Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η ΕΛΤΕ υποστηρίζει τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ 17 (Ασφαλιστήρια Συμβόλαια) - Σημαντικό βήμα βελτίωσης σε σχέση με το ΔΠΧΑ 4

Η ΕΛΤΕ υποστηρίζει τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ 17 (Ασφαλιστήρια Συμβόλαια) - Σημαντικό βήμα βελτίωσης σε σχέση με το ΔΠΧΑ 4

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2020

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 024/2020

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ACCOUNTING REGULATORY COMMITTEE-ARC

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε, με τηλεδιάσκεψη, η προγραμματισμένη συνάντηση των μελών της Κανονιστικής Επιτροπής Λογιστικών Θεμάτων (Accounting Regulatory Committee - ARC).

H ΕΛΤΕ εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση ως ρυθμιστής των λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα.

Τα κυριότερα θέματα που αναπτύχθηκαν στη συνάντηση αφορούσαν:

- Ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο της διαδικασίας υιοθέτησης ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υιοθέτησης τροποποιήσεων και βελτιώσεων που το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) υιοθέτησε.

- Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με θέματα αποδοχής του ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια από την EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) και ενημέρωση σχετικά με τις ως τώρα ενέργειες της EFRAG.

Σχετικά, εκφράστηκαν επιφυλάξεις για το κατά πόσο θα έπρεπε η ΕΕ να αποδεχθεί ως υποχρεωτική την επιλογή του προτύπου για την κατάταξη των ασφαλιστήριων συμβάσεων σε ετήσιες ομάδες (annual cohorts) ειδικά όσον αφορά σε ασφαλιστήρια συμβόλαια στα οποία οι σχετικοί κίνδυνοι κατανέμονται μεταξύ γενεών, διαδικασία που συχνά αναφέρεται και ως αμοιβαιοποίηση κινδύνων (mutualization), στη βάση του κόστους εφαρμογής σε αντιδιαστολή με την αξία της πληροφορίας ειδικά για τις συμβάσεις αυτές.

Η ΕΛΤΕ, υποστηρίζει τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί ένα σημαντικό βήμα βελτίωσης σε σχέση με το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, το οποίο ισχύει σήμερα, ωστόσο συμμερίζεται αυτές τις επιφυλάξεις για το θέμα των ετήσιων ομάδων ειδικά για συμβάσεις του τύπου αυτού.

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης