Αποτελέσματα live αναζήτησης

Hellastat: υποχώρησαν κατά 10,5% τα κέρδη των εταιριών

17 Σεπτέμβριου 2009
  • Μέση αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 3,5% παρουσίασαν οι ελληνικές επιχειρήσεις το 2008 και υποχώρηση κατά 10,5% των κερδών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Hellastat αναφορικά με τα αποτελέσματα της ελληνικής επιχειρηματικότητας για την περίοδο 2006-2008.
Hellastat: υποχώρησαν κατά 10,5% τα κέρδη των εταιριών

Μέση αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 3,5% παρουσίασαν οι ελληνικές επιχειρήσεις το 2008 και υποχώρηση κατά 10,5% των κερδών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Hellastat αναφορικά με τα αποτελέσματα της ελληνικής επιχειρηματικότητας για την περίοδο 2006-2008.

Οπως επισημαίνεται στην έρευνα της Hellastat, με μέσο ρυθμό αύξησης κατά 3,5% το 2008 είναι δύσκολο να ισχυριστεί κανείς ότι η οι συνέπειες της κρίσης πέρασαν στα αποτελέσματα της περασμένης χρονιάς. Τη στιγμή μάλιστα που οι ελληνικές επιχειρήσεις μεταολυμπιακά «κρατήθηκαν» στο 2,5%-3% ενώ τα προηγούμενα δύο χρόνια αναπτύχθηκαν με μέσο ρυθμό της τάξης του 7-8%, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης κατά 5% την τελευταία 6ετία κάθε άλλο παρά χαμηλός μπορεί να αξιολογηθεί. Αρνητικό στοιχείο ωστόσο αποτελεί η κάμψη εσόδων για το 42% των επιχειρήσεων του δείγματος, η οποία είναι και η χειρότερη επίδοση της τελευταίας 4ετίας (από 33% περίπου).

Αν και η υποχώρηση των ρυθμών ανάπτυξης έναντι της περασμένης χρονιάς αφορά την πλειοψηφία των επιχειρήσεων, εντούτοις η ψαλίδα της ανάπτυξης μεταξύ μικρών και μεγάλων διευρύνεται. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις με έσοδα:

- άνω των 50 εκατ. ευρώ αναπτύσσονται κατά μέσο όρο με 6,8% το 2008 (10,2% το 2007),

- από 3 εκατ. ευρώ μέχρι 50 εκατ. ευρώ με 5,9% (11,9% το 2007)

- από 1 εκατ. ευρώ μέχρι 3 εκατ. ευρώ με 3% (8,5% το 2007)

- ενώ οι μικρότερες, με έσοδα μέχρι 1 εκατ. ευρώ παραμένουν στάσιμες (+0,2%), έναντι αύξησης κατά 3,8% το 2007.

Διαπιστώνεται συνεπώς, ότι η διαχρονική υστέρηση των ρυθμών ανάπτυξης μικρών επιχειρήσεων έναντι των μεγαλύτερων όχι μόνο διατηρείται, αλλά και εντείνεται, καθώς οι απώλειες τους είναι σαφώς εντονότερες. Χαρακτηριστικό είναι ότι και στο μέσο ρυθμό ετήσιας μεταβολής (2008-2003) των πωλήσεων υπάρχει μικρή αλλά σαφής υπεροχή των μεγαλύτερων επιχειρήσεων (6,5%) έναντι των μικρότερων (4,9%).

Η πορεία των αποτελεσμάτων

Τα λειτουργικά κέρδη των επιχειρήσεων εμφανίζουν μικρή μέση μείωση κατά -0,4% το 2008, έναντι σημαντικής αύξησης κατά 12% περίπου την προηγούμενη χρονιά, και κατά 9,6% το 2006. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις εμφανίζουν εντονότερη του μέσου κάμψη -3,6%, λόγω των μειωμένων κερδών στις μεγάλες βιομηχανίες μετάλλων, στον κλάδο εκδόσεων-εκτυπώσεων, στις μεταφορές και στα ξενοδοχεία και εστιατόρια. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις εμφανίζουν μέση υποχώρηση των λειτουργικών κερδών κατά -4,7%, σταθερότητα δείχνουν οι επιχειρήσεις με έσοδα 1-3 εκατ. ευρώ ενώ ικανοποιητική αύξηση κατά 3,1% παρουσιάζουν μόνο οι επιχειρήσεις με έσοδα 3-50 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο καθαρών προ φόρων κερδών διαπιστώνεται σημαντική υποχώρηση άνω του -10%, ενώ στις πολύ μικρές και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις κυμαίνεται στο -15% κατά μέσο όρο.

Ως συνέπεια της πορείας των κερδών, το καθαρό περιθώριο μειώνεται αισθητά, στο 2,2% από 3,1% το 2007 και 2,9% το 2006. Η μεγαλύτερη μέση υποχώρηση καταγράφεται στους κλάδους ξενοδοχείων-εστιατορίων (-26%), εμπόριο οχημάτων (-25%), Κλωστοϋφαντουργία-ένδυση (-24%), μη μεταλλικά ορυκτά (-23%) και εκδόσεις-εκτυπώσεις (-17%). Οι μόνοι κλάδοι με θετική μεταβολή των καθαρών κερδών είναι αυτοί των υπηρεσιών υγείας (+1,3%) και της ενέργειας (2,7%). Είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι το καθαρό περιθώριο κέρδους υποχωρεί σε όλους τους βασικούς κλάδους της οικονομίας, με μόνη εξαίρεση την Πληροφορική, στο 5,9% από 5,5% το 2007. Σε αντιστοιχία με τα λειτουργικά κέρδη, το ποσοστό των κερδοφόρων επιχειρήσεων μειώνεται την τελευταία 6ετία, από 68,5% το 2003 σε 64,5% το 2008.

Σχετική σταθερότητα στους δείκτες ρευστότητας και κεφαλαίου κίνησης

Θετικό στοιχείο για τις επιχειρήσεις είναι η έλλειψη διακυμάνσεων στο λειτουργικό τους κύκλο, καθώς απαιτήσεις, αποθέματα και προμηθευτές ανακυκλώνονται με τους ίδιους ρυθμούς κατά την τελευταία 4ετία. Ειδικότερα, το μέσο διάστημα είσπραξης των απαιτήσεων εκτιμάται σε 134 ημέρες, τα αποθέματα ανακυκλώνονται κάθε 69 ημέρες, ενώ οι προμηθευτές εξοφλούνται στις 153 ημέρες. Κατά συνέπεια, ο εμπορικός κύκλος διαμορφώνεται στις 50 ημέρες (49 το 2007), ακολουθώντας μια ήπια τάση επέκτασης την τελευταία 6ετία (33 ημέρες το 2003).

Σταθερότητα παρατηρείται και στις ομάδες επιχειρήσεων βάσει μεγέθους, με τις μεγάλες επιχειρήσεις να εισπράττουν ταχύτερα έναντι του μέσου κατά 1 μήνα, αλλά και να εξοφλούν στις 109 ημέρες (153 στο σύνολο των επιχειρήσεων).

Σημαντικές ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης εμφανίζουν οι κλάδοι της κλωστοϋφαντουργίας-ένδυσης (181 ημέρες, +20 από το 2007), τα χημικά-πλαστικά (128 ημέρες), η βιομηχανία μετάλλων (109 ημέρες) και το χονδρικό εμπόριο (81 ημέρες), λόγω της βραδύτερης του μέσου είσπραξης των απαιτήσεων αλλά και των μεγαλύτερων αποθεμάτων που τηρούν. Αντίθετα, οι κλάδοι υπηρεσιών όπως ξενοδοχεία-εστιατόρια, ψυχαγωγία, ενέργεια, υγεία, ταχυδρομεία και τηλεπικοινωνίες απολαμβάνουν πλεόνασμα, καθώς εισπράττουν ταχύτερα έναντι των πληρωμών τους, και δεν δεσμεύουν κεφάλαια σε αποθέματα.

Θετική εξέλιξη για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων είναι η μικρή υποχώρηση του δείκτη ξένων προς ίδια κεφάλαια, στο 1,17 προς 1 από 1,27 προς 1 το 2007. Αντίστοιχα, τα συνολικά ξένα κεφάλαια υποχωρούν στο 57% του ενεργητικού από 59,5% το 2007.

Ωστόσο, ο δείκτης των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών δανείων προς τις πωλήσεις ενισχύεται κατά 1 ποσοστιαία μονάδα, στο 25% το 2008 από 24%. Αρνητικό είναι επίσης το γεγονός ότι αυξάνει ο το ποσοστό των επιχειρήσεων, τα δάνεια των οποίων υπερβαίνουν το 50% των ετήσιων εσόδων τους: στο 25,7% το 2008, από 24,2% το 2007. Ο αριθμός των επιχειρήσεων που εμφανίζει στον ισολογισμό του βραχυπρόθεσμο δανεισμό υποχωρεί ελαφρά στο 42,6% το 2008, από 43,1% το 2007. Η κάμψη των λειτουργικών κερδών και η εντεινόμενη χρήση βραχυπρόθεσμου δανεισμού οδηγούν σε σοβαρή υποβάθμιση της ικανότητας κάλυψης τόκων, από 3,8 φορές το 2007 σε 3,1 φορές το 2008.

Μεγαλύτερη επιβάρυνση με βραχυπρόθεσμο δανεισμό εμφανίζουν οι μικρές επιχειρήσεις (37% των εσόδων τους), ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις εμφανίζουν δάνεια στο 11,4% των εσόδων τους, κατά μέσο όρο. Υψηλό τραπεζικό δανεισμό εμφανίζουν επίσης οι κλάδοι της ακίνητης περιουσίας, κλωστοϋφαντουργίας-ένδυσης, χημικών-πλαστικών, ψυχαγωγίας, ξενοδοχείων και εστιατορίων. Αντίθετα, οι μεταφορές, ταχυδρομεία-τηλεπικοινωνίες και υπηρεσίες υγείας εμφανίζουν τους χαμηλότερους δείκτες δανεισμού.

kathimerini.gr


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης