειες για το τι ισχύει με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα είναι διαθέσιμες: https://www.gov.uk/guidance/food-standards-labelling-durabilitv-and-composition#bottled-water

Επισήμανση για την εκμετάλλευση και εμπορία φυσικού μεταλλικού νερού μετά την αποχώρηση του

ΗΒ από την ΕΕ έχει γίνει και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit files/info site/natural mineral waters en.pdf

5. ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Τα είδη στα οποία επιβάλλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης υπόκεινται σε έλεγχο (βλ. ενότητα Γ. παρακάτω). Συνεπώς, για την εισαγωγή τους στη Μεγάλη Βρετανία από την 1/1/2021 πρέπει υποχρεωτικά να εφαρμόζεται η τυπική διαδικασία διασάφησης (ενότητα Α.1 παραπάνω) ή εφόσον ο εισαγωγέας διαθέτει σχετική άδεια, η απλοποιημένη διαδικασία διασάφησης (Α.3). Η δήλωση γίνεται από τον εισαγωγέα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος CHIEF (Customs Handling of Import and Export Freight)13. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται στα σύνορα.

Λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/guidance/importing-excise-goods-to-the-uk-from-the-eu-from-1-january-2021 και στη διαδικτυακή πύλη Agora (http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/72274).

6. ΦΑΡΜΑΚΑ

6.1. Οι Βρετανοί εισαγωγείς και εξαγωγείς θα πρέπει να εξασφαλίζουν ειδική άδεια πριν τη διεξαγωγή εμπορίου ελεγχόμενων φαρμάκων και πρόδρομων χημικών ουσιών14. Κατάλογος των ελεγχόμενων φαρμάκων περιλαμβάνεται στη βρετανική νομοθεσία περί κατάχρησης ναρκωτικών φαρμάκων και συγκεκριμένα:

- στα Τμήματα I, II, III και IV του Καταλόγου 2 του “Misuse of Drugs Act 1971”: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1971/38/schedule/2

- στους Καταλόγους 1 ως 5 των “Misuse of Drugs Regulations 2001”: https://www.legisla-tion.gov.uk/uksi/2001/3998/contents

Οι Βρετανοί εισαγωγείς και εξαγωγείς θα πρέπει να διαθέτουν άδεια εγχώριας εμπορίας των εν λόγω προϊόντων, πριν την υποβολή αίτησης για άδεια εισαγωγής ή εξαγωγής. Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά στο National Drugs Control System, στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανοίξουν λογαριασμό (NDS account). Εφόσον αυτός εγκριθεί, θα τους ζητώνται πληροφορίες για τους εμπορικούς τους εταίρους στο εξωτερικό και για τα ελεγχόμενα φάρμακα που εμπορεύονται. Υποχρέωσή τους είναι ακόμα η άμεση υποβολή αίτησης ηλεκτρονικής έγκρισης της πραγματικής εμπορευόμενης ποσότητας, με την αποστολή των προϊόντων. Σε διαφορετική περίπτωση, η άδειά τους μπορεί να ανασταλεί.

Οι άδειες εισαγωγής εκδίδονται με ισχύ τριών μηνών. Οι άδειες εξαγωγής ισχύουν είτε για δύο μήνες, είτε ανάλογα με τα προβλεπόμενα στη χώρα του εισαγωγέα, όποιο από τα δύο είναι συντομότερο. Οι Βρετανοί εισαγωγείς και εξαγωγείς θα πρέπει να αιτούνται νέα άδεια για κάθε επιμέρους αποστολή και οι άδειες δεν μπορεί να είναι ούτε μεταχρονολογημένες, ούτε να εκδίδονται αναδρομικά.

Εξακολουθεί από 1/1/2021 η απαίτηση φυσικής παρουσίασης στα σύνορα της άδειας εισαγωγής ελεγχόμενων φαρμάκων.

6.2. Για την εισαγωγή φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση θα απαιτείται αναγραφή στις τελωνειακές διασαφήσεις και καταχώριση στα αντίστοιχα ηλεκτρονικά συστήματα κανονιστικής πληροφόρησης α-δειοδότησης των φαρμάκων. Επίσης, θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της άδειας παραγωγού, χονδρεμπόρου και καταχώρισης δραστικού συστατικού.

Οι απαιτήσεις για την κανονιστική πληροφόρηση που θα πρέπει να περιλαμβάνεται στις άδειες των φαρμάκων αποτελούν αντικείμενο των υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεων ΕΕ - ΗΒ. Ομοίως, η αποδοχή από το ΗΒ των αδειών που εκδίδει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA).

Οι έλεγχοι θα εξακολουθήσουν να γίνονται σε επιμέρους στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας και όχι στα σύνορα.

6.3. Τα κτηνιατρικά φάρμακα προέλευσης ΕΕ των οποίων η χρήση έχει εγκριθεί στο ΗΒ δεν θα υπόκεινται σε πρόσθετες απαιτήσεις εισαγωγής. Κατάλογος των εγκεκριμένων κτηνιατρικών φαρμάκων είναι διαθέσιμος εδώ: https://www.gov.uk/check-animal-medicine-licensed

Απαιτείται προηγούμενη έγκριση για τη χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων στο ΗΒ, εκτός αν αυτά εισάγονται με ειδικό καθεστώς, για το οποίο ο εισαγωγέας χρειάζεται ειδική άδεια. Άδεια εισαγωγής απαιτείται και για την εισαγωγή κτηνιατρικών φαρμάκων που περιέχουν πρόδρομες χημικές ουσίες ναρκωτικών φαρμάκων (βλ. ενότητα 5.1. παραπάνω).

Τα κτηνιατρικά φάρμακα δεν χρειάζεται να εισάγονται μέσω συνοριακού σταθμού επιθεώρησης -BCP. Πλήρης διασάφηση εισαγωγής απαιτείται από την 1/1/2021, όταν τα κτηνιατρικά φάρμακα περιέχουν ναρκωτικές ουσίες, ενώ διαφορετικά η υποχρέωση ισχύει από την 1/7/2021.

7. Πρότυπα Συμμόρφωσης Καταναλωτικόν Προϊόντων (εκτος Τροφίμων)

Από την 1/1/2021 όλα τα καταναλωτικά προϊόντα εκτός τροφίμων που θα εισάγονται στη Μεγάλη Βρετανία από την ΕΕ θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και επισήμανσης που ισχύουν σήμερα για τα αντίστοιχα προϊόντα προέλευσης τρίτων χωρών, διαθέσιμοι εδώ: https://www.gov.uk/guidance/product-safetv-for-businesses-a-to-z-of-industrv-guidance Οι κανόνες αυτοί προέρχονται από την ενσωμάτωση στη βρετανική νομοθεσία του Ευρωπαϊκού δικαίου και θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

Υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις από τους εμπλεκόμενους στην εφοδιαστική αλυσίδα (κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς), που αφορούν τη δήλωση συμμόρφωσης με βασικές απαιτήσεις, την τεχνική τεκμηρίωση και τη σήμανση των προϊόντων. Λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-great-britain-from-1-januarv-2021

Οι έλεγχοι των εν λόγω προϊόντων μπορεί να πραγματοποιούνται στα σύνορα ή στην ενδοχώρα, ενώ οι αρμόδιες Αρχές μπορεί να παρεμβαίνουν σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας διανομής, εφόσον τίθεται ζήτημα επικινδυνότητας κάποιου προϊόντος.

Γ. Κατάλογος Προϊόντων που Υποκεινται σε Έλεγχο Εισαγωγής στη Μεγαλη Βρετανία

Περιλαμβάνονται οι εξής κατηγορίες προϊόντων:

-  Προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης

-  Ελεγχόμενα φάρμακα

-  Πρόδρομες χημικές ουσίες ναρκωτικών φαρμάκων

-  Τοξικά χημικά (που περιλαμβάνονται στον κατάλογο 1 της Σύμβασης για τα Χημικά Όπλα - CWC)

-  Απειλούμενα με εξαφάνιση είδη της Σύμβασης CITES ή τα προϊόντα τους

-  Ψάρια που αλιεύονται στη θάλασσα

-  Λιπάσματα (Νιτρικό αμμώνιο)

-  Νάρκες κατά προσωπικού

-  Εκρηκτικά

-  Πυροβόλα όπλα

-  Πυροτεχνήματα

-  Στρατιωτικά είδη

-  Πυρηνικά υλικά

-  Επιθετικά όπλα

-  Ρεαλιστικές απομιμήσεις πυροβόλων όπλων

-  Εξοπλισμός βασανισμού

-  Ουσίες που καταστρέφουν το όζον και υδροφθοράνθρακες

-  Ακατέργαστα διαμάντια

-  Δασμοί αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικοί δασμοί

-  Μέτρα διασφάλισης για το χάλυβα

-  Προϊόντα στο πλαίσιο κυρώσεων και προϊόντα σχετιζόμενα με όπλα μαζικής καταστροφής

Δ. Μη Εμπορευματικες Εισαγωγές

1. Μεταφορα Προϊόντων σε Συνοδευομενες Αποσκευές

Έμποροι που μεταφέρουν στις αποσκευές τους ή σε μικρό όχημα προϊόντα που δεν υπόκεινται σε έλεγχο, των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει τις 1.500 λίρες Αγγλίας, θα πρέπει πριν φτάσουν στη Μεγάλη Βρετανία να υποβάλουν απλή διαδικτυακή διασάφηση, ή εναλλακτικά να το δηλώσουν προφορικά στο σημείο εισόδου τους (σε Red Point/Channel, αν υπάρχει).

Για εμπορεύματα άνω των 1.500 λιρών ή προϊόντα που υπόκεινται σε έλεγχο, θα πρέπει να προβούν σε πλήρη ηλεκτρονική τελωνειακή διασάφηση πριν από την άφιξή τους στη Μεγάλη Βρετανία.

2. Μεταφορα Μετρητών

Από την 1/1/2021, άτομα που ταξιδεύουν στη Μεγάλη Βρετανία με περισσότερες από 10.000 λίρες θα πρέπει να το δηλώνουν. Το ίδιο ισχύει και για εταιρείες ταχυμεταφοράς που μεταφέρουν μετρητά για λογαριασμό μιας επιχείρησης.

Η δήλωση μπορεί να γίνεται διαδικτυακά (https://www.gov.uk/bringing-cash-into-uk), μέσω τηλεφώνου, ή με τη συμπλήρωση της έντυπης δήλωσης BOR9011, η οποία υποβάλλεται στο σημείο εισόδου (σε Red Point/Channel, αν υπάρχει).

3. Ταχυδρομική Μεταφορα Προϊόντων

Από την 1/1/2021, η κυκλοφορία αγαθών μέσω ταχυδρομείου μεταξύ ΕΕ και Μεγάλης Βρετανίας θα υπόκειται στις απαιτήσεις διασάφησης που ισχύουν σήμερα για την κυκλοφορία αγαθών μέσω ταχυδρομείου μεταξύ ΗΒ και τρίτων χωρών, δηλαδή:

-  Για ταχυδρομικές αποστολές που εισάγονται στη Μεγάλη Βρετανία μέσω του Royal Mail Group (RMG), θα πρέπει να γίνεται χρήση των τελωνειακών εντύπων CN22/CN23 για τη δήλωση εμπορευμάτων που δεν υπόκεινται σε έλεγχο και δεν υπερβαίνουν σε αξία τις 900 λίρες. Για όλες τις άλλες ταχυδρομικές μεταφορές θα πρέπει να υποβάλλεται κανονική ηλεκτρονική τελωνειακή διασάφηση.

-  Για αγαθά που μεταφέρονται στη Μεγάλη Βρετανία από εταιρείες ταχυμεταφορών (εκτός του RMG), θα πρέπει να γίνεται κανονική ηλεκτρονική τελωνειακή διασάφηση ανά αποστολή, εκτός εάν ο τα-χυμεταφορέας έχει άδεια να υποβάλλει μαζική τελωνειακή διασάφηση.

-  Το πρώτο εξάμηνο 2021, τόσο οι εταιρείες του RMG όσο και οι εταιρείες ταχυμεταφορών θα μπορούν να προβούν σε εισαγωγή με αναβολή διασάφησης για αγαθά που δεν υπόκεινται σε ελέγχους.

Ε. Εξαγωγές από τη Μεγαλη Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Ελληνικές Εταιρείες Οδικών Μεταφορών

Στο κείμενο “The Border with the European Union: Importing and Exporting Goods” καταγράφονται ακόμα οι διαδικασίες εξαγωγής προϊόντων από τη Μεγάλη Βρετανία στην ΕΕ που θα ισχύουν από την 1/1/2021.

Μεταξύ των εργαλείων που προβλέπεται να τεθούν σε λειτουργία για τη διαχείριση της εξαγωγικής διαδικασίας, είναι η υπηρεσία ελέγχου της ετοιμότητας των βαρέων οχημάτων να διασχίσουν τα σύνορα (Check an HGV is Ready to Cross the Border Service), η οποία αφορά τις επιχειρήσεις μεταφοράς φορτίων RoRo και μπορεί να έχει εφαρμογή και στις ελληνικές εταιρείες οδικών μεταφορών, σε περίπτωση εκτέλεσης μεταφορικού έργου από τη Μεγάλη Βρετανία προς την ΕΕ.

Πριν την έναρξη της μεταφοράς και ιδανικά κατά στο σημείο φόρτωσης, ο οδηγός του φορτηγού, ή άλλο στέλεχος της εταιρείας μεταφοράς, θα πρέπει να καταχωρίζει στο σχετικό ηλεκτρονικό σύστημα (υπό διαμόρφωση) πληροφορίες όπως, ο αριθμός κυκλοφορίας του φορτηγού και ο αριθμός αναφοράς κίνησης εμπορευμάτων (MRN), ενώ θα πρέπει επίσης να δηλώνει ποια δικαιολογητικά διαθέτει (π.χ. φυτοϋγειονομικά, υγειονομικά ή άλλα πιστοποιητικά). Εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις, το σύστημα θα ενημερώνει τον οδηγό ότι μπορεί να κατευθυνθεί στο λιμάνι, διαφορετικά θα συμβουλεύει για το αντίθετο. Η χρήση του συστήματος θα καταστεί υποχρεωτική για φορτηγά άνω των 7,5 τόνων που θα μεταφέρουν συνοδευόμενα εμπορεύματα από τη Μεγάλη Βρετανία προς την ΕΕ μέσω του λιμένα του Dover ή του Eurotunnel. Θα χρησιμοποιείται για την έκδοση άδειας πρόσβασης στην περιοχή του Kent (Kent Access Permit - KAP), χωρίς την οποία τα φορτηγά θα απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν το οδικό δίκτυο που οδηγεί στα εν λόγω σημεία διέλευσης της Μάγχης.

Η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί μέχρι το τέλος του έτους με στόχο τον περιορισμό του συνωστισμού φορτηγών στη διαδρομή μέχρι τα πορθμεία.

----

1 Περιλαμβάνει τις Αγγλία, Ουαλία και Σκωτία. Όχι τη Βόρεια Ιρλανδία.

2 Εντοπίζεται στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model

3 Εντοπίζονται στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/government/publications/how-to-import-and-export-goods-between-great-britain-and-the-eu-from-1-january-2021

4 Η διαδικασία εντοπίζεται στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/guidance/setting-up-an-account-to-defer-duty-payments-when-you-import-goods

5 https://www.gov.uk/starting-to-import/import-licences-and-certificates

6 Προαναγγελία εισαγωγής: Πραγματοποιείται με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου που περιλαμβάνει λεπτομέρειες για την αποστολή όπως, χώρα προέλευσης, τόπος προορισμού, προϊόντα, στοιχεία του εισαγωγέα, του εξαγωγέα και του μεταφορέα. Υποβάλλεται από τον εισαγωγέα προς τον αρμόδιο φορέα για το συγκεκριμένο εμπόρευμα, πριν από την άφιξή του.

7 Έλεγχος τεκμηρίωσης: Εξέταση των επίσημων πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και λοιπών εμπορικών εγγράφων που απαιτείται να συνοδεύουν την αποστολή.

8 Έλεγχος ταυτότητας: Οπτική επιθεώρηση της αποστολής προκειμένου να διαπιστωθεί ότι το περιεχόμενο και η επισήμανσή της ανταποκρίνεται σε όλα αναγράφονται στην τεκμηρίωση που τη συνοδεύει.

9 Φυσική επιθεώρηση: Έλεγχος των προϊόντων προκειμένου να διαπιστωθεί ότι συμμορφώνονται με τις υγειονομικές ή φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις εισαγωγής στη Μεγάλη Βρετανία. Μπορεί να περιλαμβάνει έλεγχο της συσκευασίας, της μεθόδου μεταφοράς και της επισήμανσης. Μπορεί ακόμα να προϋποθέτει δειγματοληπτικό έλεγχο της θερμοκρασίας και εργαστηριακό έλεγχο ή διάγνωση.

10 Border Control Post - BCP: σταθμός επιθεώρησης που έχει οριστεί και εγκριθεί σύμφωνα με τη σχετική βρετανική νομοθεσία για τη διενέργεια ελέγχων σε ζώα, φυτά και τα προϊόντα τους που εισέρχονται στη Μεγάλη Βρετανία από την ΕΕ. Διαφορετικοί σταθμοί θα έχουν τη δυνατότητα επιθεώρησης διαφορετικών εμπορευμάτων. Αποτελεί ευθύνη των εισαγωγέων να διασφαλίσουν ότι τα εμπορεύματά τους εισέρχονται στη Μεγάλη Βρετανία μέσω του κατάλληλου BCP (ομοίως για τις εξαγωγές από τη Μεγάλη Βρετανία στην ΕΕ). Συνήθως οι εισαγωγείς υποχρεούνται να κοινοποιούν στο αρμόδιο BCP την άφιξη των εμπορευμάτων, ως μέρος της διαδικασίας προαναγγελίας της εισαγωγής. Κατάλογοι εγκεκριμένων συνοριακών σταθμών επιθεώρησης περιλαμβάνονται εδώ: - Φυτά: https://www.gov.uk/government/publications/plant-imports-authorised-points-of-entry-to-the-uk

- Ζώντα ζώα, προϊόντα ζωικής προέλευσης, ή υψηλού κινδύνου τρόφιμα και ζωοτροφές μη ζωικής προέλευσης: https://www.gov.uk/government/publications/uk-border-control-posts-animal-and-animal-product-imports

11 Import of products, animals, food and feed system (IPAFFS). Πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-system

12 Λεπτομέρειες για την εισαγωγή σύνθετων προϊόντων είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο: https://www.food.gov.uk/business-guidance/importing-composite-products

13 Η διαδικασία ένταξης στο σύστημα εντοπίζεται στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/government/publications/import-and-export-request-for-chief-access-c1800

14 https://www.gov.uk/guidance/controlled-drugs-import-and-export-licencesΣυνημμένα

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης