Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αναδρομική ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης (APAs)

Αναδρομική ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης (APAs)Μία από τις πολλές και σημαντικές μεταβολές που επέφερε ο ν. 4714/2020, αναφέρεται στην προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης (τη γνωστή APA, Advance Pricing Arrangement). Καταρχάς, μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για το εν λόγω θεσμικό πλαίσιο σε σχετικό άρθρο του κόμβου με τίτλο «Ένα σύγχρονο φορολογικό εργαλείο… Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικών Τιμολογήσεων (Advance Pricing Arrangement - APA)».Γενικό Πλαίσιο

Σε γενικές γραμμές, η προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης είναι η μοναδική, στην παρούσα φάση, φορολογική “συμφωνία”, η οποία έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία. Αφορά συναλλαγές (ενδοομιλικές) μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων πολυεθνικών σχημάτων, στις οποίες το ένα τουλάχιστον συμβαλλόμενο μέρος έχει φορολογική κατοικία εκτός Ελλάδος. Άρα, δεν αφορά ημεδαπές συναλλαγές.

Οι ιδιαίτερες αυτές φορολογικές συμφωνίες (APAs) διακρίνονται σε μονομερείς ή πολυμερείς.  Στις περιπτώσεις μονομερούς ΑΡΑ τα μέρη που συμμετέχουν στη διαδικασία, είναι η αιτούσα επιχείρηση και η Διεύθυνση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών ως «αρμόδια αρχή». Ενώ, στις περιπτώσεις διμερών ή πολυμερών APAs, τα μέρη που συμμετέχουν στην διαπραγμάτευση, είναι οι «αρμόδιες αρχές» των εμπλεκόμενων κρατών και όχι ο αιτών ή η συνδεδεμένη επιχείρηση του, οι οποίοι δύνανται να αποδεχτούν ή όχι την ΑΡΑ.

Διαδικαστικά, η προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, αποτελεί ένα εναλλακτικό σενάριο (από το φάκελο τεκμηρίωσης) γνωστοποίησης της μεθόδου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών τιμολογήσεων, σε προγενέστερο χρόνο της πραγματοποίησης τους. Δηλαδή, ακολουθώντας μια συγκεκριμένη διαδικασία, επιτυγχάνεται μία συμφωνία μεταξύ του φορολογούμενου και της φορολογικής διοίκησης ή των φορολογικών διοικήσεων, για το πως θα πραγματοποιούνται οι ενδοομιλικές τιμολογήσεις, ούτως ώστε να τηρείται η αρχή των ίσων αποστάσεων.

Σημειωτέο δε ότι, οποιαδήποτε ενδοομιλική τιμολόγηση υπάγεται σε καθεστώς προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, δεν εντάσσεται σε διαδικασία μεταγενέστερης τεκμηρίωσης (φάκελος τεκμηρίωσης).
Όσον αφορά στα χρονικά περιθώρια, έως τώρα η υποβολή της αίτησης προέγκρισης, οποιαδήποτε στιγμή και αν εγκρίνονταν, αφορούσε το σύνολο των ενδοομιλικών συναλλαγών που είχαν πραγματοποιηθεί, κατά τη διάρκεια της φορολογικής χρήσης που είχε υποβληθεί η αίτηση προέγκρισης.

Μεταβολές που επήλθαν με τον ν.4714/2020 (άρθρο 17)

1. Στην περίπτωση των μονομερών APAs, ο διοικητής της ΑΑΔΕ εκδίδει εντός 18 μηνών (στην πραγματικότητα εντός 36 μηνών) εγκριτική ή απορριπτική απόφαση. Η μονομερής προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης δεν εφαρμόζεται για προγενέστερα φορολογικά έτη. Η διάρκεια ισχύος της απόφασης προέγκρισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη

2. Στην περίπτωση των διμερών ή πολυμερών APAs, πλέον μπορεί να περιέχεται και αίτημα εφαρμογής της απόφασης σε προγενέστερα φορολογικά έτη από το έτος υποβολής της αίτησης προέγκρισης, ως ρήτρα αναδρομικής ισχύος, εφόσον υπάρχει ταύτιση των πραγματικών περιστατικών των ετών για τα οποία ζητείται η αναδρομική ισχύς, με τα πραγματικά περιστατικά της υπό εξέταση αίτησης. Για να ισχύει η αναδρομικότητα όμως θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά τα εξής:

α) να μην έχει παραγραφεί η εξουσία του φορολογικού ελέγχου για τα εν λόγω φορολογικά έτη, και

β) να μην έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο εντολή φορολογικού ελέγχου για τα εν λόγω φορολογικά έτη.
Η χορήγηση ρήτρας αναδρομικής ισχύς εφαρμόζεται και στην περίπτωση εκκρεμών, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αιτήσεων για διμερή ή πολυμερή προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης.

3. Στις περιπτώσεις, που πλέον προβλέπεται αναδρομική ισχύ στη μεθοδολογία προέγκρισης, ο φορολογικός έλεγχος των ελεγχόμενων συναλλαγών στα αναφερόμενα στην απόφαση έτη, περιορίζεται στην επαλήθευση της τήρησης των οριζόμενων στην απόφαση προέγκρισης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν απαιτείται, για τα εν λόγω έτη, φάκελος τεκμηρίωσης.

4. Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ ορίζονται πλέον και τα ειδικότερα θέματα, τα οποία εκτός των άλλων, αφορούν και τους όρους και τις προϋποθέσεις αναδρομικής ισχύος της απόφασης προέγκρισης, τα σχετικά παράβολα, και τη διαδικασία συνεννόησης με τις αρμόδιες αρχές αλλοδαπών εμπλεκόμενων κρατών.

5. Αν από απόφαση προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης προκύπτει υποχρέωση υποβολής τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων για παρελθόντα φορολογικά έτη που καλύπτει η απόφαση προέγκρισης, θεωρείται ότι αυτές υποβάλλονται εμπρόθεσμα εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης προέγκρισης στον φορολογούμενο.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης