Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η τροπολογία για την παράταση του επιδόματος στέγασης και του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για τους πληγέντες του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός»

28 Σεπτέμβριος 2020
Η τροπολογία για την παράταση του επιδόματος στέγασης και του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για τους πληγέντες του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός»


Μετά και την από 24-09-2020 ανακοίνωση του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατατέθηκε η σχετική τροπολογία 483/77 25.9.2020 στο σχέδιο νόμου "Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.", με την οποία ρυθμίζονται τα ακόλουθα:

- Παρατείνεται, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις, για δύο (2) μήνες η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος «Επίδομα Στέγασης» (λήγει τον Σεπτέμβριο του 2020) και του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» (έληξε τον Αύγουστο του έτους 2020) για ωφελούμενους, οι οποίοι διαμένουν σε δήμους, που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω των συνεπειών και των καταστροφών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, που εκδηλώθηκαν εξαιτίας του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός»,
- Με κ.υ.α. δύναται να παρατείνεται η ισχύς των ως άνω εγκριτικών αποφάσεων και η ισχύς των αντιστοίχου περιεχομένου εγκριτικών αποφάσεων, για την αντιμετώπιση αναλόγων περιπτώσεων έκτακτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών φυσικών καταστροφών.

- Δικαιούνται να λάβουν «Επίδομα Στέγασης» οι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», μετά τη λήξη του δικαιώματος τους από το πρόγραμμα αυτό, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης σύμβασης μίσθωσης κατοικίας για το εν λόγω χρονικό διάστημα.

- Το ποσό του «Επιδόματος Στέγασης», κατά τα ανωτέρω, είναι ίσο με αυτό της επιδότησης που ελάμβαναν και έως τα όρια που καθορίζονται στο πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του άρθρου 1


Με την προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζεται η απρόσκοπτη παροχή των επιδομάτων στους ωφελούμενους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και του Επιδόματος Στέγασης, οι οποίοι διαμένουν σε δήμους, που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν εξαιτίας του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός». Η ρύθμιση καθίσταται αναγκαία δεδομένου ότι οι καταστροφές τόσο στις κατοικίες και την ευρύτερη περιοχή διαμονής των ωφελουμένων των προγραμμάτων όσο και στα σημεία εξυπηρέτησής τους, ήτοι τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων και τα κέντρα κοινότητας, έχουν ως αποτέλεσμα την αδυναμία πρόσβασης σε αυτά ή τη μη εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των ωφελουμένων και την ανανέωση των αιτήσεών τους.

Επί του άρθρου 2

Με τη ρύθμιση του παρόντος άρθρου οι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» που διαβιούν σε καθεστώς επιδοτούμενης ενοικιαζόμενης κατοικίας, εντάσσονται μετά από τη λήξη του αυτομάτως στο Επίδομα Στέγασης, χωρίς άλλες προϋποθέσεις για διάστημα δώδεκα μηνών, με το ποσό που λάμβαναν από το πρόγραμμα και έως τα όρια που καθορίζονται στην υπό στοιχεία οικ. 60134/786/2017 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 4545). Σκοπός της ανωτέρω ρύθμισης είναι η συνέχιση της παροχής αυξημένου υποστηρικτικού πλαισίου για τους ωφελούμενους αστέγους του προγράμματος, ώστε να επιτευχθεί η σταδιακή μετάβασή τους σε καθεστώς αυτόνομης διαβίωσης μετά από το πέρας της ανωτέρω μεταβατικής περιόδου. Επιπλέον, εξασφαλίζεται η ισότιμη μεταχείριση όλων των ωφελούμενων του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα απένταξής τους από αυτό. Η μετάβαση από το ανωτέρω πρόγραμμα στο επίδομα στέγασης ρυθμίστηκε το πρώτον με το άρθρο δέκατο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), με εξάμηνη ισχύ, ως μέτρο προστασίας από το πρώτο κύμα εξάπλωσης του Covid-19. Η τρέχουσα δυσμενής υγειονομική συγκυρία επιβάλλει την επέκταση του δικαιώματος αυτού στους δώδεκα (12) μήνες για όσους έχουν ήδη μεταβεί στο επίδομα στέγασης. Αντίστοιχο δικαίωμα μετάβασης στο επίδομα στέγασης για δώδεκα μήνες αναγνωρίζεται και για τους από τον τρέχοντα Σεπτέμβριο απεντασσόμενους από το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», πρόβλεψη επιβαλλόμενη για την ταυτότητα του λόγου, ήτοι λόγω της σοβούσας υγειονομικής κρίσης, αλλά και προκειμένου να διασφαλισθεί η ίση μεταχείριση προς τους ήδη, δυνάμει της ρύθμισης της ανωτέρω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, μεταβέντες στο επίδομα στέγασης, αστέγους.

Άρθρο 1
Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος «Επίδομα Στέγασης»


1. Παρατείνεται για δύο (2) μήνες η ισχύς:
α) Των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος «Επίδομα Στέγασης» του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α' 74), η ισχύς των οποίων λήγει τον Σεπτέμβριο του έτους 2020 και β) Των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α' 94), η ισχύς των οποίων έληξε τον Αύγουστο του έτους 2020.

2. Η παράταση της παρ. 1 χορηγείται εφόσον: α) δεν υποβληθεί νέα αίτηση εντός του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου του έτους 2020 για τη συνέχιση της χορήγησης των ανωτέρω επιδομάτων και β) οι δικαιούχοι, σύμφωνα με τις ανωτέρω εγκριτικές αποφάσεις, διαμένουν στις περιφερειακές ενότητες και τους δήμους που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των φυσικών καταστροφών που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και των συνεπακόλουθων πλημμυρών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κορινθίας και Ευρυτανίας στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2020,

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να παρατείνεται η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων της παρ. 1. Με όμοια απόφαση δύναται να παρατείνεται η ισχύς των αντιστοίχου περιεχομένου εγκριτικών αποφάσεων, για την αντιμετώπιση αναλόγων περιπτώσεων έκτακτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών φυσικών καταστροφών.

Άρθρο 2
Ένταξη των ωφελούμενων του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» στο Επίδομα Στέγασης


1. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» κατ' εφαρμογή της υπό στοιχεία οικ. 60134/786/2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 4545), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ13/οικ. 54905-2718/19-10-2018 (Β 4934) και Δ13/οικ.27917-615/19-06-2019 (Β' 2619) κοινές υπουργικές αποφάσεις, οι οποίοι, μετά από τη λήξη του δικαιώματος τους, απεντάσσονται από το πρόγραμμα αυτό, δικαιούνται να λάβουν το Επίδομα Στέγασης του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α' 74), κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Επιδόματος Στέγασης του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

2. Το ποσό του Επιδόματος Στέγασης που δικαιούνται οι ωφελούμενοι της παρ. 1, είναι ίσο με αυτό της επιδότησης που ελάμβαναν από το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» και έως τα όρια που καθορίζονται στην υπό στοιχεία οικ. 60134/786/2017 κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την παρ. 1.

3. Το δικαίωμα καταβολής του επιδόματος, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2, ξεκινά τον επόμενο μήνα από αυτόν της λήξης του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» για κάθε ωφελούμενο και ισχύει για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης σύμβασης μίσθωσης κατοικίας για το ως άνω χρονικό διάστημα.

4. Αν η απένταξη από το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» έλαβε χώρα πριν από τη δημοσίευση του παρόντος και εντός του Σεπτεμβρίου του έτους 2020, το δικαίωμα που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις παρ. 1 έως 3, ισχύει αναδρομικά από την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

5. Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Στέγασης του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 κατ' εφαρμογή του άρθρου δέκατου έκτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), λαμβάνουν το Επίδομα Στέγασης για δώδεκα (12) μήνες μετά από την απένταξή τους από το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους».

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης