Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υπεγράφησαν οι πράξεις για απόσυρση ΙΧ, ΦΠΑ και αναστολή πλειστηριασμών - Πώς θα γίνεται πλέον η καταβολή του ΦΠΑ.

17 Σεπτέμβριου 2009
  • Υπεγράφησαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τρεις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που ρυθμίζουν τις εκκρεμότητες της κυβέρνησης έμειναν στον "αέρα" μετά την απόφαση για πρόωρες εκλογές. Ειδικότερα, οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν τους εργαζόμενους της Ολυμπιακής Αεροπορίας, την απόσυρση των ΙΧ, τα "πράσινα" τέλη, το "πάγωμα" των πλειστηριασμών έως 200.000 ευρώ μέχρι το τέλος του 2009 και την πληρωμή του ΦΠΑ σε δόσεις.
Υπεγράφησαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τρεις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που ρυθμίζουν τις εκκρεμότητες της κυβέρνησης έμειναν στον "αέρα" μετά την απόφαση για πρόωρες εκλογές. Ειδικότερα, οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν τους εργαζόμενους της Ολυμπιακής Αεροπορίας, την απόσυρση των ΙΧ, τα "πράσινα" τέλη, το "πάγωμα" των πλειστηριασμών έως 200.000 ευρώ μέχρι το τέλος του 2009 και την πληρωμή του ΦΠΑ σε δόσεις.

Αναλυτικά η πράξη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για ΦΠΑ και επισφάλειες:


ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

«Ρύθμιση θεμάτων Φ.Π.Α., επισφαλών απαιτήσεων, ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, αναπροσαρμογή ποσού οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία και αναστολή πλειστηριασμών από πιστωτικά ιδρύματα»
  
'Aρθρο 1
 
1. Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής του φόρου που οφείλεται με την υποβολή των αρχικών χρεωστικών περιοδικών δηλώσεων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α. (κυρ. ν.2859/2000), στους υποκείμενους στο φόρο που τηρούν βιβλία Α' ή Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., με καταληκτική ημερομηνία καταβολής του συνολικά οφειλόμενου φόρου το τέλος του δεύτερου μήνα από τη λήξη του μήνα υποβολής της περιοδικής δήλωσης ως εξής:

- καταβολή ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον του οφειλόμενου φόρου με την υποβολή της δήλωσης,

- καταβολή του υπολοίπου φόρου σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Το ποσό της κάθε δόσης προσαυξάνεται κατά ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) μέχρι τη λήξη του δεύτερου μήνα από τη λήξη του μήνα της υποβολής της δήλωσης.

Από τον τρίτο μήνα επιβάλλεται προσαύξηση κατά Κ.Ε.Δ.Ε. που ανέρχεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Στους υποκείμενους στο φόρο που καταβάλλουν τουλάχιστον το τριάντα τοις εκατό (30%) του οφειλόμενου φόρου και κάνουν χρήση της ευχέρειας αυτής δεν επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις μέχρι και το τέλος του δεύτερου μήνα από τη λήξη του μήνα υποβολής της περιοδικής δήλωσης.

Από τον τρίτο μήνα από τη λήξη του μήνα υποβολής της δήλωσης επιβάλλονται όλες οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Περιοδική δήλωση, η οποία υποβάλλεται χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον του οφειλόμενου φόρου, θεωρείται ως απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.

2. Στους υποκείμενους στο φόρο που έχουν κάνει χρήση της ευχέρειας που τους παρέχεται στην παράγραφο 1 και υποβάλλουν ανακριβή ή δεν υποβάλλουν περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. επιβάλλεται αντί πρόσθετου φόρου μόνο πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο της διαφοράς του φόρου που οφείλεται. Για το πρόστιμο αυτό δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς.

3. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να προβαίνει άμεσα στη βεβαίωση του   φόρου που προκύπτει από τις δηλώσεις των διατάξεων της παραγράφου 1.

4.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για περιοδικές δηλώσεις των οποίων η προθεσμία υποβολής λήγει από 20.10.2009 και μετά.

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ορίζονται οι διαδικασίες και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

'Aρθρο 2

1. Τα ποσοστά που αναφέρονται στην περίπτωση θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α151) αυξάνονται από μισό τοις εκατό (0,5%) και ένα τοις εκατό (1%), σε ένα τοις εκατό (1%) και ένα και μισό τοις εκατό (1,5%) αντίστοιχα.

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή για δαπάνες που πραγματοποιούνται για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά.
Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης