Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι λογιστές καλούνται για μια ακόμη φορά να «πληρώσουν». Αυτή τη φορά τις αδυναμίες του συστήματος μηχανογράφησης του ΙΚΑ .

15 Σεπτέμβριου 2009 Σχόλια
  • Οι λογιστές καλούνται για μια ακόμη φορά να «πληρώσουν». Αυτή τη φορά τις αδυναμίες του συστήματος μηχανογράφησης του ΙΚΑ .

Οι λογιστές καλούνται για μια ακόμη φορά να «πληρώσουν». Αυτή τη φορά τις  αδυναμίες του συστήματος μηχανογράφησης του ΙΚΑ .Κωνσταντίνος   Δημ. Γραβιάς                                                                                                                       
Πτυχιούχος Οικ. Παν/μιου Πειραιά
Λογιστής -  Φοροτεχνικός


       Με μια αναχρονιστική απόφαση το Υπουργείο Απασχόλησης  επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά όλους εκείνους που  πιστεύουν – και οι οποίοι δεν έχουν άδικο - ότι ο κρατικός μηχανισμός γενικότερα  πάσχει. Είναι γνωστό ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) κοινών επιχειρήσεων μέσω διαδικτύου, είναι η τελευταία του μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου στην οποία αναφέρεται.          
      Ομολογουμένως με το μέτρο αυτό που είχε θεσπιστεί και ισχύει από 1-7-2004, υπήρξε μεγάλη διευκόλυνση των εργοδοτών αλλά κυρίως των λογιστών και των υπευθύνων προσωπικού, οι οποίοι ασχολούνται με τη μισθοδοσία  και τις υποχρεώσεις απέναντι στο Ι.Κ.Α. Στο σημείο αυτό θα παραθέσουμε από το δικτυακό τόπο του ΙΚΑ (www.ika.gr) την ενότητα που αναφέρεται στην ηλεκτρονική υποβολή της Α.Π.Δ.

«Καθιερώνεται από 1-7-2004 η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή (μέσω Internet) της Α.Π.Δ. για τις κατηγορίες εργοδοτών που κρίνεται ότι μπορούν να ανταποκριθούν στο σύστημα αυτό.
Σκοπός της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής είναι η απλοποίηση και τυποποίηση της διαδικασίας υποβολής Α.Π.Δ., ο περιορισμός της γραφειοκρατίας, η μείωση του λειτουργικού κόστους συναλλαγής των εργοδοτών με το ΙΚΑ, η άμεση ενημέρωση του μηχανογραφικού συστήματος η ταχύτερη επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων που περιέχονται στις Α.Π.Δ. και η ταχύτερη ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας των ασφαλισμένων.»

      Αυτό που συμπεραίνουμε από την παραπάνω ενότητα είναι ότι στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του Ι.Κ.Α. και της βελτίωσης του μηχανογραφικού του συστήματος, το Ίδρυμα προχώρησε ένα βήμα μπροστά και καθιέρωσε την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή της Α.Π.Δ.  Αυτό μας βρίσκει σύμφωνους ως λογιστές γιατί υπάρχει πραγματικά μείωση της γραφειοκρατίας και εξοικονόμηση  μεγάλου αριθμού εργατοωρών. Επίσης το γεγονός ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου είχε οριστεί η τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου στην οποία αναφέρεται, έδινε μια ανάσα στους λογιστές – φοροτεχνικούς, οι οποίοι ακροβατούν πραγματικά ανάμεσα σε πολλές καταληκτικές ημερομηνίες, απόρροια του δαιδαλώδους φορολογικού και εργατοασφαλιστικού συστήματος.

        Στις εξαγγελίες του Ι.Κ.Α. παλαιότερα, είχε ανακοινωθεί ότι οι υπηρεσίες του ιδρύματος θα έχουν ως γνώμονα τη βελτίωση του συστήματος Α.Π.Δ., κάτι το οποίο προκύπτει εναργώς στην παρακάτω ενότητα του δικτυακού τόπου του ΙΚΑ (www.ika.gr).

«Βελτίωση συστήματος Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

  Με δεδομένο ότι η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) είναι ένας πρόσφατος θεσμός (καθιερώθηκε για πρώτη φορά με το νόμο 2972/2001 και άρχισε να ισχύει από 1/1/2002), που στηρίζεται στην εφαρμογή ενός μηχανογραφικού συστήματος το οποίο διαρκώς εξελίσσεται, για την αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών που παρατηρήθηκαν, δόθηκε εξουσιοδότηση ώστε με τον Κανονισμό Διαδικασιών Ασφάλισης να ρυθμίζονται όλα τα ουσιώδη θέματα για την εφαρμογή της.

  Προς αποφυγή συνεχών νομοθετικών τροποποιήσεων, με τον Κανονισμό θεσμοθετούνται οι αναγκαίες βελτιωτικές αλλαγές που θα έχουν ως αποτέλεσμα την απλοποίηση και τυποποίηση της διαδικασίας υποβολής ΑΠΔ, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων που περιέχονται στις ΑΠΔ.»


      Ας προσγειωθούμε όμως στην πραγματικότητα και ας δούμε με προσοχή την καινούργια και συνάμα  αναχρονιστική – όπως αναφέραμε ανωτέρω -  απόφαση του Υπουργείου  Απασχόλησης, η οποία καθιερώνει νέες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου για τις κοινές επιχειρήσεις.
Αθήνα 4/9/2009
Αριθμ. Πρωτ.
Ε40/368
ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : «Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Κοινών Επιχειρήσεων, περιόδων απασχόλησης από 1/7/2009 έως 31/12/2009».

ΣΧΕΤ. : Το υπ΄ αριθμ. Ε40/1/8-1-2009 Γεν. Έγγραφό μας.
Σε συνέχεια του ανωτέρω Γενικού Εγγράφου μας, σας κοινοποιούμε αναλυτικούς πίνακες με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής τριμηνιαίων Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων περιόδων απασχόλησης από 1/7/2009 έως 31/12/2009 (γ΄ και δ΄ τριμήνων 2009), οι οποίοι, με ευθύνη των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων και των Προϊσταμένων των υπηρεσιών εσόδων, πρέπει να αναρτώνται διαδοχικά στις μονάδες του Ιδρύματος.
Οι εν λόγω πίνακες είναι διαθέσιμοι και στον δικτυακό τόπο του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (http://www.ika.gr).
Το παρόν να σταλεί σε επιμελητήρια, εμπορικούς συλλόγους, επαγγελματικές οργανώσεις κ.λ.π. της ασφαλιστικής σας περιοχής.
Επισημαίνουμε ότι, με την υπ΄ αριθμ. Φ11321/12352/1071/19-6-2009 απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 1277/τ.Β΄/29-6-2009) τροποποιήθηκε το καθεστώς υποβολής μέσω διαδικτύου των τριμηνιαίων Α.Π.Δ. των εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων (πλήν Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.), ώστε η αντίστοιχη προθεσμία υποβολής τους να λήγει σε διαδοχικές ημερομηνίες, βάσει του τελευταίου ψηφίου του Α.Μ.Ε.. Ωστόσο, προκειμένου να παρασχεθεί ο κατάλληλος χρόνος ενημέρωσης και προσαρμογής των εργοδοτών στα νέα δεδομένα, αποφασίζεται όπως το εν λόγω μέτρο να εφαρμοστεί για τις Α.Π.Δ. περιόδων απασχόλησης από 1/1/2010 και μετέπειτα.ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277
29 Ιουνίου 2009
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ11321/12352/1071
Τροποποίηση των άρθρων 15α και 16 του Κανονισμού
ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 1, του ν.2972/2001 (ΦΕΚ 291 Α), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2, του άρθρου 20 του ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111 Α).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του α.ν. 1846/1951 3. Τις διατάξεις του π.δ 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
4. Τις διατάξεις του π.δ 372/1995 (ΦΕΚ Α 201) « Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Υπουργείο Εργασίας» και του π.δ.
213/1992 (ΦΕΚ Α 102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 206/19.9.2007 ( ΦΕΚ Α 232) Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Τις διατάξεις του π.δ. 238/17.12.2007 ( ΦΕΚ Α 278) «Διορισμός Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας».
7. Τις διατάξεις του π.δ. 4/8.1.2009 (ΦΕΚ Α 2) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
8. Τις προτάσεις του ΔΣ του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, όπως διαμορφώθηκαν στις υπ' αριθμ. 273/41/4.12.2008 και
282/42/11.12.2008 καθώς και στις υπ' αριθμ. 69/11/9.4.2009 και 88 /12/23.4.2009 συνεδριάσεις του .
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και
του Προϋπολογισμού του ΙΚΑ− ΕΤΑΜ, αποφασίζουμε:

1. Το άρθρο 15α του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την Εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής
Δήλωσης, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής :
Άρθρο 15α
Τρόπος υποβολής Α.Π.Δ.
1. Η Α.Π.Δ. υποβάλλεται μέσω διαδικτύου ή με ψηφιακόμαγνητικό μέσο ή εγγράφως.
2. Υπόχρεοι για την υποβολή μέσω διαδικτύου ή με ψηφιακό− μαγνητικό μέσο είναι :
α) το Δημόσιο
β) τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
γ) οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α και β βαθμίδας
δ) οι εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 8 περίπτωση 5 εδάφιο ε του α.ν. 1846/1951, οι οποίοι απασχολούν περισσότερους από τρείς εργαζόμενους.
ε) οι εργοδότες, που δεν είναι φυσικά πρόσωπα, είτε καταβάλλουν εισφορές για το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, είτε για φορείς ή κλάδους και λογαριασμούς οργανισμών κοινωνικής πολιτικής τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
στ) οι εργοδότες που είναι φυσικά πρόσωπα
ζ) οι εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα με αυτεπιστασία, οι οποίοι απασχολούν περισσότερους από τρείς εργαζόμενους, οι εργοδότες που εκτελούν ιδιωτικά οικοδομικά έργα με το σύστημα της αντιπαροχής και οι εργοδότες που εκτελούν ιδιωτικά τεχνικά έργα με ανάθεση ή εργολαβία.
Για μισθολογικές περιόδους από 1.7.2004 και εφεξής οι εργοδότες της περίπτωσης ε της παρούσας παραγράφου υποχρεούνται να υποβάλλουν την Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου.
Για τους εργοδότες των περιπτώσεων α, β, γ, δ,στ και ζ η υποχρέωση υποβολής της Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου ισχύει για μισθολογικές περιόδους από 1.7.2009 και εφεξής.
3. Υπόχρεοι για την υποβολή της Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου ή με ψηφιακό − μαγνητικό μέσο ή εγγράφως είναι:
α) τα πρόσωπα που απασχολούν οικιακούς βοηθούς και λοιπά πρόσωπα στην οικία τους, τα οποία έχουν
απογραφεί κατά το άρθρο 9 του παρόντος.
β) οι εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα με αυτεπιστασία και δημόσια έργα, σύμφωνα με την έννοια του
άρθρου 8 περίπτωση 5 εδάφιο ε του α.ν. 1846/1951, οι οποίοι απασχολούν μέχρι και τρεις εργαζόμενους .
γ) οι εργοδότες που εκτελούν ιδιωτικά οικοδομικά έργα με αυτεπιστασία και ιδιωτικά τεχνικά έργα με αυτεπιστασία.
2. Η πρώην παράγραφος 10 του άρθρου 16 του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της ΑΠΔ, όπως αναριθμήθηκε σε παράγραφο 9 με την υπ' αριθμ. Φ11321/20042/1600 (ΦΕΚ 1723Β/27.8.2008) υπουργική απόφαση, αντικαθίσταται ως εξής :

«9. Η προθεσμία υποβολής της ΑΠΔ μέσω του διαδικτύου, για το δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ α και β βαθμίδας αρχίζει την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης στην οποία αναφέρεται και λήγει την τελευταία ημέρα του ιδίου μήνα, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.
Για τους λοιπούς εργοδότες, που υποβάλλουν Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, η προθεσμία υποβολής της αρχίζει την πρώτη ημέρα του μήνα, που έπεται της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης στην οποία αναφέρεται και λήγει ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού μητρώου του εργοδότη ως ακολούθως:
α) για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 1, την 11η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
β) για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 2, την 10η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
γ) για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 3, την 9η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
δ) για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 4, την 8η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
ε) για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 5, την 7η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
στ) για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 6, την 6η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
ζ) για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 7, την 5η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
η) για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 8, την 4η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
θ) για τους εργοδότες που αριθμός μητρώου τους λήγει σε 9, την 3η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
ι) για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50, την προτελευταία ημέρα πριν από το τέλος του μήνα.
ια) για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00, την τελευταία ημέρα του μήνα.
Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης στο δικτυακό
τόπο (Web site) του ΙΚΑ− ΕΤΑΜ.»
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν για μισθολογικές περιόδους απασχόλησης από 01.07.2009 και εφεξής
3. Μετά την παράγραφο 9 του άρθρου 16 του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της ΑΠΔ προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής :
«10. Η προθεσμία υποβολής της μηνιαίας Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όλους τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων, αρχίζει την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης στην οποία αναφέρεται και λήγει την τελευταία ημέρα του ίδιου μήνα, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου τους.
Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης στον δικτυακό τόπο (Web site) του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν για μισθολογικές περιόδους απασχόλησης από 01.07.2009 και εφεξής.»

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιουνίου 2009
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ»


     Δημιουργείται εύλογα μια απορία μετά την ανάγνωση όλων των παραπάνω. Για ποιο λόγο προχώρησε το Υπουργείο Απασχόλησης σε μια τέτοια απόφαση; Τι άλλαξε στο μεσοδιάστημα από 1/7/2004 έως την ημέρα της απόφασης ( 16-6-2009)  και οδήγησε στην λήψη αυτής της απόφασης, να υποβάλλουν δηλαδή σε άλλες καταληκτικές ημερομηνίες τις  Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις τους οι κοινές επιχειρήσεις;

Αν υποθέσουμε ότι αιτία για την αλλαγή αυτή είναι οι αδυναμίες που παρουσιάζει το μηχανογραφικό σύστημα του Ι.Κ.Α., τότε αποδεικνύεται περίτρανα για μία ακόμη φορά,  ότι οι εξαγγελίες για συνεχή βελτίωση του μηχανογραφικού συστήματος κάπου «σκόνταψαν», ή μάλλον έμειναν μόνο εξαγγελίες. Εδώ να τονίσουμε ότι οι υπάλληλοι στο τμήμα μηχανοργάνωσης του Ι.Κ.Α. είναι πάντα εξυπηρετικοί, απαντούν άμεσα σε τυχόν ερωτήματα που δέχονται και γενικώς δείχνουν ότι είναι πάντα πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν αν τους χρειαστεί ο συναλλασσόμενος. Το πρόβλημα ως συνήθως δημιουργείται από την ηγεσία και όχι από τους υπαλλήλους οι  οποίοι αποτελούν απλά εκτελεστικά όργανα.

Αν εικάσουμε πως αφορμή για την λήψη αυτής της απόφασης για την αλλαγή των καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής των Α.Π.Δ. είναι τα προβλήματα κατά την επεξεργασία των Α.Π.Δ., ή τα λάθη που παρατηρούνται κατά την υποβολή αυτών, ή η αδυναμία των servers που διαθέτει το Ι.Κ.Α., τότε που θα βοηθήσει η μεταφορά  των  καταληκτικών  ημερομηνιών  υποβολής από το τέλος του μήνα που ήταν, στις καινούργιες  που αποφασίστηκαν;
     Αυτό που έπρεπε να έχει ως  κύριο μέλημα το Ι.Κ.Α. θα ήταν η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών  προς τους πολίτες και τους εργοδότες, καθώς και ο εκσυγχρονισμός των τεχνικών υποδομών του που θα συνάδει με τις νέες απαιτήσεις της τεχνολογίας  και της εξέλιξης της πληροφορικής.  Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μεταφέρονται στον πολίτη αδυναμίες του συστήματος μηχανογράφησης οποιουδήποτε δημόσιου φορέα. Επίσης πιστεύουμε ότι η εξέλιξη δε θα έρθει κάνοντας ένα βήμα μπροστά και δύο πίσω. Ουσιαστικά αυτή η απόφαση του Υπουργείου Απασχόλησης αποτελεί οπισθοδρόμηση  για την εξέλιξη του συστήματος μηχανογράφησης του Ι.Κ.Α. Αν υπάρχουν προβλήματα υποδομής και επεξεργασίας των Α.Π.Δ., τότε αυτά δε λύνονται με τέτοιες αποφάσεις.  

   
     Εν κατακλείδι παραθέτουμε τις κυρώσεις από την εκπρόθεσμη υποβολή της Α.Π.Δ. για ενημέρωση των αναγνωστών, για ευνόητους λόγους :

ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ:
Ισχύει από 12/2/2004
•    Για την εκπρόθεσμη υποβολή ΑΠΔ πριν από τη λήξη της προθεσμίας της επόμενης ΑΠΔ το ποσοστό της πρόσθετης επιβάρυνσης από 30% μειώνεται σε 10%

•    Για την εκπρόθεσμη υποβολή ΑΠΔ μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της επόμενης κατά περίπτωση ΑΠΔ το ποσοστό της πρόσθετης επιβάρυνσης από 50% μειώνεται σε 30%


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης