Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΑΠΔ Δημοσίου: Νέες διευκρινίσεις από τον e-ΕΦΚΑ

14 Οκτώβριος 2020
ΑΠΔ Δημοσίου: Νέες διευκρινίσεις από τον e-ΕΦΚΑ
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Με το γενικό έγγραφο του e-ΕΦΚΑ 257127/14.10.2020 παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή Α.Π.Δ. Δημοσίου.

Ειδικότερα, γνωστοποιούνται τα εξής:

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 10/2020 εγκυκλίου e-ΕΦΚΑ και κατόπιν αιτημάτων των Φορέων του Δημοσίου που έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία, διευκρινίζουμε τα κάτωθι:

1. Για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στους τομείς ασθένειας και πρόνοιας του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ καθώς και στους τομείς πρόνοιας του τ. ΤΑΠΙΤ, έχουν προβλεφθεί, για την απεικόνιση της ασφάλισής τους στην Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ, συμπληρωματικοί κωδικοί ειδικότητας και κωδικοί πακέτων κάλυψης αντίστοιχα. (Σχετικός συν/νος Πίνακας ΟΣΥΚ ΔΗΜΟΣΙΟΥ).

2. Για την απεικόνιση της ασφάλισης στην ΑΠΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ των περιπτώσεων που υπάρχει εξαίρεση του κλάδου κύριας σύνταξης (π.χ. αρχιερείς κλπ), έχει δημιουργηθεί νέα κωδικοποίηση (Σχετικός συν/νος Πίνακας ΟΣΥΚ ΔΗΜΟΣΙΟΥ).

3. Οι Κωδικοί Ειδικότητας «001027 – Υγειονομική Περίθαλψη – Παροχής σε Είδος» & «001028 – Υγειονομική Περίθαλψη – Παροχή σε Χρήμα» με τους αντίστοιχους ΚΠΚ «3006» & «3007», θα χρησιμοποιούνται μόνο σε περιπτώσεις ασφαλισμένων που ελλείπει ο ένας εκ των δύο κλάδων, λόγω ασφάλισής τους σε έτερο ασφαλιστικό ταμείο εκτός ΕΟΠΥΥ.
Σε περίπτωση που υπάρχει υποχρέωση απεικόνισης και για τους δύο κλάδους υγειονομικής περίθαλψης (είδος & χρήμα) η απεικόνιση θα γίνεται με τον Κωδικό Ειδικότητας «001026 – Υγειονομική Περίθαλψη – Παροχή σε Είδος & Χρήμα) και το αντίστοιχο ΚΠΚ 2715 κατά τα γνωστά.

4. Για την απεικόνιση της ασφάλισης των δημοσιογράφων (μετακλητών υπαλλήλων με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), που διορίζονται από 1/7/2019 στους Φορείς του Δημόσιου Τομέα, για τους οποίους υπάρχει υποχρέωση διατήρησης του προγενέστερου ασφαλιστικού καθεστώς, έχει προβλεφθεί νέα κωδικοποίηση (Σχετικός συν/νος Πίνακας ΟΣΥΚ ΔΗΜΟΣΙΟΥ).

5. Με αφορμή αιτήματα από εκκαθαριστές Φορέων του Δημόσιου Τομέα, προέκυψε ανάγκη τροποποίησης της ήδη υπάρχουσας κωδικοποίησης ορισμένων ασφαλιστικών περιπτώσεων που αφορούν σε υπαλλήλους με σχέση δημοσίου δικαίου, έτσι ώστε αφενός να υπάρχει αναλυτικότερη απεικόνιση της ασφάλισής τους στην ΑΠΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, αφετέρου να εξασφαλιστεί ενιαία αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών από όλους τους Φορείς.

Συγκεκριμένα στους πίνακες που ακολουθούν περιγράφονται ανά ασφαλιστική κατηγορία τόσο οι νέοι όσο και οι παλαιοί κωδικοί ειδικότητας που αντικαθίστανται, για λόγους δε προσαρμογής των μηχανογραφικών εφαρμογών μισθοδοσίας των φορέων, η νέα κωδικοποίηση τίθεται αποκλειστικά σε ισχύ από 1/1/2021 και εντεύθεν.

Επισημαίνεται ότι για τις Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ χρονικής περιόδου 1/1/2020 έως 31/12/2020 που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν, θα χρησιμοποιείται μόνο η παλαιά κωδικοποίηση κατά τα γνωστά.

Κατόπιν τούτου προβλέπεται ότι:

> Ο κλάδος κύριας σύνταξης των υπαλλήλων με σχέση Δημοσίου Δικαίου που προσλήφθηκαν στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 και είχαν απασχοληθεί πριν την 1/1/2011 στο Δημόσιο θα απεικονίζεται ως εξής:

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΑΔ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΠΑΛΑΙΟΣ
(Ισχύς έως 31/12/2020)

ΝΕΟΣ
(Ισχύς από 1/1/2021)

Δημόσιοι υπάλληλοι διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 που είχαν απασχοληθεί πριν την 1/1/2011 στο Δημόσιο

0821-
­0822-
­0823­-
0824

000901

000414

516

000902

000415


> Ο κλάδος κύριας σύνταξης των υπαλλήλων με σχέση Δημοσίου Δικαίου που προσλήφθηκαν στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 χωρίς προϋπηρεσία στο Δημόσιο θα απεικονίζεται ως εξής:

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΑΔ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΠΑΛΑΙΟΣ
(Ισχύς έως 31/12/2020)

ΝΕΟΣ
(Ισχύς από 1/1/2021)

Δημόσιοι υπάλληλοι διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 χωρίς προϋπηρεσία στο Δημόσιο

0821­-
0822­-
0823­-
0824

000901

000418

516

000902

000419


> Ο κλάδος κύριας σύνταξης των Δημοσίων υπαλλήλων που μέχρι 31/12/2016 ήταν ασφαλισμένοι υποχρεωτικά στο τ. ΕΤΑΑ (Υγειονομικοί, Μηχανικοί και Δικηγόροι) θα απεικονίζεται ως εξής:

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΔ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΠΚ
ΠΑΛΑΙΟΣ
(Ισχύς έως 31/12/2020)
ΝΕΟΣ
(Ισχύς από 1/1/2021)
Δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι μέχρι 31/12/2016 ήταν ασφαλισμένοι στο τ. ΕΤΑΑ 0821­-
0822­-
0823­-
0824
000901 000416 516
000902 000417

Για την απεικόνιση του κλάδου κύριας σύνταξης των υπαγόμενων στα ειδικά μισθολόγια υπαλλήλων θα ακολουθηθεί η παρακάτω κωδικοποίηση αντίστοιχα:

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΔ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΠΚ
ΠΑΛΑΙΟΣ

(Ισχύς έως 31/12/2020)

ΝΕΟΣ

(Ισχύς από 1/1/2021)

Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων - Ελληνικής Αστυνομίας - Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 που είχαν απασχοληθεί πριν την 1/1/2011 στο Δημόσιο 0825 000950 000420 516
000950 000421
Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων - Ελληνικής Αστυνομίας - Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 χωρίς προϋπηρεσία στο Δημόσιο 0825 000950 000424 516
000950 000425
Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων - Ελληνικής Αστυνομίας - Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής διορισθέντες στο Δημόσιο που έως 31/12/2016 είχαν ασφάλιση στο τ. ΕΤΑΑ 0825 000950 000422 516
000950 000423
Μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων - Ε.Π. των Α.Τ.Ε.Ι., Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Ε., κ.λ.π. διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 που είχαν απασχοληθεί πριν την 1/1/2011 στο Δημόσιο 0825 000959 000426 516
000959 000427

Μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων - Ε.Π. των Α.Τ.Ε.Ι., Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Ε., κ.λ.π. διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 χωρίς προϋπηρεσία στο Δημόσιο 0825 000959 000430 516
000959 000431
Μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων - Ε.Π. των Α.Τ.Ε.Ι., Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Ε., κ.λ.π. διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 που έως 31/12/2016 είχαν ασφάλιση στο τ. ΕΤΑΑ 0825 000959 000428 516
000959 000429
Ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες, κ.λ.π. διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 που είχαν απασχοληθεί πριν την 1/1/2011 στο Δημόσιο 0825 000967 000432 516
000967 000433
Ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες, κ.λ.π. διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 χωρίς προϋπηρεσία στο Δημόσιο 0825 000967 000436 516
000967 000437
Ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες, κ.λ.π. διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 που έως 31/12/2016 είχαν ασφάλιση στο τ. ΕΤΑΑ 0825 000967 000434 516
000967 000435
Ιατροί και Οδοντίατροι του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 που είχαν απασχοληθεί πριν την 1/1/2011 στο Δημόσιο 0825 000975 000438 516
000975 000439
Ιατροί και Οδοντίατροι του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 χωρίς προϋπηρεσία στο Δημόσιο 0825 000975 000442 516
000975 000443
Ιατροί και Οδοντίατροι του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 που έως 31/12/2016 είχαν ασφάλιση στο τ. ΕΤΑΑ 0825 000975 000440 516
000975 000441

Ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 που είχαν απασχοληθεί πριν την 1/1/2011 στο Δημόσιο 0825 000983 000444 516
000983 000445
Ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 χωρίς προϋπηρεσία στο Δημόσιο 0825 000983 000448 516
000983 000449
Ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 που έως 31/12/2016 είχαν ασφάλιση στο τ. ΕΤΑΑ 0825 000983 000446 516
000983 000447
Διπλωματικοί Υπάλληλοι - Ε.Π. Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας - Υπάλληλοι κλάδου Εμπειρογνωμόνων - Υπάλληλοι κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΥΕ διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 που είχαν απασχοληθεί πριν την 1/1/2011 στο Δημόσιο 0825 000991 000451 516
000991 000452
Διπλωματικοί Υπάλληλοι - Ε.Π. Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας - Υπάλληλοι κλάδου Εμπειρογνωμόνων - Υπάλληλοι κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΥΕ διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 χωρίς προϋπηρεσία στο Δημόσιο 0825 000991 000456 516
000991 000457
Διπλωματικοί Υπάλληλοι - Ε.Π. Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας - Υπάλληλοι κλάδου Εμπειρογνωμόνων - Υπάλληλοι κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΥΕ διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 που έως 31/12/2016 είχαν ασφάλιση στο τ. ΕΤΑΑ 0825 000991 000453 516
000991 000454
Μουσικοί Κ.Ο.Α., Κ.Ο.Θ., Ο.Λ.Σ. διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 που είχαν απασχοληθεί πριν την 1/1/2011 στο Δημόσιο 0825 000999 000458 516
000999 000459
Μουσικοί Κ.Ο.Α., Κ.Ο.Θ., Ο.Λ.Σ. διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 χωρίς προϋπηρεσία στο Δημόσιο 0825 000999 000466 516
000999 000467

Μουσικοί Κ.Ο.Α., Κ.Ο.Θ., Ο.Λ.Σ. διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 που έως 31/12/2016 είχαν ασφάλιση στο τ. ΕΤΑΑ 0825 000999 000462 516
000999 000465
Δικαστικοί Λειτουργοί και Κύριο Προσωπικό Ν.Σ.Κ. Ν.2521/1997, Ν.3205/2003, Ν.3691/2008 και Π.Δ.169/2007 που είχαν απασχοληθεί πριν την 1/1/2011 στο Δημόσιο 0825 001007 000468 516
001008 000469
Δικαστικοί Λειτουργοί και Κύριο Προσωπικό Ν.Σ.Κ. Ν.2521/1997, Ν.3205/2003, Ν.3691/2008 και Π.Δ.169/2007 διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 χωρίς προϋπηρεσία στο Δημόσιο 0825 001007 000474 516
001008 000475
Δικαστικοί Λειτουργοί και Κύριο Προσωπικό Ν.Σ.Κ. Ν.2521/1997, Ν.3205/2003, Ν.3691/2008 και Π.Δ.169/2007 διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 που έως 31/12/2016 είχαν ασφάλιση στο τ. ΕΤΑΑ 0825 001007 000472 516
001008 000473


Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω αναφερόμενες κωδικοποιήσεις περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα ΟΣΥΚ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και αναρτάται στην web εφαρμογή «ΑΠΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ».


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης