Μείωση ενοικίων και για κυλικεία ή αναψυκτήρια και λοιπές επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός κοινόχρηστων χώρων, αθλητικών κέντρων και γυμναστηρίων, τα οποία ανήκουν στους ΟΤΑ

Οικονομικές Ειδήσεις

29 Σεπτέμβριος 2020
Taxheaven.grΣύμφωνα με το άρθρο 35 του νομοσχεδίου «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.» του Υπ. Εσωτερικών, επεκτείνεται και για τις μισθώσεις κυλικείων ή αναψυκτηρίων και λοιπών επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός κοινόχρηστων χώρων, αθλητικών κέντρων και γυμναστηρίων, που ανήκουν κατά κυριότητα ή χρήση σε ο.τ.α. ή σε νομικά πρόσωπα αυτών καθώς και αυτών εντός κτιρίων τα οποία στεγάζουν δομές ή υπηρεσίες των ο.τ.α. και των ν.π.δ.δ. αυτών, η εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων (άρθρο δεύτερο παρ.1 και 5 της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. / άρθρο πρώτο του ν.4683/2020) σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για τους μήνες από τον Μάρτιο έως και τον Αύγουστο 2020, στο πλαίσιο των μέτρων αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Από τις ανωτέρω ρυθμίσεις εξαιρούνται τα κυλικεία εντός των δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του άρθρου 35


Με τις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται ότι οι διατάξεις των παρ. 1 και 5 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4683/2020 (Α' 83), ως προς τη μείωση μισθωμάτων, εφαρμόζονται για λόγους ισονομίας και στις μισθώσεις κυλικείων ή αναψυκτηρίων και λοιπών επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός κοινόχρηστων χώρων, αθλητικών κέντρων και γυμναστηρίων, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα ή χρήση σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε νομικά πρόσωπα αυτών, καθώς και εντός κτιρίων τα οποία στεγάζουν δομές ή υπηρεσίες των OTA και των ν.π.δ.δ. αυτών, εξαιρουμένων των κυλικείων εντός δημόσιων σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 35
Ρυθμίσεις για τη μείωση μισθωμάτων ακινήτων σε κοινόχρηστους χώρους


Οι διατάξεις των παρ. 1 και 5 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4683/2020 (Α' 83), εφαρμόζονται και στις μισθώσεις κυλικείων ή αναψυκτηρίων και λοιπών επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός κοινόχρηστων χώρων, αθλητικών κέντρων και γυμναστηρίων, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα ή χρήση σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε νομικά πρόσωπα αυτών, καθώς και εντός κτιρίων τα οποία στεγάζουν δομές ή υπηρεσίες των ΟΤΑ και των ν.π.δ.δ. αυτών, εξαιρουμένων των κυλικείων εντός δημόσιων σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.