Αποτελέσματα live αναζήτησης

Clawback: Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έτους 2019 προς τον ΕΟΠΥΥ από τους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων και τις φαρμακευτικές εταιρίες

9 Οκτώβριος 2020
Clawback: Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έτους 2019 προς τον ΕΟΠΥΥ από τους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων και τις φαρμακευτικές εταιρίες

Με το άρθρο δωδέκατο του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας "Κύρωση της από 24.9.2020 τροποποίησης της από 26.7.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ» (ALEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION)», που εδρεύει στο VADUZ του LIECHTENSTEIN, και του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ν.Π.Ι.Δ.), επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις." παρέχεται στους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων και στις φαρμακευτικές εταιρίες η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τον ΕΟΠΥΥ ποσών αυτόματης επιστροφής (clawback) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 του έτους 2019, όπως έχουν προκύψει μετά την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου συμψηφισμού, και αποπληρωμής τους σε έως τριάντα έξι (36) δόσεις. Επιπλέον, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Υγείας, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, να καθορίζει κάθε αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή της διάταξης.

Άρθρο δωδέκατο
Ρυθμίσεις οφειλών Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας φαρμάκων προς τον ΕΟΠΥΥ για το έτος 2019


Στους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων ή στις φαρμακευτικές εταιρίες, που οφείλουν στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) ποσά αυτόματης επιστροφής (clawback) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α' 41) του έτους 2019, όπως έχουν προκύψει μετά από την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου από την ως άνω διάταξη συμψηφισμού, δίνεται η δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε έως τριάντα έξι (36) δόσεις, με την προϋπόθεση εξόφλησης των ποσών επιστροφής (rebate) της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α' 31) για το έτος 2019 και της καταβολής των δόσεων της προηγούμενης ρύθμισης οφειλών σε δόσεις για τα έτη 2012-2018, Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, καθορίζονται οι όροι της ρύθμισης, ο αριθμός των δόσεων, η διαδικασία είσπραξής τους, η προθεσμία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, καθώς και κάθε αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής έστω και μίας εκ των ως άνω δόσεων, καθώς και της οποιασδήποτε εκπρόθεσμης καταβολής τρέχουσας υποχρέωσης προς τον ΕΟΠΥΥ, ο Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων εκπίπτει της ρύθμισης.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης