Αποτελέσματα live αναζήτησης

Λειτουργία υπηρεσιών της ΑΑΔΕ: Λογιστές, δικηγόροι και δικαστικοί επιμελητές εισέρχονται στις υπηρεσίες, εφόσον τηρούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας

12 Οκτώβριου 2020
Λειτουργία υπηρεσιών της ΑΑΔΕ: Λογιστές, δικηγόροι και δικαστικοί επιμελητές εισέρχονται στις υπηρεσίες, εφόσον τηρούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας

Με την εγκύκλιο ΔΔΑΔ Α 1119526 ΕΞ 07-10-2020, στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. και σε συνέχεια της εγκυκλίου ΔΔΑΔ Α 1112804 ΕΞ 22-09-2020 του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., κοινοποιείται η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128 /17765/02-10-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών και επισημαίνονται επιπροσθέτως τα ακόλουθα προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, λαμβανομένων υπόψη των επιδημιολογικών δεδομένων:

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ- ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

1. Σύμφωνα με την υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 60943/30.9.2020 κοινή υπουργική απόφαση παρατάθηκε έως και τις 12/10/2020 η ισχύς της αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.56435/14.9.2020 απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφορικά με την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τους πολίτες όσο και από τους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε., κατά την εξυπηρέτηση του κοινού αλλά και κατά την εν γένει λειτουργία των υπηρεσιών, τηρουμένου επιπροσθέτως της ελάχιστης συνθήκης περί της απόστασης του 1,5 μέτρου μεταξύ των μερών (υπάλληλοι και υπάλληλοι - κοινό), προς αποφυγή του φαινομένου συνωστισμού και συγχρωτισμού, σύμφωνα με τα αρθ. 5Α και αρθ. 22 της ανωτέρω ΚΥΑ.

Τονίζεται ότι η μη τήρηση των ως άνω συνθηκών επισύρει κυρώσεις κατά το αρθ. 5Ζ της ως άνω ΚΥΑ, όπως αναφέρονται και στην παρ. Ε της υπό σχετικό 1 Εγκυκλίου του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

2. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την υποπαρ. Β1 της παρ. Β της εγκυκλίου ΔΔΑΔ Α 1112804 ΕΞ 22-09-2020 του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., δύναται να εφαρμόζεται το μέτρο της παροχής της εξ αποστάσεως εργασίας, εφόσον αυτό συνάδει με τα καθήκοντα των υπαλλήλων, δεδομένου ότι στην υπηρεσία υπάρχει συνωστισμός, δεν είναι εφικτή ή είναι δυσχερής η αδιάλειπτη τήρηση της απόστασης του 1,5 μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων και δεν τηρούνται και τα λοιπά μέτρα ασφαλείας (π.χ. ύπαρξη διαχωριστικών κ.λπ.).

3. Δεδομένης της ανάγκης διατήρησης της ασφάλειας λειτουργίας των υπηρεσιών, συνεχίζεται η εξυπηρέτηση του κοινού, κατά προτίμηση αλλά όχι αποκλειστικά, με προγραμματισμένα ραντεβού, σύμφωνα με την παρ. 2 αρθ. 22 της ανωτέρω ΚΥΑ.

Επισημαίνεται ότι οι επαγγελματικές ομάδες που σκοπό έχουν την εξυπηρέτηση αιτημάτων του συναλλασσόμενου κοινού, ως εκπρόσωποι τους, π.χ. δικηγόροι, λογιστές, καθώς και οι δικαστικοί επιμελητές, θα εισέρχονται στην υπηρεσία, τηρουμένων αυστηρώς όλων των μέτρων προστασίας.

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ- ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ


1. Ειδικότερα για τις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. εντός της Περιφέρειας Αττικής και έως 12.10.2020 ισχύουν τα ακόλουθα:

i. Υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας σε όλους τους χώρους των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. Εξαιρούνται όσοι εργάζονται σε ατομικό χώρο, χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

ii. Η εξυπηρέτηση του κοινού στις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. εντός Αττικής γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, σύμφωνα με την παρ. Γ3 και Γ4 της εγκυκλίου ΔΔΑΔ Α 1112804 ΕΞ 22-09-2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Σημειώνεται όμως ότι στις περιπτώσεις που προσέρχονται στις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. της Περιφέρειας Αττικής, χωρίς ραντεβού Δικηγόροι, Λογιστές ως εκπρόσωποι των φορολογουμένων πολιτών, καθώς και δικαστικοί επιμελητές, ισχύουν τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο Α, δηλ. θα εξυπηρετούνται, μόνον εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας.

2. Επίσης, για τις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. εντός της Περιφέρειας Αττικής και μέχρι νεωτέρας ενημέρωσης εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα εφαρμογής του μέτρου της εξ αποστάσεως εργασίας των υπαλλήλων που το επιτρέπει η φύση των καθηκόντων τους, σε ποσοστό 40% επί του συνόλου των πραγματικά υπηρετούντων και προσερχόμενων υπαλλήλων. Σχετικά με το θέμα ισχύουν σε πιστή εφαρμογή τα αναφερόμενα στις υποπαρ. Β2, Β3, Β4 και Β5 της παρ. Β της εγκυκλίου ΔΔΑΔ Α 1112804 ΕΞ 22-09-2020 του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

3. Εξακολουθούν να ισχύουν τα τρία ωράρια λειτουργίας που αφορούν στην προσέλευση και αποχώρηση των υπαλλήλων των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. στην Περιφέρεια Αττικής (07.00 π.μ.-15.00 μ.μ., 08.00 π.μ.-16.00 μ.μ. και 09.00 π.μ.-17.00 μ.μ.) ή ακόμα και στην παροχή εργασίας σε βάρδιες, ανεξάρτητα από το πάγιο ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας, όπως αναφέρεται στις παρ. Γ1 και Γ2 της εγκυκλίου ΔΔΑΔ Α 1112804 ΕΞ 22-09-2020 του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

Λόγω της ιδιάζουσας φύσης λειτουργίας των Ταμείων των Δ.Ο.Υ. και των απαραίτητων εσωτερικών εργασιών που πρέπει να διεκπεραιωθούν κατόπιν της συναλλαγής, καθώς και της μη ευχερούς αντικατάστασης του υπαλλήλου με τα συγκεκριμένα καθήκοντα, δεν δύναται να εφαρμόζονται τα τρία διακριτά ωράρια. Ως εκ τούτου η εξυπηρέτηση του κοινού από τα Ταμεία των Δ.Ο.Υ. πραγματοποιείται από 08.00 π.μ.-15.00 μ.μ._

Γ. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - ΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Αναφορικά με τις ειδικές διευκολύνσεις υπαλλήλων, καθώς και το παρουσιολόγιο COVID-19, ισχύουν τα αναφερόμενα στις παρ. Α, Δ, ΣΤ, Ζ της εγκυκλίου ΔΔΑΔ Α 1112804 ΕΞ 22-09-2020 του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Λαμβάνοντας υπόψη τις προβλεπόμενες διευκολύνσεις και άδειες που κατ' εξαίρεση προβλέπονται για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19, αλλά και τον ιδιαίτερο τρόπο λειτουργίας των Υπηρεσιών, καθώς και την ανάγκη για διασφάλιση της κατά το δυνατό εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., υπενθυμίζεται η αναγκαιότητα τήρησης της αρχής της νομιμότητας, στο πλαίσιο της οποίας καθίσταται επιτακτικός ο ενδελεχής έλεγχος της χορήγησης των ανωτέρω διευκολύνσεων, του οποίου επιλαμβάνεται έκαστη Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση ο υπάλληλος που θα κάνει χρήση των εν λόγω αδειών και διευκολύνσεων, φέρει και την ευθύνη για την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών.

Σε συνέχεια των οδηγιών που έχουν δοθεί με τις προηγούμενες σχετικές εγκύκλιες οδηγίες και ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα, οι υπηρεσίες οφείλουν να προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την διασφάλιση των κανόνων υγιεινής εντός των χώρων υποδοχής, προκειμένου για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, καλούνται στο ίδιο ως άνω πλαίσιο της υπέρτατης υποχρέωσης για προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και της ατομικής ευθύνης τους για την προστασία της υγείας τόσο των ιδίων όσο και των συναδέλφων τους, να προβαίνουν κατά την παραμονή τους στην υπηρεσία στην τήρηση των ατομικών μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.

Προς διασφάλιση της υγείας των υπαλλήλων καλούνται οι εκάστοτε υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. να λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο προστασίας (ιδίως διαχωριστικά μεταξύ υπαλλήλου και πολίτη, αντισηπτικά, απολυμάνσεις κ.λπ.).

Τέλος, υπενθυμίζεται για ακόμα μια φορά η ανάγκη της σχολαστικής τήρησης των μέτρων ατομικής υγιεινής και πρόληψης διασποράς του κορωνοϊού:
• Συχνό και σχολαστικό πλύσιμο χεριών.
• Τήρηση αποστάσεων και αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων εντός της υπηρεσίας.
• Χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους εργασίας.Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης