Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέος Κανονισμός για την τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 39

20 Σεπτέμβριου 2009
  • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ <a target='_blank' href='http://new2.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/10496' rel='tag'><a target='_blank' href='http://new2.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/10496' rel='tag circulars'>(ΕΚ) αριθ. 839/2009</a></a> ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Σεπτεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού <a target='_blank' href='http://new2.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/8142' rel='tag'><a target='_blank' href='http://new2.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/8142' rel='tag circulars'>(ΕΚ) αριθ. 1126/2008</a></a> για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό <a target='_blank' href='http://new2.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/9578' rel='tag'><a target='_blank' href='http://new2.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/10504' rel='tag'><a target='_blank' href='http://new2.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/9578' rel='tag'><a target='_blank' href='http://new2.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/10504' rel='tag'><a target='_blank' href='http://new2.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/9578' rel='tag circulars'><a target='_blank' href='http://new2.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/10504' rel='tag circulars'>(ΕΚ) αριθ. 1606/2002</a></a></a></a></a></a> του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 39
(ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρ μογή διεθνών λογιστικών προτύπων ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1,
 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 ( 2 ) της Επιτροπής υιοθετήθηκαν ορισμένα από τα υφιστάμενα στις 15 Οκτωβρίου 2008 διεθνή λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες.
(2) Στις 31 Ιουλίου 2008, ο Οργανισμός Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΟΔΛΠ) δημοσίευσε μια τροποποίηση του διεθνούς λογιστικού προτύπου 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση με τίτλο Επιλέξιμα Αντισταθμιζόμενα Στοιχεία, εφεξής «τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39». Οι τροποποιήσεις στο 39 αποσαφηνίζουν το πώς χρησιμοποιείται η λογιστική αντιστάθμισης στο μέρος του χρηματοοικονομικού μέσου που αντιστοιχεί στον πληθωρισμό και στα συμβόλαια δικαιώματος προαίρεσης όταν χρησιμοποιούνται ως μέσα αντιστάθμισης.
(3) Οι διαβουλεύσεις με την ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων (TEG) της ευρωπαϊκής συμβουλευτικής ομάδας για θέματα χρηματοοικονομικής αναφοράς (EFRAG) επιβεβαιώνουν ότι οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39 πληρούν τα τεχνικά κριτήρια έγκρισης που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002. Σύμφωνα με την απόφαση 2006/505/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2006, για τη σύσταση ομάδας εξέτασης γνωμών επί των λογιστικών προτύπων προκειμένου να συμβουλεύει την Επιτροπή σχε τικά με την αντικειμενικότητα και την ουδετερότητα των γνωμών της συμβουλευτικής επιτροπής για τη χρηματοοικονομική αναφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EFRAG) ( 3 ), η ομάδα εξέτασης γνωμών επί των λογιστικών προτύπων μελ τησε τη γνώμη της EFRAG σχετικά με την έγκριση και διαβίβασε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την άποψη ότι η γνώμη αυτή είναι εξισορροπημένη και αντικειμενική.
(4) Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
(5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Κανονιστικής Επιτροπής Λογιστικών Θεμάτων,
 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

'Αρθρο 1
Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008, το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώ ριση και επιμέτρηση τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

'Αρθρο 2
Οι εταιρείες εφαρμόζουν τις τροποποιήσεις του ΔΛΠ 39 σύμφωνα με τα όσα ορίζει το παράρτημα του παρόντος κανονισμού το αργότερο από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού έτους τους που αρχίζει μετά τις 30 Ιουνίου 2009.

'Αρθρο 3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2009.

Για την Επιτροπή
Charlie McCREEVY
Μέλος της ΕπιτροπήςEL L 244/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.9.2009
( 1 ) ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1.
( 2 ) ΕΕ L 320 της 29.11.2008, σ. 1.
( 3 ) ΕΕ L 199 της 21.7.2006, σ. 33.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
 

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΛΠ 39
Τροποποίηση στο IAS 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση με τίτλο Επιλέξιμα Αντισταθμιζόμενα Στοιχεία
 

Επιλέξιμα Αντισταθμιζόμενα Στοιχεία (Τροποποίηση στο Δ.Λ.Π. 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση)
 

Προστίθεται η παράγραφος 103Ζ στο Πρότυπο.


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
103Ζ Μια οικονομική οντότητα εφαρμόζει τις παραγράφους ΟΕ99BA, ΟΕ99E, ΟΕ99ΣΤ, ΟΕ110A και ΟΕ110B αναδρομικά για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιουλίου 2009 ή αργότερα, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 8 Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Αν η οικονομική οντότητα εφαρμόζει τα Επιλέξιμα Αντισταθμιζόμενα Στοιχεία (Τροποποίηση στο Δ.Λ.Π. 39) για περιόδους πριν την 1η Ιουλίου 2009, αυτό το γεγονός γνωστοποιείται.
 

Στο Προσάρτημα Α Οδηγίες Εφαρμογής, προστίθενται οι παράγραφοι ΟΕ99BA, ΟΕ99E, ΟΕ99ΣΤ, ΟΕ110A και ΟΕ110B.
 

Αντισταθμιζόμενα στοιχεία (παράγραφοι 78-84)
 

Κατάλληλα στοιχεία (παράγραφοι 78-80)
 

ΟΕ99BA Η οικονομική οντότητα μπορεί να προσδιορίσει όλες τις μεταβολές στις ταμιακές ροές ή την εύλογη αξία ενός αντισταθμιζόμενου στοιχείου σε μια σχέση αντιστάθμισης. Η οικονομική οντότητα μπορεί επίσης να προσδιορίσει μόνο μεταβολές στις ταμιακές ροές ή την εύλογη αξία ενός αντισταθμιζόμενου στοιχείου υψηλότερα ή χαμηλότερα από μια συγκεκριμένη τιμή ή άλλη μεταβλητή (μονόπλευρος κίνδυνος). Η εσωτερική αξία ενός αντισταθμιζόμενου μέσου που αποτελείται από αγορασθέν δικαίωμα προαίρεσης (αν υποτεθεί ότι έχει τους ίδιους βασικούς όρους όπως ο προσδιοριζόμενος κίνδυνος), αλλά όχι τη διαχρονική του αξία, αντικατοπτρίζει μονόπλευρο κίνδυνο σε αντισταθμιζόμενο στοιχείο. Για παράδειγμα, η οικονομική οντότητα μπορεί να προσδιορίζει τη μεταβλητότητα των μελλοντικών ταμιακών ροών που προκύπτουν από την αύξηση στην τιμή προβλεπόμενης αγοράς εμπορεύματος. Σε τέτοια περίπτωση, προσδιορίζονται μόνο απώλειες ταμιακών ροών που προκύπτουν από αύξηση στην τιμή πάνω από το καθορισμένο επίπεδο. Ο αντισταθμιζόμενος κίνδυνος δεν περιλαμβάνει τη διαχρονική αξία αγορασθέντος δικαιώματος προαίρεσης, επειδή η διαχρονική αξία δεν είναι στοιχείο της προβλεπόμενης συναλλαγής που επηρεάζει τα αποτελέσματα [παρά γραφος 86(β)].


Προσδιορισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων ως αντισταθμιζόμενα στοιχεία (παράγραφοι 81 και 81Α)
 

ΟΕ99E Η παράγραφος 81 επιτρέπει στην οικονομική οντότητα να προσδιορίσει κάτι άλλο από τη μεταβολή της συνολικής εύλογης αξίας ή της μεταβλητότητας των ταμιακών ροών ενός χρηματοοικονομικού μέσου. Για παράδειγμα:
α) Όλες οι ταμιακές ροές ενός χρηματοοικονομικού μέσου μπορεί να προσδιορίζονται ως μεταβολές ταμιακών ροών ή εύλογης αξίας, που οφείλονται σε κάποιους κινδύνους (αλλά όχι όλους), ή
β) κάποιες (αλλά όχι όλες) από τις ταμιακές ροές ενός χρηματοοικονομικού μέσου ενδέχεται να προσδιορίζονται ως μεταβολές ταμιακών ροών ή εύλογης αξίας, που οφείλονται σε όλους ή μόνο σε κάποιους κινδύνους (δηλαδή ένα «μέρος» των ταμιακών ροών του χρηματοοικονομικού μέσου μπορεί να προσδιορίζεται ως μεταβολές που οφείλονται σε όλους ή μόνο σε μερικούς κινδύνους).
 

ΟΕ99ΣΤ Για να είναι επιλέξιμοι για λογιστική αντιστάθμισης, οι προσδιοριζόμενοι κίνδυνοι και τα μέρη πρέπει να αποτελούν διακεκριμένα αναγνωρίσιμα στοιχεία του χρηματοοικονομικού μέσου, και οι μεταβολές στις ταμιακές ροές ή την εύλογη αξία του συνολικού χρηματοοικονομικού στοιχείου που προκύπτει από μεταβολές στους προσδιοριζόμενους κινδύνους και μέρη να είναι αξιόπιστα επιμετρήσιμες. Για παράδειγμα:
α) Για ένα χρηματοοικονομικό μέσο σταθερού επιτοκίου αντισταθμιζόμενου για μεταβολές στην εύλογη αξία που οφείλονται σε μεταβολές σε ελευθέρου κινδύνου επιτοκίου ή επιτοκίου αναφοράς, το ελεύθερο κινδύνου επιτόκιο ή το επιτόκιο αναφοράς συνήθως αντιμετωπίζονται και ως διακεκριμένα αναγνωρίσιμα στοιχεία του χρηματοοικονομικού μέσου και ως αξιόπιστα επιμετρήσιμα.
β) ο πληθωρισμός δεν είναι διακεκριμένα αναγνωρίσιμος και αξιόπιστα επιμετρήσιμος και δεν μπορεί να προσδιορισθεί ως κίνδυνος ή μέρος χρηματοοικονομικού μέσου αν δεν πληροί τις απαιτήσεις του γ).
γ) ένα συμβατικά καθορισμένο πληθωριστικό μέρος των ταμιακών ροών αναγνωρισμένου ομόλογου συνδεδεμένου με τον πληθωρισμό (θεωρώντας ότι δεν υπάρχει απαίτηση λογιστικοποίησης ενσωματωμένου παραγώγου διακεκριμένα) είναι διακεκριμένα αναγνωρίσιμο και αξιόπιστα επιμετρήσιμο αρκεί να μην επηρεάζονται οι άλλες ταμιακές ροές του μέσου από το πληθωριστικό μέρος του.EL L 244/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.9.2009Λογιστική αντιστάθμισης (παράγραφοι 85-102)
 

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της αντιστάθμισης
 

ΟΕ110A Η παράγραφος 74α) επιτρέπει στην οικονομική οντότητα να διαχωρίσει την εσωτερική αξία από τη διαχρονική αξία ενός συμβολαίου δικαιώματος προαίρεσης και προσδιορίζει ως μέσο αντιστάθμισης μόνο τη μεταβολή της εσωτερικής αξίας ενός δικαιώματος προαίρεσης. Ένας τέτοιος προσδιορισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μια σχέση αντι στάθμισης που να είναι άκρως αποτελεσματική όσον αφορά τον συμψηφισμό των μεταβολών σε ταμιακές ροές που αποδίδονται σε μονόπλευρο αντισταθμισμένο κίνδυνο μιας προβλεπόμενης συναλλαγής, εάν οι βασικοί όροι της προβλεπόμενης συναλλαγής και του μέσου αντιστάθμισης είναι οι ίδιοι.
 

ΟΕ110B Εάν η οικονομική οντότητα προσδιορίσει ένα αγορασθέν δικαίωμα προαίρεσης ως το μέσο αντιστάθμισης μονόπλευρου κινδύνου που προκύπτει από προβλεπόμενη συναλλαγή, η σχέση αντιστάθμισης κινδύνου δεν θα είναι άκρως αποτελεσματική. Αυτό συμβαίνει επειδή το επιπλέον ποσό που καταβάλλεται για το δικαίωμα προαίρεσης περιλαμβάνει τη διαχρονική αξία και, όπως αναφέρεται στην παράγραφο ΟΕ99BA, ένας προσδιορισμένος μονόπλευρος κίνδυνος δεν περιλαμβάνει τη διαχρονική αξία ενός δικαιώματος προαίρεσης. Συνεπώς, σε αυτή την περίπτωση, δεν θα υπάρχει συμψηφισμός μεταξύ των ταμιακών ροών που σχετίζονται με τη διαχρονική αξία του καταβληθέντος ποσού για το δικαίωμα προαίρεσης και τον προσδιορισμένο αντισταθμιζόμενο κίνδυνο.


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης