Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άδεια και επίδομα ασθένειας και μητρότητας για το χρονικό διάστημα αναστολής των επιχειρήσεων - Διευκρινίσεις e-ΕΦΚΑ

18 Σεπτέμβριος 2020
Άδεια και επίδομα ασθένειας και μητρότητας για το χρονικό διάστημα αναστολής των επιχειρήσεων - Διευκρινίσεις e-ΕΦΚΑ
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Με το Γενικό Έγγραφο 181147/07-08-2020 του e-ΕΦΚΑ γνωστοποιείται η με αριθ. πρωτ. Φ.40021/οικ.32177/1357/06-08-2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με τη χορήγηση άδειας και επιδόματος ασθένειας και μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας) για το χρονικό διάστημα αναστολής των επιχειρήσεων λόγω των έκτακτων μέτρων της πανδημίας COVID-19 με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις ως ακολούθως:

Α. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού σε σχέση με τη χορήγηση επιδομάτων ασθένειας ή μητρότητας

Με τη διάταξη του άρθρου δέκατου τρίτου της από 14.03.2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19» (Α' 64) και άλλες διατάξεις, όπως κυρώθηκε με το άρθρο. 3 του Ν. 4682/2020, θεσπίστηκε μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων. Κατά την παρ. 5 του ανωτέρω άρθρου ορίστηκε ότι από τον ανωτέρω ειδικό μηχανισμό στήριξης εξαιρούνται μεταξύ άλλων και όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια.

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ανωτέρω μηχανισμού στήριξης παρατηρήθηκαν περιπτώσεις εργαζομένων που εντάχθηκαν στο μηχανισμό, με αποτέλεσμα την αναστολή της σύμβασης εργασίας τους. παρόλο που δικαιούντο κατά το ίδιο διάστημα να λάβουν είτε άδεια ασθένειας είτε άδεια μητρότητας (λαμβάνοντας και τα αντίστοιχα επιδόματα).

Εργαζόμενοι, που είτε βρίσκονταν ήδη σε άδεια ασθένειας ή μητρότητας κατά την ένταξή τους στον ειδικό μηχανισμό στήριξης και λανθασμένα ή εκ παραδρομής τέθηκαν σε αναστολή για το ίδιο χρονικό διάστημα, είτε κατέστησαν δικαιούχοι αδείας ασθενείας ή μητρότητας σε μεταγενέστερο της ένταξής τους στον μηχανισμό, χρονικό σημείο ισχύουν τα ακόλουθα:

Για όσο χρονικό διάστημα η περίοδος της άδειας ασθένειας ή μητρότητας συμπίπτει με την αναστολή της συμβάσεως εργασίας τους, συνεπεία της εντάξεώς τους στον ειδικό μηχανισμό στήριξης, απαιτείται τροποποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας τους με βάση τα οριζόμενα στο Μέρος Γ της παρούσας. Με βάση την τροποποίηση, και εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης του εκάστοτε επιδόματος, η ανωτέρω κατηγορία εργαζομένων δικαιούται να λάβει άδεια και επίδομα ασθένειας ή μητρότητας. Οι εργοδότες παρέχουν τις απαραίτητες προς το σκοπό αυτό βεβαιώσεις σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στο Μέρος Β της παρούσας.

Σημειώνεται ότι τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. οικ. 16073/287/22-4-2020 Κοινής Απόφασης Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και έχουν λάβει την σε αυτήν προβλεφθείσα αποζημίωση ειδικού σκοπού, μπορούν να λαμβάνουν επίδομα ασθένειας και μητρότητας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, χωρίς να προχωρήσουν σε τροποποίηση της ασφαλιστικής τους ιστορίας και αυτό διότι τα ανωτέρω πρόσωπα επιδοτήθηκαν χωρίς την παράλληλη αναστολή ενεργών συμβάσεων εργασίας τους και την κάλυψη αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Β. Βεβαιώσεις εργοδοτών σχετιζόμενες με την άσκηση νομίμων δικαιωμάτων των εργαζομένων και αναστολές συμβάσεων εργασίας

Σχετικά με την υποχρέωση των εργοδοτών να παρέχουν στους εργαζόμενους και εργαζόμενες βεβαιώσεις περί αποχής από την εργασία ή περί ενεργής εργασιακής σχέσης, σε περιόδους που οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τελούσαν σε αναστολή λόγω των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID- 19 σημειώνονται τα ακόλουθα:

Οι ανωτέρω βεβαιώσεις αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση έννομων δικαιωμάτων των εργαζομένων όπως είναι η επιδότηση από τον ασφαλιστικό  τους φορέα για την άδεια ασθένειας ή μητρότητας (επίδομα κυοφορίας και λοχείας), καθώς και από τον ΟΑΕΔ (συμπληρωματική παροχή μητρότητας, ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας).

Σημειώνεται ότι η αναστολή της εργασιακής σχέσης, αναστέλλει κατ’ αρχήν την εκτέλεση των υποχρεώσεων των μερών για το χρονικό διάστημα αυτής, όμως δεν την καταλύει. Απλώς αναστέλλει την ενέργεια και τη λειτουργία της εργασιακής σχέσης, με διατήρησή της όμως προς το σκοπό της συνέχισής της, όταν εκλείψει ο λόγος αναστολής. Η αναστολή αναφέρεται στις κύριες υποχρεώσεις των μερών από την εργασιακή σχέση, δηλαδή στην υποχρέωση παροχής της συμφωνημένης εργασίας και σ’ εκείνη της υποχρέωσης καταβολής του συμφωνημένου ή νόμιμου μισθού. Αντιθέτως, οι λοιπές παρεπόμενες υποχρεώσεις των μερών δεν επηρεάζονται, ενώ ο χρόνος αναστολής υπολογίζεται κατά κανόνα, ως χρόνος εργασίας για όλα τα δικαιώματα του εργαζόμενου, που στηρίζονται στην απασχόλησή του.

Στο ανωτέρω πλαίσιο καθίσταται σαφές ότι αναφορικά με τους εργαζομένους που πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις λήψης άδειας ασθένειας ή μητρότητας και ως εκ τούτου δε θα έπρεπε να ενταχθούν για το ίδιο χρονικό διάστημα στο μηχανισμό στήριξης εργαζομένων του άρθρου δέκατου τρίτου της από 14.03.2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» και άλλες διατάξεις, όπως κυρώθηκε με το άρθρο. 3 του Ν. 4682/2020, οι εργοδότες υποχρεούνται να χορηγούν τις απαιτούμενες κάθε φορά βεβαιώσεις, περί αποχής από την εργασία.

Γ. Διευκρινίσεις σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές


Προκειμένου να αποτυπωθεί ορθώς η ασφαλιστική ιστορία των εργαζομένων στις αντίστοιχες ΑΠΔ και να αποφευχθούν φαινόμενα καταβολής διπλών ασφαλιστικών εισφορών για την ίδια περίοδο ανά εργαζόμενο, δεδομένου ότι για τη χρονική περίοδο χορήγησης άδειας ασθένειας ή μητρότητας οι ημέρες ασφάλισης αντιστοιχούν σε διαφορετικό κωδικό τύπου αποδοχών από εκείνον της χρονικής περιόδου αναστολής της σύμβασης εργασίας, πρέπει οι εργοδότες να προβούν στις αναγκαίες διορθώσεις.

Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις εργαζομένων που έχουν ενταχθεί στον ειδικό μηχανισμό στήριξης του άρθρου δέκατου τρίτου της από 14.03.2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» και άλλες διατάξεις, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4682/2020 ενώ δικαιούντο τη χορήγηση άδειας ασθένειας ή μητρότητας, θα πρέπει, εφόσον έχουν ασφαλισθεί με υποβολή ΑΠΔ, οι εργοδότες τους να απευθυνθούν στις υπηρεσίες εσόδων των Υποκαταστημάτων Μισθωτών e-ΕΦΚΑ στα οποία υπάγονται, προκειμένου να διορθωθεί η ασφαλιστική ιστορία των εργαζομένων, καταθέτοντας κατάλληλα συμπληρωμένο το έντυπο «ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΔ» και να γίνει ο ορθός υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών και η ορθή αποτύπωση των ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό συνεπεία της λειτουργίας του μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων.

Κατ' εφαρμογή των ανωτέρω τα Τμήματα Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. θα καταβάλουν το επίδομα ασθενείας ή μητρότητας στους δικαιούχους ασφ/νους οι οποίοι καταχωρήθηκαν στην ΑΠΔ από τον 03/2020 και μετέπειτα με τύπο αποδοχών 18 (απεικόνιση ασφάλισης αναστολής σύμβασης εργασίας, λόγω του κορωνοϊού COVID-19) και θα συντάσσουν κατάσταση σε excel με τα στοιχεία των ασφαλισμένων Ονοματεπώνυμο, ΑΜΑ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και χρονικό διάστημα επιδότησης την οποία θα αποστέλλουν στο τέλος κάθε μήνα στα email [email protected] και [email protected] αντίστοιχα.

Από την παραπάνω διαδικασία εξαιρούνται οι εργαζόμενοι που αναφέρονται στην υπ’ αρ. οικ. 16073/287/22-4-2020 Κοινή Απόφαση Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στους οποίους θα χορηγηθούν τα εν λόγω επιδόματα καθόσον τα πρόσωπα αυτά επιδοτήθηκαν χωρίς την παράλληλη αναστολή ενεργών συμβάσεων εργασίας τους.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης