Αποτελέσματα live αναζήτησης

Oι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων σε 9 προγράμματα του ΥΠΑΝ για τις επιχειρήσεις

2 Σεπτέμβριου 2009
  • Τις προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων σε τρία προγράμματα Πράσινης Επιχειρηματικότητας καθώς και άλλα έξι προγράμματα που έχει ήδη δρομολογήσει στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ και του Επιχειρώ 2009 , υπενθυμίζει το ΥΠΑΝ:
Oι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων σε 9 προγράμματα του ΥΠΑΝ για τις επιχειρήσεις

Τις προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων σε τρία προγράμματα Πράσινης Επιχειρηματικότητας καθώς και άλλα έξι προγράμματα που έχει ήδη δρομολογήσει στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ και του Επιχειρώ 2009 , υπενθυμίζει το ΥΠΑΝ:

Ο συνολικός προϋπολογισμός των εννέα προγραμμάτων ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ με τη δημόσια δαπάνη να φθάνει στα 250 εκατ. ευρώ.

Τα τρία προγράμματα που αφοορούν στην Πράσινη Επιχειρηματικότητα  έχουν συνολικό προϋπολογισμό 136 εκατ. ευρώ,  από τα οποία 68 εκατ. ευρώ είναι η δημόσια δαπάνη.

Τα προγράμματα αυτά συνδυάζουν την επιχειρηματικότητα με την προστασία του περιβάλλοντος και επιχειρούν να θέσουν την προστασία του περιβάλλοντος, ως μια βασική παράμετρο της δραστηριότητας και του σχεδιασμού τους. Πρόκειται για :

- Το πρόγραμμα "Πράσινες Υποδομές 2009", συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 30 εκατ. ευρώ είναι η δημόσια δαπάνη, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση ή τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τομείς που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, όπως η διαχείριση και η αξιοποίηση αποβλήτων, η ανάκτηση υλικών, η ανακύκλωση και η απορρύπανση.

-  Το πρόγραμμα "Πράσινη Επιχείρηση 2009", συνολικού προϋπολογισμού σε 60 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 30 εκατ. ευρώ είναι η δημόσια δαπάνη, το οποίο στοχεύει στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

- Το πρόγραμμα "Μετεγκατάσταση 2009", συνολικού προϋπολογισμού 16 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 8 εκατ. ευρώ είναι η δημόσια δαπάνη, το οποίο προωθεί τη μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων σε Βιομηχανικές Περιοχές, Βιομηχανικά Πάρκα, Βιοτεχνικά Πάρκα, Τεχνοπόλεις ή σε άλλες μορφές Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών.

· Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων : 06/10/2009.
· Πρώτος Γύρος Αξιολόγησης : 23/11/2009 έως και 22/01/2010

Ακολουθούν τρία προγράμματα για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων και βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών με 184 εκατ. ευρώ προϋπολογισμό εκ των οποίων τα 92 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη. Πρόκειται για:

- Το πρόγραμμα "Σύγχρονη Επιχείρηση 2009", συνολικού προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 40 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη, το οποίο στοχεύει στην ποιοτική αναβάθμιση και στην υψηλή προστιθέμενη αξία των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών και στην ενσωμάτωση της σύγχρονης τεχνογνωσίας και καινοτομίας.
·
Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων : 15/10/2009
· Πρώτος Γύρος Αξιολόγησης : 15/11/2009 έως και 14/02/2010

- Το πρόγραμμα "Διαπιστευθείτε 2009" συνολικού προϋπολογισμού 24 εκ. €, εκ των οποίων 12 εκ. € δημόσια δαπάνη, το οποίο αφορά στην ενίσχυση φορέων ελέγχου, πιστοποίησης προϊόντων, προσώπων και συστημάτων διαχείρισης, καθώς και εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων για την αρχική διαπίστευσή τους ή την επέκταση του πεδίου διαπίστευσής τους.

· Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων : 15/10/2009
· Πρώτος Γύρος Αξιολόγησης : 15/11/2009 έως και 15/01/2010

- Το πρόγραμμα "Στηρίζω 2009" συνολικού προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ  εκ των οποίων 40 εκατ. ευρώ είναι δημόσια δαπάνη, το οποίο στοχεύει στη διευκόλυνση των πολύ μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων για την κάλυψη άμεσων, μικρών, αλλά στρατηγικής σημασίας αναγκών, ώστε παρά την οικονομική κρίση να συνεχίσουν να επενδύουν σε ενέργειες, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους. 15/09/09

· Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων : 5/10/2009
· Πρώτος Γύρος Αξιολόγησης : 2/11/2009 έως και 20/01/2010.

Τρία ακόμη προγράμματα που στοχεύουν αντίστοιχα στην ενίσχυση μεσαίων επιχειρήσεων, στην προώθηση της καινοτομίας και της πρωτοτυπίας σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα, και στην ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας με 180 εκατ. ευρώ, προϋπολογισμό εκ των οποίων 90 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη. Πρόκειται για:

- Το πρόγραμμα "Εξελίσσομαι 2009", συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 50 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη, συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της ενίσχυσης ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων τους, που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση της παρουσίας τους στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές, στην ενσωμάτωση τεχνολογικής ή / και μη τεχνολογικής καινοτομίας, στην ανάπτυξη νέων και πιστοποιημένων προϊόντων και υπηρεσιών ή / και τη διαφοροποίηση υπαρχόντων.

- Το πρόγραμμα "Πρωτοτυπώ 2009" προσβλέπει στην προώθηση της καινοτομίας στον παραγωγικό ιστό της χώρας και στη διαφοροποίηση και αναγέννηση παραδοσιακών κλάδων της οικονομίας. Απευθύνεται τόσο σε υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές καινοτόμες επιχειρήσεις, όσο και σε νέες επιχειρήσεις που θα συσταθούν από φυσικά πρόσωπα και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 24 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 12 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη για την πρώτη περίπτωση και στα 12 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 8 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη για τη δεύτερη.

- Το πρόγραμμα "Μετοικώ 2009" στοχεύει στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και στην αποκέντρωση επιχειρηματικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων από τα μεγάλα αστικά κέντρα προς την ελληνική περιφέρεια. Απευθύνεται τόσο σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να μετεγκατασταθούν από τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης στην περιφέρεια, όσο και σε νέες επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν στην περιφέρεια από φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι μόνιμοι κάτοικοι των παραπάνω δύο νομών. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 12 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 6 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη για την πρώτη περίπτωση και στα 28 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 14 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη για τη δεύτερη.

· Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων : 9/11/2009
· Πρώτος Γύρος Αξιολόγησης : 11/01/2009 - 26/02/2010 και θα περιλαμβάνει τις προτάσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι 10/01/2010.

Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης