Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υπόχρεοι οι πραγματικοί δικαιούχοι στην παροχή πληροφοριών για τη συμπλήρωση του μητρώου πραγματικών δικαιούχω

Υπόχρεοι οι πραγματικοί δικαιούχοι στην παροχή πληροφοριών για τη συμπλήρωση του μητρώου πραγματικών δικαιούχων

Υπόχρεοι οι πραγματικοί δικαιούχοι στην παροχή πληροφοριών για τη συμπλήρωση του μητρώου πραγματικών δικαιούχων

Υπόχρεοι οι πραγματικοί δικαιούχοι στην παροχή πληροφοριών για τη συμπλήρωση του μητρώου πραγματικών δικαιούχων
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

Με το νόμο 4734/2020 επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις στο νόμο 4557/2018 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ιδιαίτερη σημασία έχει η προσθήκη της υποχρέωσης των πραγματικών δικαιούχων να παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συμπλήρωση και τήρηση των μητρώων πραγματικού δικαιούχου, ενόψει μάλιστα της ολοκλήρωσης της συμπλήρωσης του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων από τις υπόχρεες οντότητες.


Πιο συγκεκριμένα:

Με το άρθρο 16 ενσωματώνεται η παρ. 15 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 και αντικαθίσταται το άρθρο 20 του ν. 4557/2018. Προστίθεται στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 εδάφιο όπου καθορίζεται ρητή υποχρέωση των πραγματικών δικαιούχων των εταιρικών ή άλλων νομικών οντοτήτων να παρέχουν στις εν λόγω οντότητες όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες, προκειμένου αυτές να συμμορφώνονται με τις οριζόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 20 απαιτήσεις. Από τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου εξαιρούνται οι φορείς που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που τηρείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, και οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 6 του ν. 4557/2018.
 
 
 Τα εδάφια που προστέθηκαν στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.4557/2018:
«Οι πραγματικοί δικαιούχοι των εταιρικών ή άλλων νομικών οντοτήτων, μεταξύ άλλων μέσω μετοχών, δικαιωμάτων ψήφου, δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, μετοχών στον κομιστή, ή ελέγχου με άλλα μέσα, υποχρεούνται να παρέχουν στις εν λόγω οντότητες όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες, προκειμένου η εταιρική ή άλλη νομική οντότητα να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του παρόντος. Οι πληροφορίες που καταχωρίζονται στο Κ.Μ.Π.Δ. καθίστανται διαθέσιμες για δέκα (10) έτη από τη διαγραφή της εταιρικής ή άλλης νομικής οντότητας από αυτό. Από τις υποχρεώσεις του παρόντος εξαιρούνται οι φορείς που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που τηρείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 6».

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης