Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εταιρική διακυβέρνηση εισηγμένων ΑΕ: Πολιτική καταλληλότητας και σύστημα προσδιορισμού, υπολογισμού και επιμέτρησης του ύψους των κυρώσεων

25 Σεπτέμβριος 2020
Εταιρική διακυβέρνηση εισηγμένων ΑΕ: Πολιτική καταλληλότητας και σύστημα προσδιορισμού, υπολογισμού και επιμέτρησης του ύψους των κυρώσεων


Με τη νέα εγκύκλιο 60/2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύονται οι κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020.

Σκοπός της εγκυκλίου είναι ο προσδιορισμός των κατευθυντήριων γραμμών, λαμβάνοντας υπόψη τις παραγράφους 1 και 1α του άρθρου 3 του νόμου 4706/2020 για την «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις» σχετικά με:

α) τις αρχές που αφορούν στην επιλογή ή την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «Δ.Σ.») καθώς και την ανανέωση της θητείας των υφιστάμενων μελών του,

β) τα κριτήρια για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ., και γ) τα κριτήρια πολυμορφίας για την επιλογή των μελών του Δ.Σ. που διέπουν το περιεχόμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 4706/2020.

Με την απόφαση του ΔΣ της Επιτροπής 1A/890/2020 εξειδικεύεται το σύστημα προσδιορισμού, υπολογισμού και επιμέτρησης του ύψους των κυρώσεων ανά παράβαση («Σύστημα Επιβολής Κυρώσεων» ή «Σύστημα»).

Στο πεδίο εφαρμογής της Απόφασης εμπίπτουν οι παραβάσεις που προκύπτουν από τα άρθρα 1- 23 του ν. 4706/2020 και 44 παρ. 1 και 3 περ. α`, β` και γ`του ν. 4449/2017, που διαπιστώνονται σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 24 του ν. 4706/2020 και 44 παρ. 4 του ν. 4449/2017.

Ορισμοί

Πρόσωπα: Τα εποπτευόμενα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 1-23 του ν. 4706/2020 και των άρθρων 44 παράγραφος 1 και 4 του ν. 4449/2017, όπως, ενδεικτικά, οι Εταιρείες κατά την έννοια της περίπτωσης 3 του άρθρου 2 του ν. 4706/2020, τα μέλη του Διοικητικού τους Συμβουλίου, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της περίπτωσης 17 του άρθρου 2 του ν. 4706/2020.
Παράβαση: Η διαπιστωθείσα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1-23 του ν. 4706/2020 και του άρθρου 44 παρ.1 και 3 περ. α,β,γ του ν. 4449/2017 όπως ισχύει.
Παραβάτης: Το Πρόσωπο το οποίο διαπιστώθηκε ότι προέβη στην Παράβαση.
Κύρωση: Η διοικητική ποινή που επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για Παραβάσεις.
Σύστημα Επιβολής Κυρώσεων ή Σύστημα: Το σύνολο αρχών και κανόνων που εφαρμόζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την επιβολή Κυρώσεων.


Δείτε την εγκύκλιο 60/18-09-2020 και την απόφαση ΔΣ 1A/890/18-09-2020 από το αρχείο του κόμβουΘέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης