Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πως θα υποβληθούν οι ΑΠΔ από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ακτοπλοϊκών μεταφορών και για τις οποίες το κράτος θα καλύψει τις ασφαλιστικές εισφορές από 1.7.2020 έως 30.09.2020

17 Σεπτέμβριος 2020
Πως θα υποβληθούν οι ΑΠΔ από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ακτοπλοϊκών μεταφορών και για τις οποίες το κράτος θα καλύψει τις ασφαλιστικές εισφορές από 1.7.2020 έως 30.09.2020
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ με την οποία καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α' 148), η οποία ορίζει : "Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών βάσει ΚΑΔ, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.09.2020."Αναλυτικά λοιπόν:

1.Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ακτοπλοϊκών μεταφορών, και έχουν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που περιλαμβάνεται στο σχετικό Πίνακα της παρ. 2, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 01.07.2020 έως 30.09.2020.

2. Στη ρύθμιση της παρ. 1 υπάγονται οι επιχειρήσεις -εργοδότες με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ):

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Περιγραφή

50.10

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

50.30

Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

52.22

Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων.

3. Η ρύθμιση της παρ. 1 αφορά στις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης στους οποίους υπάγεται το προσωπικό που απασχολείται στις επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 και για το οποίο προκύπτει, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, υποχρέωση ασφάλισης στο πρώην ΝΑΤ.

4. Η ρύθμιση της παρ. 1 δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις ναυτολόγησης οι οποίες κατά το ανωτέρω διάστημα είναι σε αναστολή με βάση τις διατάξεις του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την από 01.05.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α' 104).

5. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση της παρ. 1 πρέπει να υπάρχει ενεργό ναυτολόγιο ή κατάσταση πληρώματος του ν. 2575/1998 (Α' 23) και τα πλοία να μην τελούν σε παροπλισμό ή αργία.

6. α. Για κάθε μηνιαία μισθολογική περίοδο της παρ. 1 υποβάλλεται Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Ναυτικών (ΑΠΔ Ναυτικών) τύπου Κανονική (κωδ. 01) ή Συμπληρωματική (κωδ. 04) ή Επανυποβολή (κωδ. 03) σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Φ.80000/ οικ.46214/1903/06.10.2017υπουργική απόφαση (Β' 3677) και την υπ' αρ. 48/22.12.2017 εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ. Οι επιδοτούμενες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη τίθενται με κωδικό απαλλαγής (3.16) 610 στο πρότυπο υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης.

β. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στις Υπηρεσίες του π. ΝΑΤ τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) πριν από την υποβολή της ΑΠΔ Ναυτικών περιόδου Ιουλίου 2020, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του.

γ. Το π. ΝΑΤ συγκεντρώνει, βάσει των υποβληθεισών ΑΠΔ Ναυτικών, τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ερ-γοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, τα αποστέλλει στη αρμόδια υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ και τα κοινοποιεί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

7. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ΑΠΔ Ναυτικών ή εκπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου από τις επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προσαυξήσεις, οι οποίες βαρύνουν τις επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1.


Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβουWant to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης