Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νόμος 4735/2020 - Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος για την τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και το νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στο δηµόσιο τοµέα

13 Οκτώβριου 2020
Νόμος 4735/2020 - Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος για την τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και το νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στο δηµόσιο τοµέα
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Ο νόμος περιέχει μεταξύ άλλων τις εξής διατάξεις:

Άρθρο 28 - Ρυθμίσεις κινητικότητας για το προσωπικό  των Επιμελητηρίων της Χώρας

 
Άρθρο 30 - Βλάβη υγείας υπαλλήλου κατά την άσκηση των καθηκόντων του - Τροποποίηση του άρθρου 57 του Κώδικα Δημόσιων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007)
 
Στο άρθρο 57 του Κώδικα Δημόσιων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), προστίθενται παρ. 5 και 6 ως εξής:
 «5. α) Σε περίπτωση που υπάλληλος υποστεί βλάβη υγείας, λόγω επίθεσης σε βάρος του κατά τη διάρκεια και εξαιτίας της εκτέλεσης των υπηρεσιακών του καθηκόντων, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου του οικείου Υπουργείου ή του μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης ή του επικεφαλής της Αρχής, αναλαμβάνεται η κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών νοσηλείας και αποθεραπείας του υπαλλήλου από τον φορέα στον οποίον υπηρετεί, κατά το ποσό που οι συγκεκριμένες δαπάνες δεν καλύπτονται από τον κύριο φορέα ασφάλισης ή και από τον ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα με ατομικό ή ομαδικό ασφαλιστήριο.
 β) Ειδικά στην περίπτωση δοκίμου υπαλλήλου που εμπίπτει στην περ. α), ο οποίος δεν δικαιούται αναρρωτικής άδειας ή υπαλλήλου που έχει εξαντλήσει τη δικαιούμενη αναρρωτική άδεια, η απουσία για τον λόγο της περ. α) αποτελεί δικαιολογημένη αναρρωτική άδεια που αποτελεί χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας. Η ως άνω αναρρωτική άδεια χορηγείται με πλήρεις αποδοχές για όλο το χρονικό διάστημα απουσίας του υπαλλήλου μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρονικού διαστήματος για τη θεμελίωση δικαιώματος αναρρωτικής άδειας, οπότε και εφαρμόζονται οι πάγιες διατάξεις του παρόντος.
 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Εσωτερικών δύναται να εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής των υπαλλήλων στις διατάξεις της
 παρ. 5α, η διαδικασία κάλυψης των δαπανών και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.».

 
 
 Άρθρο 36 - Άδεια ειδικού σκοπού και λοιπές διευκολύνσεις σε γονείς Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
 
 Στο άρθρο 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55/11.3.2020), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020, προστίθεται παρ. 8 ως εξής:
 «8. Οι υπάλληλοι της παραγράφου 1 που έχουν τέκνα Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες, ανεξαρτήτως της ηλικίας των τέκνων αυτών, στα οποία λόγω υποκείμενου νοσήματος απαγορεύεται η προσέλευσή τους σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας, δύνανται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 3, να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού της παρ. 1 ή της διευκόλυνσης της παρ. 4 ή των διευκολύνσεων των περ. α ΄ και β΄ του άρθρου 5Α της παρούσας. Τα προβλεπόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν και σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας των δομών παροχής υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας.».

 
 
Άρθρο 54 -  Ρυθμίσεις για την υπαίθρια διαφήμιση

 1. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2946/2001 (Α΄ 224) προστίθεται περ. η΄ ως εξής:
 «η. Σε πεζοδρόμια.».
 2. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2946/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
 «1. Εντός των διοικητικών τους ορίων, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ βαθμού μπορούν να καθορίζουν κατάλληλους χώρους, στους οποίους και μόνον επιτρέπεται να τοποθετούνται ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια για την προβολή των διαφημίσεων που αναφέρονται στην περ. αα΄ της παρ. 2 του άρθρου 1.
 Ο καθορισμός γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία εκδίδεται κατά τους τρεις τελευταίους μήνες πριν από τη λήξη του ημερολογιακού έτους και  ισχύει για τα επόμενα τρία (3) έτη. Με ίδια απόφαση, μπορεί να αποφασίζεται ο μη καθορισμός χώρων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.».
 
 3. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2946/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
 «1. Για την προβολή της υπαίθριας διαφήμισης στους καθορισμένους χώρους απαιτείται ενιαία άδεια προβολής υπαίθριας διαφήμισης και τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων. Η άδεια χορηγείται με απόφαση δημάρχου, ύστερα από αίτηση του διαφημιστή ή του διαφημιζόμενου που συνοδεύεται από:
 α) τα απαραίτητα στοιχεία για τον προσδιορισμό του τέλους που προβλέπεται στο άρθρο 15 του β.δ. 24.9/20.10.1958 (Α΄ 171) και
 β) βεβαίωση μηχανικού για τις προδιαγραφές των υπό εγκατάσταση διαφημιστικών πλαισίων.
 Η άδεια εκδίδεται ύστερα από θετική εισήγηση των αρμόδιων Υπηρεσιών του δήμου, οι οποίες εξετάζουν αν τα πλαίσια πληρούν τις προδιαγραφές της υπ’ αρ. 46526/21.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 3049). Εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την έκδοση της άδειας, καταβάλλεται το οφειλόμενο τέλος διαφήμισης από τον δικαιούχο αυτής. Σε διαφορετική περίπτωση, η άδεια θεωρείται αυτοδίκαια ως μηδέποτε εκδοθείσα.».
 
 4. Η παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 2946/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
 «8. α. Πλαίσια και διαφημίσεις που τοποθετούνται σε δημοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους άνευ ή κατά παρέκκλιση των αδειών της παρ. 1 του άρθρου 5 ή στα οποία δεν αναγράφονται τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 4, καθώς και σε κολώνες φωτισμού ή στύλους κατά μήκος οδών, θεωρούνται ρύποι και απομακρύνονται εντός πέντε (5) ημερών από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο ενημέρωση του οικείου δήμου και με ευθύνη αυτού, ανεξάρτητα από την αρμοδιότητα του φορέα που ανήκει η οδός, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης της παρ. 1.
 β. Σε διαφημιστές και διαφημιζόμενους των οποίων τα διαφημιστικά πλαίσια και οι διαφημίσεις θεωρούνται ρύποι και απομακρύνονται κατά τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, επιβάλλονται με απόφαση δημάρχου τα τέλη που προβλέπονται στον οικείο κανονισμό καθαριότητας.
 γ. Έως τις 31.12.2020, στην ιστοσελίδα κάθε Δήμου δημιουργείται ειδική φόρμα υποβολής ηλεκτρονικής αναφοράς παράνομων διαφημιστικών πινακίδων.
 δ. Από την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, εξαιρούνται τα παραχωρημένα εθνικά δίκτυα, για τα οποία ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις της σύμβασης παραχώρησης.».


Δείτε τον νόμο στο φορολογικό αρχείο του κόμβου
Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης